A¡à ³>å}Kã "ì³à;šà >å}[Å; ëÅ}ìƒàA¡Ò>¤à R¡´¬à šà´¬ãºv¡û¡Kã – ºã> šà´¬ã

ƒà. ×Òüì‰à³ ¤ã¹A塳๠[Î}Ò

[Î &Î "àÒü "๠– ë>à=¢ ÒüÑz ÒüX[t¡t塸t¡ *¤ ÎàÒüX &@ƒ ët¡ìA¥¡àìºà\ã, ºì´£¡ºšà;

³ãÚà´•à ³ÅA¡ JR¡[¤¹¤öà, l¡ü[¤¹¤öà ºã> šà´¬ã ÒàÚ[¹¤à šà´¬ã "[Î? 
ºã> šà´¬ã "[Î 'ìJàÚKã º³ƒ³ ³[ošå¹ƒà Úà´•à ³¹àR¡ A¡àÚ>à ëÒï¤à "³[ƒ =àÄ¤à šà´¬ã[>¡ú šà´¬ã "[Î Òü}[ºÎt¡à ëÑ•A¡ šÃà”z
(Snake plant) >;yKà ®¡àÒüšÎ¢ ë¤à[Ñ|} ëÒ´š (Viper's bowstring hemp) >;yKà ³àƒÎ¢-Òü>-ëºà\ t¡} (Mother's-in-laws tongue), W¡àÒü>ã\ƒà ×[¯º> ÒàÚ¤[ƒ Tiger's tail orchid, \àšà>ã\ƒà ët¡à¹à (Tora) >;yKà ët¡à¹à-ë>à-* (Tora-no-o) ÒàÚ¤Kã "=¢[ƒ Tiger's tail, t¡[A¢¡ƒà šàÎà [A¡[º[Î (Pasa kilici) ÒàÚ¤Kã "=¢[ƒ Pasa's sword, ëšàt¢å¡Kã\ "³Îå} ¤öà[\ºƒà ÒüÑšàƒà-ëƒ-Îà*-ë\à\¢ (Espada de Sao Jorge) ÒàÚ¤Kã "=¢[ƒ Sword of Saint George, ë>ƒ¹ìº@ƒÎt¡à ë¤öïì¯>ìt¡à} (Vrouwentong) ÒàÚ¤Kã "=¢[ƒ Women's tongue, [Ò@ƒãƒà ³à¹ç¡º (Marul) >;yKà ³å¹à[Òù (Murahri) >;yKà ³å®¢¡à (Murva), ³àºàÚຳƒà Òàtå¡A¡à욺 (Hatukapel), ³¹à=ãƒà ³å¹Òà[¹ (Murhari), Î}ÑHþõv¡à ³¹ç¡®¡à (Muruva), t¡à[³ºƒà ³¹ç¡ºA¡àºà} (Murulkalang) ÒàÚ>à "Îå´•à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à [³}[΃à JR¡î>¡ú 
šà´¬ã "[ÎKã ÎàÒü[”z[ó¡A¡ >;yKà ë¤àt¡à[>ìA¡º ë>³ƒ>à ÎìX[®¡[¹Úà yàÒüìó¡[ÎÚàt¡à ëšø>
