ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³> "³Îå} "àÒü[ƒ&º Aᤠ³àÚ šàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, *ìv¡û¡à¤¹ 6– ³[ošå¹ ëÒàB¡ã>à Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 7Ç¡¤à \å[>Ú¹ ë³> &@ƒ ¯åì³> ëÑzt¡ ëºì®¡º ëÒàB¡ã ëW¡[´šÚ>[Åš 2019Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à >åšàKã ë³t¡W¡t¡à ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³>>à í³¹à ¤à[ÅìJà}¤å 13-0ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú
Jå³> º´šàA¡ ëÒàB¡ã ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à ëÒàB¡ã tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ëA¡'W¡ &Î [ÎKã &º Îà³Î>>à 3Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKàºKã &A¡àl¡ü”z Òà}ìƒàA¡[J¡ú [t¡³ "[ÎKã ëA¡&Î'W¡ ë¤à[¹Î>à 4Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡À¤à tå¡}ƒà ëA¡ìœ¡> "àÒü ë¹à[Òt¡>à 8Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à, t¡¹àÇ¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à Òàó¡t¡Kã ëA¡'W¡ &Î [Î>à ë\à> Jå[ƒ}³v¡û¡à 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î¤å ºàA¡[Å@ƒå>à ÅàÄ[J¡ú "Òà>¤à Òàó¡ "ƒåKã 14Ç¡¤à [³[>v¡à &³ ë>à[¹}ìA¡à>à ³R¡àÇ¡¤à, [t¡³ "[Î>à 32Ç¡¤à [³[>v¡à ó¡}[J¤à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ "³ƒà &º Îå[źA塳à¹>à [t¡³Kã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ëA¡'W¡ &Î [ÎKã t¡ì¹;Ç¡¤à ëKຠ"ƒå &º Ò[¹Å>à 35Ç¡¤à [³[>v¡à, [>šàºÇ¡¤à ëKàº>à &º Îà³Î>>à 40Ç¡¤à [³[>v¡à, &º Ò[¹Å>à 41Ç¡¤à [³[>v¡à ³àšºÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ "[ÎKã ëA¡ìœ¡> "àÒü ë¹à[Òt¡>à 46Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹àÇ¡¤à, 54Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹à³àì=àÒüÇ¡¤à, 57Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹à[>ì=àÒüÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à ëÒt¡[yA¡ ó¡}[J¡ú ëA¡'W¡ &Î [ÎKã ³àÚ šàA¡šKã t¡¹à׳ìƒàÒüÇ¡¤à ëKຠ"ƒå>à &> "à³¹[\;>à 58Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¤[>¡ú
W¡x[¹¤à ëÒàB¡ã tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à >åšãKã ë³t¡W¡t¡à *š[>} ë³t¡W¡t¡à ³àÚ šàA¡Jø¤à "àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à>à í³¹à ¤à[ÅìJà}¤å 8-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú "àÒü[ƒ&º Aá¤A¡ã ³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å} "ƒå & t¡à>à>à 5Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKàº, [t¡ "Òü}¤ã>à 9Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à "ƒåKà 32Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ "[ÎKã [ƒ>>à 35Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à, 39Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à "ƒåKà 45Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú "àÒü[ƒ&º Aá¤A¡ã t¡ì¹;Ç¡¤à "³Îå} [>šàºÇ¡¤à ëKຠ"ƒå ë\[>t¡à>à 48Ç¡¤à "³Îå} 51Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.