³Òàuà KàÞê¡ãKã W¡Òã 150 Ç¡¤à ³ìšàA¡ A塳*@ƒà A¡;W¡¤à ¯àì¹}-2

"Òü¤à "³à *Òü>à KàÞê¡ã – Gandhi : The Writer

"Gandhi was inevitable. If humanity is to progress, Gandhi is inseperable. He lived, thought and acted inspired by the vision of humanity evolving toward a world of peace and harmony. We may ignore Gandhi at our own risk."
- Martin Luther King, Jr.

KàÞê¡ãƒà W¡R¡[J¤à #[=º[Å} –
³ìt¡ï A¡¹´•à ³Òàuà KàÞê¡ã>à "Òü¤à "³à *Òü¹A¡[J¤ìK? ëšàAáA¡šƒKã *Òü¹A¡šà "Òü¤à >ìv¡¡ú "R¡à} *Òü[¹îR¡Kã ëJàR¡ó¡³ƒà ³ìR¡à@ƒà "Òü¤à "³Îå "ó¡à*¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü¹A¡šà Úà¤Kã J胳-W¡à}ƒ³ ë=àÒü>à l¡ü¤à ó¡}샡ú ³ÒàA¡ ³Åà³A¥¡à ÒàÚî\- ‘‘' "[Î Úà´•à ÒüA¡àÚ [=KÀ´¶ã "³Îå} "ìt¡àÙKà A¡Úà [t¡Ä-ëJà;>¹³ìƒ¡ú ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡ "³Îå} 'Kã šà¹àK>à 'Kã ³šè} *Òü¤à ÅàìKàĤ[>¡ú’’ (³Åà>à Òü¤à šå[X ¯à¹ã) "ƒå¤å ³Òàuà KàÞê¡ãKã šå[X ÅàK;ºA¡šƒà "³Îå} "Òü¤à "³à *Òü¹A¡šƒà ³ìR¡à@ƒà ³Jº-³Jà A¡ÚàKã #[=º (šø®¡à¤) W¡R¡[J¡ú ³ìR¡à@ƒà W¡R¡[Jø¤à #[=º ³Úà³ "[Î ³åÄà JR¡ƒ>à KàÞê¡ã¤å "Òü¤à "³à *Òü>à ³ÅA¡ JR¡¤à ºå>à ë=àB¡>ã¡ú ³¹ç¡ *Òü>à, ³àKã "R¡à} *Òü[¹îR¡Kã šå[X, º@ƒ@ƒà W¡Òã 2 Kà =à 8 íºƒå>à ¤¸à[¹Ñz¹ (l¡ü[A¡º) t¡´¬à "ƒåKà W¡Òã 20 (1893-1914) Jà-"[óø¡A¡àƒà íº¤à ³t¡³ƒà ë=}>¹A¡[J¤à ë=ïìƒàA¡[Å}, l¡üĹA¡[J¤à ³ã*Òü[Å}, šà¹A¡[J¤à "³Îå} í>>¹A¡[J¤à ºàÒü[¹A¡[Å} – "šè>¤à #[=º ³Úà³ "ƒå>à KàÞê¡ã¤å "Òü¤à "³à *ÒüÒÀA¡[J "³Îå} ³àKã ³ÅA¡ (šàì΢àì>[º[t¡) ÅàK;ºA¡[J¡ú º@ƒ>ƒKã ëÒï>à ³ÒàA¡ ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡ šà¤ƒà =¯àÚ Úà*¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü칡ú ³à[ƒ Wå¡´•à ºàÒü[¹A¡ šà¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü¤à >ìv¡; ºàÒü[¹A¡ "ƒå ³>å}-=ã;>à í>>ƒå>à JR¡>¤à ëÒà;>¤à "šà¤à "³[>¡ú ºàÒü[¹A¡Îå Úà´•à šàÒü¡ú ³[ÎKã "¹à¤à J胳 "³[ƒ- ³à>à šè>àKã
