"àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 21– ³[ošå¹ ëÒàB¡ã>à Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 3Ç¡¤à šø[Î샔z ëKàÁ¡ A¡š "@ƒ¹-14 ë³X &@ƒ "@ƒ¹-17 ¯åì³X ëÒàB¡ã tå¡>¢àì³”z 2019ƒà "àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à>à >åšãKã [ºK ë³t¡W¡ "׳ ÅàÄ[J¤ƒà "×´¶A¡ ³àÚ šàAáKà ëšàÒü”z 9 ó¡}ºKà ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú
Jå³> º´šàA¡ ëÒàB¡ã ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à W¡Òã 17 ³JàKã >åšã³W¡àKã tå¡>¢àì³”z "[΃à "àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à>à R¡[Î "ÚèA¡ ÅàÄ[J¤à ³ìJàÚKã "ì¹àÚ¤à [ºK ë³t¡W¡t¡à [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ã¤å 13-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[Jú ë³t¡W¡ "ƒåƒà "àÒü[ƒ&º Aá¤A¡ã &Î'W¡ t¡>å>à 3Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKຠW¡>¤Kà ëºàÚ>>à ³ÒàA¥¡à 10Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú "àÒü[ƒ&º Aá¤A¡ã [Î'W¡ ë¤[¤A¡à>à 5Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ "[ÎKã [t¡ "Òü}¤ã>à 17Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à ëKàº, 19Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKàº, 20Ç¡¤à [³[>v¡à t¡ì¹;Ç¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à "Òà>¤à ëÒt¡[yA¡ ó¡}[J¡ú 
"Òü}¤ã>à ëKຠ"׳ W¡À¤à tå¡}ƒà ëA¡&Î'W¡ ëÎà[ó¡Úà>à 23Ç¡¤à [³[>v¡à [>šàºÇ¡¤à ëKຠW¡À¤à tå¡}ƒà "Òü}¤ã>à 25Ç¡¤à [³[>v¡à ³àšºÇ¡¤à, 31Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹àÇ¡¤à "³Îå} 32Ç¡¤à [³[>v¡à ³ÒàA¥¡à [t¡³Kã t¡¹à³àì=àÒü Ç¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à ëÒt¡[yA¡ ">ã ó¡}¤à R¡³[J¡ú [t¡³ "[ÎKã [t¡ [>Òà>à 38Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹à[>ì=àÒü Ç¡¤à "ƒåKà &Î'W¡ t¡>å>à 39Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã 13Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú 
tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ìt¡àÙà ë³t¡W¡t¡à ¯àÒü [Î [Î "àÒü [Î ëA¡à”‚à "ÒÀåš>à í³¹à ¤à[ÅìJà}¤å 11-0ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú ¯àÒü [Î [Î "àÒü [ÎKã ëKàº[Å} "ƒå ëA¡ &[º>à>à 14Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKàº, ëA¡ [šøÚàS¡à>à 18Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKàº, &³ [šøÚà>à 22Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à "³Îå} 34Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ "[ÎKã &Π뤤ã¹à>ã>à 35Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à "³Îå} 41Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ "[ÎKã ëA¡ [šøÚàS¡à>à 54Ç¡¤à [³[>v¡à t¡ì¹;Ç¡¤à ëKຠW¡À¤à tå¡}ƒà &> [šøÚà>à 55Ç¡¤à [³[>v¡à [>šàºÇ¡¤à, 56Ç¡¤à [³[>v¡à ³àšºÇ¡¤à, 59Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹àÇ¡¤à "³Îå} 60Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹à³àì=àÒü Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ³àÚ šàAá¤à ¯àÒü [Î [Î "àÒü [Î>à [ºK ë³t¡W¡  ">ã ÅàÄ[J¤ƒà "³à ³àÚ šàv¡ûå¡>à ëšàÒü”z 3 ó¡}[º¡ú í³¹à ¤à[ÅìJà}>à ë³t¡W¡ "׳ ÅàĤà ëºàÒü[J¤ƒà ëšàÒü”z "³v¡à ó¡}¤à R¡³ƒ>à ³¹[Ç¡¤à ëšà[\Î@ƒà íº[¹¡ú
W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã >åšàKã ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ã ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³>¤å 5-1 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ãKã ³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å} "ƒå &Î [¹[ÅA¡à”z>à 6Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKàº, &> ë¹à[Òt¡>à 11Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à "³Îå} 17Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú ëA¡'W¡ &Î [ÎKã ëKຠ"ƒå>à ëA¡&Î'W¡ ë¤à[¹Î>à 23Ç¡¤à [³[>v¡à W¡>[J¡ú [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ãKã [t¡'W¡ ë¹à[Òt¡>à 54Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à "³Îå} 56Ç¡¤à [³[>v¡à ³ÒàA¥¡à ³àÚ šàA¡šKã ³R¡àÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ã>à [t¡³ ³[¹ íº[¹¤à šåº &Kã ë³t¡W¡ "׳ ÅàĤà ëºàÒü[J¤ƒà ">ã ³àÚ šàv¡ûå¡>à ëšàÒü”z 6 ó¡}[º¡ú ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³>>à ë³t¡W¡ "׳ ÅàÄ[J¤ƒà ëšàÒü”z 3 ó¡}[J¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.