ëšàAáA¡šƒà ÅàîKKã í³t¡àº "[Ťà "ƒåKà tå¡}º³W¡;t¡>à ºàÒüìšàA¡
[®¡ &Î >àÒüšàº>à ë>àUà[J¤ƒà : 'An area of darkness'

Ò@ƒv¡û¡à ³ÅàKã W¡Òã 86 Ç¡¤ƒà, "KÑz 11, 2018 ƒà º@ƒ@ƒà íº¤à Ú賃à ë>àUàJø¤à, ë>à줺 šøàÒü\ ó¡}Jø¤à V. S. Naipaul (Vidiadhar Surajaprasad Naipaul (17¡ú3¡ú1932-11¡ú8¡ú2018, ³ìR¡à@ƒà >àÒüt¡×ƒ šã[J¤ƒKã 'Sir Vidia' ÒàÚ>Îå ëA¡ï>[J) 'ìJàÚ>à A¡àl¡ü¤à ÎåA¡R¡³ R¡ì´¶àÒü; >å}[ѤÎå R¡³ìƒ, ³ã¹àÚ¤à Úà샡ú [ó¡A¡Å>Kã ºàÒü[¹A¡ 16 Òü¹´¬à, [ó¡A¡Å> >v¡¤à º³ìA¡àÚ ¯à¹ã>[W¡}¤à ºàÒü[¹A¡ 19 ëó¡àR¡º´¬à "Òü¤à "[Î ëÒï[\B¡ã ³t¡³ƒà, Òü}ì¹\ã R¡àR¡[º¤à "³Îå} JR¡¤à ³ã*Òü[Å}Kã J«àÚƒKã "ìW¡ï¤à "³Îå} ¯àì=àA¡ *Òü¤à, >å}R¡àÒüt¡¤à, Åàl¡ü>ã}¤à ¯àó¡³ A¡ÚàÎå ëó¡àR¡ìƒàAá´¬à "Òü¤à "³[>¡ú [ó¡A¡Å> "³Îå} [ó¡A¡Å> >v¡¤à Îà[Òt¡¸Kã íºW¡º ">ã³v¡û¡à ³àÚ šàA¥¡à Jè; =à¤à R¡´¬à "[Î "t¡àR¡¤à ³P¡o "³[>¡ú ³[Î [®¡. &Î. >àÒüšàºƒà W¡š W¡à>à íº[J¡ú ³àKã šà¹ã-šå¹ã, ëÒï¹A¡ó¡³ [=¹ç¡¹¤[ƒ- ³ÒàA¡ ®¡à¹t¡ ³W¡àKã #[>- ³šà ëšàA¡šà ³šåì¤àA¡ "ƒå [y[>ƒàƒ (Trinidad) ÒàÚ¤à íº¤àA¡ "ƒåƒà [Å@µã "³à *Òü>à Jå@ƒà[J¤[>¡ú ³àKã Aáà[ÎA¡ *Òü¹¤à, ³àÑz¹[šá 'A House for Mr. Biswas' (1961) "[Î ®¡à¹t¡A¡ã ³îÒ ëºàÚÅR¡[Å}ƒà ët¡G¤åA¡ *Òü>à t¡´•[¹¡ú ³à¤å JR¡ƒ¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à "³v¡à íº¹ì´¶àÒü ÒàÚ¤à ÚàÒü¡ú ³à>à [Å[J¤à "[Î Úà´•à šà´¶åÒü, >å}[Å, ³t¡³ šè´•³B¡ã *Òü>à ÒàR¡ƒå>à íºìÒï¹K[>¡ú

