Òü}º@ƒ>à * [ƒ "àÒüKã J«àÒüƒKã ¯à}¤à ët¡àìt¡ºKã ë¹ìA¡àƒ¢ =åKàÚìJø

ºr¡>, \å> 20(&ì\[X)– Òü}º@ƒ>à "ìÑ|[ºÚàKã ë¤à[º} ºàÒü>-"š šè³W¡àÚ W¡àÚÒ@ƒå>à ë>à[t¡}Òೃà R¡¹à} ÅàÄ[J¤à ë³t¡W¡ ³R¡àKã * [ƒ "àÒü ëÎ[¹\Kã "׳ǡ¤à ë³t¡W¡t¡à [¯ìA¡t¡ t¡¹ç¡A¡ t塹Kà ¹> 481 ëºïƒå>à ¯à> ëƒ Òü”z¹ì>Îì>ºƒà ³à캳Kã *Òü¤à ë¹ìA¡àƒ¢ =åKàÚìJø¡ú ë\à[Ä ë¤Ú¹ìÑzàKã ¹> 139 "³Îå} &ìºG ëÒºÎA¡ã ¹> 147 >à  Òü} 2016 ƒà šà[A¡Ñzà>Kà ÅàÄ[J¤à  ë³t¡W¡t¡à [¯ìA¡t¡ "׳ t塹Kà ¹> 444 ëºïƒå>à =³[J¤à ³ìJàÚKã ë¹ìA¡àƒ¢ "ƒå =åKàÚƒå>à "ì>ï¤à ë¹ìA¡àƒ¢ "³à R¡¹à} ë³t¡W¡t¡à =´¬à R¡³[J¡ú

Òü}º@ƒKã "ìW¡ï¤à ¹> ³Åã} "ƒå t¡àĤà ëÒà;>¤ƒà "ìÑ|[ºÚà>à *®¡¹ 37 t¡à *º"àl¡üt¡ *Òü¹Kà ¹> 239 ƒà ëºàÒü[Å@ƒå>à Òü*Òü> ë³àK¢àÄà ºå[W¡}[º¤à Òü}º@ƒKã ³Jèv¡à ¹> 242 ƒà ³àÚ=ã¤à >}[J¡ú Òü}º@ƒKã "[ƒº ¹[Ń>à ³ÒàB¡ã "šã¤à *®¡¹ 10 ƒà 4¡ú47 Kã [ó¡K¹ ëºï[J¡ú

"R¡>¤ƒà, Òü}[ºÅA¡ã Òü[Ä}Ît¡à ëÒºÎ>à 46Ç¡¤à *®¡¹ƒà [ÎG "³à ë=ೃå>à [¯ìA¡t¡ "׳ t塹Kà ¹> 446 ëÚïƒå>à ÒàÄà ³ìJàÚ>à * [ƒ "àÒüƒà =³[J¤à ë¹ìA¡àƒ¢t¡Kã ºà씂àA¡[J¡ú ëÒºÎ>à ³ÒàB¡ã ëÒà³ ë>à[v¡}ÒàÅ¸à¹ƒà ¹> 147 ëºï¹Kà "àl¡üt¡ *Òü[J¡ú Òü}º@ƒKã * [ƒ "àÒü ëA¡ìœ¡> Òü*Òü> ë³àK¢àÄà ë¤àº 21 ƒà Òàó¡ ëÎeå¡[¹ ëºïƒå>à ³ÒàB¡ã íº¤àB¡ã *Òü>à ëó¡àì³¢t¡ "[ÎKã ÒàìÚÑz ëÑHþ๠*Òü[J¡ú ³ÒàA¥¡à ¹> 67 ëºï[J¡ú "ƒå¤å ³ìJàÚ>à "ìW¡ï¤à ¹> ³Åã} "ƒå ëºï>¤à ëÒà;>¹³[J¤à ëҺΠ"³Îå} ë³àK¢àÄà "àl¡üt¡ *Òü[J¤à ³t¡³ƒà *®¡¹ 47.3 ƒà [¯ìA¡t¡ ³R¡à t塹Kà ¹> 459 ëºï[J¡ú Òü}º@ƒ>à ë³t¡W¡ ³R¡àKã * [ƒ "àÒü ëÎ[¹\ "[Î 3-0 ƒà ³àR¡[\> =à[J¤Kà ëºàÚ>>à ëÎ[¹\ ³àÚ šàA¥¡à ëºï>¤Kã º´¬ã ëÚï[J¡ú
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.