(Sansevieria trifasciata Prian) >;yKà ÎìX[®¡[¹Úà ëºïì¹[”z (Sansevieria laurentii) ÒàÚ>à ëA¡ïÒü "³Îå} &Ñšàì¹ìKÎã (Asparagaceae) ÒàÚ¤[Î >åUàî¹ (Asparagus spp.) ÅàîKKã ³>å} W¡[À¡ú šàl¡üƒ³[Å}Kã ³tå¡}ÒüÄà ºã> šà´¬ã "[Î ë>à}Wå¡š =}¤à "à[óø¡A¡à "³Îå} ë>à}ìšàA¡ =}¤à >àÒüì\[¹ÚàƒKã ëA¡àìUàKã "Åà¤à ëyà[šìA¡ºKã º³ƒ³[Å}ƒKã ëÒï¹A¡[J¤[>¡ú "ƒå¤å R¡[Î šà´¬ã "[Î J¹à Å๚ ët¡ï¤à šõ[=¤ãKã "Úà´¬à 
³ó¡³[Å}ƒà šàA¡-ÅÄà ëÒï>칡ú 
ºã> šà´¬ã "[Î W¡Òã A¡Ú೹硳 šå[X¤à "ƒåKà ³t¡³ šè´•³v¡û¡à Å}ƒå>t¡à íº¤à óå¡t¡ 6 ó¡à*¤à ¯à}¤à šà´¬ã ³Jº "³[>¡ú šà´¬ã "[ÎKã ³>à "[Î ëÎ[”z[³t¡¹ 70-90 ó¡à*¤à Åà}[R¡¡ "ƒåKà ëÎ[”z[³t¡¹ 5/6 ëºà³ šàA¡Òü¡ú ³>à "[Î ëÒA¡ ëÚ}¤ƒà =àR¡Åà} "³P¡´•à ³à[À "³Îå} ³>à A¡Ú೹硳 íº¤àv¡û¡Kã šèÀš¥à Úå}>à ëÒïÒü¡ú šà´¬ã "[ÎKã ³>à "[Î ëA¡¯à šà´¬ã
(Agave americana) P¡´•à =à-=à ºàl¡üÒü¡ú ³>à "[ÎKã ³Wå¡ "[Î>à Å}[yA¡ Å}ƒå>à ëR¡ï¹ç¡>¤à ³Wå¡Kã ë¤@ƒ[Å} íó¡>à-íó¡>à ºà}[R¡¡ú ÒàÚ[¹¤à ³*} "[Î ëÒA¡ ëÚ}¤ƒà ºã>Kã "¹à}¤à "ƒå ³à>¤ƒKã ºã> šà´¬ã ÒàÚ>à ëA¡ï[J¤[> ÒàÚî>¡ú "ƒåKà šà´¬ã "[Î¤å ®¡àÒüšÎ¢ ë¤à[Ñ|} ëÒ´š ÒàÚ>à ëA¡ï>¤Kã ³¹³ "[Î>à šà´¬ã "[ÎKã ³>àƒà Úà*[¹¤à ³ÅãR¡ ÒàÚ¤[ƒ ó¡àÒü¤¹ "[Î>à ºã¹ç¡}Kã ³¹ã [t¡}>¤à Åã[\ĤƒKã[>¡ú ëºàÚ>>à ³àƒ¹-Òü>-ëºà\ t¡} ÒàÚ>Îå ëA¡ï>¤Kã ³¹³[Î>à šà´¬ã "[ÎKã ³>àKã ³ìt¡à> "³Îå} ³šà> "ƒå Úà´•à ë=ïÒü¡ú ÒàÚ[¹¤à ³*} "[Î ³ì>ì´¬àA¥¡à ³ì³ï>åšãƒà ëºÙà íºt¡>à A¡Äà íW¡-=à}¤à "ƒåP¡´¬[> ÒàÚ>à ëºï>¤ƒKã ³àƒ¹-Òü>-ëºà\ t¡} ëA¡ï>¤[>¡ú
'ìJàÚKã º³ƒ³ "[΃Îå šà´¬ã "[Î ºã>Kã "¹àR¡¤à "ƒåP¡´•à ³¹àR¡-³¹àR¡[R¡, ëÚ}¤ƒà ºã> ³à[À ÒàÚƒå>à ºã> šà´¬ã ÒàÚ>à "ƒå³ ëA¡ïî>¡ú "ƒåKà "ìt¡àÙà "³>à šà´¬ã "[ÎKã ³>àv¡û¡à ºã> íºK[À ÒàÚ>à =à\>¤ƒKãÎå ºã> šà´¬ã ÒàÚ>à ëA¡ï>¤[> ÒàÚ¤Kã ¯à¹ãÎå íº¡ú šà´¬ã "[Î A¡º[t¡®¡¹ ³Jº A¡Ú೹硳 íº¡ú "ƒå¤å ³Úà´•à Úà´•à šà´•à =àÄ¤à ³Jº J¹[ƒ - (A¡) A¡ì´šv¡û¡à
