³[ošå¹Kà ÅàìKàĹ¤à šà´¬ãºv¡û¡Kã – ³à‹¤ã
ƒà. ×Òüì‰à³ ¤ã¹A塳๠[Î}Ò

[Î &Î "àÒü "๠– ë>à=¢ ÒüÑz ÒüX[t¡t塸t¡ *¤ ÎàÒüX &@ƒ ët¡ìA¥¡àìºà\ã, ºì´£¡ºšà;

‘³à‹¤ã’ ÒàÚ[¹¤à ƒà. A¡³ºKã l¡üš>¸àÎ "[Î šà¹ç¡¤ƒà >;yKà ºãºà t¡à¹ç¡¤ƒà šèA¥¡ã} >å}*@ƒ¤à A¡>à¤å Úà*¹³KƒìK¡ú t¡ìÅ}>³A¡ ¯àJº =ì´¶àÚ ³=è³-³¹àR¡ ëÒïÒ[À¡ú l¡üš>¸àÎ "[Îƒà ³¹ç¡ *Òü¤à ë=ïƒà} >;yKà º³W¡; *Òü[¹¤à l¡ü¹ãî¹Kã ³[³} ë=à@ƒƒå>à ³ÒàA¡šå A¡;ì=àA¡šKà ëºàÚ>>à ³ìt¡R¡ šà}[º¤ã ³à‹¤ã (Îìšà[t¢¡} ëA¡ì¹v¡û¡¹) ÒàÚ[¹¤à ³t¡àì¹àÚ "ƒåKã ³[³} ëºïƒå>à l¡üš>¸àÎ "[ÎKã ³[³} ³à‹¤ã ÒàÚ>à ë=à>[J¤[Î>à l¡üš>¸àÎ "[ÎKã ët¡àšìt¡àÙà ³P¡o "³à *ÒüÒìÀ  ÒàÚ¤[Î[>¡ú l¡üš>¸àÎ "[΃à Úà*[¹¤à l¡ü¹ãî¹ "³Îå} ³à‹¤ã ÒàÚ[¹¤à ëA¡ì¹v¡û¡¹ ">ã "[ÎKã ³[³}ƒà šà´¬ã ">ã íº "³Îå} šà´¬ã ">ã³A¡ "[Î 'ìJàÚKã º³ƒ³ ³[ošå¹ƒà ëÒïÒü ÒàÚ¤[Î ë=àÒüìƒàA¥¡à J[gÀ僤à "³[ƒ [=[\Àåƒ¤à ³ã*Òü>à "Úà´¬[> ÒàÚ>à =àî\¡ú "ìÅ}¤[>, l¡ü¹ãî¹ "³Îå} ³à‹¤ã ÒàÚ[¹¤à šà´¬ã ">ã³A¡ 'ìJàÚKã º³ƒ³ ³[ošå¹ƒà ë=àÒüìƒàA¥¡à ³¹àR¡ A¡àÚ‰¤Îå "ƒå³A¡ ëÒïÒü¡ú

³à‹¤ã šà´¬ã "[Î Òü}[ºÎt¡à Hiptage >;yKà Helicopter flower, [Ò@ƒãƒà Madhavi lata "ƒåKà ÎàÒü[”z[ó¡A¡ >;yKà ë¤àt¡à[>ìA¡ºKã *Òü¤à ³[³}ƒà Hiptage benghalensis (Linn) Kurz >;yKà H. javanica Blume >;yKà H. macrocarpa Merr >;yKà H. madablota Gaertn >;yKà H. Malaiensis Nied >;yKà H. pinnata Elmer >;yKà Banisteria benghalensis Linn. >;yKà B. unicapsularis Lam >;yKà Gaertnera indica J.F. Gmel >;yKà Molina racemosa Cav >;yKà Triopteris jamaicensis Linn. ÒàÚ>à ëA¡ïÒü "³Îå} ³àº[š[QìÚÎã ÅàîKKã ³>å} W¡[À¡ú

