ëÒàB¡ã Úå[>Ú>, 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î "³Îå} "àÒü[ƒ&º Aᤠó塺 ëšàÒü”z ó¡}ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 19– ³[ošå¹ ëÒàB¡ã>à Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 3Ç¡¤à šø[Î샔z ëKàÁ¡ A¡š "@ƒ¹-14 ë³X &@ƒ "@ƒ¹-17 ¯åì³X ëÒàB¡ã tå¡>¢àì³”z 2019Kã R¡[Î [>>ã W¡>¤à >å[³v¡à ÅàÄ[J¤à >åšàKã ë³t¡W¡t¡à ëÒàB¡ã Úå[>Ú> ºàÒü[¹A¡ìÚ}¤³ íºA¡àÚ, 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î º}=¤àº "³Îå} >åšãKãƒà "àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à ³ìJàÚ ³ìJàÚKã ë³t¡W¡[Å} ³àÚ šàv¡ûå¡>à ó塺 ëšàÒü”z ó¡}ìJø¡ú
Jå³> º´šàA¡ ëÒàB¡ã ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î "ÚèA¡ ÅàÄ[J¤à >åšà³W¡àKã ë³t¡W¡t¡à ëÒàB¡ã Úå[>ÚÄà ëÎìÚà Åã}\å 4-1 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåƒà ëÒàB¡ã Úå[>Ú>Kã &º ë>¹àÅ>à 6Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKຠW¡À¤à tå¡}ƒà [t¡³ "[Î>à 15Ç¡¤à [³[>v¡à ó¡}[J¤à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ "³à &> Î>àìt¡à>>à ëKຠ*씂àv¡ûå¡>à ëÎìÚàƒKã 2-0 ƒà ³àR¡[\º =à[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã ">ãÇ¡¤à E¡àt¢¡¹ƒà ëÎìÚà>à 18Ç¡¤à [³[>v¡à ó¡}[J¤à ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ "³à &Î W¡ºà´¬>à ëKຠ*씂àA¡[J¡ú ëÎìÚà>à ëKຠ"³à Òì@ƒàAá¤à tå¡}ƒà ëÒàB¡ã Úå[>Ú>Kã "Òà>¤à ëKຠW¡>[J¤à &Î ë>¹àÅ>à 37Ç¡¤à [³[>v¡à [ó¡Á¡ ëKຠ"³à W¡@ƒå>à ëÎìÚàƒKã 3-1 ƒà ³àR¡[\º =à[J¡ú ëKຠ">ã ³àR¡[\º =à[¹¤à ëÒàB¡ã Úå[>Ú>Kã &Î [>[t¡º>à 39Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã ³R¡àÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Π׳[> W¡>¤à >å[³v¡à ÅàÄ[J¤à >åšàKã "׳ǡ¤à ë³t¡W¡t¡à 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î º}=¤àº>à ëA¡'W¡ &Î [Î ëJà}³>¤å 8-0ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [Î>à ë¤àº ëÒÄà šàÚƒå>à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à [³[>v¡à [t¡³ "[ÎKã [>[t¡>A¡à”z>à "Òà>¤à ëKàº, [¤yû¡³>à 2Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKàº, Îà³Î>>à 20Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à ëKàº, [¤yû¡³>à 31Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à ëKàº, ë>ºÎ>>à 37Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à "³Îå} Îà³Î>>à 43Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à ë³t¡W¡ "ƒåKã "׳ǡ¤à E¡àt¢¡¹ ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà ëA¡'W¡ &Î [΃Kã 6-0ƒà ³àR¡[\º =à[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "ì¹àÚ¤à ³[¹Ç¡¤à E¡àt¢¡¹Kã ÅàÄ[J¤ƒÎå 'W¡ ƒ[¤Ãl¡ü [ÎKã ë>ºÎ>>à 57Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã t¡ì¹;Ç¡¤à "³Îå} =}>¤à 58Ç¡¤à [³[>v¡à [¤yû¡³>à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã [>šàºÇ¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã >åšã³W¡àKã ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à ë³t¡W¡t¡à "àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à ¤\à¹>à í³¹à ¤à[ÅìJà}¤å 12-0ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú [t¡³ ³[¹>à Źç¡A¡ Úà[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[΃à "àÒü[ƒ&º Aᤠët¡¹à>à ³ìJàÚKã [ºK ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄ[J¤ƒà ">ã³A¡ ³àÚ šàv¡ûå¡>à ëšàÒü”z 6 ó¡}ºKà W¡;[º¡ú R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà "àÒü[ƒ&º Aá¤A¡ã [κ[®¡Úà>à "Òà>¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKàº, [>Òà>à 5Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à, 44Ç¡¤à [³[>v¡à t¡ì¹;Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ "[ÎKã &º [¹tå¡>à 13Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à, 14Ç¡¤à [³[>v¡à ³[¹Ç¡¤à "ƒåKà 34Ç¡¤à [³[>v¡à ³ÒàA¥¡à [t¡³Kã ³R¡àÇ¡¤à "³Îå} ³ÒàB¡ã ëÒt¡[yA¡ ó¡}¤Kã ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã "׳ǡ¤à E¡àt¢¡¹ "ƒåƒà "ìR¡à³ Î>à>à 42Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú "ì¹àÚ¤à ³[¹Ç¡¤à E¡àt¢¡¹ƒà &> [ƒ>à>à 53Ç¡¤à [³[>v¡à [>šàºÇ¡¤à, [t¡ "Òü}¤ã>à 55Ç¡¤à [³[>v¡à ³àšºÇ¡¤à, [ƒ>à>à 56Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹àÇ¡¤à, [t¡ "Òü}¤ã>à 57Ç¡¤à [³[>v¡à t¡¹à³àì=àÒüÇ¡¤à "ƒåKà [t¡ [>Òà>à 59Ç¡¤à [³[>v¡à ³àÚ šàA¡šKã t¡¹à[>ì=àÒüÇ¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.