¤àºàKã ëKàº>à ³[ošå¹>à 20Ç¡¤à ë>Îì>º t¡àÒüt¡º ëºï¤à R¡³Ò>ìJø

šà[ÎQà;, ëÎ육´¬¹  24 ([š [t¡ "àÒü)– "¹ç¡>àW¡º šøìƒÅ>à Úè´¬å *Òüƒå>à W¡x¹A¡[J¤à 25Ç¡¤à [Òì¹à ëÎ[>Ú¹ ¯åì³>’Î &> &ó¡ [Î 2019Kã R¡[Î [Î 'W¡ &ó¡ Køàl¡ü@ƒ šà[ÎQ;t¡à "A¡>¤à º´¬à ët¡ï>ƒå>à ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡t¡à ³[ošå¹>à 빺ì¯\¤å 1-0ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ëW¡[´šÚ> t¡àÒüt¡º "³åA¡ ÒÄà t¡à>¤à R¡³ìJø¡ú
³[ošå¹Kã ëA¡ìœ¡> R¡àìR¡à³ ¤àºà 냤ã>à ë³t¡W¡A¡ã 67Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¤à ëKàº>à ëÑzt¡ "[Î>à >åšãKã ë>Îì>º óå¡t¡ì¤àº ëW¡[´šÚ>[ÅšA¡ã 20Ç¡¤à t¡àÒüt¡º t¡à>¤à R¡³Ò>[J¡ú "¹ç¡>àW¡ºKã ë>Îì>º ëW¡[´šÚ>[Åš "ƒåƒà ¤àºà>à ë³t¡W¡ t¡¹ç¡v¡û¡à ëKຠ21 W¡@ƒå>à tå¡>¢àì³”z "ƒåKã ÒàìÚÑz ëÑHþ๹ t¡à[J, "ƒåKà ³[ošå¹Kã ëKàºA¡ãš¹ šà씂àÒü W¡>å>à ë¤Ñz ëKàºA¡ãš¹Kã ³>à ó¡}[J¡ú
[t¡³ ">ã>à ë³t¡W¡ "ƒå ëÒ賈Kã "A¡>¤à º´¬à ët¡ï>ƒå>à ÅàÄ[J¡ú [t¡³ ">ãKã [ƒìó¡@ƒ¹[Å}>à ëKຠ20 W¡š ³àÄ>à W¡>[J¤à ³[ošå¹Kã ¤àºà "³Îå} 빺ì¯\Kã Úè´•à³ A¡³ºà 냤ã ">ã¤å [=}>¤à ëÒà;>¤ƒà ³šè} *Òü¹¤à ³ì=ï *Òü[J¡ú
ë³t¡W¡A¡ã ">ãÇ¡¤à ³[ov¡à tå¡>¢àì³”z "ƒåƒà ëKຠt¡ì¹; W¡>[J¤ã ³[ošå¹Kã ƒÚà 냤ã>à "Òà>¤à ëKຠW¡Ä¤Kã Jåìƒà}W¡à¤à "³à ó¡}[J, "ƒå¤å ³ÒàA¥¡à ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¤à "ƒå 빺ì¯\Kã ëKàºA¡ãš¹ Ѭ>¢³àÚã γàº>à ³àÚ šàA¡Ò>[J샡ú
빺ì¯\Kã [¯U¹ ³³t¡à "³Îå} Îgæ>à ³[ošå¹Kã [ƒìó¡@ƒ¹[Å}ƒà W¡š W¡à>à ëšøι šãƒå>à [t¡³Kã ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¡ú Îgæ>à ó¡}[J¤à Jåìƒà}W¡à¤à t¡àìK¢v¡à A¡à*[Å>¤à R¡³ìÒïƒ>à ³àR¡[J¡ú
ë³t¡W¡A¡ã 28Ç¡¤à [³[>v¡à ƒÚà>à "ìt¡àÙà Jåìƒà}W¡à¤à "³à ó¡}[J¡ú "Jå¤à &Uº "³ƒKã ët¡ï[J¤à &ìt¡´št¡à ³ó¡³ W¡à>à A¡à*[Å>¤à R¡³ìÒï[J샡ú