Yeravada ë\ºƒà W¡Òã ">ã (1922-23) íº[¹îR¡ƒà ºàÒü[¹A¡ 150 šà[J¡ú ³ÒàA¡ ³Åà>à ë\ºƒà ºàA¡šà ³t¡³ƒà ºàÒü[¹A¡ ³R¡à šå¹A¡[J- Kãt¡à, t塺[΃àÎA¡ã ¹à³àÚo, A塹à>, "àÅø³Kã #îÅ "³Îå} 'The Sermon on the Mount' ¡ú "ît¡>à ë\ºKã ºàÒüì¤ö[¹ƒKã ëºï¹Kà šà¤[>¡ú ³àKã ë\ºKã ³t¡³ [Å[\Ä¤à ³*}[ƒ- "ÚèA¡ šè} 4 ƒà ëÒïK;[º, "ƒåƒKã ºàÒüìÅà> ëÅà>¤à, ³=}ƒà ®¡\> ÅA¡šà¡ú "ƒåƒKã ºàÒü[¹A¡ šà¤à "³Îå} í>>¤>à, ³[Î >å[³ƒà}¯àÒü¹³ó¡à*¤à W¡;î=¡ú R¡àÒüÒàA¡ ëšà;=à¹Kà t¡ì¹} >àÒü¡ú "ƒåKà, ³Òàuà KàÞê¡ã>à ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡ í>>¤à šà´¬Kã ³t¡à}ƒà ³àKã ³[³} W¡;º¤à, "šãA¡šà ºàÒü[¹A¡ 'Hind Swaraj or Indian Indian Home Rule' (1938) "[Î š>¤à ÚàÒü¡ú ³[Îƒà ³à>à ëšÃìi¡àƒKã ëÒï¹Kà šõ[=¤ãKã "ó¡à*¤à "Òü¤à 13 Kã ºàÒü[¹A¡[Å}Kã [³} šì¹} "³à [³;ìÚ} t¡à>¤à šã[¹¡ú ³[³} W¡;º¤à "Òü¤[Å} "ƒå KàÞê¡ãƒà "A¡>¤à #[=º šã[J¤à R¡àv¡û¡[>¡ú
"R¡à} *Òü[¹îR¡Kã #[=º –
³Òàuà KàÞê¡ã ºàÒü Úà´•à >ã}¤à, #Ŭ¹ =à\¤à, ®¡à¹t¡A¡ã A¡ºW¡ì¹º "³Îå} [Ñš[¹Wå¡ìÚº ëÒ[¹ìt¡\ƒà ëW¡;>à =à\¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ³àK㠃Ţ> "³Îå} ¹à\>ã[t¡ ¯àJìÀà> "[Î ÒàÚ[¹¤à Úè´£¡³ "[΃Kã ÅàK;š[>¡ú ³[ÎKã Úè´£¡³ "[Î ³à>à "R¡à} *Òü[¹îR¡ƒà ³ìJàÚKã Òü³å}-³>å}ƒKã ÅàK;šà ëÒï[J¡ú ³àKã "ìšàA¡šã (šåt¡ºã¤àÒü) ºàÒü>ã}¤ã[>¡ú KàÞê¡ãƒà "ìšàA¡šãKã "A¡>¤à šø®¡à¤ t¡à[J¡ú KàÞê¡ã>à ³àKã ëÎìyû¡t¡¹ã ³Òà샤 ëƒÎàÒüƒà ³t¡à} "³ƒà ÒàÚ[J-
"If you notice purity in me, I have inherited it from my mother, and not from my father... The only impression she ever left on my mind is that of saintliness." ët¡G¤åA¡ >v¡>à "ìt¡àÙà ºàÒü[¹A¡[Å} šà¤à A¡Úà íÒ>ƒ¤à KàÞê¡ã>à t¡à> W¡à¹ç¡¤ƒKã ³àKã "ìšàA¡š>à (A¡¹³W¡à@ƒ KàÞê¡ã) íº¹A¡šà ‘Åøà¤oà [štõ¡®¡[v¡û¡ >ài¡A¡’ (Åøà¤Äà ³šà >ã}¤à) ëA¡ï¤à >ài¡A¡ "[Î ë=}>ƒå>à šà[J¡ú ‘‘'>à ³ƒå Úà´•à šè[A¥¡} W¡R¡>à šà¹´¶ã¡ú’’ ³t¡à} "[ίàÒüƒà ëA¡àÚ>à W¡;šà ºãºà ÅàĤà A¡àR¡¤å "³>à ÅàĤà Åøà¤oKã ºãºà "³Îå ëÚ}º´¶ã¡ú ‘‘'>à l¡ü[J¤à ³t¡à}[ƒ, ³[³; t¡àR¡º¤à ³³à ³šà¤å Åøà¤Äà >³ƒà ëšàƒå>à t¡ã=¢ W¡;šà šå¤Kã ³t¡à}ƒ[>¡ú ºàÒü[¹A¡ "ƒåì> "³Îå} ºãºà "ƒåì> ">ãƒå>à 'Kã =ì´¶àÚƒà ³è;R¡³ƒ>à ëÚv¡ûå¡>à íºìJø¡ú ‘‘>R¡>à t¡³\Kƒ¤à [󡃳[ƒ ’[΃ íºì¹ƒ>à¡ú’’ "ƒåKà ‘Ò[¹ÆW¡@ƒø’ ëA¡ï¤à ºãºà "³>Îå KàÞê¡ã¤å Ç¡³Ò;[J¡ú ‘‘ºãºà "[Î ëÚ}¤Kã ÎåA¡ìš> ëš>¤à íº[J샡ú ... ³Åã} >àÒüƒ>à '>à Ò[¹ÆW¡@ƒø Åà>ã}º´¶ã¡ú’’ ³ãšè³ Jå[ƒ}³A¡ Ò[¹ÆW¡@ƒøP¡´•à A¡[¹Kンv¡û¡à "Wå¡´¬à R¡àR¡¤à ÒàÚ¤ƒå *Òüì¹àÒüìƒï[¹¤ì>à?’’
