ë>ì¹àA¡à>à ëKàA塺³ ³àÚ=ã¤à šã¹´ÃKà ëšàÒü”z ët¡¤ºƒà t¡ì¹;Ç¡¤à ³ó¡³ƒà A¡àJ;ºìAá

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ëó¡¤øå¯à¹ã 21– ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î Òü´£¡àº>à R¡[Î ³ìJàÚKã ëÒೃà ëKàA塺³ ëA¡¹àºà &ó¡ [Τå 3-2ƒà ³àÚ=ã¤à šã¤à R¡³[J¤Kà ëºàÚ>>à "àÒü-[ºK ëÑz[@ƒ}Ît¡à t¡ì¹;Ç¡¤à ³ó¡³ƒà A¡àJ;šà R¡³ìJø¡ú
R¡[Î Òü´£¡àºKã Jå³> º´šàA¡ ë³> ëÑz[ƒÚ³ƒà ÅàÄ[J¤à "àÒü-[ºKA¡ã ë³t¡W¡ "ƒåƒà Úè´¬å ë>ì¹àA¡àKã ³àÚîA¡ƒKã [šøt¡³ [Î}Ò>à ë³t¡W¡A¡ã ">ãÇ¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¤à ëKàº>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àR¡[\> =à>à W¡;[J¡ú ë³t¡W¡A¡ã 25Ç¡¤à [³[>v¡à ëKàA塺³Kã ³àÚîA¡ƒKã [Å[¤º ³åÒ´¶ƒ>à ëKຠÒì@ƒàA¡[J¡ú [®¡[\t¡¹[Å}Kã ³àÚîA¡ƒKã >=à[>&º K[΢Úà>à ë³t¡W¡A¡ã 40Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¤à ëKàº>à ë³t¡W¡ "ƒå "Òà>¤à *Òü>à ³àR¡[\> =à>à W¡;[J¡ú
Òàó¡ ³tå¡}ƒà ë>ì¹àA¡àKã ³àÚîA¡ƒKã [ó¡[ºš "ƒ\àÒ>à 48Ç¡¤à [³[>v¡à ëKຠÒì@ƒàA¡[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã [¹P¡ìºÎ> t¡àÒü³ ëºàÒüKƒ¤à [³[>t¡ ³àšº Jv¡û¡à R¡àÒü¹¤à t¡àgàƒà ë¹à>àÁ¡ [Î}Ò>à W¡>[J¤à ëKàº>à [t¡´•à ë¹[ºìKÎ> ë\à@ƒKã A¡àJ;>¤à ³àÚ šàv¡ûö¡¤à Úà‰¤à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¡šà R¡³Ò>[J¡ú
³àÚ šàA¡[J¤à "ƒå>à ë>ì¹àA¡à>à ³ìJàÚKã ë³t¡W¡ 14ƒà ëšàÒü”z 15 ó¡}ºKà ëšàÒü”z ët¡¤º "ƒåƒà t¡ì¹;Ç¡¤à ³ó¡³ A¡>¤à R¡³[J, "ƒåKà ëKàA塺´•à ë³t¡W¡ 12ƒà ëšàÒü”z 17 ó¡}ƒå>à ³[¹Ç¡¤à ³ó¡³ƒà ëº}ƒ>à íº[¹¡ú
