ëšøà[Ò[¤Î> ëó¡º – ëº[K[À [=}[R¡, *š>[º ó¡}[R¡
³[ošå¹ƒà Úå =A¡šKã W¡à} >åšà>à W¡àƒà 53 >åšã>à W¡àƒà 6 t¡à ëÒ>K;ìº – NFHS
ƒà. W¡ã}ìº> ³àÒüÑ•à³

‘‘ëšøà[Ò[¤Î> ³ó¡³ Jè[ƒ} ëó¡º, [ºìK[À [=}[R¡, *š>[º ó¡}[R¡’’ Úå [=}>à [=}>à Úå =A¡šà ëÒ>K;ºA¡šKã ³t¡àR¡ƒà [ó¡Âµ &v¡û¡¹ [¹[ÅA¡àšå¹>à ëÎà[ÎìÚº [³[ƒÚàKã Jè;=àR¡ƒà ÒàÚ[J¤ƒå ³[ošå¹ƒÎå šà>[Å>¤à ÚàÒü¡ú ëšøà[Ò[¤Î> íº¤à ³[ošå¹ƒà Úå =A¡šKã W¡à} W¡Òã J¹à "[΃à J}ìÒ> ëÒ>K;º[Aá¡ú ë>ìÑ•º ëó¡[³ºã ëÒºô= Î줢Kã ³tå¡} ÒüÄà ³[ošå¹ƒà íº¤à >åšà "Úà´¬[ƒ Úå =A¡Òü¡ú 2005-06 t¡à šàR¡ì=àA¡[J¤à Î줢ƒà >åšà W¡àƒà 47.4 [ƒ Úå =A¡Òü ÒàÚ>à ëó¡àR¡[º¡ú ³[Î 2015-16 t¡à šàR¡ì=àA¡[J¤à Î줢ƒ[ƒ W¡àƒà 52.6 t¡à ëÒ>K;ìJø¡ú JåU}ƒà íº¤à >åšà W¡àƒà 52.4 [ƒ Úå =A¡Òü, ÎÒ¹ƒ>à W¡àƒà 52.9 Úå =A¡Òü¡ú ³[Î Òü[@ƒÚàKã *Òü¤à W¡à}ƒKã Úà´•à ëÒÀ¤[>¡ú Òü[@ƒÚàKã *Òü>à >åšà W¡àƒà 29.2 Úå =A¡Òü¡ú ³[Î JåU}ƒ>à W¡àƒà 29.5 [>, ÎÒ¹ƒ>à W¡àƒà 28.7 [>¡ú "R¡A¡š[ƒ Úå =A¡šKã W¡à} "[Î >åšàƒKã >åšã>à ëÒ>¤[Î[>¡ú Î줢 "[ÎKã ³tå¡} ÒüÄà ³[ošå¹ƒà Úå =A¡šà >åšãKã ³Åã} "[Î 2005-06 t¡à W¡àƒà 2 JA¡ *Òü¹´¬ƒKã 2015-16 t¡[ƒ W¡àƒà 6.1 ƒà ëÒ>K;ìJø¡ú 2015-16 A¡ã Î줢 "[Î>à ÒàÚ¤ƒà ³[ošå¹Kã JåU}ƒà íº¤ã >åšã W¡àƒà 6.1 [ƒ Úå =A¡Òü "ƒåKà ÎÒ¹ƒ>à >åšã W¡àƒà 6.2 Úå =A¡Òü¡ú Òü[@ƒÚàKã *Òü>à JåU}ƒà W¡àƒà 1.5 "³Îå} ÎÒ¹ƒà W¡àƒà 0.7 *Òü¤ƒà ³[ošå¹>à ">ã³v¡û¡à W¡àƒà 6 A¡ã ³=v¡û¡à íº¤à ÒàÚ¤[Î íº¤àB¡ã *Òü>à "ìW¡ï¤à šàl¡ü[>¡ú Òü[@ƒÚà šè´¬Kã *Òü>[ƒ >åšã>à Úå =A¡šKã W¡à} "[Î ÒàÚ[¹¤à W¡Òã 10 "[΃à W¡àƒà 2 íº¹´¬ƒKã W¡àƒà 1 ƒà Ò”‚¹A¡[J "³ì¹à³ƒà ³[ošå¹Kã[ƒ ÒàÄà W¡àƒà 2 ë¹à³ íº¹´¬ƒKã W¡àƒà 6 A¡ã ³=v¡û¡à ëÒ>K;º[Aá¡ú š>¤à Úà¤[ƒ ëšøà[Ò[¤Î> íºt¡¤à šgà¤A¡ã >åšã W¡àƒà 0.1 Jv¡û¡³A¡ Úå =AáKà ëšøà[Ò[¤Î> íº¤à ³[ošå¹ƒà W¡àƒà 6 A¡ã ³=v¡û¡à íº¤[Î>à ³ìÚA¡ ëÅ}>à t¡àìAá ³ƒå[ƒ ³[ošå¹ƒà íº[¹¤à ëšøà[Ò[¤Î>Kã ëºà "[Î>à >åšà[ƒ ºàÚ¹ƒå>à >åšãƒà ó¡à*¤à ëÚï¤à R¡³ì‰¡ú ë>ìÑ•º ëó¡[³ºã ëÒºô= Î줢Kã [¹ìšàt¢¡ "[Î ëšøà[Ò[¤Î>Kà ³¹ã íº>>à =¤A¡ ët¡ï[¹¤à *[ó¡[ÎìÚº[Å} "³Îå} &GàÒü\ [ƒšàt¢¡ì³”z>Îå ëÚ}[Å>¤à A¡àÄK[>¡ú Úå [=}¤à ³[ošå¹ƒà Úå =AÃ塤ƒKã ³ã*Òü A¡Úà [Ťà->à¤Kã ë=ïìƒàA¡[Å} "[Î >å}[t¡ >å[³; Jè[ƒ}Kã šàl¡ü *Òü¹KÎå ët¡àÚ[ÅÀA¡šƒKã ÒüÎå¸ *Òü>à ëºï>¹ìv¡ûö¡¡ú

