"=å´¬à Ò”‚>à Úà*¤à W¡ãgàA¡ W¡à¤Kã A¡àĤà

ƒà. ëÛ¡[y³Úè³ ³}캳 [Î}Ò

'ìJàÚ ³ã*Òü¤>à ÒA¡W¡à} >àƒ-ëÚv¡û¡>à íº>¤KンA¡ #ƒà Úà*¤à NÃåìA¡à\Kã W¡à} A¡àÚƒ>à =´¬à t¡R¡àÒüó¡ìƒ¡ú NÃåìA¡à\ ÒàÚ¤[Î ÒA¡W¡à}Kã šàUº ÒàÙà ³¹ç¡ *Òü¤à W¡ãgà[A¥¡¡ú JR¡[\>[¤Kƒ¤à "³>à #[Å} šèA¡W¡; íºt¡¤à ³ã*Òüƒà šè} 8 A¡[¹P¡´¬à W¡ãgàA¡ "³v¡à W¡àƒ>à ëÚ}¤ƒà #ƒà Úà*¤à NÃåìA¡à\ 100 [³[ºKøà³/ëƒ[Î[ºt¡¹ >;yKà ³Jà "ƒåKà W¡à[ÅÀ¤à ³tå¡} šè} 2 íº¹Kà NÃåìA¡à\ 140 [³– Køà–/냖[º– >;yKà ³Jà *ÒüKƒ¤[>¡ú
W¡¹à ëÒ>¤à ³t¡³ƒà ÒA¡W¡à}Kã šàUº A¡Úà Úà´•à ëÅà”‚¤ìK ÒàÚ¤à 'ìJàÚ>à JR¡[R¡¡ú NÃåìA¡à\ ÒàÚ¤[Î ë=àšA¡ã ³¹ç¡ *Òü¤à W¡ãgàA¡ "³à *Òü¤à ³¹´•à #ƒà NÃåìA¡à\Kã W¡à} Ò”‚¹A¡šà ³t¡³ƒà (70[³–Køà–/냖[º– Kã ³Jà) ³ã*Òü "ƒåƒà "ìÒà}¤à A¡Ú೹硳 íº¹A¡Òü¡ú Jè; >ãA¡šà, ׳à} A¡à¤à, Åà=ã>à ëW¡àA¡=¤à, =¤A¡ ët¡ï¤ƒà šèA¥¡ã} W¡R¡ƒ¤à, Åàl¡ü¤à, >å}ÅèA¡->å}\à>¤à "³Îå} Åàî¹ ëÒï¤Kã ³*}P¡´•à ÒA¡W¡à} [W¡}ì=A¡šà ët¡ï¹A¡šà ÚàÒü¡ú
ºàÚ>à R¡àA¡ì=àA¡šƒà NÃåìA¡à\Kã ë=ïƒà} –
#ƒà Úà*¤à NÃåìA¡à\Kã W¡à} ¯à}º¤[ƒ ºàÚ>à R¡àA¡ì=àA¡šƒà W¡R¡ƒ¤à Úà‰¤à ÒA¡W¡à}ƒà Úà*¤à ÔàÒüt¡ ¤Ãƒ ëκ W¡à} Ò”‚>à Úà*Òü- W¡>à} "³Îå} "=å´¬à W¡ãgàA¡ A¡à ëÒÄà W¡à[ÅÀ¤[ƒ ÒA¡W¡à}ƒà ë¤ìv¡û¡[¹Úà >;yKà [ÚÑz ³Åã} Úà³J;ºA¡Òü¡ú
- "=å´¬à ëÒÄà W¡à¤ƒKã ÒA¡W¡à}ƒà ÒüXå[º> ëÒÄà šåì=àA¡š>à ³¹³ *Òüƒå>à *ÒüÒÄã}ƒ¤à ³*}ƒà ºàÚ>à R¡àA¡ì=àA¡šƒà W¡R¡¤à &[”zì¤àƒã Ò”‚¹A¡Òü¡ú
#ƒà Úà*¤à NÃåìA¡à\Kã W¡à} ³tå¡} ÒüÄà "ìÒà}¤à *Òü¹A¡šà –
- "¯à¤à->å}R¡àÒü¤à *Ä>à $;ºA¡šà, ¯àJº J>¤Kã Å[v¡û¡, ÒA¡W¡à}Kã šàUº, ÒA¡W¡à}ƒà šA¥¡ƒ¤ƒKã *ÒüÒÀA¡šà ºàÒü*}, ÒA¡W¡à}ƒà ¹ÎàÚ> "³ƒKã "ìt¡àÙà "³ƒà *씂àA¡-*>Åã> ët¡ï¤à (ë³t¡àì¤à[º\³), ÒA¡W¡à}Kã "¹ê¡³-"Úà}, #[Å} šèA¡W¡; *Òü¹A¡šà Úà¤Kã ó¡ã¤³ "³Îå} Òàt¢¡A¡ã ºàÚ>à "[Î>[W¡}¤à¡ú
A¡[¹KンA¡ #ƒà NÃåìA¡à\Kã W¡à} A¡àÚƒ>à =³Kìƒï[¹¤ì>à?
