ëA¡'W¡ &Î [Î "³Îå} ¯àÒü [Î [Î "àÒü [Î ³àÚ šàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 20– ³[ošå¹ ëÒàB¡ã>à Åã@ƒå>à Jå³> º´šàA¡ ëÒàB¡ã ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à 3Ç¡¤à šø[Î샔z ëKàÁ¡ A¡š "@ƒ¹-14 ë³X &@ƒ "@ƒ¹-17 ¯åì³X ëÒàB¡ã tå¡>¢àì³”z 2019Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à >åšàKã ë³t¡W¡[Å}ƒà ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³> "³Îå} ¯àÒü [Î [Î "àÒü [Î ët¡”‚à "ÒÀåš ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Π׳[> W¡>¤à >å[³;A¡ã "Úèv¡û¡à ÅàÄ[J¤à >åšàKã ë³t¡W¡t¡à ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³>>à í³¹à ¤à[ÅìJà}¤å 3-0ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à E¡àt¢¡¹ƒà [t¡³ ">ã>à ëKຠW¡Ä¤à R¡´•[J‰¤Îå ">ãÇ¡¤à E¡àt¢¡¹Kã ÅàÄ[J¤à 12Ç¡¤à [³[>v¡à ëA¡'W¡ &Î [ÎKã &> ëƒ[>³>à [ó¡Á¡ ëKຠ"³à W¡>[J¡ú E¡àt¢¡¹ "[΃à &> Ò[¹Å>à 19Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à í³¹àƒKã 2-0ƒà ³àR¡[\º =à¹Kà W¡;[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "ì¹àÚ¤à E¡àt¢¡¹ƒà ëA¡'W¡ &Î [ÎKã &> Ò[¹Å>à 26Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã ">ãÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
šåº &Kã ë³t¡W¡t¡à 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î º}=¤àº>à [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ã¤å 6-5 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à E¡àt¢¡¹ƒà &Î ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã ëA¡ [¤yû¡³>à 5Ç¡¤à [³[>v¡à ëKຠ"³à "ƒåKà [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ãKã ³àÚîA¡ƒKã>à ëA¡ìœ¡> &> ë¹à[Òt¡>à 14Ç¡¤à [³[>v¡à [ó¡Á¡ ëKຠ"³à W¡@ƒå>à 1-1 ƒà ³àÄ>à W¡;[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã ">ãÇ¡¤à E¡àt¢¡¹ƒà 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã [¤yû¡³>à 17Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú E¡àt¢¡¹ "ƒåƒà [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ãKã &Î Î>àì=àÒü>à 20Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à [t¡³ ">ã 2-2 ƒà íº>¹¤à tå¡}ƒà &> ë¹à[Òt¡>à 22Ç¡¤à "³Îå} 29Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "׳ǡ¤à "³Îå} ³[¹Ç¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [΃Kã 4-2 ƒà ³àR¡[\º =à¹Kà "Òà>¤à Òàó¡A¡ã ÅàĤà ëºàÒü[Å>[J¡ú
[¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ã>à ëKຠ">ã ³àR¡[\º =àƒå>à "׳ǡ¤à E¡àt¢¡¹Kã ÅàÄ[J¤ƒà [t¡³ "[ÎKã [t¡'W¡ [¤yû¡³[\;>à 31Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ëKຠ"׳ ëÅàx¹¤à &Î ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã &Î Îà³Î>>à 43Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "ì¹àÚ¤à ³[¹Ç¡¤à E¡àt¢¡¹ƒà 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã ëA¡ Î[g;>à 49Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à ëKàº, ëA¡ [¤yû¡³>à 51Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à [t¡³ ">ã 5-5 ƒà íº>[J¡ú [t¡³ ">ã>à ëKຠ³àŤà tå¡}ƒà 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã [¤yû¡³>à 54Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåƒà 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ t¡¹ç¡A¡ "ƒåKà [¤Ìå¡šå¹ ëÒàB¡ã>à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ ³R¡à ó¡}º¤Îå [t¡³ ">ã>à ëKຠ*씂àA¡šà R¡´•[J샡ú
 >åšàKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à šåº [¤Kã ë³t¡W¡t¡à ¯àÒü [Î [Î "àÒü [Î ëA¡à”‚à "ÒÀåš>à ëÎìÚà Åã}\å 8-0ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú ¯àÒü [Î [Î "àÒü [ÎKã [κîÒ¤>à ë³t¡W¡A¡ã 11Ç¡¤à "³Îå} 12Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã "Òà>¤à "³Îå} ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ¯àÒü [Î [Î "àÒü [Î>à ëÒÄà ºàA¡W¡>à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã 14Ç¡¤à [³[>v¡à &Î [¹[Å>à "׳ǡ¤à ëKàº, [t¡³ "[ÎKã ëA¡ìœ¡> ¯àÒü [¹[Å>à 25Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à ëKàº, &Î [¹[Å>à 27Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à, [¤ ¤àÎå>à 28Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ¯àÒü [Î [Î "àÒü [ÎKã ƒ[¤Ãl¡ü ë¹à[\;>à 34Ç¡¤à [³[>v¡à t¡ì¹;Ç¡¤à "ƒåKà [¤ ¤àÎå>à 44Ç¡¤à [³[>v¡à [>šàºÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.