ƒ[ºt¡ ³W¡à "³>à A¡¹´•à "ó¡à*¤à "Òü¤à "³à *Òü¹A¡[J¤ìK?

"Interrogating My Chandal Life : An Autobiography of a Dalit by Manoranjan Byapari

Jõ. Aå¡. 1970 Kã ³t¡³Kã Åà=㹤à ë>Gt¡àÒüt¡ ³å¤ì³”z "³Îå} ³[ÎKã >å}Kã "Aè¡Ùà ¯à¹ã ë>ïìÒï>à t¡àƒå>à "ìƒà´•à tå¡ Wå¡}¤à šà[´¬¹¤[ƒ ºàÒü[¹A¡ "[ÎKã ëW¡>à[Å} ó¡àv¡ûå¡>à [=¤à t¡àÒü¡ú  ...  ³àKã šå[X ¯à¹ã "[Î[ƒ >å}R¡àÒü¹¤à, "R¡A¡šà ë=ïìƒàA¡ A¡Úà>à =[À¡ú >å}R¡àÒü¹¤à &ƒì¤e¡¹Kã ºàÒü[¹A¡ "³à šà¤Kà W¡š ³àîÄ¡ú ³Òà* "³[>, ³*} "³[>¡ú Jè;Òü ³*} "³[>¡ú

‘‘'ÒàA¡ "Òü¤à *Òü¤à šà´¶ã’’- ³ì>à¹g> ¤¸àšà¹ã>à ÒàÚ¡ú A¡Äà ëÒà;>¤ƒKã *Òü¤Îå R¡³[J¡ú Wå¡´•Kã "Òü¤à "³à >ìv¡, "ó¡à*¤à "Òü¤à "³à *Òü칡ú ³[³} W¡;º¤à, 'The Hindu Non-Fiction Prize-2018' "[Î ó¡}캡ú ët¡àÀ¤à, "³à}¤à, ëÅàA¥¡-Å´•¤à Úà‰¤à ƒ[ºt¡ (Åè‰, W¡r¡àº) "³>à ³ìt¡ï A¡¹´•à "ó¡à*¤à "Òü¤à "³à *Òü¹A¡[J¤ìK ÒàÚ¤ƒå JR¡[¤>ã}º¤[ƒ ³=B¡ã ºàÒü[¹A¡ "[Î šà[¤Úå¡ú ë>à}ìšàA¡ šà[A¡Ñzà@ƒKã šà[t¢¡Î>Kã ³t¡³ƒà ®¡à¹v¡à ë¹ó塸\ã "³à *Òü>à ºàA¡[J¤à "Òü¤à ³ì>à¹g> ¤¸àšà¹ãKã "¯à¤à šå[X, ³àKã ºà씂}, [Ò@ƒå γà\ƒà ƒ[ºt¡A¡ã šå[X>à A¡³ìƒï>à [Ò}¤ìK ÒàÚ¤ƒå JR¡[¤>ã}º¤[ƒ ³=B¡ã ºàÒü[¹A¡ "[Î ³åÄà šàƒå>à í>>[¤Úå¡ú Jõ. Aå¡. 1970 Kã ³t¡³Kã Åà=㹤à Naxalite Movement "³Îå} ³[ÎKã >å}Kã "Aè¡Ùà ¯à¹ã ë>ïìÒï>à t¡àƒå>à "ìƒà´•à tå¡ Wå¡}¤à šà[´¬¹¤[ƒ ºàÒü[¹A¡ "[ÎKã ëW¡>à[Å} ó¡àv¡ûå¡>à [=¤à t¡àÒü¡ú ³¹³[ƒ, "Òü¤[Î #ìÒï "ƒåƒà Úà*¹ç¡¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ³[ÎKンv¡û¡à ë\ºƒà W¡Òã ">ã íº¹ç¡¹¤[>¡ú ºàÒü[¹A¡ íÒt¡¤à ³à>à ë\º ³>å}ƒà A¡>àKà ë=}>ƒå>à ³ìR¡à@ƒKã A¡Úà³ ¯à>à ºàÒü[¹A¡ t¡´ÃA¡šìK "ƒåKà ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šàƒå>à Îà[Òt¡¸Kã t¡àÒü¤R¡ƒà ëJàR¡ƒà¹A¡[J¤ìK? ³ìt¡ï A¡¹´•à ³[³} W¡;º¤ã "Òü¤ã ³ÒàìѬt¡à 냤ãKà ë=}>[J¤ìK? ³ÒàìѬt¡àKã Òü[=@ƒKã 