'ìJàÚ "Úà´¬>à W¡>à} Úà´•à Úà*¤à W¡ãgàA¡ (Starchy foods) "³Îå} Úà´•à =å´¬à W¡ãgàA¡ W¡àî>¡ú [=[\>¤ƒà JR¡¤à R¡´¶ã ³ƒå[ƒ #ƒà Úà*¤à NÃåìA¡à\Kã W¡à} >ã}[=>à =´¬à R¡³ƒ¤à "³Îå} W¡àì¹àÒüƒ¤à W¡ãgàA¡[Å} W¡à¤ƒKã "Òº *Òü¹AáKà #[Å} šèA¡W¡; (Type2 Diabetes) íº¹A¥¡¤Kã ³¹³ *Òü¡ú
W¡à¤à ³t¡³ƒà "=å´¬à "³Îå} W¡>à}Kã *Òü¤à W¡ãgàA¡ Ò”‚>à W¡à¤>à #[Å} šèA¡W¡; ºàÚ>àƒKã R¡àA¡ì=àA¡šƒà ³ìt¡R¡ *Òü "³Îå} ÒàÄ>à ºàÚ>à "[Î íº¤à ³ã*ÒüƒÎå A¡àĤà ó¡}Ò[À¡ú JR¡[\>[¤Kƒ¤[ƒ ³Òà*>à >´¬à W¡ãgàA¡ W¡à¤à R¡àv¡û¡>à ëA¡àìºìÑzì¹àº ¯à}Ò@ƒå>à Òàt¢¡A¡ã ºàÚ>à ët¡ïÒ>¤à >ìv¡¡ú "ì>ï¤à ¯àó¡³ "³à *Òü>à "JR¡-"îÒKã ë³àt¡ ³tå¡} ÒüÄà A¡à줢àÒàÒüì‰t¡ Úà´•à W¡à[Å>¤>à ÒA¡W¡à} A¡à ëÒÄà ë>àÚÒ>¤à, ëA¡àìºìÑzì¹àº "³Îå} yàÒü[AáιàÒüƒ ¯à}Ò@ƒå>à Òàt¢¡A¡ã ºàÚ>à *ÒüÒÀA¡Òü¡ú
W¡>à}Kã *Òü¤à W¡ãgàA¡ Ò”‚>à W¡à¤ƒà A¡àÄ¤à –
- #ƒà NÃåìA¡à\Kã W¡à} ¯à}º¤[ƒ ÒA¡W¡à}Kã A¡Úà;[Å}ƒà ëšà;ºè³ *ÒüÒ[À¡ú NÃåìA¡à\Kã W¡à} Ò”‚¹¤[ƒ A¡àĤà ó¡}Ò[À¡ú
- #ƒà Úà´•à ët¡àÚ>à NÃåìA¡à\Kã W¡à} ¯à}¤à >;yKà ë>´¬à ët¡ï¹¤[ƒ (W¡à¤ƒà W¡à} >àÒüƒ¤>à ³¹³ *Òüƒå>à) ÒA¡W¡à} ëW¡àA¡=¤à, W¡³´•¤à, ¯àJº J”‚¤à R¡³ƒ¤à >;yKà tè¡´¬à Úàƒ¤à ët¡ï¹A¡Òü¡ú #ƒà NÃåìA¡à\ W¡à} W¡à>à Úà*‰¤[ƒ ³t¡³ Aå¡Òü¹AáKà ÒA¡W¡à}Kã "¹ê¡´¬à ëÒ>K;šà, W¡ãgàA¡ W¡à¤ƒà tå¡´¬à ¯à;šà >;yKà ³t¡³ Åà}>à >å}ÅèA¡ >å}\à>¤à ët¡ïÒü¡ú
- ÒA¡W¡à} A¡à ëÒÄà ë>àÚ¤Kà (*ì¤[Ît¡ã) #[Å} šèA¡W¡; "³Îå} Òàt¢¡A¡ã ºàÚ>àKà ³¹ã íº>¤à ³¹´•à W¡ãgàA¡ [>Ú³ Wå¡´•à W¡àƒå>à #ƒà NÃåìA¡à\Kã W¡à} W¡à>à =´Ã¤[ƒ ºàÚ>à[Å} "[΃Kã R¡àA¡ì=àA¡šà R¡³K[>¡ú
