"R¡à} l¡ü>>¤KンA¡ >åšã "³à ¯àKã  ÅKàÒüƒà šåJ;ºA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 22–  ë>àì> [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³>å} W¡>¤à šåÒü[W¡ J広Kã >åšã "³à "R¡à} l¡ü>>¤Kンv¡û¡à ¯àKã ÎKàÚƒà Òàœ¡æ>à Jågà[Å}>à [A¡ [³ 15 ëJàR¡>à W¡;tå¡>à J«àÒüƒKã >A¡šà Òà*ìW¡à} [š 'W¡ [Îƒà šåJ;ºA¡ìJø ÒàÚ[¹¡ú
ëÑzt¡ "[ÎKã ³>å} Ò[g>¤à ³ó¡³[Å}ƒà ">à-ºàìÚ}ÅR¡ "³Îå} º´¬ã-ë=à} ³[t¡A¡ W¡à>à íºt¡¤à ³¹³>à "R¡à} l¡ü>Kìƒï[¹¤à >åšã "[Î t¡R¡àÒüó¡ƒ>à ¯àKã ÅKàÒüƒà šåJ;ºA¡[J¤[>¡ú šè} A¡Úà ëJàR¡>à W¡;tå¡>à Jåº "ƒåKã J«àÒüƒKã >A¡šà Òà*ìW¡à} [š 'W¡ [Î t¡´•à >åšã "ƒå ÅKàÒüƒà šå¹A¡[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú
³>å} Ò[g>¤à ³ó¡³ƒà íº[¹¤à ³ãÚà´•à ë=}>[¹¤à ">à-ºàìÚ} "³Îå} º´¬ã-ë=à}Kã Jåìƒà}W¡àƒ¤[Å} "[΃à K¤>¢ì³”z>à ³ã;ìÚ} W¡R¡¤ãÚå ÒàÚ>à Jågà[Å}Kã ³àÚîA¡ƒKã K¤>¢ì³”zt¡à "à[šº ët¡ï¹[Aá¡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.