³à>à "Òü¤à "³à A¡¹´•à *Òü¹A¡[J¤ìK? ³àKã šå[X ¯à¹ã "[Î[ƒ >å}R¡àÒü¹¤à, "R¡A¡šà ë=ïìƒàA¡ A¡Úà>à =[À¡ú 
>å}R¡àÒü¹¤à &ƒì¤e¡¹Kã ºàÒü[¹A¡ "³à šà¤Kà W¡š ³àîÄ¡ú ³Òà* "³[>, ³*} "³[>¡ú Jè;Òü ³*} "³[>¡ú
ºàÒü[¹A¡ íÒt¡¤à, ÑHåþº A¡à¹v¡û¡>à ët¡àÀ¤à ƒ[ºt¡ ³W¡à "[Î>à Òü¤à ³=B¡ã ºàÒü[¹A¡ "[Î šà¤ƒà 'ÒàA¡ "R¡A¡šà ëšàA¡Òü, =à\샡ú Òü¤Îå ó¡\>à Òü¡ú šà¤Îå *씂àA¥¡à >å}R¡àÒüìJø¡ú ºà³àÚ 356 šà>¤à
(SAGE Publications, 2018) šå[X ¯à¹ãKã ºàÒü[¹A¡ "[Î >å}R¡àÒü¹¤à ë>à줺 "³à šà¤ìƒï>à ëºàÒü[J¤à JR¡ìÒï샡ú R¡v¡û¡¤Îå R¡³ìƒ, =àK;t¡¤Îå R¡³ìƒ¡ú ³àKã šå[X "R¡A¡š[>¡ú ³ÒàA¥¡à Úà´•à šã[AáîR¡ƒà ³ìJàÚ ³šà-³W¡à 5 ë¯Ñz ë¤Uºƒà ÅàÒüƒà}¤à ºàA¡[J¤[>¡ú (³ÒàA¡ ëÒï[\A¡ W¡àl¡ü¹àA¥¡à W¡Òã 70 ë¹à³ Ç¡¹´¬à Úà칡ú) ë¹ó塸\ã ëA¡´š A¡Úàƒà ³=}-³=} íº¹A¡Òü¡ú ë¹ó塸\ã ëA¡´šA¡ã "¯à¤à šå[X ó¡\>à ëÚA¡Òü¡ú ³Úè³ =àìƒàv¡ûå¡>à ëW¡ÀA¡Òü¡ú [Ò}>¤Kã ºà>󡳃à, "ìW¡àš-"ì¹³ [=ƒ>à =¤A¡ ³Jº-³Jà A¡Úà ët¡ï¹A¡Òü¡ú ë¹ºì¯ ëÑzÎ@ƒà ëšà; ëÒà>¤à A塺ã *Òü; Úè³ Åà¤Kã ëW¡A¡ ëÒà[À; [¹ìGà ë=àÒü; Å> ëÅ[À, >å[³ƒà} Úè³ ÅR¡¤à ëW¡ï[A¡ƒà¹ *Òü; ë¹ºì¯ ëšÃt¡ìó¡à³¢Kã ¯àÒü Åã;šà *Òü¹A¡Òü; ³ã "[Ťà ëšà;ìºàÒü¤Kã =¤A¡ ët¡ï¹A¡Òü; W¡àA¡ ë=à}¤à šè\à¹ã *Òü (³[Î>à ³šè} *Òü¤à =¤A¡ *Òü>à ët¡ïÒü) "[Î>[W¡}¤à¡ú Òü¤ƒÎå ëÅ}>à Òü- >å[³ƒà}ƒà >åšãKà tè¡[´¶Ä¤à, Úå =A¡šà, [W¡>Jø¤à ëÒàìt¡º ³W¡à "³ƒà W¡àA¡ W¡à¤ƒà =}>>à ó¡[´Ã¤ã >åšã "³Kã ³Åà ë=}ºå¤ƒKã ³àKã ³¯àKà J;>¤à, ³à>à >åšàƒåƒà ëW¡A¥¡à Ç¡¹Kà ëW¡ÀA¡šà "[Î>[W¡}¤à A¡Úà A¡Úà¡ú ³àKã Úè³ íºìt¡, tè¡´£¡³ íºìt¡¡ú ³à>à ¤àì³à> "³Kã Òü³å}ƒà Å> ëÅ>¤Kã =¤A¡ ët¡ï¤Kã ³t¡àR¡ "³ƒà "Îå´•à Òü[¹- "I was a Namashudra, that caste group which had earlier been called Chandal. These people knew this and treated me as a dirty detestable animal. The