- W¡ãgàv¡û¡à NÃåìA¡à\A¡ã W¡à} W¡à>à =´Ã¤[ƒ ">à¤à ó¡[\>¤ƒà ³ìt¡R¡ *Òü¡ú
- ë=àšA¡ã ³ì=ï >ã}[=>à ët¡ïÒĤKンA¡ "³Îå} ÒA¡W¡à}ƒà šàUº íºÒĤKンA¡ #ƒà NÃåìA¡à\ W¡à} W¡à>à íºÒĤKンA¡ W¡à>¤à W¡ãgàA¡ W¡à¤à t¡àÒü¡ú
- ÅàÄì¹àÚ[Å}>à ÅàĤƒà JàR¡¤à A¡Ä>¤à "³Îå} "A¡>¤à Åàì\º ët¡ï¹ç¡¤à ³tå¡}ƒà =å>à ó¡K;>¤à NÃåìA¡à\ W¡à} ¯à}>à Úà*ƒ¤à W¡ãgàA¡ W¡à¤à A¡àÄ¤à  ó¡}[R¡¡ú
ÒA¡W¡à}ƒà A¡àÄ¤à šã¤à W¡ãgàA¡[Å}[ƒ –
- ëÒA¡šƒà R¡àÚ[¹¤à l¡üîÒ[Å}, íÒyûæ¡, íÒ\à³ìš;A¡ã A¡àR¡ºèš (ë¤[¹\), >àΚ[t¡, ë¤àì¹àÚ, ëW¡¹ã, &šº, ëA¡à´Ãà, "Uå¹, íÒì>ï, Úà´•à =å´¬à "ìÅ´¬à íÒ ³Òã =A¡šKã ³×;t¡à íÒ W¡à¤>à ëÒÄà A¡àÄ¤à šã¡ú
- W¡à¤à Úà¤à W¡>à} Úà*¤à W¡ãgàA¡[Å} – Wå¡\àA¡ "ìšàA¡šà, ³Wå¡ ëR¡ïƒ¤à ëW¡R¡, W¡àA¡Òàl¡ü, ëK×Kã t¡º, ³Uöà, Ò¯àÒü ¹à\³à, ëA¡à[º Ò¯àÒü>[W¡}¤à¡ú
- W¡à¤ƒà A¡àÄ¤à ³>à-³Åã} – šàº}ÅàA¡, ëA¡à¤ã l¡üA¡à¤ã ³>à, Jàì³> "Åã>¤à, =¤ã, ëA¡à¤ã íºÅà;šã, ëA¡à¤ã, ƒÅAå¡Å "[Î>[W¡}¤à¡ú
- ëšøà[t¡> Úà*¤à W¡ãgàA¡[Å} – ëšøà[t¡> W¡à¤>à ÒA¡W¡à}ƒà ÒüXå[º> šåì=àA¡Ò@ƒ¤à ³¹´•à #[Å} šèA¡W¡; íº¤à ³ã*Òü>à W¡à¤à ÚàÒü¡ú
ÅìUà³ "ó¡´¬à, íº¤àA¡ Ò¯àÒü, Ò¯àÒü ³Jº "ît¡ >è} Ò¯àÒü "³Îå} >è} Ò¯àÒüƒKã ëÅ´¬à ëšà;ì=àA¡[Å}, ëڹꡳ, "ìÅ´¬à ëšøà[t¡> šàl¡üƒ¹, R¡à, R¡à>å-ëÚ> "³Îå} Åà¡ú
W¡ãgàv¡û¡à Úà*¤à "=å´¬Kã W¡à} JR¡>à W¡à¤à –
W¡ãgàv¡û¡à Úà*¤à "=å´¬Kã W¡à}¤å Òü}¹à\ã ëºà@ƒà NÃàÒü[Î[³A¡ Òüì@ƒG ÒàÚ>à JR¡î>¡ú NÃàÒü[Î[³A¡ Òüì@ƒG>à W¡ãgàv¡û¡à "=å´¬à Úà*¤Kã W¡à} "³Îå} A¡Úà³ =å>à #ƒà "=å´¬à ëÒ>K;šìK ÒàÚ¤à ëº[Ù¡ú