[®¡. &Î. >àÒüšàºP¡´¬à Åà=ã>à >ã}¤à A¡àÚ¤à, >àÒüìt¡à³ t¡à¤à, "³v¡Kà Å´•¤à R¡³ƒ¤à, "¯à¤>à =À¤à šå[XKã ³ã;ìÚ} ëW¡>¤à ³ãÅA¡ "[Î Î}Î๠"[΃à íº¹³[JK‰à? ³ÒàB¡ã "¯à-[šJ´•¹¤à šå[XKã ³ã;ìÚ} "[Î ëÒà³¹Kã ³ÒàA¡à¤¸ ‘[ƒ *[ƒ[Î’ ƒà Úà*¤à, "[Å íº¤àv¡û¡à ³t¡³ šè´¬ƒà ³¹àºKã íW¡¹àA¡ ó¡}º¤à [Î[Îó¡ÎA¡ã (Sisyphus) ³¹àÚ¤B¡à ³àÄìƒ A¡¹³ ÒàÚK[>? [Î[Îó¡Î>à R¡´Ã¤à W¡ã} "³ƒà W¡àl¡ü¹¤à >è}ƒè³ "³à #>J;>¤à ºàA¥¡[¹¡ú ³[Î ³à>à ët¡ï\[J¤à šàšA¡ã ƒ[r¡[>¡ú A¡[¹P¡´¬à "ìW¡ï¤à >è}ƒè³ "ƒå ³ìt¡à> ëÚï>à ëÒA¡ #>J;šà R¡´¬ƒà ³àKã šàš ëA¡àB¡[>, >ã}t¡´¬à ó¡}K[>¡ú ³=«àÚ Jè¤àv¡û¡à Òàœ¡æ>à >è}ƒè³ "ƒå W¡ã}ìƒà> ëÚïKƒ¤à Å´•à³åv¡û¡à R¡àÚ¹¤ƒà ³Jàƒà ëÒv¡û¡à "³åA¡ *”‚[J¡ú "³åA¡ W¡ã}ìJàR¡ƒKã >è}ƒè³ "ƒå W¡ã}ìƒà> ëÚï>à #>J;šà t¡àÒü¡ú ³[Î[> [Î[Îó¡ÎA¡ã ƒÅà¡ú ³[Î[> [®¡. &Î. >àÒüšàº>à ëºï[¹¤à ³ã*Òü¤Kã  šå[XKã "¯à¤Kã ³ÅA¡, [Ò}¤Kã "¯à¤à¡ú

[®¡. &Î. >àÒüšàºKã Îà[Òt¡¸Kã ³šè}  *Òü¤à ³ÅA¡, >å}Kã ³W¡} *Òü¤à Åv¡û¡³; ³àKã šå[XKã "¯à¤>à =À¤à ³ã;ìÚ}-¯àJº "[Î ³åÄà JR¡ìK ÒàÚ¹¤[ƒ ³àKã ëÒïó¡³-Åà;ó¡³, Òü³å}-³>å}, ³à>à W¡àl¡ü¹[Aá¤à [y[>ƒàƒA¡ã γà\ "ƒå ³åÄà JR¡¤à t¡àÒü¡ú ³¹³[ƒ ³àKã Îà[Òt¡¸Kà ³àKã šå[XKã Úà´•à ³¹ã íºî>¡ú ³àKã ë>à줺 "Úà´¬à ³àKã ³ÅàKã šå[X ¯à¹ãƒà Úè´£¡³ *Òü; ³¹ã íºî>, ³[³ t¡àÒü¡ú ³àKã ë>à줺[ƒ ³àKã *ìt¡à¤àÒü*Køàó¡ãKà >ã}[Å} ¯à¹ãKà ët¡à;[ÅĤà Jè;Òü ³Jº "³[>¡ú ë>à줺>à *ìt¡à¤àÒü*Køàó¡ãKã ó¡ãì\ຠëÅ;[º "ƒåKà *ìt¡à¤àÒü*Køàó¡ã>à ë>à줺Kã ÅàÒü*> ëºïÒü¡ú ">ã "[Î ët¡à;[ÅĤà Jè;ÒüKã ³ó¡\ƒà >àÒüšàº ët¡à³[=> *Òü¤à "Òü¤à "³[>¡ú

³àKã ëšàA¥¡ó¡³ [y[>ƒàƒ "[Π뮡>åìaºàKã ëÒA¡ ³ìt¡à>, Caribbean Sea ƒà íº¤à "šãA¡šà #=; ³W¡à "³[>¡ú íº¤àA¡ "[ÎKã šàA¡-W¡àl¡ü¤à ÑHþ¯à¹ [A¡ìºà[³t¡¹ 5,130 Jv¡û¡[>¡ú ëÑš>Kã ³Jàƒà íº[¹îR¡ƒà "[óø¡A¡àƒKã ³ã>àÚ A¡Úà ó¡à¹Kà ³ó¡³[΃à íºÒ>[J¡ú "ît¡ \à[t¡ A¡ÚàÎå íº¡ú Jõ. Aå¡. 1987 t¡à ¤õìt¡Äà ëÑš@ƒKã [y[>ƒàƒ "[Î ëºï[Å@ƒå>à ¤õ[t¡ÅA¡ã ëA¡àìºà>ã "³à *Òü[J; Jõ. Aå¡. 1962 ƒà >ã}t¡´¬à ó¡}[J¡ú ëÒï[\A¡ 'Republic of Trinidad and Tobago' ÒàÚ>à JR¡>칡ú