º@ƒ>ƒà W¡Òã "׳ –
³ÅàKã W¡Òã 18 Ç¡¤à ³t¡³ƒà (³ÒàB¡ã ³W¡à[>šà "Ò> Ò[¹ºàº ëšàìAá), º@ƒ>ƒà W¡Òã "׳ (1888-1891) l¡ü[A¡º t¡´¬à W¡;šà "[Î>à ³Òàuà KàÞê¡ãKã šå[Xƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à "³à ºàA¡Ò>[J¡ú W¡àl¡üJ;[y¤à ®¡à¹v¡Kã J³ ë=}>à W¡à*J;º¤à, "¯à}¤à =à[B¡ ή¡¸t¡à íº¤à, ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à, "JR¡-"îÒ A¡Úà íº¤à Òü}º@ƒƒà W¡Òã "׳ l¡ü[A¡º t¡´¬à "[Îƒà ³àKã ¯àJº-³ã;ìÚ} šàA¡ì=àAáA¡[J; šõ[=¤ãKã #¹à} A¡Úà JR¡[J; "ìW¡ï¤à ³ã*Òü A¡Úà ë=}>¹A¡[J; W¡à*J;º¤à \à[t¡Kã ëºà>W¡;-Åà\;, íÒ>¤ã, º³W¡;-Åà\; A¡Úà t¡´ÃA¡[J¡ú ³¹ç¡ *Òü¤à ë=ïìƒàA¡[Å}[ƒ- ³à>à º@ƒ>ƒà íº[¹îR¡ƒà "ìšàA¡šã ë>àUà[J "ƒå¤å ³àK㠳󡳃à ÅAá´¬à ¯àÅA¡ "׳ (Úå =ìAáàÒü, ë³³ ÎàìÒ¤ ëºïì¹àÒü, Åà-R¡à W¡àì¹àÒü) "ƒå[ƒ R¡àA¥¡à W¡;šà R¡³[J; ³ÒàA¡
Vegetarian Society Úà*ƒå>à Åà-R¡à W¡à[Jìƒ "³Îå} vegetarianism ([>¹à[³È W¡à¤à) Åì@ƒàA¡šà ³ãÅA¡ "³à *Òü[J; º@ƒ> Úå[>®¡[΢[t¡ƒKã Jõ. Aå¡. 1890 ƒà ë³[yAå¡ìºÅ> š¹ãÛ¡àÎå šàÎ ët¡ï[J¡ú
ºàÒü[¹A¡ šà¤à, Òü¤à "³Îå} ³ìR¡à@ƒà šã[J¤à #[=º[Å} "[ÎÎå Úà´•à Åã}=à>ã}R¡àÒü *Òü¡ú
Henry Sait >à Òü¤à " A Plea for Vegetarianism' šà¤ƒà =ì´¶àÚ ×[J¡ú ³à>à Edward Carpenter, Edward Maitlan, Anna Kingsford A¡ã ºàÒü[¹A¡[Å} =¯àÚ Úà*>à  šà¹´¶ã¡ú Åã}=à>¤à Úà¤à "³>à- Edwin Arnold >à Òü}ì¹\ãƒà Òì@ƒàA¡šà "Bhagavad Gita' "³[ƒ "The Light of Asia" (¤å‡ý¡ìƒ¤Kã šå[X); Carlyte Kã "Heroes and Hero Worship" ë=}>ƒå>à šà¤à "[Î[>¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à ‹³¢Kã ³¹³ƒà ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šàƒå>à í>>¹´¶ã¡ú ‹³¢ šè´•³B¡ã ³¹ê¡ƒà íº[¹¤à "³v¡à *Òü¤à ³àĤà "ƒå ³åÄà JR¡ºA¡[J¡ú "ƒåKà ³¹ê¡š-³šà} A¡Úà JR¡>¤Kã ³=v¡û¡à Madam Blavatsky "³Îå} Annie Besant ë=àÒüìƒàA¥¡à Åã}=à>¤à ÚàÒü¡ú Òü¤Kã ³t¡à}ƒà ÒàÚ¹Kà, ³Òàuà KàÞê¡ã>à "The Vegetarian" ÒàÚ¤à "à[t¢¡A¡º "³à Òüƒå>à ëó¡àR¡[J¡ú ³ÒàA¡ tå¡}ƒà ³[³} W¡;º¤à \ì>¢[ºÑz "³Îå} "Òü¤à "³à *Òü¹B¡[> ÒàÚ¤[Î ¯àì¹} "[Î>à $;šà ëÒï[J¡ú
