¤àºàKã ƒ¤º ëÒt¡-[yA¥¡à ³[ošå¹ šå[ºÎ W¡àl¡ü>à ³àÚ šàA¡ÒìÀ

ºå[‹Úà>à, ë³ 17 (&ì\[X\)– ³[ošå¹ šå[κÎA¡ã ÒàÄKã Òü[@ƒÚàKã ë>Îì>º [t¡³Kã ëA¡ìœ¡> R¡àìR¡à³ ¤àºà 냤ã>à ƒ¤º ëÒt¡-[yA¡ ëÑHþ๠ët¡ïƒå>à [Òì¹à Òü[@ƒÚà> ¯åì³>’Î [ºK 2019Kã R¡[Î ³ó¡³ "[ÎKã P¡¹ç¡ >à>A¡ ëÑz[ƒÚ³ƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à  ³ÒàB¡ã [t¡´•à ë¤Uìºà¹ Úå>àÒüìt¡ƒšå 10-0ƒà W¡àl¡ü>à ³àÚ=ã¤à šã¤à R¡³Ò>ìJø¡ú
[t¡³Kã ëA¡ìœ¡>Îå *Òü[¹¤à ¤àºà (3Ç¡¤à, 15Ç¡¤à, 16Ç¡¤à, 23Ç¡¤à, 59Ç¡¤à, 78Ç¡¤à)>à ëKຠt¡¹ç¡A¡ W¡@ƒå>à ƒ¤º ëÒt¡-[yA¡ ëÑHþ๠ët¡ï[J¤Kà ëºàÚ>>à ë¤Uìºà¹ Úå>àÒüìt¡ƒA¡ã [ƒìó¡X šè³W¡àÚ W¡àÚÒ>[J¡ú
ÒàÄ>à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºKã ³ó¡³ A¡@ƒå>à íºJø¤à ³[ošå¹ šå[ºÎKã ³àÚîA¡ƒKã ¤àºà>à "׳ǡ¤à [³[>v¡à W¡>[J¤à ëKàº>à ë³t¡W¡ "ƒå ³àR¡[\> =à¤à ëÒï[J¡ú ³ÒàA¥¡à Úà´•à =å>à [³[>t¡ ">ãƒà "ìt¡àÙà ëKຠ">ã ³Jà t¡à>à Òàš[W¡@ƒå>à 16Ç¡¤à [³[>v¡à [³[>v¡à ëÒt¡-[yA¡ ëÑHþ๠ët¡ï[J¡ú ³ÒàA¥¡à [t¡³Kã "³Îå} ³ÒàB¡ã "׳ǡ¤à ëKຠ"ƒå [ƒìó¡@ƒ¹ ³R¡à ºà씂àv¡ûå¡>à ë¤àº šå[Å@ƒå>à ë¤Uìºà¹Kã ëKàºA¡ãš¹ yû¡àÒüìÑzº "> [šì”zà¤å ³àÚ=ã¤à šãƒå>à W¡>[J¡ú
ƒàÚà 냤ã>à "Òà>¤à Òàó¡t¡à ëKຠ">ã Òàš[W¡>[J¡ú Òàó¡ "ƒåƒà ¤àºà>à "ìt¡àÙà ëKຠ"³Îå W¡@ƒå>à ³[ošå¹Kã [t¡³ "ƒå>à Òàó¡-t¡àÒü³ ó¡à*¤ƒà 6-0ƒà ³àR¡[\> =à>à W¡;[J¡ú
">ãÇ¡¤à Òàó¡t¡Îå [t¡´•à ëÒÄà ºàA¡-[Å@ƒå>à ë¤Uìºà¹Kã ³àÚîA¡ƒà "ìÒ>¤à ëšøι šãƒå>à ÅàÄ[J¡ú ¤àºà>à ³ÒàB¡ã ³R¡àÇ¡¤à ëKຠW¡[@ƒøîR¡ƒà [¹>àì¹àÚ ëƒ¤ã>à ëKຠ"³à W¡>[J¡ú Úà´•à =å>à ³[ošå¹Kã ëA¡ìœ¡> "ƒå>à ³ÒàB¡ã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠW¡Ä¤à ëÒà;>[J¤ƒà ë=ï>à ó¡>à [šì”zà>à ³Jè;>à ëyû¡àΤà¹Kã ³=v¡û¡à Òü>J;[Jƒå>à ëKຠA¡>¤à R¡³[J¡ú
³@ƒà[A¡[> 냤ã>à [t¡³Kã ³àš>Ç¡¤à ëKຠW¡>[J "³Îå} ¤àºà>à ë¤Uìºà¹Kã ë¤àG ³>å}ƒà šå[Å@ƒå>à ³ìJàR¡ *Ú>à A¡à*[Å@ƒå>à [šì”zà¤å ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [t¡³Kã t¡¹àÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à ³ÒàB¡ã ƒ¤º ëÒt¡-[yB¡ã ëÑHþ๠³šè} ó¡à[J¡ú ³ìJàÚ>à =à "[ÎKã "R¡>¤ƒà ÎàÒü-&Î [t¡ [Î A¡v¡A¡šå ³àÚ=ã¤à šã[J¤à ëKຠ³à[\¢> "ƒåKà ³àÄ>à ³àÚ šàA¡šà R¡³[J¡ú 
³àÚ šàA¡[J¤à "ƒå>à ³ìJàÚ>à ëšàÒü”z 12 ó¡}ºKà Køç¡š tå¡Kã ">ãÇ¡¤à ³ó¡³ A¡>[J, "ƒåKà ë¤Uìºà¹>à Køç¡š "ƒåƒà ëšàÒü”z ³[¹JA¡ ó¡}ºKà ëÑHþ@ƒ ºàÑzA¡ã ³ó¡³ A¡@ƒå>à ëA¡ì´š> ëºàÒü[Å>[J¡ú
Køç¡š tå¡Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ìt¡àÙà ë³t¡W¡ "³ƒ>à ëÎtå¡ &ó¡ [Î>à ¤ì¹àƒà óå¡t¡ì¤àº &A¡àìƒ[³¤å 7-0ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à Køç¡š "ƒåKã ³ìA¡àA¡ t¡à¤à R¡³[J¡ú
ë³t¡W¡ "ƒåƒà Î[Þê¡Úà>à ëÒt¡-[yA¡ ëÑHþ๠ët¡ï[J¡ú ³ÒàA¥¡à ë³t¡W¡ "ƒåƒà šèÄà ëKຠ³[¹ W¡>¤à R¡³[J¡ú ³ÒàB¡ã ëKàº[Å} "ƒå 14Ç¡¤à, 37Ç¡¤, 39Ç¡¤à, 86Ç¡¤à [³[>t¡[Å}ƒà W¡>[J¡ú [t¡³Kã "ìt¡àÙà ëKàº[Å}>à "Åàºàt¡à 냤ã>à 42Ç¡¤à, Òü@ƒå³[t¡ A¡[t¡¹ÎÄà 75Ç¡¤à "³Îå} Òü[@ƒÚàKã [t¡³Kã ëA¡ìœ¡> ¹t¡>¤àºà 냤ã>à 84Ç¡¤à [³[>v¡à "³³³ W¡>[J¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.