ët¡à[ƒ "³Îå} A¡”|ã [ºA¡¹ =A¡šKã ë¹[S¡}ƒà ³[ošå¹ ët¡àš ët¡@ƒà Úà*[¹ ÒàÚ>à ë>ìÑ•º ëδšº Î줢>à ÒàÚ[¹¡ú ÒàÚ[¹¤à ³JºKã Úå "[Î J«àÒüƒKã Úà´•à =A¡šà ëÑzt¡[Å} "ƒå[ƒ "¹ç¡>àW¡º šøìƒÅ, "Þøý¡ šøìƒÅ, "àÎà³, [¤Òà¹, \¹Jà>, >àKàìº@ƒ, [yšå¹à "³Îå} ³[ošå¹[>¡ú ëδšº Î줢Kã ³tå¡} ÒüÄà ³[ošå¹ƒà ³ãìA¡àB¡ã *Òü>à W¡ìÚ຃à ÒàÚ[¹¤à Úå ³Jº "[Î &³ &º 155 =A¡Òü¡ú ëÑzt¡ "³Îå}  Úå[>Ú> ët¡[¹ìt¡à¹ã 23 J>K;šƒà ³[ošå¹>à ÒàÚ[¹¤à Úå ³Jº "[Î J«àÒüƒKã Úà´•à =A¡šà *Òüƒå>à šè´•³B¡ã ³ìA¡àv¡û¡à íº¡ú Úå J«àÒüƒKã Úà´•à =A¡šà ëÑzt¡[> ÒàÚ>à JR¡>[¹¤à "Þøý¡ šøìƒÅ, A¡>¢àt¡A¡à "³Îå} ëA¡ì¹ºàƒKã ó¡à*¤à ³[ošå¹>à ëÒ[À¡ú ³[ošå¹>à ëÒ>¤à "ît¡ ëÑzt¡ "³[ƒ Úå[>Ú> ët¡[¹ìt¡à¹ã[Å} "ƒå[ƒ 
ëšà[@ƒìW¡¹ã, [Ò³àW¡º šøìƒÅ, *[¹È¸à, šgà¤, ³‹¸ šøìƒÅ, Ò[¹Úà>à, ¹à\Ñ‚à>, ë³QàºÚ, ë¯Ñz ë¤Uº, ³Òà¹àÑ|, [ƒÀã, P¡\¹àt¡, ëKà¯à, [Î[B¡³, l¡üt¡¹Jà>, W¡à[@ƒK¹, l¡üv¡¹ šøìƒÅ, \´¶å &@ƒ A¡àƵã¹, [³ì\๴•[W¡}¤[>¡ú >åšã ³¹v¡û¡à Úå =A¡šà ëÒ>K;ºA¡šà ëÑzt¡[Å} "ƒå[ƒ ³[ošå¹, W¡à[@ƒK¹, ëKà¯à, ëA¡ì¹ºà, "Þøý¡ šøìƒÅ, [³ì\๳, l¡üt¡¹Jà> "³Îå} [Ò³àW¡º šøìƒÅ[>¡ú