"Òà>¤à [³[>t¡ 45ƒà Jåìƒà}W¡à¤à Ò”‚>à ó¡}Jø¤à ³tå¡}ƒà 빺ì¯\>à ëÒÄà A¡Äà &ìt¡A¡ W¡R¡[Å@ƒå>à ÅàÄ[J¡ú A¡³ºà "³Îå} Îgæ>à ³ìJàÚKã ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>¹ƒå>à ³[ošå¹Kã [ƒìó¡X ºà>[ÅĤà ëÒà;>[J¡ú "ƒå¤å ³[ošå¹Kã ³àÚîA¡ƒKã [AáÚ๠*Òü¹¤à ëKຠW¡Ä¤Kã Jåìƒà}W¡à¤à "³v¡à ëºïÒ>[J샡ú
ë³t¡W¡ "ƒåKã šè} "³à ëÒï[\>Jø¤à ³tå¡}ƒà ³[ošå¹Kã ³àÚîA¡ƒKã ëÒÄà A¡>J;>à ÅàÄ[J "³Îå} ³ìJàÚKã ³àÚîA¡ƒKã ëKຠW¡Ä¤Kã Jåìƒà}W¡à¤[Å} Ò[g> Ò[g> ó¡}[J¡ú 빺ì¯\Kã ë>Îì>º [t¡³ ëA¡ìœ¡> "Åàºàt¡à 냤ã "³Îå}  ³[>Åà šàÄà ">ã>à "A¡>¤à ³*}ƒà [=}ƒå>à [=}ƒå>à ³[ošå¹Kã ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¤[Å} "ƒå ³àÚ šàA¡Ò>[J샡ú
"ƒå³*Òü>³A¡, "ì¹àÒü¤ƒ[ƒ ³[ošå¹Kã ³àÚîA¡ƒKã ë³t¡W¡A¡ã 67Ç¡¤à [³[>v¡à 빺ì¯\Kã ë¤àG ³>å}ƒà W¡¹A¡ W¡[Ò}>¤à t¡àgà "³à ³àìÚàA¥¡Jø¤à ³tå¡}ƒà ¤àºà>à ³ìJàR¡ ëÚ;>à A¡à*[Å>[J¤à ë¤àº 빺ì¯\Kã ëKàºA¡ãš¹ γàº>à ó¡à[\ĤKã l¡üšàÚ íºìÒïƒ>à ëKຠ³>å}ƒà W¡}[J¡ú
[³[>t¡ "׳Kã ³tå¡}ƒà ¤àºà>à ³ÒàB¡ã [t¡³Kã ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>¤à Úà¤Kã Jåìƒà}W¡à¤à "³à ó¡}[J, "ƒå¤å ³[>Åà>à ë¤ÃàA¡ ët¡ïƒå>à "ìÒ>¤à ëKຠW¡>¤à R¡³Ò>[J샡ú
ë³t¡W¡A¡ã 75Ç¡¤à [³[>v¡à 빺ì¯\Kã [¤>à 냤ã>à Îgæ>à šå[ÅÀ[J¤à ë¤àº [=}>¤à ëÒà;>¤ƒà ëJàR¡ó¡³ W¡àìÒ>à ë¤àG ³ìt¡à@ƒà ó¡àl¡üº "³à ÅàÄ[J¡ú ë¹ì¯\Kã A¡³ºà>à óø¡ã[A¡A¡ "ƒå A¡à*ƒå>à ëKຠÒì@ƒàA¥¡¤Kã t¡àgà "³à ëºï[J, "ƒå¤å ëyû¡àΤà¹Kã ³=v¡û¡à W¡;[Jƒå>à ëKຠ*씂àA¡šà R¡³ìÒï[J샡ú
ƒÚà>à ë³t¡W¡A¡ã ëºàÒü[ÅÀA¡šà ³ã;Aè¡œ¡à ³ÒàB¡ã ³[³} ëÑHþà¹Åãv¡à Úà*>¤Kã Jåìƒà}W¡à¤à "³à ó¡}[J, "ƒå¤å 빺ì¯\Kã ëKàºA¡ãš¹>à ³ó¡³ JR¡ƒ>à R¡àA¡ì=àv¡ûå¡>à ëKຠA¡>[J¡ú
빺ì¯\Kã ³àÚîA¡ƒKã "A¡>¤à ³*}ƒà t¡A¡[Å@ƒå>à ëKຠÒì@ƒàA¥¡¤à ëÒà;>¹A¡[J, "ƒå¤å ³[ošå¹Kã [ƒìó¡@ƒ-¹[Å}>à "A¡>¤à ³*}ƒà [=}ƒå>à ³ìJàÚ>à ³àR¡[\> =à[J¤à ëKຠ"ƒå A¡@ƒå>à [Òì¹à ëÎ[>Ú¹ ¯åì³>’Î &> &ó¡ [Î ëW¡[´šÚ>[ÅšA¡ã t¡àÒüt¡º =}>>à ">ã¹A¡ ëºï¤à R¡³[J¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.