plate from which I ate ws an old and twisted one on which the lady of the house would let fall the rice and vegatables from a considerable height so as to evade my polluting touch. I would take that food and sit in a corner of the courtyard like a beggar. This plate could not enter the house henceforth and so, after washing it, would keep it in the cowshed. That was the place where I sleep, on a few sacks of ghute, the fuel made out of dried cowdung. The stench of the cow's urine and the bites of the mosquitoes would not let me sleep much during the night. It was during the day when took the cows out to gaze that I would sleep, under a tree."
¤à}ºàƒà ‘Òü[t¡¤õv¡ ƒ[ºt¡ \ã¤>’ ÒàÚ>à ëA¡ï¤à "ìW¡ï¤à ºàÒü[¹A¡ "[Î ™àƒ¤šå¹ Úå[>¤[΢[t¡Kã 
Òü}ì¹\ãKã ëšøàìó¡Î¹ *Òü[¹¤ã [Κøà ³åJå\ã¢>à J¹à ët¡>ÅãÄà 
Òü}ì¹\ãƒà Òì@ƒàA¡š[>¡ú (³ÒàA¡Îå ³>à "[Î "Òü¤Kà šèÄà ó¡}[³Ä[J¡ú) ºàÒü[¹A¡ "[Î š@ƒåš 17 ë=àA¥¡à JàÚìƒàA¡Òü¡ú ³ìJàÚ[ƒ -
1 ) East Bengal, Partition and West Bengal; 2) Dandakarnya Rehabilitation Project, Food  Riots and Calcutta; 3) Run Away from Home; 4) My Lone Travels across East and North India; 5) On the Road for Five Years; 6) Return to Calcutta; 7) My Entry into the Naxal Movemente; 8) To Dandakaranya and Back to a Changed Calcutta; 9) A Bomb Explodes in Barddhaman; 10) 
Into Jail and the World of Letters;  11) Ricksha-Wallah's Meeting with Mahasweta Devi; 12) A Girl from the Past; 13) Marichijhapi; 14) To Dandakaranya, Mukti Morcha and Shankar Guha Neogi;  15) After Shankar Guha Neogi 16) 
Life on and around the Railway Station;  
"³Îå} 17) To Dandarkaranya, Delhi 
and Baster.