[¤Úà¹, ¯àÒü> "³Îå} Òüì´šàìt¢¡ƒ "ºìA¡àìÒà> =A¡šKã W¡à} ëÚ}¤ƒà l¡üv¡¹ šøìƒÅ, P¡\¹àt¡, [³ì\๳ "³Îå} [yšå¹àƒKã ³[ošå¹>à ëÒ[À ÒàÚ¤Kã šàl¡üÎå ë>ìÑ•º ëδšº Î줢Kã [¹ìšàt¢¡>à šã[¹¡ú [¤Úà¹, ¯àÒü> "³Îå} Òüì´šàìt¢¡ƒ "ºìA¡àìÒຠ"[Î ³[ošå¹ƒà ³ãìA¡àB¡ã *Òü>à W¡ìÚ຃à &³ &º 6 =A¡Òü¡ú ÒàÚ[¹¤à W¡à} "[Î l¡üv¡¹ šøìƒÅ, P¡\¹àt¡, [³ì\๳ "³Îå} [yšå¹àKã[ƒ ³=}Åã;>à &³ &º 5, 3, 2 "³Îå} 2 [>¡ú

"ìÎ [ƒ>Kã ³×; [ºA¡¹ [ƒ>! t¡à[³º >àƒå ιA¡à¹>à Úå ëÚà>¤ƒKã t¡à>¤à ëź "[Î W¡Òãƒà ºåšà ëyû¡à¹ ºãÅã} 27 [>¡ú ³[Î 2018-19 Kã Òü[Ñzì³t¡[>¡ú A¡>¢àt¡A¡à ιA¡à¹Kã ÚåKã [¹[¤>布à W¡Òãƒà ºåšà ëyû¡à¹ 18750 [>¡ú ³[ÎÎå 2018-19 Kã Òü[Ñzì³t¡[>¡ú ëA¡ì¹ºà ιA¡à¹Kã *Òü>Îå 2018-19 ƒà ºåšà ëyû¡à¹ ºãÅã} 12 ëJà³K[> šà[¹¡ú šgà¤A¡ã>à ºåšà ëyû¡à¹ 4700 ºàB¡[> ëÒà;[º¡ú Úå [šKã [¤ ë\ [š ιA¡à¹>[ƒ ºåšà ëyû¡à¹ 4560 ƒKã ëÒÄà ëJà´¬à R¡´Ãì¹àÒü ÒàÚ[¹¡ú "àÎà³Kã ëÎàì>à¯àº ιA¡à¹>à Úå ëÚà>¤à Úà*>à &GàÒü\ƒKã ºàB¡[> šà[¹¤à ëÅ>ó¡³ "[Î 2018-19 Kã *Òü>à ºåšà ëyû¡à¹ 1700 [>¡ú

