"àÒü [Î [Î ¯àÁ¢¡ A¡š 2019

Òü[@ƒÚà>à ¤à}ºàìƒÅ ë=àÒü¹´ÃKà ëÎ[³ó¡àÒüì>º ëÚï[Å>ìJ

League Standings
No. Teams              P W L T NR PTS  NRR
1     Australia         8  7  1  0   0    14     +1.000
2     India                8  6  1  0   1    13     +0.811
3     New Zealand  8  5  2  0   1    11     +0.572
4    England           8  5  3  0   0    10     +1.000
5    Pakistan          8  4  3  0   1     9       -
0.792
6    Sri Lanka        8  3  3  0   2     8       -0.934
7    Bangladesh     8  3  4  0   1     7       -0.195
8    South Africa   8  2  5  0   1     5       -0.080
9   West Indies      8  1  6  0   1     3       -0.335
10 Afghanistan     8  0  8  0   0     0        -1.418

[¤¹[³}Ò³, \åºàÒü 2(&ì\[X\)– Òü[@ƒÚà>à R¡[Î ¤à}ºàìƒÅšå ¹> 28ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à Òü}º@ƒ "³Îå} 믺Î>à Úè´¬å *Òü[³Ä[¹¤à ¯àÁ¢¡ A¡šA¡ã ëÎ[³ó¡àÒüì>ºKã ³ó¡³ "³à A¡>¤à R¡³ìJø¡ú
[®¡¹àt¡ ëA¡àÒ[º>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ë¤t¡ J>Jø¤à ³tå¡} *š>¹ ë¹à[Ò; ų¢ (104) Kã ëÎeå¡[¹ "³Îå} ëA¡ &º ¹à׺ (77)Kã Òàó¡ ëÎeå¡[¹>à *®¡¹ 50ƒà [¯ìA¡t¡ 9 t塹Kà ¹> 314 ëºïƒå>à ¤à}ºàìƒÅA¡à Åã}>[J¡ú
¹> 315 t¡à@ƒå>à ³àÚ šàA¥¡¤à ëÒà;>[J¤à ¤à}ºàìƒÅ>à *®¡¹ 48ƒà *º "àl¡üt¡ *Òüƒå>à ¹> 286t¡Kã ëÒÄà ëºï¤à R¡³ƒ>à ë³t¡W¡ "ƒå ¹> 28ƒà ³àÚ=ã¤à >}[J¡ú ³àÚ=ã[J¤à "ƒå>à ¤à}ºàìƒÅ tå¡>¢àì³”z "[Îƒà ³Jà t¡à¤à "àÅà íºt¡>à íºìÒï[J¡ú
ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¡[J¤>à Òü[@ƒÚà>à ëšàÒü”z 13 ó¡}ƒå>à ëšàÒü”z ët¡¤ƒº ">ãÇ¡¤à ³ó¡³ ëº}ƒ>à A¡[À¡ú Òü[@ƒÚà>à "ì¹àÒü¤à Køç¡š ë³t¡W¡ *Òü>à [Ñ÷ ºS¡àKà \åºàÒü 6t¡à ÅàĹK[>¡ú ³àÚ=ãìÒï¹¤à ¤à}ºàìƒÅ>à \å> 5ƒà šà[A¡Ñzà>Kà º´¬à ët¡ï>¹K[>¡ú šà[A¡Ñzà>Kã *Òü>à ëÎ[³ ëÚï>¤à ë³t¡W¡ "ƒå ³àÚ šàA¡šà ³ì=ï t¡à¹¤à ÚàÒü¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.