ºàÒü[¹B¡ã "Òà>¤à t¡TàÚ "³à ëÒ>¤Kã Źç¡A¡, "Òü¤Kã >Òà *Òü[¹îR¡ šå[X $;šà ³t¡àR¡ "[Î šà¤à Úà´•à >å}R¡àÒü¡ú Òì@ƒà[Aá¤ã>à "Òü¤>à Òü[¹¤à ¤à}ºà "[΃à ëºà J¹à Úà*¹¤Îå Úà´•à ³*} t¡à¤à ¤à}ºà ëºàºƒà Òü¤à ºàÒü[¹A¡ "³[> ÒàÚ>à ë³àt¡ ëó¡àR¡ìƒàA¡Òü¡ú "Òü¤Kã ëºàº "³Îå} ³ìó¡àR¡ìƒàA¡ "[Î ÎÒ¹ƒà R¡àR¡>¤à "³Îå} ³t¡³Kã *Òü¤à ëºàº[> ÒàÚ¡ú ³ì>à¹g> ¤¸àšà¹ã>à Òü[¹¤à "³Îå} ºã[¹¤à ¯à¹ã ³*} "[Î &GÄà šãA¡ =[À "ƒåKà Úà´•à =å>à W¡;[º¡ú =ì´¶àÚ Òü׺ $;šà ³t¡àR¡ A¡ÚàÎå Úà*Òü ÒàÚ¡ú 'ìR¡à@ƒ[ƒ š@ƒåš 17 "[ÎKã ³>å}ƒà 'Into Jail and the World of Letters' "³Îå} 'A Rickshaw-Wallah's Meeting with mahasweta Devi' ">ã "[Î Úà´•à ó¡\¤à š@ƒåš[Å}[>¡ú (A¡>àP¡´¬>à ³[ošå¹ãƒà 
Òì@ƒàv¡ûå¡>à ëó¡àR¡º¤[ƒ Úà´•à A¡àÄK[> >ã}[R¡¡ú)¡ú
Jõ. Aå¡. 1975 Kã Naxalite A¡ã #ìÒï Úà´•à A¡[ÀîR¡ ³t¡³ƒà, ³ÒàA¡ ë\ºƒà "@ƒ¹ yàÒüìÚº [šø\>¹ *Òü>à W¡Òã ">ã íº¡ú ³t¡³ "[΃[> ³à>à P¡¹ç¡ ÒàÚ>à Úà´•à ÒüA¡àÚ Jå´•\¤à ó¡àìƒàA¡ "³à ë=}>ƒå>à ³ìR¡à@ƒKã Òü¤à, šà¤à t¡³\[J¡ú ³à>à "Òü¤[Τå "³´¬à Î}ÎใKã ³R¡àºKã º³ƒ³ "³ƒà º³\ã}[¤[J¡ú "Òü¤à "[Î>à ë\ºƒà 
"Òà>¤à W¡R¡ºA¡šà ³t¡³ƒà ³=«àÚ >å}R¡àÒüt¡¤ƒKã "Úà´¬à ³t¡³ƒà A¡œ¡æ>à íº¡ú W¡Òã 55 ë¹à³ Ç¡¹¤à ÑHåþºKã *\à ³à>¤à ó¡àìƒàA¡ "³>à ³>àv¡û¡à ºàAáKà ³à>à A¡[šÃ¤Kã ³¹³ Ò}[R¡, A¡[¹ ëA¡Ît¡Kã ë\º W¡R¡ºA¡šì>à, ³àKã [ÒÑ|ã [t¡ìA¡;>[W¡}¤à Ò}[R¡¡ú "Òü¤>à ³ÒàA¡ Òü¤à šà¤à íÒìt¡, ³àKã ëA¡Î ëº[Ù>¤à, A¡>[¤>¤à ³ãÅA¡ "³v¡à íºìt¡ ÒàÚ>à Jå´¶ã¡ú ³=}-³=} ¯à¹ã A¡Úà Åà>칡ú ³¤à>ã >A¡ÅãÄ>à [t¡Ä칡ú ó¡àìƒàA¡ "Òº "[ÎKã ¯àR¡àR¡-ÅàR¡àR¡, ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡Kã ¯à¹ã A¡Úà t¡à¤ƒà "Òü¤à "[Î Ç¡³Ò;ìJø¡ú "Òü¤ƒà ë=ï>à-[º}ì\º Òà[Ùì¹, ºàÒü[¹A¡ íÒ¤Kã A¡àĤà A¡ÚàKã ³¹³ƒà ¯à¹ã A¡Úà ºã[¤ì¹¡ú "Îå´•à "Òü¤Kã ë\ºKã P¡¹ç¡ ó¡àìƒàA¡ "ƒå>à ³ìR¡à@ƒà >è}  ³ìt¡A¡ "³à šàÚ¹Kà íº³àÚƒà ºàÒü[¹A¡ ³ìÚA¡ Òüƒå>à t¡[´¬ì¹¡ú t¡à> W¡àƒå>à "Òü¤>à ¤Ãƒ ëƒàì>Î> ët¡ï¤Kã íšÅà J¹à ó¡}¤ƒå>à ë\ºKã ³ã*Òü[Å}ƒà ÒàÚ\¹Kà ëW¡-A¡º³ íºÒìÀ¡ú =¯àÚ Úà*>à ëÒà;>칡ú ëÒï[\A¡ ºàÒü[¹A¡ íÒt¡>à ëÒï¹A¡[J¤à ƒ[ºt¡ ³W¡à ³ì>à¹g> ºàÒü[¹A¡ Òüšà-šà¤à íÒ¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü칡ú ºàÒü¤A¡ =㤃Kã ³àKã P¡¹ç¡ƒå Òàt¢¡ &ìt¡A¡ ët¡ïƒå>à [Å[J¡ú "Òü¤[Î Úà´•à >å}R¡àÒü[J샡ú ³àKã P¡¹ç¡>à ³ìR¡à@ƒà ºàÒü[¹A¡ šà>ã}¤Kã #ìJï ºà}¤à ëšàA¡ÒÀ´¶ã¡ú šå[XKã º´¬ã "³à ó¡à;[š¹´¶ã¡ú ë\º ³>å}ƒà íº[¹¤à ó¡àìƒàA¡[àÅ}Kã šà>¤à ³¹ã-³t¡à A¡Úà>à ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šã¹A¡Òü¡ú ³ƒåKã Jåìƒà}W¡à¤à ëºïƒå>à ³ì>à¹gÄà ‘[>[Å-Aå¡tå¡´¬à’ ÒàÚ¤à ºàÒü[¹A¡ "[Î ÒüÒà> Òà>¤à *Òü>à šà¤à ó¡}\[J¡ú ³=}ƒà ‘ëºïÒàA¡àšài¡’ šàÒü ¡ú ºàÒü[¹B¡ã ³Òà* JR¡ìº¡ú ³=}-³=} ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šà칡ú
³ÒàìѬt¡à 냤ãKà ë=}>¤à "[Î "R¡A¡šà ë=ïìƒàA¡ "³[>, ºàÒüKã ë=ïÒü>[Å[Ä ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú ³ìÒïÅà [¤ì¤A¡à>@ƒKà ³àKã P¡¹ç¡ Åøã¹à³Aõ¡Ì¡ š¹³Ò}ÎA¡à ë=}>¤P¡´¬[>¡ú ë\ºƒKã ë=àAáAá¤à ³tå¡}ƒà, Jõ. Aå¡. 1977 A¡ã ³t¡³ "ƒå¯àÒüƒà ³ì>à¹g> =¤A¡ ët¡ïó¡³ íºt¡¤ƒKã ³ÒàA¡ ™àƒšå¹Kã ³ó¡³ "[΃à [¹ìGà ë=ï¤Kã =¤A¡ ët¡ïÒü¡ú ë>ï>à ºàÒü[¹A¡ šà¤à ëÒï¹A¡šKã ëÒï>¤à "ó¡}-"ó¡}¤à ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šà¤à ³t¡³[>¡ú ºàÒü[¹A¡ šà>ã}¤Kã #ìJï ºà}¤à ë>à}³-ë>à}³Kã ëÒ>K;ºAá´¶ã¡ú ³àKã [¹ìGàKã ³ã ó¡´£¡³Kã ³Jàƒà ³ìÒïÅà áå[¹ ÒàÙ´¬ƒå ët¡àAáKà ºàÒü[¹A¡ *Òü>à ÒàìšÃ¡ú ³t¡³ Å}¤ƒà ³ó¡³ "³ƒà ëÒv¡û¡à ºàÒü[¹A¡ šàƒå>à íºì¹¡ú "Îå³ ët¡ï[¹îR¡ƒà ³ãÚàÚ W¡À¤ã, *\à ³à>¤ã >åšã "³à ³àKã [¹ìGàƒà A¡àJ;ºA¡Òü¡ú