‰àÒü ëÑzt¡[Å}ƒà Úå =A¡šà ³Åã} ëÒ>K;º[Aá¤[ÎKã ³¹ç¡ *Òü¤à ³¹³[Å}Kã ³>å}ƒà Úå ºìÀà>¤à ³[ó¡Úà A¡àR¡¤å[Å} W¡àl¡ü>à íº¤[Î[>¡ú ³ìJàÚKà ó¡´•àÒü¤[Å}Kà ³àĹKà Úå ºìÀà>¤Kã =¤A¡ "[Î ëºàÄà "³[ƒ ëó¡à}>à W¡;î=¡ú "[ÎP¡´¬à ³JºKã Òü[ºìKº [ºA¡¹ [¤[\ì>Î "[Î R¡[Î[ƒ J³ ë=}>à *ìK¢>àÒü\ *Òü칡ú "¯à}¤à =àB¡ã ³ã*Òü Jè;šå A¡Úà Úà*¤>à ³[Τå [=}¤à R¡´¬Kã ¯à}³ƒà íºìJø¡ú JR¡ìÒïƒ>à ëyû¡à¹š[t¡ *Òü[J¤à A¡ÚàKã ³>å}ƒà Úå ºìÀà>¤[Å}Îå ³ó¡³ W¡àl¡ü>à A¡@ƒå>à Úà*[¹¡ú

Úå ëÚà>¤à ÒàÚ¤[Î ³à캳Kã ³[Âi¡ [¤[ºÚ> Òü@ƒ[Ñ|[>¡ú ³[ÎKã íA¡ì=º "[Î 2022 ƒà ëƒàº¹ [¤[ºÚ> 1600 ëÚïK[> šà[¹¡ú 2017 t¡à ëƒàº¹ [¤[ºÚ> 1205 ëÚïìJø¡ú Òü[@ƒÚàKã [ºA¡¹ ³àìA¢¡t¡ "[ÎKã ÎàÒü\ "[Î Òü[@ƒÚàKã ëÅ@ƒà ºåšà [y[ºÚ> 1.5 ëÚï칡ú Úå =A¡šKã W¡à} ëÒ>K;ºA¡š>à ³Jà t¡à>à ³àìA¢¡t¡A¡ã ÎàÒü\ "[Î ëÒ>K;ºB¡[> šà[¹¡ú OECD Kã [¹ìšàt¢¡ "³>à ÒàÚ 1992 ƒKã 2012 ó¡à*¤ƒà Òü[@ƒÚàƒà =A¡šà ÚåKã W¡à} "[Î W¡àƒà 55 Kã ³=v¡û¡à ëÒ>K;캡ú ÒàÚ[¹¤à W¡à} "[Î >Òà ³Åã} ëÒ>K;ºA¡šKà Òüì¹àÚ>>à ëÒ>K;ºA¡[JK[> ÒàÚ¤[Î [¹ìšàt¢¡ "[ÎKã ó¡àÒü[@ƒ}Î[>¡ú Úå =A¡šà Úà¤à W¡Òã ³t¡àR¡ "[Î Òü[@ƒÚàKã *Òü>à J«àÒüƒKã Úೃ¤ƒà W¡Òã 18 [>¡ú ³ãÅã}ƒà ëÚ}ºK[ƒ [³[ºÚ> 490 P¡´¬[>¡ú "¤¢à>àÒüì\Î>Kã ëJàR¡ì\º A¡>J;ºA¡šà, šå[Xì¹àºƒà W¡àl¡ü>à "ìÒà}¤à ºàA¡šà A¡Úà[Î>à Úå ëÚà>ó¡³ íA¡ì=º[Å}Kã ³¹v¡û¡à Òü[@ƒÚà "[Î Úà´•à ëšàìt¡[XìÚº íº¤à ³ó¡³[> ÒàÚ¤[Î Úå ºìÀà>¤[Å}Kã "S¡[>¡ú

