³[ošå¹ ëÑzt¡ [ºK 2019-20

ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î ëšàÒü”z 16 ó¡}ºKà ³àR¡[\º =àƒå>à W¡;[º

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 5– "´£¡à>à Åã@ƒå>à šàR¡ì=àA¡šà 13Ç¡¤à ³[ošå¹ ëÑzt¡ [ºK 2019-20ƒà ³³àR¡Kã ëW¡[´šÚ> *Òü[¹¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ë³t¡W¡ 6 ÅàĤà ëºàÒü[J¤ƒà ëšàÒü”z 16 ó¡}ºKà šè´•³v¡û¡Kã ³àR¡[\º =àƒå>à W¡;[º¡ú
Jå³> º´šàA¡ "à[t¢¡[ó¡[Î&º t¡ó¢¡ Køàl¡ü@ƒƒà W¡x[¹¤à ëÑzt¡ [ºK "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡ ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à >àìA¡à >´¬åº ³šàº¤å 6-1ƒà W¡àl¡ü>à ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ³ìJàÚKã ë³t¡W¡ t¡¹ç¡A¡ ÅàĤƒà ³R¡à ³àÚ šàAáKà "³à ë‰à W¡;ºKà ëšàÒü”z 16 ó¡}ºKà Źç¡A¡ Úà[¹¤à [t¡³ 15ƒKã ³àR¡[\º =à¤à R¡³[J¡ú
ë>ì¹àA¡à "³Îå} >àìA¡à ">ã>à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã 18Ç¡¤à [³[>v¡à >àìA¡àKã "\à>šå A¡¤åÒü>à ëKຠ"³à W¡@ƒå>à ë>ì¹àA¡àƒKã ëKຠ"³à ³àR¡[\º =àƒå>à W¡;[J¡ú ë>ì¹àA¡àKã ëó¡à³¢ t¡à[‰îR¡ >àìA¡à>à ëKຠ"³à W¡>[Å>Jø¤à tå¡}ƒà [Òì¹à "àÒü [ºKt¡à ë>ì¹àA¡àƒà ëºà>ƒà ÅàĤà Úà*¹A¡[J¤à &Î Î审àÎ>à 24Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ëÅàx[¹¤à ëKຠ"ƒå Òì@ƒàv¡ûå¡>à 1-1 ƒà íº>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à Òàó¡t¡à >àìA¡à "³Îå} ë>ì¹àA¡à ">ã>à ëKຠ*Òü¤à Úà¤à Jåìƒà}W¡à¤[Å} ëºï>>¤à A¡Äà ÅàÄ[J¡ú "Òà>¤à Òàó¡t¡à [t¡³ ">ã>à ³ìJàÚKã "ìÅàÚ¤à A¡Úà "³à íº¤>à ëKຠ*씂àA¡šà R¡´•ƒ>à ÅàĤà ëºàÒü[Å>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã ">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à >àìA¡àKã "ìÅà>¤à ë\à>[Å}ƒà W¡R¡[Å@ƒå>à ëKຠW¡Ä>¤à ëÒà;>[J¡ú [t¡³ "[Î>à 55Ç¡¤à [³[>v¡à W¡x[J¤à &ìt¡A¡ "³ƒà ¯àÒü ëÎà>³ ëW¡ì=>à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à >àìA¡àƒKã ëKຠ"³à ³àR¡[\º =à¹Kà W¡;[J¡ú ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î>à ëÒÄà ëó¡à³¢ t¡à>à ÅàĹA¡šKà ëºàÚ>>à ³ìJàÚKã &ìt¡[A¡} ë\à>ƒà ë¤àº ÅàĤà ëÒï[J¡ú ³³àR¡ƒà "ìÅàÚ¤à íº[J¤[Å} "ƒå W塳ì=àv¡ûå¡>à 62Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³ "[ÎKã [J[³”‚à}>à "׳ǡ¤à ëKຠW¡@ƒå>à >àìA¡àƒKã 3-1 ƒà ³àR¡[\º =àƒå>à W¡;[J¡ú >àìA¡à>à ³ìJàÚKã ó¡}[J¤à A¡àl¡ü”z¹ &ìt¡A¡[Å} "ƒå ëKຠ*씂àA¡šà R¡³Ò@ƒ>¤à ë>ì¹àA¡àKã [ƒìó¡@ƒ¹ [Î'W¡ ë¹àÎ>, ƒ[¤Ãl¡ü ë¤öàì\>>à A¡Äà [=}ƒå>à "ì¹´¬à t¡àÒ>[J¡ú 
ëÑzt¡ [ºK "[΃à "³åA¡ ÒÄà ëW¡[´šÚ> *Òü>¤à ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ [Òì¹à "àÒü [ºKt¡à Źç¡A¡ Úà[¹¤à ÅàÄì¹àÚ[Å}Kã ³¹v¡û¡Kã ëKຠ[A¡š¹ ³à¹[®¡> ëƒì¤à> [ó¡[ºš>à ëKຠ[A¡š¹ *Òüƒå>à >àìA¡àKã &ìt¡A¡[Å} "ì¹´¬à t¡àÒ>[J¡ú >àìA¡àKã ³àÚîA¡ƒKã &Î ¤Î”z "³Îå} ³³àR¡Kã ë³t¡W¡ A¡Úàƒà ëKຠW¡@ƒå>à ºàA¡[J¤à &Î A塺¹Î>>à ëKຠW¡>¤à Úà¤à Jåìƒà}W¡à¤[Å} ³àR¡Ò@ƒ>¤à A¡Äà ëÒà;>[J¡ú
