³[ošå¹>à [Î[B¡³¤å ¹> 53ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[®¢¡Î
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 3– ®å¡¤ì>Ŭ¹Kã ëA¡ "àÒü "àÒü [t¡ [yû¡ìA¡t¡ ëÑz[ƒÚ³ƒà ÅàÄ[J¤à ëÎ[>Ú¹ ¯åì³X ¯à>ìƒ [ºK 2018-19Kã ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à ³[ošå¹>à [Î[B¡³¤å ¹> 53ƒà ³àÚ=ã¤à šãìJø¡ú
R¡¹à} ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåƒà ³[ošå¹>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ÒàÄà ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà *®¡¹ 50ƒà [¯ìA¡t¡ 5 t塹Kà ¹> 233 ëºï[J¡ú [Î[B¡³>à *®¡¹ 50ƒà [¯ìA¡t¡ 7 t塹Kà ¹> 180 ëºï[J¤ƒKã ë³t¡W¡ "ƒå ³[ošå¹>à ¹> 53ƒà ³àÚ šàA¡[J¡ú ³[ošå¹Kã Òü[>}Π"ƒåƒà W¡ãîT "³Îå} ëºàÒüƒà}ìt¡à>>à ë¤àº "³³³ ³àìÚàA¥¡[J¤ƒà "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú ³[ošå¹Kã ëA¡ìœ¡> KUà>à ë¤àº 165ƒà ¹> 133 ëºï[J¡ú [³º>>à ë¤àº 9ƒà ¹> 5, ¹[gt¡à>à ë¤àº 103 ƒà ¹> 37, ë³à[>A¡à>à ë¤àº 21ƒà ¹> 18 "ƒåKà ë¹àÎ[>>à ë¤àº 4ƒà "àl¡üt¡ *Òüƒ>à ¹> 12 ëºï¹Kà [yû¡\ƒà íº[J¡ú 
³àÚ šàA¥¡¤KンA¡ [Î[B¡³>à ¹> 234 t¡àìK¢t¡ ët¡ïƒå>à ë¤[v¡} ët¡ï[J¤ƒà ³[ošå¹Kã W¡ãîT>à *®¡¹ 10ƒà ¹> 29 šã¹Kà [¯ìA¡t¡ "³à, [³º>>à *®¡¹ 10ƒà ¹> 33 šã¹Kà [¯ìA¡t¡ 4 ëºï[J¡ú [¤ [Î [Î "àÒüKã ëƒàì³[ÑzA¡ tå¡>¢àì³”z "[Îƒà ³[ošå¹Kã >åšã [yû¡ìA¡t¡ [t¡³ "[Î>à ³ìJàÚKã ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄ[J¤ƒà "³à ³àÚ šàAáKà "³à ³àÚ=ã¤à >}ìJø¡ú
ëšÃt¡ Køç¡š "[Îƒà ³[ošå¹>à "׳ǡ¤à ë³t¡W¡ *Òü>à l¡üv¡¹J@ƒKà =à "[ÎKã 8ƒà ÅàÄK[>¡ú ³[ÎKã ³tè¡} =à "[ÎKã 10ƒà ³[ošå¹Kà [³ì\๳Kà ÅàĹ¤à ³tè¡} [ƒìδ¬¹ 12ƒà ³[ošå¹Kà >àKàìº@ƒKà ÅàÄK[>¡ú [ƒìδ¬¹ 16t¡à [¤Òà¹Kà ÅàĹ¤à ³tè¡} [ƒìδ¬¹ 18ƒà ë³QàºÚàKà ÅàÄK[>¡ú
"³ì¹à³ƒà ">”‚šå¹³Kã ¹ç¡ì¹º [ƒì®¡ºšì³”z yÑz ëÑz[ƒÚ³ƒà R¡[Î ÅàÄ[J¤à Aå¡Îì¤Ò๠ëyàó¡ã "@ƒ¹-19Kã ë³t¡W¡t¡à ³[ošå¹Kã "à¹ìA¡ ë¹G, ëšø³[\;, ë\àX> "³Îå} "[®¡[\;>à [¯ìA¡t¡ 2-2 ëºïìJø¡ú ³[Âi¡šº ëƒ\ ëó¡àì³¢t¡t¡à W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã "Òà>¤à ë³t¡W¡t¡à ³[ošå¹ >àKàìº@ƒKã ³Jèv¡à R¡[Î ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡ *Òü>à [Î[B¡³Kà ÅàÄ[J¤ƒà ³[ošå¹>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ÒàÄà [ó¡[Á¡} ët¡ï[J¤ƒà [Î[B¡³>à *®¡¹ 99ƒà [¯ìA¡t¡ 9 t塹Kà ¹> 138 ëºï[J¡ú [Î[B¡³Kã Òü[>}Î "ƒåƒà ³[ošå¹Kã ë¹G>à *®¡¹ 22ƒà [¯ìA¡t¡ 2, ëšø³[\;>à *®¡¹ 18ƒà [¯ìA¡t¡ 2, ë\àX>>à *¤¹ 22ƒà [¯ìA¡t¡ 2 "ƒåKà "[®¡[\;>à *®¡¹ 18ƒà [¯ìA¡t¡ 2 ëºï[J¡ú ³[ošå¹ [t¡³ƒà Źç¡A¡ Úà[¹¤[Å} "ƒå[ƒ ëA¡ "àÒü í³ît¡, [Τà[\;, "ìƒ>, ëA¡>[\;, Î夳 ëW¡ïÒà>, [¤ƒàÎ, &>[\ ë\³Î>, ë\àX>, ë¹G, "[®¡[\;, "[ƒt¡¸ ¤¹³à[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.