‘‘ëšøà[Ò[¤Î> íº¹¤Îå Úå =A¡šKã W¡à} 뺜¡>à ëÒ>K;ºA¡š[>>à ëšøà[Ò[¤Î> "[Î ëºïì=àAáKà [¹[¤>å¸ A¡à>>¤à ëÒà;>¤>à ó¡K[>’’ "R¡³-"ì=ï, ó¡´•àÒü¤[Å}Kã ë³àt¡[>¡ú Òè¹à>¤¤å Òè¹à>¤>à ó¡à¹¤[ƒ A¡>à>à [¤W¡à¹ ët¡ï[¤[>? ÒàÚ¤ƒå³[A¥¡¡ú Úå ëÚà>¤à Úå =A¡š[ƒ 뺜¡>à ëÒ>K;[º¡ú ëšøà[Ò[¤Î> íº\¹KÎå "àÒüÄà Úàìƒ ÒàÚ[¹¤à Úå ëÚàÀ´¬[Å} yàÒüìÚº ët¡ïƒå>à A¡>[¤G> ët¡ï¤Kã ë¹ìA¡àƒ¢ íºìt¡¡ú [=}>à [=}>à =A¡šà ëÒ>K;ºAá¤[>>à [=}¤Kã ³×; =àìƒàAáKà ëÚ}¤>à ó¡ì¹ ÒàÚ¤à ë³àt¡ "³à "JR¡-"îÒ[Å}Kã ³¹v¡û¡à ºàA¡šà ëÒï¹[Aá¤[Î ëšøà[Ò[¤Î@ƒà ëó¡º *Òü¤ƒKã[>¡ú ëšøà[Ò[¤Î> ëºïì=àAá¤[ƒ ³[ošå¹ƒà W¡Òãƒà ºåšà ëyû¡à¹ 1000 ë¹à³ ºàA¡Ò>¤à R¡³K[> ³ƒå>à ³[ošå¹Kã ëÅ>-=å³Kã "¯à¤ƒà W¡àl¡ü>à ³ìt¡R¡ šà}K[> ÒàÚ¤[Î íºR¡àB¡ã [=}-ët¡S¡[Å}Kã ë³àt¡[>¡ú ³àÒü>Î šÃÎA¡ã íºR¡àv¡û¡[ƒ ÒüA¡ì>à[³A¡ [¹t¡>¢>à ëÎà[ÎìÚº [¹t¡>¢ƒKã ëÒÄà ³¹ç¡ *Òü>à ëºï¤à ³Åà>à t¡à¤[>¡ú

‘‘ët¡àìºàš ëÒ>K;ºå ÒàÚ¹¤[ƒ [ºA¡¹ ëšøà[Ò[¤Î> ëºïì=àA¡[Î’’ šàl¡ü "[Î "ìÎ [ƒ>Kã ³×; [ºA¡¹ [ƒ> ºàB¡ìƒïì¹ ÒàÚ¤Kã &ƒ¤àX ¯à[>¢}[>¡ú

ët¡¤º-1
Úå =A¡šà – ëÑzt¡ J¹à
W¡ìÚàºƒà ³ãìA¡àB¡ã *Òü>à (&³ &º)

³[ošå¹                                ët¡à[ƒ "³Îå} A¡”|ã [ºA¡¹                            155
ëšà[@ƒìW¡¹ã                                      ’’                                               154
[Ò³àW¡º šøìƒÅ                                 ’’                                               149
*[¹È¸à                                          ’’                                               146
šgठ                                          ’’                                               141
³‹¸ šøìƒÅ                                     ’’                                               133
ëA¡ì¹ºà                                       ’’                                                  94
Ò[¹Úà>à                                       ’’                                                  89
¹à\Ñ‚à>                                      ’’                                                   80
ë³QàºÚ                                      ’’                                                   74
ë¯Ñz ë¤Uº                                  ’’                                                   74
³Òà¹àÑ|                                       ’’                                                   65
[ƒÀã                                          ’’                                                    55
P¡\¹àt¡                                     ’’                                                    53
ëKà¯à                                        ’’                                                    47
[Î[B¡³                                       ’’                                                    41
l¡üt¡¹Jà>                                   ’’                                                    38
W¡à[@ƒK¹                                    ’’                                                    37
l¡üv¡¹ šøìƒÅ                              ’’                                                     34
\´¶å &@ƒ A¡àƵ㹠                      ’’                                                     32
[³ì\๳                                  ’’                                                     29
A¡>¢àt¡A¡à                                  ’’                                                     23
t¡à[³º >àƒå                               ’’                                                     20

ët¡¤º-2

Úå =A¡šà – ëÑzt¡ J¹à
W¡ìÚàºƒà ³ãìA¡àB¡ã *Òü>à (&³ &º)

