Òü[@ƒÚàKã 332840 Ç¡ì¹, "¯à} ë>à}ìšàB¡ã ºãÅã} 6 ëÒìÀ

[>l¡ü [ƒÀã, \å> 15 ([š [t¡ "àÒü)–  [š [t¡ "àÒüKã [¹ìšàt¢¡ ³tå¡}ÒüÄà R¡[Î >å[³ƒà} šè} 9.45 t¡à¤à ó¡à*¤ƒà Òü[@ƒÚàƒà ëA¡à[®¡ƒ-19 A¡>ó¡à³¢ ët¡ï¹¤à ³ãKã ³Åã} 332840 ǡ칡ú ëA¡à[®¡ƒ-19 >à [Å¤à ³Åã}>à 9733 ǡ칡ú  [¹ìA¡à®¡¹ ët¡ï¹¤à Òü[@ƒÚàKã ëA¡Î ³Åã}>à 174315 ëÚï칡ú
³¹A¡[΃à, "¯à} ë>à}ìšàA¡ ëÑzt¡ [>šà>Kã *Òü>à ëA¡à[®¡ƒ-19 Kã ëA¡Î ³Åã} 6226 Ç¡ì¹ú 
"¯à} ë>à}ìšàv¡û¡à ëA¡Î J«àÒüƒKã Úà´¬ƒà "àÎà³>à ³Åã} 4158 *Òüƒå>à ³ìA¡àv¡û¡à, [yšå¹à>à 1079 *Òüƒå>à ">ãÇ¡¤à "³Îå} ³[ošå¹>à 492 *Òüƒå>à "׳ǡ¤ƒà íºì¹¡ú ëÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà "¯à} ë>à}ìšàv¡û¡à ëA¡à[®¡ƒ-19 >à ³¹³ *Òü¹Kà "àÎೃà 8, ë³QàºàÚƒà 1 "³Îå} [yšå¹àƒà ³ã 1 šèÄà ³ã 10 [ÅìJø¡ú 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.