&> [š [š>à ³Jà t¡à>à ëÅïK;ºK[>– [Ò³”z [¤Ñ¬à ų¢à

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \å> 24– ³[ošå¹Kã &> [š [šKã &³ &º & 4 >à [¤ ë\ [š>à ºå[W¡}¤à Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[ÎKã ³=v¡û¡à ëš@ƒ¤à íº¤ƒKã K¤>¢ì³”z "[Îƒà ³Jà t¡à>à ëÅïK;ºì¹àÒü ÒàÚ¹´¬à "ƒå R¡[Î [ƒÀãƒà [¤ ë\ [šKã ëÎì”|º [ºƒ¹[Å}Kà l¡üĹ¤à ³tå¡}ƒà Úà>¤à "³à šå¹A¡šƒKã ³Jà t¡à>à K¤>¢ì³”z "[΃à ëÅïKvå¡>à W¡;[³Ä¹K[> ÒàÚ>à ë>ƒà (ë>à=¢ ÒüÑz ëƒì³àìyû¡[t¡A¡ &ÀàÒü&X) A¡ã A¡>쮡>¹Îå *Òü[¹¤à "àÎà³Kã ëÒº= [³[>Ñz¹ [Ò³”z [¤Ñ¬à ų¢Kã *[ó¡[Î&º [â«t¡¹ &A¡àl¡ü”zt¡à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
&> [š [šKã &³ &º &[Å}-¯àÒü \ÚA塳à¹, &º \Ú”zA塳à¹, ëºt¡šàl¡ü Òà*[A¡š "³Îå} &> A¡à[Ú[Å>à ³[ošå¹Kã [¤ ë\ [š>à ºå[W¡}¤à Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[ÎKã ëšà[º[Î ëšøàKøà³ "³Îå} W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹>Kã ë=ï*}ƒà ëš@ƒ¤à A¡Úà "³à íº¤ƒKã ³Jà t¡à>à K¤>¢ì³”z "[΃à ëÅïK;ºì¹àÒü ÒàÚ>à [³[>Ñz¹Kã ó¡³ =àìƒàv¡ûå¡>à K¤>¢ì³”z "[΃Kã ë=àA¡Jø¤à ³tå¡}ƒà ó¡ã¤³ "[Î¤å ºàA¡[ÅĤKンv¡û¡à R¡¹à}Îå "³åA¡ ÒÄà [Ò³”z [¤Ñ¬à ų¢à "³Îå} &> [š [š ë>ìÎ>º šø[Î샔z ëA¡à>¹àƒ Îà}³à Òü´£¡àºƒà ºàv¡ûå¡>à &³ &º & 4 Kà ¯à¹ã Åà>[J¤[>¡ú
&> [š [šKã &³ &º & 4 >à ³[ošå¹Kã Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”zt¡Kã ët¡àAáKà A¡}ìKøÎ>à ºå[W¡}¤à &Î [š &ó¡ (ëÎA塸º¹ ëšøàìKø[Τ óø¡”z) >à ëÅïK;Jø¤à ³tå¡}ƒà "Òà>¤à *Òü>à ëÒï[J¤à 21 ƒà [Ò³”z [¤Ñ¬ ų¢à "³Îå} ëA¡à>¹àƒ Î}³àà W¡àt¢¡¹ óáàÒüt¡ "³ƒà Òü´£¡àºƒà ºàv¡ûå¡>à &³ &º & ³[¹ "[ÎKà ¯à¹ã Åà>[J¤[>¡ú "ƒå¤å ¯à¹ã Åà>¤à "ƒåƒà Úà>¤à šå¹A¡šà R¡³[J‰¤à ³tå¡}ƒà R¡¹à}Îå "³åA¡ ÒÄà ºàv¡ûå¡>à ¯à¹ã Åà>[J¤[>¡ú ³Jà t¡à>à ¯à¹ã Åà>¤ƒÎå ó¡º t¡à¤à R¡³ƒ¤ƒKã ºå[W¡}¤à ">ã>à ÒàÚ¤[ƒ [Ò³”z [¤Ñ¬ ų¢à "³Îå} ëA¡à>¹àƒ Î}³à>à &³ &º & ³[¹³A¡ W¡àt¢¡¹ óáàÒüv¡à šå¹Kà W¡;[J¤[>¡ú
R¡[Î &> [š [šKã &³ &º & ³[¹>à [Ò³”z [¤Ñ¬à ų¢à "³Îå} ëA¡à>¹àƒ Îà}³à Úà*>à [¤ ë\ [šKã ë>Îì>º šø[Î샔z. ë\ [š >„à "³Îå} Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>Ñz¹ "à[³t¡ ÎàÒKà l¡ü>¤ƒà ³ìJàÚKã ³àÚîA¡ƒKã ëÒï[\A¡ ëÑzt¡A¡ã íº[¹¤à Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[ÎKã ºåå[W¡}¤à *Òü[¹¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ³=v¡û¡à ëš@ƒ¤à ¯àó¡³ A¡Úà =³[J¡ú ëΔz¹Kã [ºƒ¹[Å}>à ³ìJàÚKã ¯àó¡³ "ƒå t¡à¹¤à ³tå¡}ƒà ³ìJàÚ>à šà[´Ã¤[Î ëÚ}ºKà ëΔz¹>à A¡[¹P¡´¬à =¤A¡ J¹à ëÅàÚƒ>à šàÚJ;ºK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à šã[J ÒàÚ>à ëšøÎ>à ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ[¹¡ú
R¡[Î >å[³ƒà} "ì=R¡¤ƒà [Ò³”z [¤Ñ¬ ų¢à>à ³ÒàB¡ã [â«t¡¹ &A¡àl¡ü”zt¡à =àK;ºA¡[J¤à ëšàÑz[Å}ƒà &> [š [šKã &³ &º & ³[¹>à &> [š [šKã ë>Îì>º šø[Î샔z ëA¡à>¹àƒ Î}³àKà ëºàÚ>>à [¤ ë\ [šKã ë>Îì>º šø[Î샔z ë\ [š >„àKà l¡ü>¤Kã ëó¡àìt¡à[Å} Úà*[¹¡ú ëºàÚ>>à ³ÒàB¡ã ëšàÑz "ƒåƒà &> [š [š>à ëÑzt¡ "[Îƒà ³Jà t¡à>à [¤ ë\ [šKà W¡;[³Äƒå>à ³[ošå¹Kã [ƒì¤ºšì³”zA¡ãƒ³v¡û¡à =¤A¡ ët¡ï[³Ä¹K[> ÒàÚ>Îå ëó¡àR¡ìƒà[Aá¡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.