ë=à´¬>à W¡Òã 14 ³JàKã >åšà³W¡àKã Òü[š Òü[@ƒ[¤\å&ºƒà ëKàÁ¡ ëºïì¹

 

Medal Tally

State                G    S    B    T
Manipur           6    1    5    12
Maharastra      4    3    3    10
Punjab              4    1    1    6
Haryana           1    2    3    6
Gujarat             1    1    5    7
J & K                1    3    0    4
MP                   0    3    1    4
Tamil Nadu       0    2    4    6
Chandigarh      0    1    5    6
IPSC                0    0    2    2
Telangana        0    0    2    2
Delhi                0    0    1    1
Bihar                0    0    1    1

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, >줴¬¹ 15– ³[ošå¹>à Úè´¬å *Òüƒå>à W¡x[¹¤à 64Ç¡¤à ë>Îì>º ÑHåþº ëK³Î ëó¡[X}Kã W¡Òã 14 ³JàKã >åšà³W¡àKã Òü[š Òü[@ƒ[¤\å&º Òü쮡”zt¡à "Òà>¤à *Òü>à ë>Îì>º A¡[´š[t¡Î>ƒà Źç¡A¡ Úà[¹¤à ³[ošå¹Kã & ë=à´¬à í³ît¡>à ëKàÁ¡ 볃º "³à ëºï[J¤Kà ëºàÚ>>à ëÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà ³[ošå¹>à ëKàÁ¡ 볃º 6 ó¡}ºKà W¡;[º¡ú
Jå³> º´šàA¡ Òüì@ƒà¹ ëÑz[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à W¡Òã 14 "³Îå} 17 ³JàKã >åšà³W¡à "³Îå} >åšã³W¡àKã ëó¡[X} A¡[´š[t¡Î> "[ÎKã ׳[> W¡>¤à >å[³; ó¡à*¤ƒà ëKàÁ¡ 볃º 6, [κ®¡¹ 볃º "³à, ë¤öàg 볃º 5 šèÄà 볃º 12 ó¡}[º¡ú ëó¡[X} A¡[´š[t¡Î> "[ÎKã W¡Òã 17 ³JàKã >åšà³W¡àKã ëó¡àÒüº Òü[@ƒ[¤\å&ºƒà ³[ošå¹Kã * ëƒ[³Î>à ë¤öàg 볃º "³à ó¡}¤à R¡³[J¡ú 
W¡x[¹¤à ÑHåþº ëK³Î "[ÎKã W¡Òã 14 ³JàKã >åšã³W¡àKã ëó¡àÒüº [t¡³ Òü쮡”zt¡à ƒ[¤Ãl¡ü ëÎà[>Úà 냤ã, 뮡ìº[”z>à, ëƒ[¤Úà¹à>ã "³Îå} ëA¡'W¡ 냤ãt¡àKã [t¡³>à ëKàÁ¡ 볃º ó¡}¤à R¡³[J¡ú W¡Òã 17 ³JàKã >åšà³W¡àKã Òü[š [t¡³ Òü쮡”zt¡à &> ëƒ[>&º, * ëšàÒüî¹R¡à>¤à, &> "³¹[\; "³Îå} &Î ë¤öàX>>à Åà¤à ³[ošå¹Kã [t¡³>à ëKàÁ¡ ëºï¤à R¡³[J¡ú 
Úå-14Kã >åšà³W¡àKãƒà ëó¡àÒüº Òü[@ƒ[®¡\å&ºƒà ³[ošå¹Kã Òà*¤³ ëºàÚå´¬à ó¡àÒüì>º W¡R¡ìJø¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.