[y[>ƒàƒ>à =àÚ>Kã ¤õ[t¡ÅA¡ã ëºàÒüº³ ÅàÎ>Kã ³Jàƒà íº[¹îR¡ƒà (³t¡³ƒåƒà ®¡à¹t¡Îå ¤õ[t¡ÅA¡ã ³Jàƒà íº¹´¶ã¡ú) ®¡à¹v¡Kã ¤õ[t¡Å>à ³>à-³Åã}, Wå¡ =à>¤à [Å@µã A¡Úà [y[>ƒàƒt¡à šå¹´¶ã¡ú ³ìJàÚ¤å 'Indentured Labour' ÒàÚ>à JR¡î>- "Úà¤à "³Kã ³Jàƒà "¯à³º šã¹Kà =¤A¡ ÅèÒ>¤Kã =¤[A¥¡¡ú ³t¡³ƒåƒà ®¡à¹t¡ "[Î íºt¡-ºàÚ¹>à šãA¡ =>¤à íº¤à íº¤àA¡ "³à *Òü¹´¶ã¡ú ³ìt¡ï "Îå´•à, >àÒüšàºKã ³šà ëšàA¡šà ³šåì¤àA¡ "[Î [Å@µã "³à *Òü>à [y[>ƒàƒt¡à W¡;[J¤[>¡ú ³šåì¤àA¡ "[Î[ƒ ë¤>à¹Ît¡à ëšàA¡šà ¤öàÕ¡o ³W¡à[>¡ú ³à>à [y[>ƒàƒt¡à íº[¹¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}ƒà [Ò@ƒã>[W¡}¤à ºàÒü[¹-ºàÒüÇ¡ A¡Úà t¡[´¬[J¡ú >àÒüšàºKã Òü³å}-³>å}[ƒ "Úà´¬>à ºàÒü[¹A¡ Òü¤à R¡àv¡û¡[>¡ú ³àK㠚씂ï- ÅøãšøÎàƒ >àÒüšàº ¯à¹ã³W¡à Òü; 'Trinidad Guardian' Kã A¡ì¹Îìšàì@ƒ”z *Òü¡ú ³Úà´¬à, ³Jå¹à[Å}Îå ºàÒü[¹A¡ Òü¤ƒà =¯àÚ Úà*Òü¡ú šì”‚ï>à ³W¡à[>šà >àÒüšàº¤å ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à "³à *Òü¤à šà³[J¡ú "Òü¤à "³à *Òü>¤à "A¡>¤à Òü[=º A¡Úà šã[J¡ú "¯à¤[ƒ, ³W¡à[>šà >àÒüšàº>à ³à캳Kã "ìW¡ï¤à "Òü¤à "³à *Òü>à ³[³} W¡;[J¤à "[Î JR¡\ƒ>à ³ÒàA¡ Jõ. Aå¡. 1953 ƒà =ì´¶àÚKã ºàÚ>àƒKã [Å[J¡ú