Jà-"à[óø¡A¡àƒà – "Òü¤à "³à *Òü¹A¡šà –
³=B¡ã ¯à¹ã "[΃Kã JR¡¤à R¡´¬[ƒ- ³Òàuà KàÞê¡ã>à º@ƒ>ƒà íº[¹îR¡ƒà ¯àì¹} Òüƒå>à "Òü¤à "³à *Òü¹A¥¡¤Kã Úè´£¡³ ë=à>¤à ëÒï[J¡ú ³ÒàA¥¡à Jà-"à[óø¡A¡àƒà W¡Òã 20 íº[¹îR¡Kã (1893-1914) ³t¡³[Îƒà ³ÒàA¡ W¡š W¡à¤à \ì>¢[ºÑz "³Îå} "Òü¤à "³à *Òü¤à R¡³[J¡ú ³t¡àR¡ "[Îƒà š>¤à Úà¤[ƒ, Jà-"à[óø¡A¡àƒà íº¤à ³t¡³ "[Î Òü¤Kã ³t¡à}ƒƒà >v¡>à, ³Òàuà KàÞê¡ãKã šå[XKã J«àÒüƒKã ³¹ç¡ *Òü¤à t¡à}A¡Aô¡ "³[>¡ú ³ÒàA¡ ³ã>à ë>v¡ûå¡>à l¡ü[A¡º *Òü¤à "³Îå} íšÅà t¡à>¤à W¡;š[>¡ú "ƒå¤å, Jà-"à[óø¡A¡àƒà ¤õ[t¡ÅA¡ã ëºàÒüº³ ÅàÎ>Kã ³Jàƒà W¡;=¹[´Ã¤à ³ã*;-³ãî>, \à;-Aå¡Wå¡ JàÚ¤à ë=ï[ź, ³ã*Òü¤Kã ÒA¡ ëJàR¡Kà*>¤à, &[ÎÚàKã ³W¡à[Å}¤å ³ã *Òü>à l¡üƒ¤à, l¡ü[Åv¡¤à ºãW¡;-Åà\; ³Úà³ "[Î ë=}>¹ç¡¤ƒà KàÞê¡ãKã =ì´¶àÚ ëÅàA¡[J¡ú ³Åà³A¡ "ìR¡ï¤à ÎàìÒ¤[Å}Kà ëy@ƒà ó¡àÑz¢ AáàÎ A¡³šàt¢¡ì³”zƒà ët¡à}ºå¤ƒà A¡àƒåƒKã šå[ºÎ>à Òü>=å¹A¡[J, ëÑzÎ@ƒà ¯à>à JàR¡[J¡ú ³ƒåƒà ³à>à J>[J¤à- ®¡à¹v¡à Ò>¤à šà}ƒ¤à *ÒüK[>, ºà씂}>¤à t¡àÒü ú ÒüA¡àÚ¤à >}[J¤à ë=ïìƒàA¡ "[Î>à KàÞê¡ãKã šå[Xƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à "³à ºàA¡Ò>[J¤[>¡ú ºàÒü>à Òü>[ÅÀA¡šìƒï>à ³Òàuà KàÞê¡ã>à >ã}ÒĤà íºt¡>à, ë=ï>à ó¡>à
racial discrimination Kã ³àÚìÚàv¡û¡à A¡Äà ºà씂}>[J¡ú "Òà>¤à *Òü>à ³àKã Ît¡¸KøÒ "àì@ƒàº>Kã šàî´¬ Åã[\ăå>à W¡à}ìÚ} ët¡ï[J¡ú ³àÚ šàA¡[J¡ú Jà-"à[óø¡A¡à "[Î ³Òàuà KàÞê¡ãKã W¡à}ìÚ}Kã ³ó¡³ *Òü[J¡ú Jà-"à[óø¡A¡à>à KàÞê¡ã¤å ‘³Òàuà KàÞê¡ã’ *Òü¹A¥¡¤Kã "ìW¡ï¤à ³ó¡³ "³à *ÒüÒ>[J¡ú
Jà-"à[óø¡A¡àƒà íº[¹îR¡ƒà =¤A¡ Úà´•à A¡Äà ët¡ï[J "³Îå} ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡ A¡Úà šàƒå>à í>>[J¡ú "ƒåKà