šàl¡üƒ³[Å}Kã ³tå¡} ÒüÄà ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î Jàë>à}ìšàA¡ =}¤à &[ÎÚàKã º³ƒ³[Å} "³Îå} [ó¡[º[šXt¡Kã ëÒï¹A¡[J¤[>¡ú "ìt¡àÙà šàl¡üƒ³Kã ³tå¡} ÒüÄà ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î ®¡à¹v¡Kã ëÒï¹A¡[J¤[> ÒàÚ>à ³ìÚA¡ ëÅ}>à šã[¹¡ú ³à‹¤ã šà´¬ã ëÒï¤à ³¹ç¡ *Òü¤à ³ó¡³[Å}[ƒ- ÅøãºS¡à, Jà =}¤à W¡àÒü>àKã ³ó¡³[Å}, ³¸à>³à¹, t¡àÒü¯à>, =àÒüìº@ƒ, ³ìº[ÎÚà "³Îå} Òüì@ƒàì>[ÎÚà[>¡ú ³à‹¤ã šà´¬ãKã [\>Î [Ò육\ ÒàÚ¤[ƒ KøãB¡ã ¯àîÒ Hiptamai ÒàÚ¤[΃Kã ëºïì=àA¡š[> "³Îå} ³[ÎKã "=¢[ƒ šàÒü¤à ÒàÚ¤[>¡ú ³[ÎKã ³¹ç¡ *Òü¤à ³¹³[ƒ šà´¬ã "[ÎKã ³ÒÚ "[Î ³Îà ([¯}) "׳ šà[À "³Îå} ëÒA¡ ëÚ}¤ƒà ³Åà ³=”zà šàÒü\[JKƒ¤à ³à[À¡ú "ƒåKà šà´¬ã "[ÎKã ëÑš[Î\ ë¤Uìº[XÎ ÒàÚ¤[Î>à ë¤ìU຃à ë=àÒüìƒàA¡-ëÒì@ƒàA¥¡à ëÒ賈Kã ë=à>[J¤[>¡ú ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î Òü}[ºÎt¡à ëÒ[ºìA¡àœ¡¹ óá௹ ÒàÚ>à ëA¡ï>¤Kã ³¹³[ƒ šà´¬ã "[ÎKã íºKã íº>à "ƒå ³Îà 3 >;yKà 4 ó¡ì@ƒàv¡ûå¡>à íº¤ƒå ëÒA¡ ëÚ}¤ƒà ëÒ[ºìA¡àœ¡¹Kã š}Jà "ƒå ³à>¤ƒKã[>¡ú R¡[Î[ƒ ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î "ìÑ|[ºÚà, ëóáà[¹ƒà, Ò¯àÚ "³Îå} ë³ï[¹[ÎÚÎA¡ã ³ó¡³[Å}ƒà šàA¡-ÅÄà ëÒï[J¤ƒKã šà´¬ã "[Τå [¯} ÒàÚ¤[ƒ Òàì\à}¤à šà´¬ã "³[> ÒàÚ>à ëºï>칡ú ëóáà[¹ƒà &A¡ì\à[t¡A¡ ëšÑz šÃà”z A¡àl¡ü[Xº>à ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î Òü} 2001 ƒà ëA¡ìt¡ìKà¹ã-t塃à ÒàšW¡ã@ƒå>à šà´¬ã "[Î>à º³ƒ³ "ƒåƒà ³ìÒïÅàƒKã ëÒï\¹Aá¤à (ë>[t¡¤ ëÑš[Î\) šà´¬ã[Å}ƒà "ìW¡ï¤à íW¡óè¡ šãƒå>à ³àR¡Ò>-t¡àA¡Ò>¤à Úà¤Kã *Òüì=àA¡š[Å} íºì¹ ÒàÚ>à ºàl¡üì=àA¡[J¡ú 

³à‹¤ã šà´¬ã "[Î Î³å‰ #³àÚƒKã>à [³t¡¹ 1000 ¯à}¤à ³ó¡³[Å}ƒà Wè¡[ÅÄ>à ëÒï¤à R¡´¶ã¡ú šà´¬ã "[Î R¡à=å-ë=}=幚 ët¡ï¤à "ìW¡ï¤à šà´¬ã "³[> "ƒå¤å ³Îà "ƒå =àìƒàv¡ûå¡>à ëŴä[ƒ ³ÚàÚ *Òü¹š¥à W¡àl¡ü¤à l¡ü "³P¡´•à ëÒï¤à R¡´¶ã¡ú A¡[¹P¡´¬à ³t¡³ƒÎå ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î ³šè} ó¡à¤à l¡ü "³à *Òü>à ëÒï¤Îå ë=}>[¤K[>¡ú ³à‹¤ã šà´¬ãKã l¡ü "ƒå ¯à*=à}>¤à ³Wå¡Kã ųAè¡š[Å} Aè¡}>à šà[À¡ú šà´¬ã "[ÎKã ³>à "[Î šàv¡û¡A¥¡à ëÎ[”z[³t¡¹ 20 ëºà³ Åà}[R¡ "³Îå} ëÎ[”z[³t¡¹ 8-9 ë¹à³ šàA¡Òü ëºàÚ>>à ³ìt¡à> tå¡´¶ã¡ú íºìJàA¡ "³ƒà íº 10 ƒKã 30 ó¡à*¤à Aè¡}>à šà[À¡ú íº[Å} "ƒå ÒUà³ ³šàº W¡R¡ºš¥à ëR¡ïÒü "³Îå} >å}[Å¤à ³>³ Úà´•à ëW¡[À¡ú šà´¬ã "[ÎKã ³ÒÚ "[Î Úà´•à šà¤à ëÎ[”z[³t¡¹ 2-5 ó¡à*¤à Åà}¤à ³Îà "׳ šà[À "³Îå} ³[Î >å}[Å;>à ×´ÃA¡šƒà Úà´•à ºàÚ>à "=àÙà ³ó¡³[Å}ƒà šàÒü¤à R¡´¶ã¡ú ³[Î>à ³¹³ *Òüƒå>à ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î "ìA¡àÚ¤ƒà Úà´•à =å>à Åì@ƒàA¡[J¤à R¡´¶ã¡ú

