&> ¯àÒü [®¡ & "³Îå} & "๠[Î ³àÚ šàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 18– ët¡¹à "ìW¡ï¤à [\³ &ìÎà[Î&Î> (t¡Kà) Òü´£¡àº ë¯Ñz>à Åã@ƒå>à Úè´•à³ ×Òüì‰à³ ët¡¹à ³ìJàR¡ º´šàA¡ Òü´£¡àº ë¯Ñzt¡à W¡x[¹¤à ">ãÇ¡¤à Jå¹àÒü\³ *}¤ã >åšã³W¡à 냤ã ë³ì³à[¹&º ë³>’Π뮡à[Àì¤àº tå¡>¢àì³”z 2019Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡[Å}ƒà &> ¯àÒü [®¡ & >à*ì¹³ "³Îå} & "๠[Î [Åìºà} ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
뮡à[Àì¤àº tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î "Úèv¡û¡à ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à &> ¯àÒü [®¡ & >à*ì¹³>à ³[ošå¹ šå[ºÎ ëÑšàt¢¡Î Aᤚå 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-23) ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú >å}[=ºƒà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à & "๠[Î [Åìºà}>à [³J¸à ³Úà}Òü´£¡àº¤å 3-0 (25-17, 25-19, 25-7) ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú >å}[=ºKã ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡t¡à "àÒü [\ *Òü>à³>à ¯àÒü [š & [Ò¹à>å 3-1 (24-26, 25-23, 25-15, 25-18) ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.