³[ošå¹                             [¤Úà¹, ¯àÒü> "³Îå} Òüì´šàìt¢¡t¡ "ºìA¡àìÒຠ                        6
l¡üv¡¹ šøìƒÅ                                            ’’                                                            5
P¡\¹àt¡                                                 ’’                                                            3
[³ì\๳                                                ’’                                                            2
[yšå¹à                                                   ’’                                                            2

ët¡¤º-3
Úå A¡à ëÒÄà =A¡šà ëÑzt¡ J¹à
W¡ìÚàºƒà ³ãìA¡àB¡ã *Òü>à (&³ &º)

"@ƒ³à> &@ƒ [>ìA¡à¤¹                                  ët¡à[ƒ "³Îå} A¡”|ã [ºA¡¹                                656
"Þøý¡ šøìƒÅ                                                              ’’                                               561
"¹ç¡>àW¡º šøìƒÅ                                                       ’’                                                749
"àÎà³                                                                    ’’                                               304
[¤Ò๠                                                                    ’’                                               266
\¹Jà>                                                                  ’’                                                320

ët¡¤º-4

Úå A¡à ëÒÄà =A¡šà ëÑzt¡ J¹à
W¡ìÚàºƒà ³ãìA¡àB¡ã *Òü>à (&³ &º)

"@ƒ³à> &@ƒ  [>ìA¡à¤¹                                  [¤Úà¹, ¯àÒü> "³Îå}   Òüì´šàìt¢¡t¡ "ºìA¡àìÒຠ                    532
"¹ç¡>àW¡º šøìƒÅ                                                                 ’’                                                        346
"Þøý¡ šøìƒÅ                                                                        ’’                                                        104
ëKà¯à                                                                               ’’                                                         108
[Î[B¡³                                                                              ’’                                                         307
ëšà[@ƒìW¡¹ã                                                                        ’’                                                          144
A¡>¢àt¡A¡à                                                                          ’’                                                          102
ëA¡ì¹ºà                                                                           ’’                                                          102

ët¡¤º-5

Úå =A¡šà – ³[ošå¹

>åšà                                    2005-06                                               47.4%
>åšà                                    2015-16                                               52.6%
>åšã                                   2005-06                                                  1.9%
>åšã                                   2015-16                                                 6.1%

ët¡¤º-6
ÚåKã [¹[¤>å¸ – ëÑzt¡ J¹à (2018-19)

t¡à[³º >àƒå                                            Úå ëÚà>¤Kã [¹[¤>帠                                    ºåšà ëyû¡à¹ 27000
A¡>¢àt¡A¡à                                                           ’’                                              ºåšà ëyû¡à¹ 18750
ëA¡ì¹ºà                                                            ’’                                              ºåšà ëyû¡à¹ 12000
šgठ                                                             ’’                                               ºåšà ëyû¡à¹ 4700
Úå [š                                                               ’’                                               ºåšà ëyû¡à¹ 4560
"àÎà³                                             &GàÒü\Kã [¹[¤>帠(Úå Úà*>à)                           ºåšà ëyû¡à¹ 1700

ët¡¤º-7
Úå =A¡šà – Òü[@ƒÚà (2015-16)

ÎÒ¹                                                  >åšà                                                       28.7%
JåU}                                                  >åšà                                                       29.5%
Òü[@ƒÚà                                                >åšà                                                      29.2%

ët¡¤º-8
Úå =A¡šà – Òü[@ƒÚà (2015-16)

 ÎÒ¹                                               >ååšã                                                         0.7%
JåU}                                                >åšã                                                         1.5%
Òü[@ƒÚà                                             >åšã                                                         1.2%

ët¡¤º-9
Úå =A¡šà – ³[ošå¹ (2015-16)

ÎÒ¹                                              >åšà                                                       52.9%
JåU}                                             >åšà                                                         52.4%
³[ošå¹                                         >åšà                                                         52.6%

ët¡¤º-10
Úå =A¡šà – ³[ošå¹ (2015-16)

ÎÒ¹                                           >åšã                                                         6.2%
JåU}                                           >åšã                                                         6.1% 
³[ošå¹                                       >åšã                                                         6.1%

ëºïì=àA¡ó¡³ – NSSO, NFHS, GOI 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.