"A¡àÅ, ³à캳R¡à>¤à, ºàìÒàºå¯àKã [t¡³ ¹Ä΢ "š t¡àìÒïì¹

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ëÎ육´¬¹ 27– =àÒüìº@ƒKã ëA¡à¹àv¡à W¡x[¹¤à 33Ç¡¤à [A¡}Î A¡š ëΚàA¡ t¡àìyû¡à ëW¡[´šÚ>[Åœ¡à ƒ¤ºÎ Òü쮡”zt¡à ³[ošå¹Kã "A¡àÅ, ³à캳R¡à>¤à "³Îå} [³ì\๳Kã ºàìÒàºå¯àKã [t¡³ ¹Ä΢ "š t¡àìÒïì¹ú 

[A¡}Î A¡š "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ƒ¤ºÎ Òü쮡”zA¡ã ó¡àÒüì>ºƒà ºàl¡üÎ>à Òü[@ƒÚàKã [t¡³¤å 2-1 (19-21, 21-19, 21-19) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à [¯Ä¹ *Òü[J¡ú ëÎ[³ ó¡àÒüì>ºƒà Òü[@ƒÚàKã "A¡àÅ, ³à캳R¡à>¤à "³Îå} ºàìÒàºå¯àKã [t¡³>à \šà>¤å 2-1 (21-19, 13-21, 21-13) ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡[J¤[>¡ú Òü[@ƒÚàKã *[ó¡[Î&º "³Îå} ÅàÄì¹àÚ 42>à Åà¤à [t¡³ "ƒåƒà ³[ošå¹ƒKã &º W¡ã}ìº>, &Î &Î [¤ƒKã ¯àÒü "àA¡àÅ, ƒ[¤Ãl¡ü ëÒ>[¹, Òü ³à캳R¡à>¤à, Òü [¹[ÎA¡à”z "ƒåKà >åšãKãƒà ³[ošå¹ƒKã Òü [κšà, Òü [šøÚà, &³ ÎÞ꡸à¹à>ã, &Î &Î [¤ƒKã Òü ºàÒüì¹>ìt¡à´¬ã Źç¡A¡ Úà[J¤[>¡ú Òü[@ƒÚà> [t¡³ "[ÎKã ëA¡àW¡>à ÎàÒü ¤àî¹[ºKã ëA¡àW¡ "ìR¡ï¤à Å´¶¢>à *Òü[J¤[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.