(Compacta), (J) ëKà[Á¡Úà>à (Goldiana), (K) Òà>ã (Hahnii), (Q) ëºïì¹[”z (Laurentii), (R¡) [κ¤¹[Î (Silbersee) "³Îå} (W¡) [κ®¡¹ Òà>ã (Silver Hahnii) "[Î[>¡ú 뮡¹àÒü[t¡ ëºïì¹[”z "[Î ë¹àìÚº ëÒà[t¢¡A¡ºW¡ì¹º ëÎàÎàÒü[t¡>à &¯àƒ¢ *¤ Kà샢> ë³¹ãt¡ šãƒå>à ÅA¡JR¡Jø¤à 뮡¹àÒü[t¡ "³[>¡ú
"àì³[¹A¡àKã ë>ìÑ•º &ì¹àì>à[t¡G &@ƒ ëњΠ&ƒ[³[>ìÑ|Î> (>àÎà) Kã ³tå¡}ÒüÄà Òü³å}-³>å}Kã A¡à "³Îå} *[ó¡Î>[W¡}¤[Å}ƒà >å}[Å; ë³à;šà "ƒå ëÅ}ìƒàA¡Ò>¤à R¡´¬à šà´¬ã[Å}Kã ³>å}ƒà ºã> šà´¬ã "[Î ë=àÒüìƒàA¥¡à ³¹ç¡*Òü¤à šà´¬ã "³[> ÒàÚ[¹¡ú >àÎàKã ³tå¡}ÒüÄà ºã> šà´¬ã "[Î >å}[Å;t¡à Úà*¤à "ì³à;šà ³W¡àA¡ Ú೉¤ƒà 107 "[Î ëºïì=àA¡[J¤à R¡´¶ã¡ú ÒàÚ[¹¤à >å}[Å;t¡>à Úà*¤à "ì³à;š[Å}Kã ³>å}ƒà A¡à줢à> ë³àì>àGàÒüƒ, >àÒüìyàì\> ë³àì>àGàÒüƒ, ëó¡àì³¢º[ƒÒàÒüƒ, ëAáàì¹àìó¡à³¢, ë¤[g>, \àÒü[º> "³Îå} yàÒüìAáàì¹àÒü³àÒü[º> "[Î>[W¡}¤[Å} "[Î ³¹ç¡*Òü¡ú ºã> šà´¬ã "[Î "ìt¡àÙà "Úà´¬à šà´¬ã[Å}Kà ³àă¤à ³*}ƒà ëyû¡Îåìº[ÎÚà> &[΃ ë³t¡àì¤à[º\³
(Crassulacean acid metabolism) Kã ë=ï*}>à *[Gì\> "³Îå} A¡à줢à> ƒàÒü*GàÒüƒ "[Î ëÒà}ìƒàA¡Ò[À¡ú ºã> šà´¬ã "[Î #[Å} ÒüÚà* Úà*ƒ>à ³t¡³ Úà´•à Åà}>à [Ò}¤à R¡´¶ã¡ú "ÚèA¡ >å}[=º "³Îå} >å}Åà ë=àA¡šà ³t¡³ƒà šà´¬ã "[ÎKã ³Åàƒà Úà*[¹¤à ëÑzà³àt¡à ÒàÚ>à JR¡>¤à "šãA¡šà ³Jèº[Å} "ƒå [=}[\@ƒå>à =³ƒå>à šà´¬ã "ƒåƒKã #[Å} ³>㺠šàÒüì=àA¡[JKƒ¤à "ƒåƒKã R¡àA¡ì=àv¡ûå¡>à šà´¬ã "[Î #[Å} ÒüÚà* Úà*‰¤Îå ³t¡³ Åà}>à [Ò}¤à R¡[´Ã¤[>¡ú šà´¬ã "Úà´¬à >å[³ƒà}Kã ³t¡³ƒà A¡à줢à> ƒàÒü*GàÒüƒ =àìƒàA¡W¡¹¤Îå ºã> šà´¬ã "[Î[ƒ ³ƒåKã *Ä-ît¡>¤ƒà *[Gì\> *Òü>à =àìƒà¹A¡Òü¡ú ³[Î>à ³¹³ *Òüƒå>à ºã> šà´¬ã "[Î Òü³å}Kã A¡à[Å}ƒà K´Ãàƒà =à¤à "³[ƒ Úè³Kã "ìA¡àÚ¤ƒà =à¤ƒà ³ã*Òü¤Kã ÒA¡W¡à}ƒà ë=àÒüìƒàA¡ ëÒì@ƒàA¥¡à A¡àÄ¤à šã¤à R¡´¶ã¡ú ºã> šà´¬ã "[Î K´Ãàƒà =à¹Kà Òü³å} "³Îå} *[ó¡ÎA¡ã A¡à ³>å}ƒà =´¬ƒà ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à} ÒüÚà* Úà*ƒ>à ³t¡³ Åà}>à ëÒï¤à R¡´¬à ³¹´•Îå ³ã*Òü¤>à šà´¬ã "[Î K´Ãàƒà Úà´•à Úà´•à šà´•à =àĤKã ³¹³ "³Îå *Òü¡ú 
ºã> šà´¬ã "[Î >å}Åà ³R¡àº Òüó¡R¡-ó¡}ƒ¤à "³´¬à A¡à[Å}ƒà =๤Îå "ƒå³A¡ ëÒï¤à R¡´¶ã¡ú "JR¡-"îÒ[Å}Kã ³t¡³ ³tå¡}ÒüÄà ºã> šà´¬ã "[Î >å[³ƒà}Kã ³t¡³ƒà *[Gì\> "[Î W¡à} ¯à}>à =àìƒàA¡šà R¡´¬à ³¹´•à tè¡´£¡³ A¡à[Å} "³Îå} A¡à}ì=àºKã "ìA¡àÚ¤ƒà K´Ãàƒà =àƒå>à =´¬ƒà ³ã*Òü¤Kã ÒA¡ìźƒà ë=àÒüìƒàA¡ ëÒì@ƒàA¥¡à A¡àĤà ó¡º ó¡}¤à R¡´¶ã¡ú šà´¬ã "[Î ¹àÒüì\à³ ÒàÚ¤[ƒ ³$ ëÅ;tå¡>à W¡à¹à Åì@ƒàA¡šà ÚàÒü¡ú šàl¡üƒ³ "³Kã ³tå¡}ÒüÄà ºã> šà´¬ã "[Î A¡[v¡} ÒàÚ¤[ƒ šà´¬ã "[ÎKã Źç¡A¡ J¹à A¡AáKà W¡à¹à Åì@ƒàA¡šà ÚàÒü ÒàÚ[¹¡ú "ƒå¤å ³[ÎKã Jåìƒà}W¡àƒ¤[ƒ šà´¬ã "ƒåKã ³¹àR¡-³¹àR¡¤à ³Wå¡ "ƒå ³àR¡[Jƒå>à Å}yãA¡ Å}¤à ³Wå¡ "ƒåt¡³A¡ R¡àÒüìÒïK[>¡ú ºã> šà´¬ã "[΃à ëÅìšà[>>Kã W¡à} Úà´•à Úà*¤à ³¹´•à "R¡àR¡[Å}>à "³[ƒ ÒèÒü-ëÒïìƒà}>à W¡à¹ç¡¤ƒà ÒA¡W¡à}ƒà "³àR¡-"t¡à ë=àA¡Ò>¤Kã Jåìƒà}=ã¤[Å} íº¡ú ³¹³ "[Î>à Úà[¹¤³îJ "R¡àR¡[Å}>à ó¡}ìºàÒüƒ¤à ³ó¡³[Å}ƒà K´Ãàƒà šà´¬ã "[Î =à[¤Úå¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.