ë=ï¤à ëÒï칡ú ¤¸àšà¹ã>à (ºìÀà>¤à ³ã ÒàÚ¤[>, ³ã[Å}>à ³ìR¡à@ƒà ë=à>[¤¤à [³}[>¡ú) >åšãƒåƒà Ò}[R¡, [ƒ[ƒ Åàl¡ü[¤‰¤[ƒ ‘[\¤ã[¤Èà’ Kã "=¢ "³åv¡û¡à t¡àA¡[š¤à Úà¤öà, ºàÒü[¹A¡ "³à ë=}>¤[>, "=¢ JR¡ì‰¡ú >åšã "[Î>à ¯à[Î t¡à¤ƒà R¡Aáš ët¡ïÒü¡ú ºàÒü[¹A¡ íÒ¤öà Ò}[R¡¡ú A¡à¤A¡ A¡à¤A¡ íÒ ÒàÚ>à Jå´¶ã¡ú ¯àîÒ[ÎKã "=¢[ƒ ‘[Ò}>ã}¤Kã "àÅà’ ÒàÚ¤[>¡ú >åšã "[Î>à ÒàÚ¹A¡Òü- ³ÒàA¡ ëW¡ìó¡àR¡ "³à ëó¡àR¡[º- ¯àì¹}-íÅì¹} Òü¹A¡l¡ü, Òà[ÙìK¡ú Òü¤à íÒìt¡ ÒàÚ>à Jå´¶ã¡ú >R¡>à [¹ìGà ë=ï[¹¤à "ƒåKã ³¹³ƒà ëÒv¡û¡à ÒüÚå¡ú ³[Î ÒàÚ¹Kà >åšã "ƒå>à ³àKã &ì‰Î šã¤à ³t¡³ƒà, ³ÒàA¡ ³ÒàìѬt¡à 냤ã[> ÒàÚ¤à JR¡¤ƒKã ³ìJàR¡ƒà t塃å>à Jå¹ç¡ì´Ã¡ú W¡àl¡üJø¤à "Òü¤ã "³Kà ÅA¡JR¡>칡ú "Îå´•à ³ÒàìѬt¡àKã ³Ú賃à W¡;tå¡>à ¯à¹ã A¡Úà Åà칡ú ¤¸àšà¹ã>à Òü¤à
'I Drive Rickshaw' ÒàÚ¤[Î ³ÒàìѬt¡à>à ëó¡àR¡¤à ëW¡ìó¡àR¡ 'Bartika' Kã 1981 Ç¡¤à ³Åã}ƒà ëó¡àR¡[J¡ú ³ìt¡ï "Îå´•à ³ì>à¹g> "Òü¤à "³à *Òü[J¡ú šå[X "[Î R¡v¡û¡¤à R¡³ìƒ¡ú ³Jà t¡à¤à *Òü>à A¡Äà ëÒà;>ƒå>à, ³àKã íº\¤à íšÅà šåì=àv¡ûå¡>à Jõ. Aå¡. 2000 ƒà "Òà>¤à ºàÒü[¹A¡ 'The Final Turn of the Circle' "[Î ëó¡àR¡[J¡ú
ëÒï[\A¡ ë>à줺 15, &ìÎ 35, ¯à¹ã³W¡à 150 ëó¡àR¡º¤à "Òü¤à "[Î>à ÒàÚ- ³ÒàA¡ ëÒï[\A¡Îå ƒ[ºt¡ *Òü[¹; ³àKã ³ìÒïÅà šè\à¹ã *Òü¤Kã =¤A¡ "ƒå ët¡ï[¹; ÒA¡W¡à} ëÅàìÀ, ³ã Òà;šà tè¡Ùà, ë\ºƒà W¡R¡¤à R¡³ì‰; ³àKã ëÒï[\A¡ íº[¹¤à ÒàÚ¤¤å A¡º³[>; A¡º³Kã ³ìt¡R¡>à ³ìJàÚ¤å *;[º¤[Å}Kã ³=v¡û¡à ºà@ƒàK[>, ºàº ëÒïK[>; Òü[t¡ÒàÎ>à ³ìJàÚ¤å A¡àl¡ü[J¤[ƒ ÚàÒü, ³à>[ƒ Ç¡B¡àl¡ü A¡àl¡ü¤à R¡ì´¶àÒü¡ú ³à>à ÒàÚ-
"My books are born of my anger... I will rebel... I am stubborn and fighter... It is a sin to loose faith in humanity... Out of the ashess will rise a new life."


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.