³Jà º³àÚ 2, A¡º³ 3 ƒà>àKà Åà[”z ¯à¹ãƒà =à\>ƒ¤à ºàA¡š[Î ºàÒü¤A¡ =ã¤[>– 'W¡[ƒ ëƒì¤ ëKïØl¡à

ìJøëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢ÎÒü´£¡àº, "KÑz 17– >àKàKã ¯àì=àA¡ ëºàÒü[ÅĤà &> &Î [Î &> ("àÒü &³) "³Îå} Òü[@ƒÚà K¤>¢ì³”z ">ãKã ³¹v¡û¡à ¯à¹ã Åà>[¹¤à "[΃à =à\>ƒ¤Kã ¯àó¡³ "³à Ò@ƒA¡ ºàA¡š[΃à Òü[@ƒÚàKã šøàÒü³ [³[>Ñz¹ *Òü¹´¬à ¹à\¸ ή¡àKã &³ [š 'W¡[ƒ ëƒì¤ìKïØl¡à>à >å}R¡àÒüt¡¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡šKà ëºàÚ>>à Úà>ƒ¤à ¯àó¡³[Å} "ƒå ëºàÒü[Å@ƒå>à ¯à¹ã ³Jà W¡x>¤à "à[šº ët¡ï[¹¡úšàl¡ü-ëW¡[Å}ƒà [¹ìšàt¢¡ ët¡ï>¹[Aá¤à "[Î>à Úå[>Ú> K¤>¢ì³”z>à &> &Î [Î &> ("àÒü &³) Kà ¯àì¹àÒü[Å> šå¹A¥¡¤à ëÒà;>[¹¤à "[΃à Úà>ƒ¤à ¯àó¡³ J¹à íºì¹ ÒàÚ¤à t¡àìAá¡ ÒàÚ>à ëƒì¤ìKïØl¡àKã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú‘Òü} 1997 t¡à >àKà [Î\ó¡àÚ¹ &Køãì³”z W¡x[J¤à "ƒåKà ³Jà t¡à¹A¡šƒà 'Kà Òü} 1997 A¡ã ëó¡¤øå¯à¹ã =àƒà \å[¹v¡û¡à ÒüÎàA¡ [W¡[ŠѬå "³Îå} =åÒüR¡àìº} ³åÒü¤àKà l¡ü>[J¤à "ƒå A¡>Ñ|[v¡û¡¤ [ƒìšÃàì³[ÎKã ³îÒ[>’ ÒàÚ>à ëƒì¤ ëKïØl¡à>à ÒàÚ[¹¡úëÒï[J¤à W¡Òã 23 "[΃à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à K¤>¢ì³”z[Å}>à ¯à¹ã ÅःKã ºàA¡[J¤à ëšøàìKøÎ "ƒå 뺴•à ³àR¡ÒìÀàÒüƒ¤[>¡ú A¡>[Ñzt塸Î> "³Îå} Òü} 2015 Kã ëóø¡³¯àA¢¡ &Køãì³”z íº[¹¤à "[Î>à ¯àì¹àÒü[Å> "³à ºàA¥¡¤à ³ìt¡R¡ šà}K[>ú ‘>àA¡º ">ãƒà íº[¹¤à =à\>¤[Å} "[Î ëºàÒü[Å@ƒå>à ³Jà t¡à>à ¯à¹ã Åàƒå>à "=å¤à ³t¡³ƒà [šá &ìB¡àƒ¢ "³à ºàA¡šà *ÒüÎ>å¡ú "¯à} ë>à}ìšàA¡ º³ƒ³Kã ³ãÚà´•à t¡}ƒå íºt¡à>à [Ò}ƒå>à W¡à*J;šà šà´¶ã’ ÒàÚ>Îå ëW¡ì¹àº "[Î>à ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.