[y[>ƒàƒ>à >ã}t¡³[‰îR¡, ¤õ[t¡ÅA¡ã ëA¡àìºà>ã "³à *Òü>à íº[¹îR¡, [®¡ &Î >àÒüšàº "R¡à} *Òü[¹îR¡Kã ³t¡³ "³Îå} γà\ "ƒå "¯à¤Kã ³Å[A¥¡¡ú ¤õ[t¡ÅA¡ã \à;-Aå¡Wå¡ JàÚ¤à ³ã;ìÚ}, ³šå *Òü¤Kã "W¡àl¡ü¹³ A¡à¤à ¯àJº>à ³ó¡³ƒåƒà íº[¹¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å} "³[ƒ "ît¡ \à[t¡[Å}¤å Úà´•à Ò”‚>à, l¡ü[Å;t¡>à ëÚ}º´¶ã¡ú ³ìJàÚ¤å ®¡à¹v¡Kã ºàA¡šà ³ã>àÚ *Òü>à JÀ´¶ã¡ú >àÒüšàºKã šå[Xƒà, ³šà-³šåKã ëšàA¥¡ó¡³ *Òü[¹¤à ®¡à¹t¡A¡ã šå[XKà Å´•ì‰, t¡;>칡ú "³ì¹à³ƒà, ³àKã ëšàA¥¡ó¡³ *Òü[¹¤à [y[>ƒàƒA¡ã γà\ƒÎå "ìt¡à>¤à ³ãìt¡àš "³à *Òü>à íºì¹¡ú "ƒå>à ³ìR¡à@ƒà ‘³¹ê¡Kà Å´•‰¤à’ (Rootless *Òü¤à) "³Îå} ‘ëºàÒü =à¤à’ (Exile), ³ãìt¡àš "³à *Òü>à íº¤Kã ¯àJº "[Î =àìƒàA¡šà ÎåA¡R¡³ R¡³[J샡ú ³ìR¡à>ƒà 'alienation', 'exile', 'pessimism', 'oppression of colonialism'- ët¡àR¡àÄà t¡à¤à, >ã}¤à A¡àÚ¤à, *;-í>¤Kã ¯àJìÀà> "[Î ÅàìKàăå>à íº, =àìƒàA¡šà Ç¡A¡R¡³ R¡³ìƒ¡ú ³[Î[> ³àKã Îà[Òt¡¸Kã Îå¹, >å}Kã ³ÅA¡ "³Îå} ³àKã šå[XKã ³ã;ìÚ}¡ú ³ÅàKã ³ÅA¡ ("àÒüìƒ[@ƒ[t¡) ³àR¡Jø¤à, šè´•³B¡à Å´•¤à R¡³‰¤à "Òü¤à "[ÎKã =ì´¶àÚ>å}ƒà "Åà*¤Kã í³¹ã>à W¡àA¡šà ³Åà>à t¡à¤[>¡ú "ƒå>à ³ÒàA¡ Úà´•à Åàl¡üÒü, ºàº ëÒï¤à šà´ÃA¡Òü- ºàºìÒï¤à "Òü¤à "³à *Òü¹A¡Òü¡ú t¡àÒü¤R¡šà> "³Îå} ³ã*Òü¤Kã šå[XKã ³¹³ƒà JÀ夃à Úà´•à ë>àA¥¡ã}ºA¡Òü¡ú 

"ƒå>à ³ìR¡à@ƒà =à\ƒ¤à, A¡ì¹³-A¡=àÒü>¤Kã Îå¹, "àÒü¹[> *Òü¤à ³ã;ìÚ} Úà´•à Úà*¹A¡Òü¡ú ³à>à ³t¡àR¡ "³ƒà ÒàÚ- "... writing is just a disease, a sickman. It's a form of incompleteness, it's a form of anguish, it's despiar." ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à Joseph Conard A¡à ³àîÄ ÒàÚ>à W¡à}ƒ´•[¹¤à [®¡. &Î. >àÒüšàº>à t¡àÒü¤R¡šà> "[Î >à¹A¡-Åã}ºA¡ "³P¡³ l¡üÒü¡ú ³à>à ÒàÚ- "The bush runs itself. But there is no place to go." ë>à줺 "³Kã ³t¡àR¡ƒà ³W¡à>à ³šàƒà Ò}[R¡- 

‘‘>R¡ A¡>àì>à? ³šà>à Jå´¶ã- ‘‘' A¡>àÎå >ìv¡, A¡>àÎå >ìv¡¡ú’’ ("I am just nobody. Nobody at all.") ³ãìt¡àš "³à *Òü>à [Ò}[R¡ ÒàÚ¤[Î ³ìÚA¡ ëÅ}>à ëó¡àR¡ìƒàA¡š[>¡ú ³Åà³B¡ã šå[Xƒà, ³à>à [y[>ƒàƒt¡à Queen's Royal College ƒà t¡[´ÃîR¡ƒà, W¡Òã 5 Kã ³>å}ƒà ³àKã ëšàA¥¡ó¡³ =àìƒàv¡ûå¡>à ëW¡>[JìK ÒàÚ>à J>[J¡ú R¡³Îå R¡³[J¡ú W¡Òã 6 A¡ã ³>å}ƒà ³Úè³ =àìƒàv¡ûå¡>à W¡;[J¡ú Jõ. Aå¡. 1950 ƒKã ¤õìt¡@ƒà "ƒå³ íºJø¤[>, ³ó¡³ƒåƒà [Å[J¤[>¡ú