®¡à¹v¡[ƒ ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î ³Ò஡à¹t¡A¡ã Aõ¡Ì¡Kà ³¹ã íº>¤à šà´¬ã[> ÒàÚƒå>à ºå>à ëºïî> "³Îå} šè\à ët¡ïî>¡ú šà´¬ã "[Î>à íº Åà;ºA¡šà ³t¡³ƒà Úà´•à >å}[Å¤à ³>³ "ƒå "ìA¡àÚ¤ƒà Åì@ƒàv¡ûå¡>à šèA¥¡ã} Åè³Ò;šà R¡´¬à ³¹´•à šà´¬ã "[Î Úè³Kã "ìA¡àÚ¤ƒà Úà´•à šà´•à =àî>¡ú 'ìJàÚKã º³ƒ³ ³[ošå¹ƒ[ƒ ³à‹¤ã šà´¬ã "[Î ³à‹¤ã-ºàt¡à ÒàÚ>à íÅ=àƒå>à #îÅ ÅîA¥¡¡ú l¡ü¹ãî¹ "³Îå} ³à‹¤ã šà´¬ã  ">ã "[ÎKã ët¡àšìt¡àÙà >å}[Ź¤à ³>³ "[Î>à ³¹³ *Òüƒå>à ƒà. A¡³º>à ³ÒàB¡ã l¡üš>¸àÎ "ƒåƒà ³¹ç¡ *Òü¤à >åšã ">ãKã ëA¡ì¹v¡û¡¹ "ƒå šà´¬ã ">ã "[Î J>[J¤à *Òü¹³K[> ÒàÚ>à =àî\¡ú ƒà. A¡³º>à l¡üš>¸àÎ "[Î Òü[J¤à ³t¡³ƒà l¡ü¹ãî¹ "³Îå} ³à‹¤ã ÒàÚ[¹¤à šà´¬ã ">ã "[Î "ƒå³A¡ ë=àÒüìƒàA¥¡à ³¹àR¡ A¡àÚ>à ëÒï¹³K[> "ƒå¤å R¡[Î[ƒ šà´¬ã ">ã "[Î ³[ošå¹ƒà Úà´•à t¡àR¡>à ó¡}¤à šà´¬ãºv¡û¡à *Òü[¹¡ú

ÒãƒàB¡ã *Òü¤à ³P¡o[Å}Îå ³à‹¤ã šà´¬ã "[΃à ë=àÒüìƒàA¡-ëÒì@ƒàA¥¡à Úà*¤Kã šàl¡üƒ³[Å} íº¡ú šà´¬ã "[Î "àÚå줢[ƒB¡ã "³Îå} Òü=ì>àì³[ƒ[Î@ƒà ÒãƒàA¡ *Òü>à ®¡à¹v¡à Åã[\îÄ¡ú šàl¡üƒ³[Å}Kã ³tå¡} ÒüÄà ³à‹¤ã šà´¬ãKã ³>à "³Îå} šà´¬ã ³Aè¡ "ƒå Ç¡KàÒü¹Kà ëºï¤à ³Òã "ƒå W¡à} >àÒü>à ít¡ƒå>à ³Jº-³Jà A¡ÚàKã $>ÅàKã ºàÚ>à[Å} "³Îå} ëºìšøàÎã ºàìÚ}î>¡ú ³à‹¤ã šà´¬ãKã ³>à Ç¡KàÒüƒå>à ëÅ´¬à ³º³ "ƒå ë=à´¬ƒà JèƒB¡ã *Òü>à ët¡ï¤à "ìÅàA¡-"š>[Å}ƒà # ë=àA¡šà "ƒå JA¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú šàl¡üƒ³ "³Kã ³tå¡} ÒüÄà ³à‹¤ã ³>à "ƒå ëšàš[º ëšàš[º Ç¡KàÒü¹Kà #[Å}ƒà t¡ã}ƒå>à ëºï¤à ³Òã "ƒå šã=A¡šƒà #[Å} Úà´•à ët¡àÚ>à ëJï¹à}¤à "ƒå ëA¡àA¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú Ò¹à-A¡}Jè ët¡ï¤à, ëºàA¡ =å}¤à "³Îå} W¡à=;šƒÎå ³à‹¤ã šà´¬ãKã ³>à "³Îå} l¡üKã ³Aè¡ "ƒå>à ºàìÚ} ÒãƒàA¡ *Òü>à Åã[\îÄ¡ú "¹ç¡³-ºàÒüìÒï ët¡ï¹¤[ƒ ³à‹¤ã šà´¬ãKã ³>à "ƒå Ç¡KàÒü¹Kà ëÅ´¬à ³º³ "ƒå>à ºàÒü¤v¡û¡à W¡à} >àÒü>à ít¡¤ƒà ë=àÒüìƒàA¥¡à A¡àĤà ó¡º ó¡}¤à R¡³K[>¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.