ëKຠ">ã ³àR¡[\º =à[¹¤à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [ÎKã &Î Î审àÎ>à 68Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã [t¡³Kã ³[¹Ç¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à >àìA¡àƒKã 4-1 ƒà ³àR¡[\º =à[J¡ú [t¡³ "³Kã W¡š W¡à¤à P¡> "ƒå ">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡à íºÒ>¤Kà ëºàÚ>>à ë>ì¹àA¡àKã ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¤à ¯àÒü ëÎà>³ ëW¡àì=>à ³R¡àÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ë>àì³¢º t¡àÒü³Kã ÅàĤà ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà ëKຠ5-1ƒà ³àR¡[\º =à[J¤à ë>ì¹àA¡àKã ³³àR¡ƒà ëKຠ">ã W¡>[J¤à ëÎà>³ ëW¡àì=>à &[ƒÎì>º t¡àÒü³Kã 2Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à >àìA¡à ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú >àìA¡à>à [ºK "[ÎKã ë³t¡W¡ t¡ì¹; ÅàĤà ëºàÒü[J¤ƒà ëšàÒü”z 10 ó¡}ºKà W¡;[º¡ú
ëÑzt¡ [ºK "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ìt¡àÙà ë³t¡W¡t¡à l¡üJøåºKã Úå ëA¡ [¤>à [ƒ[Ñ|v¡û¡ "[ÎKã [\ &Î [Τå 4-2 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú [ƒ[Ñ|v¡û¡ "³ƒKã Źç¡A¡ Úà¹A¡[J¤à [t¡³ ">ã>à ³àÚ šàA¥¡¤à ÅàÄ[J¤à "ƒåƒà >àA¡º ">ã³B¡ã Îìšàt¢¡¹[Å}>à "R¡´¬ã =àv¡û¡à [t¡³[Å}¤å ³àÚ šàA¥¡¤à ë=ï>à Òàš[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã 8Ç¡¤à [³[>v¡à Úå ëA¡ [¤Kã ë\à>>à "Òà>¤à ëKຠW¡À¤à tå¡}ƒà [\ &Î [Î>à W¡x¹A¡[J¤à &ìt¡A¡ "³ƒà ³àÒüìA¡º>à 22Ç¡¤à [³[>v¡à "àl¡ü> ëKຠ"³à W¡@ƒå>à 1-1 ƒà íº>[J¡ú "Òà>¤à Òàó¡ "ƒåƒà ëºÙà íºt¡>à &ìt¡A¡ W¡x[J¤à Úå ëA¡ [¤Kã ë\à>>à 41Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à [\ &Î [΃Kã 2-1 ƒà ³àR¡[\º =à[J¡ú ëKຠ"³à ³àR¡[\º =à[¹¤à Úå ëA¡ [¤Kã =à}ìKïìº>>à "Òà>¤à Òàó¡A¡ã ëºàÒüKƒ¤à [³[>t¡ "³Jv¡û¡à R¡àÚ¹¤à 44Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠW¡@ƒå>à [\ &Î [΃Kã 3-1 ƒà ³àR¡[\º =à¹Kà Òàó¡ "ƒå ÅàĤà ëºàÒü[Å>[J¡ú [t¡³ ">ã>à ët¡[A¥¡A¡ "³Îå} ët¡[v¡û¡Î ³àÄ>à ÅàÄ[J¤à "ƒåƒà [\ &Î [ÎKã Îàt¡ìKï=à}>à 51Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ">ãÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú [\ &Î [Î>à ëKຠ"³à Òì@ƒàAá¤à tå¡}ƒà Úå ëA¡ [¤>à ëºÙà íºt¡>à W¡x[J¤à &ìt¡A¡[Å} "ƒå Ò>¤à íºt¡>à &[ƒÎì>º t¡àÒü³ ó¡à*¤ƒà ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¡ú &[ƒÎì>º t¡àÒü³Kã 3Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³ "[ÎKã ºà>[=Úà>ºàº>à ³àÚ šàA¡šKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú 

 


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.