ë>ì¹àA¡à>à ë³t¡W¡ ëÒï¹A¡šƒKã "A¡>¤à ³*}ƒà t¡A¡[Å@ƒå>à ÅàÄ[J¤Kã ³ÒÚ>à ë³t¡W¡ "ƒå R¡”zà>à ³àR¡[\> =à>à W¡;šà R¡³[J¡ú ³ìJàÚ>à W¡x[J¤à &ìt¡A¡ "³ƒà ëKàA塺³Kã ³àÚîA¡ƒKã ³t¡³ W¡à>à [AáÚ๠ët¡ïì=àA¡šà R¡³ìÒïƒ>à ºàA¡[J¤à ë¤àº [>}ì=ï\³ [šøt¡³ [Î}ÒKã ³³àR¡ƒà t¡à[J "³Îå} ³ÒàA¥¡à ëKຠ³>å}ƒà A¡à*[Å@ƒå>à [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠW¡@ƒå>à ë³t¡W¡A¡ã ">ãÇ¡¤à [³[>v¡Kã ³àR¡[\> =à>à W¡;[J¡ú
ëKຠ³àR¡[\> =àJø¤à ³tå¡}ƒà ë>ì¹àA¡à>à ³Jà t¡à>à t¡A¡[Å@ƒå>à ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¡ú "³ì¹à³ƒà, ëKàA塺´•à ëÅv¡º ët¡ï>¤à ëÒà;>¤ƒà ³t¡³ ëÒÄà W¡R¡[J¡ú t¡š¥à t¡š¥à ³ìJàÚKã ë³àì³”z³ƒà ºàv¡ûå¡>à Úè´¬åKà ³àìÚàA¥¡ƒå>à ÅàĤà R¡³[J¡ú ³ìJàÚKã ³àÚîA¡ƒKã &ìt¡A¡ W¡R¡[Å@ƒå>à ëÅàx[¹¤à ëKຠ"ƒå Òì@ƒàA¥¡¤à ëÒà;>[J¡ú ë³t¡W¡A¡ã 25Ç¡¤à [³[>v¡à ³àA¢¡Î ë\àìÎó¡>à šã¹A¡[J¤à =øç¡ šàÎ "³ƒà [Å[¤º ³åÒ´¶ƒ>à ó¡}ƒå>à [t¡³Kã ÒüìE¡ºàÒü\¹ W¡@ƒå>à ë³t¡W¡ 1-1ƒà ³àÄ>à íº[J¡ú
ëKຠ³àÄJø¤à ³tå¡}ƒà ëKàA塺³Kã ³àÚîA¡ƒKã ³ìJàÚKã ëyƒ³àA¢¡ *Òü[¹¤à [št¡W¡ [Å>¤à =å}>à šà[Î} ët¡ï>ƒå>à ÅàĤà JåÅàÄàƒà ÒÀA¡šà R¡³[J¡ú ³ìJàÚKã ë\àìÎó¡, K[΢Úà "³Îå} "tå¡[Òì¹ [A¡šÎ> "׳Kã A¡[´¬ì>ÎÄà ë>ì¹àA¡à¤å ëšøι íº>à ÅàÄÒ>[J¡ú
ëA¡¹àºKã [t¡³ "ƒå>à ë³t¡W¡A¡ã 40Ç¡¤à [³[>v¡à Úè´¬åKã ³àR¡[\> =à>¤Kã Jåìƒà}W¡à¤à ëºï[J¡ú ë\àìÎó¡>à ët¡ï¹A¡[J¤à "ìt¡>¤à ëyû¡àÎ "³ƒà K[΢Úà>à [t¡³Kã ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú "Òà>¤à [³[>t¡ 45Kã Òàó¡ ëºàÒü[Å>[J¤ƒà Úè´¬å>à 1-2 ƒà Ò”‚>à íº[J¡ú
">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡à ë>ì¹àA¡à>à ³ìJàÚKã ëÅàx>à íº[J¤à ëKຠ"ƒå Òì@ƒàA¥¡¤Kã šà@ƒ³ƒà "A¡>¤à ³*}ƒà t¡A¡[Å@ƒå>à ÅàÄ[J¡ú Úà´•à =å>à ³ìJàÚ>à ëKຠÒì@ƒàA¥¡¤à ëÒà;>[J¤à "ƒåKã ³ÒÚ ó¡}[J¡ú ëKàA塺³Kã ëΤà[ÎÚàÄà Òü¹Åàƒt¡à ºA¡[ÅÀA¡[J¤à ë=øà ë>ì¹àA¡àKã [ó¡[ºó¡ "ƒ-