Òüì@ƒG 50 ƒKã 150 ó¡à*¤ƒà íº¤à W¡ãgàA¥¡à #ƒà "=å´¬Kã W¡à} =å>à ëÒ>K;Ò[À¡ú l¡üΤ>[W¡}¤à W¡àA¡ W¡à¤ƒà ëºàÒü[ÅÀA¡šƒà ³ãÚà´•à W¡à>[¹¤à íÒ ë=à}¤à, ÅìUà³ [Û¡¹, "=å´¬à ³Òã "³Îå} ³š} *Òü¤à W¡ãgàB¡ã ëšà;º³[Å}ƒà NÃàÒü[Î[³A¡ Òüì@ƒG ¯à}[R¡¡ú
W¡à[ÅÀ¤à ³tå¡}ƒà NÃåìA¡à\ƒà *씂àA¡šƒà ³t¡³ ë=R¡=>à W¡R¡¤à W¡ãgàA¡[Å}[ƒ NÃàÒü[Î[³A¡ Òüì@ƒG ë>´•à íº¡ú Òüì@ƒG 55 >;yKà ³Jàƒà íº¤à W¡ãgà[v¡û¡ #ƒà Úà*¤à NÃåìA¡à\Kã W¡à} Úà´•à "=å¤à ³t¡³ƒà ëÒà}¤à ët¡ïìƒ "³Îå} ÒA¡W¡à}ƒà "A¡àÚ¤à šã¤à ët¡ï샡ú
NÃàÒü[Î[³A¡ Òüì@ƒG ¯à}¤à W¡ãgàA¡[Å} –
W¡ãgàA¡    Òüì@ƒGƒ¤º¹ç¡[t¡ (ë¤öƒ) "³Îå} "àºå [W¡š    95
Kà\¹ "ì=à}¤à    85
ëW¡R¡Kã Úà´•à ëÅ´¬à t¡º    80
ëA¡à>¢ ëóáG    75
[t¡>ƒà Òàœ¡æ>à ëÅ´¬à Wå¡\àA¡    75
³àÒüƒà>à ëÅ´¬à "W¡àìšà;    75
³àºìt¡à\    105-150
NÃåìA¡à\    100
[A¡Å[³Î (
Risin)    95
ëJàÒüÒã, >ã}[=>à ëÅ´¬à [W¡[> "ìR¡ï¤à    75
t¡¤å¢\    70
A¡ãìÒà³    65
"àÒüÎ[yû¡³, ºìó¡àÚ "³è>¤à    60
NÃàÒü[Î[³A¡ Òüì@ƒG Ò”‚¤à W¡ãgàA¡[Å} –
W¡ãgàA¡    Òüì@ƒG
t¡àl¡ü=¤ã, W¡àA¡Òàl¡ü    55
³Uöà, Wå¡\àA¡ A¡ì¤àA¡, W¡šà[t¡    55
Ò¯àÒü =¹àA¡    45
Ò¯àÒü ¹à\³à    30
Ò¯àÒü ³Jº "ît¡    15-30
Jàì³> "Åã>¤à    15
"Å}¤à ³>à-³Åã}    15
íÒì>ï    50
ë¤àì¹àÚ, &šº, ëA¡à´Ãà    40
ÅìUà³ "󡴬ࠠ  35
ÅìUà³ ³Òã, ÅìUà³ ³Aè¡š    30
"Uå¹, ëW¡¹ã    25


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.