º´¬ã ëų\ã>[¤Úå

ÒüA¡àÚJå´•\[¹¤à &[ƒt¡¹,
                             Òü´£¡àº šåJàl¡ü º´¬ãKã ºì´ÃàR¡ ë=à}ìJàR¡ƒKã Jå¹àÒü íÒyû桳ìJàR¡ ó¡à*¤Kã º´¬ã ³ìt¡A¡ "[Î ëšàt¡ìÒàº>à W¡;šà Úà쉡ú º´¬ã "[΃à íº[¹¤à íÎ[>A¡ ÑHåþº, "๠ëA¡ Î>àìt¡à´¬ã [¤ƒ¸àºÚ ÑHåþº, A¡à>> 냤ã ÑHåþº "³Îå} šå[ºÎ ëy>ã} ÑHåþº ³Úà³ "[ÎKã KàØl¡ã ³Úà³ "[Î>à º´¬ã W¡;šà ³t¡³ƒà ëšàt¡ìÒຠí=>¤à ëÒà;>¤ƒà KàØl¡ã ³W¡à "³[ƒ ëJàR¡>à W¡;W¡¤[Å} Jåìƒà}=ã[>}R¡àÒü *Òü¤ƒà >v¡>à ºàÒü¤A¡ =ã¤Îå Úà*칡ú ³¹ã íº>¤à [¤®¡àK>à "³åv¡û¡} ³ã;ìÚ} W¡R¡[¤ƒå>à "=å¤à ³t¡³ƒà º´¬ã ëų\ã>[¤Úå ÒàÚ\[¹¡ú


"ìƒà³Kã,
κೠÒüì¤à[šÅA¡
Jå¹àÒü >àî@ƒ¤³ íºA¡àÚ,
κà씂à}

 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.