ë>ì¹àA¡à>à R¡[Î "àÒü\ºKà ë=}>¹K[>

"àÒü\º, >줴¬¹ 6 ([š [t¡ "àÒü)– ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î Òü´£¡àº>à W¡x[¹¤à 12Ç¡¤à "àÒü-[ºKt¡à ³ìJàÚKã "Òà>¤à "ì¯ ë³t¡W¡ *Òü>à ÒìÚ} "àÒü\º &ó¡ [ÎKà "àÒü\ºKã ¹[\®¡ KàÞê¡ã Ñz[ƒÚ³ƒà º´¬à ët¡ï>¹K[>¡ú 
[t¡³ ">ã>à ³ìJàÚKã ³³àR¡Kã ë³t¡W¡ ">ãƒà "³³´•à ë‰à W¡;ºKà "³³´•à ³àÚ=ã¤à >}>[J¤>à ëšàÒü”z "³³³ ó¡}>ƒå>à [ºK ët¡¤ºKã ³>ã}ƒà íº[¹¡ú ÒìÚ}Kã ë³t¡W¡ "[Î "àÒü\ºKã *Òü>à [Î\> "[ÎKã "Òà>¤à ëÒà³ ëK³ *Òü[¹, "ƒåKà ë>ì¹àA¡àKã *Òü>à "Òà>¤à "ì¯ ë³t¡W¡ *Òü¹K[>¡ú
³³àR¡Kã 11Ç¡¤à [Òì¹à "àÒü-[ºK &[ƒÎ@ƒà íº¤àA¡ "[ÎKã J«àÒüƒKã ¯à}¤à óå¡t¡ì¤àº [ºK "ƒåƒà "Òà>¤à *Òü>à ÅA¡ $;[J¤à ë>ì¹àA¡à>à 10Ç¡¤à &[ƒÎ>Kã ëW¡[´šÚX "àÒü\ºKà ">ã¹A¡ ë=}>[J¤ƒà "³à ³àÚ šàA¡šà R¡³[J, "ƒåKà "³>à ëKຠW¡Äƒ>à ë‰à t¡à[J¡ú
ë>à=¢ ÒüÑz ³ìźKã ë³t¡W¡ "[΃à [t¡³ ">ã>à ó塺 ëšàÒü”z[Å} ëºï>¤à ³ã;ìÚ}ƒà ÅàÄ>¤à ë=ï¹à} ët¡ï>[¹¡ú "àÒü\º>à ëA¡àºA¡àt¡àƒà ÅàÄ[J¤à ³³àR¡Kã ë³t¡W¡t¡à ë³àÒ> ¤Kà>Kà 2-2 ƒà ë‰à t¡àJø¤à ³tå¡} ÒìÚ} ³³àR¡ W¡ÒãKã ¹Ä΢-"š ë>ì¹àA¡àKà º´¬à ët¡ï>Kìƒï[¹¤à ë³t¡W¡ "[΃à ó塺 ëšàÒü”z t¡àÄ¤à šà@ƒ³ =[´Ã¡ú "³ì¹à³ƒ>à, ë>ì¹àA¡à>à ³ìJàÚKã "Òà>¤à ëK³ ">ã ëÒೃà ÅàÄ[J¤ƒà ëšàÒü”z "³JA¡ t¡à>¤à R¡³[J¤>à [Î\> "[΃à ÒìÚ} ÅàÄKƒ¤à ³ìJàÚKã "Òà>¤à "ì¯ ë³t¡W¡ "[΃à ó塺 ëšàÒü”z ëºï¤à ÒàÚ¤[Î ëÅàÚƒ>à ³ì=ï t¡à[¹¡ú
"ƒå³*Òü>³A¡, "àÒü\ºKã ëA¡àW¡ [Kóô¡t¡ ¹àÒüJà> "³Îå} ë>ì¹àA¡àKã ëÑš[>Å ëA¡àW¡ ³à>å&º ëóø¡Òüº ">ã>à ³ìJàÚKã >ã}¤à =å}>[‰¤à ëó¡à¹¯àƒ¢[Å}ƒà "ìÒ>¤à šè[A¥¡} W¡R¡>[¹¡ú "àÒü\ºKã *Òü>à ³ìJàÚKã ëó¡àì¹> Ñ|àÒüA¡¹ ">Îå³à>àÒ ëyû¡à³àÒ "³Îå} [\A¡à[Ò ëƒàìƒà\>à ³ìJàÚKã J«àÒüƒKã ó¡¤à ëó¡à³¢ "ƒå t¡à>à ÅàĤà l¡ü[‰¡ú ¤Kà>Kà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à ³ìJàÚKã ³šåÒüÚàKã Ñ|àÒüA¡ "³Îå} ëƒ[®¡ƒA¡ã óø¡ã-[A¡A¡ šè[A¥¡} [W¡}[Å[Ä}R¡àÒü *Òü[J¡ú ëyû¡à³àÒ>à [ÅìÀà}Kà ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëK³ƒà ëš>à[Âi¡ƒà ëKຠW¡>[J, "ƒåKà ëƒàìƒà\>à ³ÒàB¡ã ëKຠ&A¡àl¡ü”z Òà}¤à R¡³[Jìƒ "³Îå} ë³àÒ> ¤Kà>Kà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡t¡à Ñzà[t¢¡} &ºì®¡@ƒà ³ÒàB¡ã ³ó¡³ A¡>¤à ó¡}[J샡ú
