[®¡ &ó¡ [Î "³Îå} ÎàÒüìAáà>-& ³àÚ šàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ë³ 11– ³[ošå¹ 뮡t¡¹à> óå¡t¡ì¤àº &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 21Ç¡¤à ëW¡ìºg A¡š 뮡t¡¹à> óå¡t¡ì¤àº tå¡>¢àì³”zA¡ã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡[Å}ƒà [®¡ &ó¡ [Î (&) Åã}\î³ "³Îå} ÎàÒüìAáà> (&) =à}@ƒ ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
Òü´£¡àºKã ³šàº A¡à}î\¤å}ƒà R¡[Î tå¡>¢àì³”z "[ÎKã Køç¡š (&)Kã ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡[Å}ƒà [®¡ &ó¡ [Î (&) Åã}\î³>à Úå [®¡ &Î & (šàl¡ü>à) [ºìºà} W¡[\}¤å 1-0ƒà "ƒåKà ÎàÒüìAáà> (&) =à}@ƒ>à ºàìUຠ&ó¡ [Τå 4-1 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú [t¡³ ³[¹ íº[¹¤à Køç¡š "[ÎKã "׳ǡ¤à ë³t¡W¡t¡à [®¡ &ó¡ [Î (&)Kã & \ìÚ”z>à 23Ç¡¤à [³[>v¡à ëKຠ"³à W¡@ƒå>à Úå [®¡ &Î &¤å ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú [®¡ &ó¡ [Î>à ³ìJàÚKã [ºK ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄ[J¤ƒà ">ã³A¡ ³àÚ šàAáKà ëšàÒü”z 6 ó¡}ºKà W¡;[º¡ú 
tå¡>¢àì³”z "[ÎKã Køç¡š &Kã ³[¹Ç¡¤à ë³t¡W¡t¡à ºàìUຠ&ó¡ [ÎKã ƒ[¤Ãl¡ü ¹>¤ã¹>à 17Ç¡¤à [³[>v¡à ëKຠ"³à W¡@ƒå>à ÎàÒüìAáà> (&)ƒKã 1-0ƒà ³àR¡[\º =à[J¡ú ÎàÒüìAáà>>à ³ìJàÚKã ëÅàx[¹¤à ëKຠ"ƒå Òì@ƒàA¥¡¤à W¡R¡[Å>[J¤à &ìt¡A¡ "³ƒà &> l¡üt¡³>à 20Ç¡¤à [³[>v¡à ëKຠ"³à W¡@ƒå>à 1-1 ƒà íº>[J¡ú [t¡³ ">ã>à ëKຠ³àăå>à ">ãÇ¡¤à Òàó¡A¡ã ÅàÄ[J¤à 40Ç¡¤à [³[>v¡à ÎàÒüìAáà> (&)Kã &º ëºàìºì@ƒøà>à ">ãÇ¡¤à ëKàº, 48Ç¡¤à [³[>v¡à ³ÒàA¥¡à "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú ÎàÒüìAáà>>à ë³t¡W¡ "ƒå A¡ì”|ຠët¡ïƒå>à "³Îå} ³àÚ šàA¥¡¤à ëÒà;>¹A¡šƒà &º ëºàìºì@ƒøà>à 53Ç¡¤à [³[>v¡à ³ÒàB¡ã ëÒt¡[yA¡ ó¡}¤Kã "³Îå} [t¡³Kã ³àÚ šàA¡šKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ÎàÒüìAáà> (&) =à}@ƒ>à [ºK ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄ[J¤ƒà ëšàÒü”z 6 ó¡}[º¡ú ÒìÚ} >å}[=º šè} 2.30 t¡à¤ƒà Jå³> º´šàA¡ "à[t¢¡[ó¡[Î&º t¡ó¢¡ Køàl¡ü@ƒƒà ÎàÒüìAáà> ([¤) =à}@ƒKà Úå [®¡ &Î & =àUຠ[ºìºà} W¡[\}Kà ÅàÄK[>¡ú >å}[=º šè} 4 t¡à¤ƒà &ó¡ [Î ¯àÒü [®¡ & íA¡¤ãKà "àÒü Òü [®¡ &Î & Òü´£¡àº ÒüÑzA¡à ÅàÄK[>¡ú


© 2016 - 2021 The People's Chronicle. All rights reserved.