t¡ìÅ}¤³A¡ >àÒüšàº ÅàîK í³t¡àº "[Ť¹à? ³[Î '>à šø³ào ët¡ï\¤[>¡ú "Òü¤Kã ³[³} W¡;º¤à, ³àKã ³[¹Ç¡¤à ë>à줺 'A House for Mr. Biswas' t¡à Úà*[¹¤à ëšøàìt¡àìKà[>Ñz ë³àÒ> [¤Å¬àÎ "[Î ëšàA¡šƒà šà[g ëÚ}Ò>¤ƒà, "R¡à} >à¯à "[Î Úà´•à ºàÒü¤A¡ ó¡v¡¤à ³ã[>; ëšàA¡šƒà Jè;Åà 6 šà[À, ³³à-³šà W¡à¤à ºà[Aá¤[>, A¡àA¡îó¡P¡´¬[> ÒàÚ¡ú ³t¡³ J¹à íº¹Kà [¤Å¬àÎA¡ã "ìšàA¡šà "[Î #[Å}ƒà #¹àA¥¡ƒå>à [Å[J¡ú ³ìt¡ï "Îå´•à "Òü¤à [®¡. &Î >àÒüšàº>à ³àKã t¡³=㹤à, >å}R¡àÒüt¡>à ëÒï¹A¡šà šå[XKã ³ÅA¡ "[Î ë>à줺 "[ÎKã ³¹ç¡ *¤à W¡[¹y "[ÎKà W¡à}ƒ´•¤[> ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒüú ë>à줺 "[΃à [³Ñz¹ [¤Å¬àÎA¡ã "¯à-">à A¡Úà $;[º¡ú ³=}-³=} =¤A¡ A¡Úà ët¡ïÒü, ºà씂} A¡Úà ë=}î>¡ú "ƒå¤å "¯à¤Kã "¯à¤à R¡àv¡û¡[>¡ú ³ìJàÚKã Òü³å}-³>å} A¡àÚ[J; ³ìW¡àÒü-³ìW¡àÒü t¡à[J¡ú ³ÅàKã *Òü¤à Úè³ "³v¡} Åà\ìK J>¤à "ƒå Åà¤à R¡³ƒ>à ³ÅàKã W¡Òã 46 Ç¡¤ƒà =ì´¶àÚKã ºàÚ>à>à >àƒå>à [Å[J¤à "¯à¤>à =À¤à ë>à줺 "³[>¡ú [Îì´¬à[ºA¡ "³Îå} ÎàÒüìA¡àìºà[\ìA¡º *Òü¤à ³W¡àA¡ Úà*¹¤à ë>à줺[>¡ú

³à>à Òü¤à º³ìA¡àÚ ¯à¹ã (Travel writing) [Å}Kã ³>å}ƒà Òü[@ƒÚà [yìºà\ã ÒàÚ>à JR¡>¤à-

1) An Area of Darkness (1964),

2) A Wounded Civilization (1977),

3) A Million Mutinies Now (1990) "[Î ³[³} Úà´•à W¡;[º¡ú Òü[¹¤[Î ó¡\¤à, >ã}[=\¤à ¯àJº ëó¡àR¡ìƒàA¡šà >ìv¡¡ú =àƒ¢ ¯àÁ¢¡ƒà ³à>à ëÚ}[º¤à ëA¡àìºà[>ìÚ[º\³Kã "ìÅàÚ¤à, "¹à>¤à, "=ã¤à, >å}R¡àÒüt¡¤à ³ã;ìÚ}[Å} "ƒå ëó¡àR¡ìƒàA¡š[>¡ú

ë>à줺 šøàÒü\ ëºï¤Kã ëºA¡W¡¹ šã¤ƒà ³ÒàA¡ "[Î "³´¬>à ëA¡àÚ[Å>¤ìƒï>à ët¡ï¤à "³à ó¡à*Òü ÒàÚ- "Surrounded by areas of darkness". "ƒå>à "³´¬>à ëA¡àÚ[Å>¤à ÒàÚ¤à Úà´•à [Îì´¬à[ºA¡ *Òü¤à ¯àó¡³ "[Î ³àKã Îàà[Òt¡¸Kã ³¹ç¡ *Òü¤à [=³[>, ³Å[A¥¡¡ú "ƒå¤å "R¡A¡š[ƒ- ³ìR¡à@ƒà íº[¹¤à >ã}Òă¤à, >³=¤à R¡³‰¤à =¯àÚ, [º}ì\º (Indomitable spirit) "ƒå[>¡ú ÅàîKKã í³t¡àº "[ŤP¡³ Åàìó¡àR¡ºA¡[J¤à "Òü¤à "³>à R¡[Î[ƒ ³à캳Kã Îà[Òt¡¸ƒà ºàÒüìšàA¡ "³P¡³ ëÅàÄ[¹¡ú Jõ. Aå¡. 2004 ƒà >ã}¤à A¡àÚ¹¤à "Òü¤à "[Î>à ÒàÚ[J- "I have no faith in the survival of the novel." q


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.