³ÒàB¡ã ÒàÄKã [t¡³ ë>ì¹àA¡àKà ÅàÄKƒ¤à ë³t¡W¡A¡ã ³t¡à}ƒà [Kóô¡t¡ ¹àÒüJàÄà [šø-ë³t¡W¡ ëšøÎ A¡>ó¡ì¹Xt¡à ÒàÚ, ³ìJàÚKã [šøšì¹Î> "ó¡¤à ³ìt¡ï "³ƒà W¡x[¹, ³ìJàÚ>à ÒìÚ} ë>ì¹àA¡àKà º´¬à ët¡ï>¤à ëų Åàƒå>à íº[¹¡ú ³ÒàA¥¡à ³ìJàÚKã º´¬à [t¡´¬å >ã}[=>à JR¡Òü "³Îå} ³ÒàA¥¡à [t¡³ "³à *Òü>à ³ìJàÚ¤å ÒüA¡àÚJåî´•, "ƒå¤å ë³àÒ> ¤Kà>Kà ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ "ƒåKã ³tå¡}ƒà ³ìJàÚ>à Úà´•à ëÒÄà A¡>[ó¡ìƒ”z *Òü>à šè[A¥¡}ƒà ó¡à*[¹¡ú
ëƒ[®¡ƒšå Ñzà[t¢¡} [ºÑzt¡à ÒàšA¡‰à ÒàÚ>à Ò}[J¤ƒà ³ÒàA¥¡à ÒàÚ, ëƒ[®¡ƒ "ó¡¤à ÅàÄì¹àÚ "³à *Òü[¹, "ƒå¤å ³ÒàA¥¡à [t¡³Kã ÅàÄì¹àÚ Jåƒã}³v¡û¡à "ìÒ>¤à šè[A¥¡} W¡R¡[º¡ú Ò@ƒB¡ã "[΃à ëƒ[®¡ƒ Jv¡û¡>à >v¡>à ³ÒàB¡ã ³¹ç¡ *Òü¹¤à ÅàÄì¹àÚ A¡Úà "³Îå [t¡³ƒà ó¡}[º¡ú
ë>ì¹àA¡àÎå W¡š ³àĹ¤à ³ìt¡ï "³ƒà ³ìJàÚKã ëó¡à¹¯àƒ¢[Å}ƒà Jåìƒà}W¡àƒ¤à "³à ³àìÚàA¥¡[¹¡ú ³ìJàÚKã ëó¡[ºG *[ƒ[º [W¡[ƒ "³Îå} [ÎUà³ Î审àÅ [Î}Ò>à ëÒï[\A¡Îå [Î\> "[Îƒà ³ìJàÚKã ëKຠ&A¡àl¡ü”z Òà}¤à R¡³[‰¡ú ³ìJàÚKã [¹P¡º¹ Τ[Ñzt塸t¡ "³à *Òü[¹¤à ë¹à>àÁ¡ [Î}ÒÎå ëÑHþà¹Åãv¡à ³ÒàB¡ã ³[³} W¡>¤à R¡³[‰¡ú ë>ì¹àA¡àKã *Òü>à [Î\> "[΃à ëKຠ"³ƒKã ëÒÄà W¡>¤à R¡³[‰¡ú ëKຠ"ƒå ³ìJàÚKã ¤øà[\[ºÚ> ëΔz¹ ë¤A¡ &ƒå¯à샢à ëó¡î¹¹à>à W¡>[J¡ú
[šø-ë³t¡W¡ ëšøι "ƒåƒà ë¹à>àÁ¡>à ÒàÚ, ÒìÚ}Kã ë³t¡W¡ "[Îƒà ³ìJàÚ>à ëšàÒü”z "׳ ëºï>¤à "ìÒ>¤à ³ã;ìÚ} =[´Ã¡ú "àÒü\ºKà º´¬à ët¡ï>¤à ³ìJàÚKã [t¡³ ëų Åà칡ú "àÒü\º "A¡>¤à [t¡³ "³à *Òü[¹ "³Îå} ³ÒàB¡ã [t¡´•à Jåìƒà}=ã¤à ³àìÚàA¥¡[‰îR¡ƒà ëW¡A¡[ÅÄà ÅàÄ¤à ³ì=ï t¡à[¹¡ú
³ÒàB¡ã [t¡³ƒà ëšøι ëÒÄà íºK‰à ÒàÚ>à Ò}[J¤ƒà ë¹à>àÁ¡>à ÒàÚ, ³ÒàB¡ã [t¡³ƒà ëšøι "³v¡à íºìt¡, "ƒå¤å ëšàÒü”z[Å} "ƒå ó¡}>¤à "A¡>¤à ³*}ƒà ëÒà;>¤à ÒàÚ¤[γ[ƒ ³ì=ï t¡à[¹¡ú
W¡Òã "[ÎKã "àÒü-[ºK Ñz๠ëÑšàt¢¡Î =øã "³Îå} ³ìJàÚKã [ƒ[\ìt¡º ëšÃt¡ìó¡à³¢ ëÒàt¡Ñzà¹Kà ëºàÚ>>à [\* [t¡[®¡ƒà ºàÒü®¡ ë¤øàƒA¡àÑz ët¡ï[¹¡ú ÒìÚ}Kã ë³t¡W¡ "ƒå >å}[=º šè} 2 ƒà ÅàĤà ëÒïK[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.