\à>à ³å@ƒå>à ëºï[J¡ú Úè´¬åKã Ñ|àÒüA¡¹ "ƒå>à íÒ-[Å}º¤à ³ìt¡ïƒà Jåìƒà}W¡à¤à "ƒå ³àR¡Ò@ƒ>à ëKàA塺´•à ³àR¡[\> =à[J¤à ëKຠ"ƒå ë³t¡W¡A¡ã 48Ç¡¤à [³[>v¡à Òì@ƒàA¡[J¡ú
³ƒåKã ³tå¡}ƒKã ë>ì¹àA¡à>à ³ìJàÚKã "ìÒ>¤à ëKຠW¡@ƒå>à ³àÚ šàA¥¡¤à ëÒà;>¹ƒå>à ëJàR¡ì\º Úà}>à Åàăå>à ëKàA塺³ƒà ëšøι šãƒå>à ÅàĤà ëÒï¹A¡[J¡ú ëKàA塺³Kã ëA¡àW¡ ó¡>¢àì@ƒà ®¡ì¹ºà>à ">ãÇ¡¤à Òàó¡ "ƒåKã "R¡>¤à Źç¡v¡û¡à ëÒ>[¹ [A¡ìÎA¡à =àìƒàv¡ûå¡>à ÅàÄÒ>[J¡ú "ìÒà}¤à "ƒå>à [t¡´•à "šà´¬à ³ìt¡ï[ƒ ó¡}¤à R¡³[J샡ú
Úè´¬åKã ëA¡àW¡ [Kóô¡t¡ ¹àÒüJàÄà ë³t¡W¡ "ƒåKã "ì¹àÒü¤à [³[>t¡ 10ƒà ÅàÄì¹àÚ ">ã 
ëÒà}ìƒàv¡ûå¡>à ÅàÄÒ>[J¡ú ³ÒàA¥¡à W¡àìXà ëÒà¹à³ "³Îå} [ÎÚà³ ÒUº ">ã¤å Îå¤àÅ [Î}Ò "³Îå} ¤åÎàÒü "[t¡ºàKã ³×v¡à =àìƒàv¡ûå¡>à ÅàÄÒ>[J¡ú ³ƒå>à [t¡³Kã &ìt¡A¡ ëÒÄà ³šè} ó¡àÒ>[J¡ú W¡àìXà>à ët¡ï[ÅÀA¡[J¤à ëyû¡àÎ "³ƒà [®¡[\t¡¹[Å}Kã ë\[Ñz> ë\à\¢>à [AáÚ๠ët¡ïì=à¹A¡[J¡ú "ƒå¤å Úè´¬åKã ë¹à>àÁ¡ [Î}Ò>à [AáÚ๠ët¡ïì=à¹A¡[J¤à ë¤àº "ƒå ó¡}[J "³Îå} ë¹à>àÁ¡>à ë>t¡ ³>å}ƒà A¡à*[Å@ƒå>à ë³t¡W¡A¡ã 81Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¤à ëKàº>à ë>ì¹àA¡à>à "³åA¡ ÒÄà ³R¡[\> =à>à W¡;[J¡ú 
ëKàA塺´•à 뺳ìÒï[¹¤à ë³t¡W¡A¡ã ³t¡³ "ƒåƒà ëKຠÒì@ƒàA¥¡¤à &ìt¡´š J¹à ët¡ï[J, "ƒå¤å Úè´¬å [t¡´•à >ã}[=>à [=}ƒå>à ÅàÄ[J¤>à [t¡³ƒà ë=àÒü>à Jåìƒà}[=[>}R¡àÒü *Òü¹¤à ó¡ã¤³ ³àìÚàA¥¡Òƒ-[Jìƒ "³Îå} Úè´¬å>à ë³t¡W¡ "ƒå 3-2ƒà ³àÚ šàv¡ûå¡>à ³ìJàÚKã ³¹ç¡ *Òü¹¤à ëšàÒü”z "׳ t¡à>¤à R¡³[J¡ú
ë>ì¹àA¡à>à ³=}Kã ë³t¡W¡A¡ãƒ³A¡ [Ñ÷>K¹ƒà W¡vå¡>à [¹&º A¡à[Ƶ¹ &ó¡ [ÎKà ³=} =à ³àW¢¡ 4ƒà º´¬à ët¡ï>¹ç¡¹K[>, "ƒåKà ëKàA塺´•à [ºK ëÑz[@ƒ}Ît¡à ">ãÇ¡¤à ³ó¡³ A¡[À¤à šgठ&ó¡ [Τå Úè´¬å *Òüƒå>à ëó¡¤øå¯à¹ã 29ƒà ëA¡à[c¡ìA¡à샃à ÅàĹK[>¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.