"Indian Opinion" (1904) ëó¡àR¡ƒå>à (³à>à &[ƒt¡¹ *Òü‰¤Îå šè´•³A¡ Åã>¤[>) W¡Òã 10 "à[t¢¡A¡º A¡Úà Òü[J¡ú ³[³} W¡;º¤à ëW¡ìó¡àR¡ "³à *Òü[J- Òü}ì¹\ã "³Îå} P¡\¹t¡ãƒà ëó¡àR¡¤[>¡ú Jà-"à[óø¡A¡àƒà íº[¹îR¡ƒà ³à>à šà[J¤à "³Îå} ³ìR¡à@ƒà "A¡>¤à #[=º šã[J¤à "Òü¤[Å}[ƒ- i) John Ruskin Kã (1891-1900) "Unto This Last"; ii) Henry David Thoreau (1817-62) Kã "Civil Disobedience" "[Î[>¡ú ³[ÎKã ³³àR¡ƒà Tolstoy"The Kingdom of God Is Within You" (1891) ³[Î[ƒ ÒàÄ>à šàJø¤[>¡ú "Òü¤à "׳Kã ºàÒü[¹A¡[Å} "[Î>à ³Òàuà KàÞê¡ãƒà "A¡>¤à #[=º šã[J¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à, Max Muller, Butler, l¡üš[>ȃ>[W¡}¤Îå šàƒå>à í>>[J¡ú ³à>à Jà-"à[óø¡A¡àƒà íº[¹îR¡ƒà š³ìóát¡ ">ã Òüƒå>à ëó¡àR¡Òü - 1) "An Appeal to Every Briton in South  Africa"; 2) "The Indian Franchise: An Appeal". ³à>à ®¡à¹v¡à "Òà>¤à ÒÀA¡šKã ëJàR¡W¡v¡à 'The Grievances of British Indian in South Africa' ÒàÚƒå>à ºàÒü[¹A¡ ³W¡à "³à Òü[J¡ú ³[Î "Åà}¤à ëW¡>à ³Jè³ *Òü¤ƒKã 'Green Pamphlet' ÒàÚ>à JR¡>[J¡ú ®¡à¹t¡A¡ã ³ãÚà´•à Úà´•à šà´•à šà>[J; ³[³} W¡;[J¡ú
³Òàuà KàÞê¡ã>à ®¡à¹v¡à ³šè} ó¡à>à ÒÀAá¤à ³tå¡} W¡Òã 33 ë¹à³Kã ³t¡³ (1914-1947) "[Î "ì>ï¤à ®¡à¹t¡A¡ã Òü[t¡ÒàÎt¡à ³Òàuà KàÞê¡ãKã ™åK *ÒüìJø¡ú ³[Î ³Òàuà KàÞê¡ãKã ³t¡³[>¡ú ³ÒàA¥¡à ®¡à¹t¡ >ã}t¡³ ºàºKã º³\ã}¤à "³Îå} ºè[W¡}¤à *Òü[J¡ú ³t¡³[΃à ëW¡ìó¡àR¡ A¡Úà ëó¡àR¡[J, ºàÒü[¹A¡ A¡ÚàÎå Òü[J¡ú "[Ò}Îà "³Îå} Ît¡¸KõÒ "àì@ƒàº>Kã šàî´¬>à ®¡à¹t¡A¡ã >ã}t¡´¬à šå¹A¡[J¡ú ³Òàuà KàÞê¡ãƒà ëW¡[À¤à ³P¡o[Å} "[Î *씂àA¥¡à Úà³ìJø, Åã}=à¤Kã ëºàÒü¤à J´¬à >àÒüì¹àÒü¡ú
Khuswant Singh >à ÒàÚ- "He was the philosopher of the freedom movement, the field marshal of its army of passive resisters, the visiting British statemen. He became the voice of India. India came to be known as the land of Gandhi and Gandhi became India's spiritual mentor (Guru), saint (Mahatma) and father (Bapu), all rolled into one."
³=}-³=}


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.