Òü´£¡àº ÒüÑz ë³t¡W¡ ">ã ³àÚ šàAáKà ëšàÒü”z t¡¹ç¡A¡ ó¡}ƒå>à ³àR¡\㺠=à[¹

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \åºàÒü 9– *º ³[ošå¹ óå¡t¡ì¤àº &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à šàR¡ì=àA¡šà 18Ç¡¤à \å[>Ú¹ KຢΠÒü”z¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡ óå¡t¡ì¤àº tå¡>¢àì³”z 2018ƒà Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡ óå¡t¡ì¤àº &ìÎà[Î&ÎÄà ³ìJàÚKã ">ãÇ¡¤à ë³t¡W¡t¡à R¡[Î Òü´£¡àº ë¯Ñzšå 6-0 ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¤Kà ëºàÚ>>à ë³t¡W¡ ">ã ÅàÄ[J¤ƒà ">ã³A¡ ³àÚ šàAáKà ëšàÒü”z 6 ó¡}ºKà [t¡³ ³[¹>à Źç¡A¡ Úà[¹¤à [ºK "[Îƒà ³àR¡\㺠=àƒå>à W¡;[º¡ú

Jå³> º´šàA¡ "à[t¢¡[ó¡[Î&º t¡ó¢¡ Køàl¡ü@ƒƒà W¡x[¹¤à óå¡t¡ì¤àº [ºK "[ÎKã R¡[Î Òü´£¡àº  ÒüÑz "³Îå} Òü´£¡àº ë¯Ñz ">ã>à ÅàÄ[J¤à "ƒåKã 2Ç¡¤à [³[>v¡à Úà´•à R¡Äà Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã 'W¡ ¤àìºÅ¬¹ã>à [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠW¡À¤à ³tè¡} &Î'W¡ ë¤[>>à 11Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à "ƒåKà ¤àìºÅ¬¹ã>à 37Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à ëKຠW¡@ƒå>à "Òà>¤à Òàó¡A¡ã ÅàĤà ëºàÒü[J¤ƒà 3-0ƒà ³àR¡\㺠=à[J¡ú Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã "Òà>¤à ë³t¡W¡t¡à ëÒt¡[yA¡ ó¡}[J¤ã Î>àì=àA¡šã>à ">ãÇ¡¤à Òàó¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà ³ÒàA¥¡à 55Ç¡¤à [³[>v¡à [t¡³Kã ³[¹Ç¡¤à ëKàº, 73Ç¡¤à [³[>v¡à ³R¡àÇ¡¤à "ƒåKà "šã¤à ³t¡³Kã ÅàĤà ëºàÒüƒå>à Òügæ[¹ t¡àÒü³Kã ÅàÄ[J¤à ">ãÇ¡¤à [³[>v¡à ³ÒàA¥¡à tå¡>¢àì³”z "[΃à ">ã¹A¡ ëÒt¡[yA¡ ó¡}¤Kã ë¹ìA¡àƒ¢ "³à =´¬à R¡´¬Kà ëºàÚ>>à Òü´£¡àº ë¯Ñzšå ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú

W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã ³[¹Ç¡¤à [ºK ë³t¡W¡A¡ã ÅàÄ[J¤ƒà [ƒ &Î & [¤Ìå¡šå¹>à [ƒ &Î & A¡A¡[W¡}¤å ëKຠ4-0ƒà ³àÚ=ã¤à šã[J¡ú ë³t¡W¡ "ƒåKã 7Ç¡¤à [³[>v¡à [¤Ìå¡šå¹Kã &º [¤\Úà>à t¡ì¹;Ç¡¤à [³[>v¡à "Òà>¤à ëKຠ"ƒåKà 25Ç¡¤à [³[>v¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡@ƒå>à A¡A¡[W¡}ƒKã ³àR¡\㺠=à[J¡ú ëKຠ">ã ³àR¡\㺠=à[¹¤à [ƒ &Î & [¤Ìå¡šå¹Kã [t¡'W¡ Î[gt¡à>à 54Ç¡¤à [³[>v¡à "׳ǡ¤à "ƒåKà * ¤[¤t¡à>à 56Ç¡¤à [³[>v¡à ³ìJàÚKã ³àÚ šàA¡šKã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú [ºK "[΃à Òü´£¡àº ë¯Ñz "³Îå} [¤Ìå¡šå¹>à ëšàÒü”z 3-3 ó¡}ºKà W¡;[º¡ú "ì¹àÚ¤à [ºK ë³t¡W¡ =à "[ÎKã 11ƒà ÅàÄK[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.