"ìÅ}¤à, šè}W塳 Wå¡´¬à Òü[t¡ÒàÎ íº¤öà?
¤ã¹ ÎहA¡¹ "³Îå} ®¡à¹t¡A¡ã "Òà>¤à >ã}t¡³ ºàº (Jõ. Aå¡. 1857 A¡ã [ΚàÒü ºàºìÒï)

Òü[t¡ÒàÎ "[Î Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¤à í>>ì¹àºKã Òã¹³ "³[>¡ú Òã¹³ Jè[ƒ}³A¡ í>>¤ƒà Òü[t¡ÒàÎA¡ã Úè´£¡³ W¡R¡[R¡; JR¡ƒ¤à Úà샡ú "ƒå¤å, Òü[t¡ÒàÎ ÒàÚ¤[Î Úà´•à ºå¤à Τì\v¡û¡ "³[>¡ú "¹à>¤à Òü[t¡ÒàÎ "³>à \à[t¡ "³¤å ºàÄà º³\ã}¤à R¡´¶ã;  A¡àR¡ºèš ³ìź >å}[Å>Ò@ƒ¤à, J;>Ò>¤à, ºàº ët¡ï>Ò>¤à R¡´¶ã¡ú "ƒå>à, 'ìJàÚ>à "ìÅ}¤à, "Wå¡´¬à, ³ãW¡R¡-³ãJàÚ >àÒüƒ¤à Òü[t¡ÒàÎ Òü>¤à ëÒà;>Kƒ¤[>¡ú "ó¡¤à, ³ãW¡R¡-³ãJàÚ >àÒüƒ¤à Òü[t¡ÒàÎ Òü¤à ³ãÅA¡ [=Kƒ¤[>¡ú "¹à>¤ƒå "ó¡¤à l¡üšàÚ Åã[\ăå>à =å>à W塳ì=àA¥¡¤à ëÒà;>Kƒ¤[>¡ú J«àÒüƒKã ³¹ç¡ *Òü[¹¤[ƒ "Wå¡´¬à Òü[t¡ÒàÎ ÒüìK "³Îå} "ó¡¤à Òü[t¡ÒàÎA¡à¹ "³à *ÒüìK ÒàÚ¹¤[ƒ [ÒÑz[¹*Køàó¡ã ÒàÚ¤à Τì\v¡û¡ "[Î ³³è; t¡à>à JR¡Kƒ¤[> "³Îå} í>>Kƒ¤[>¡ú ëÒï[\A¡ ®¡à¹t¡ "³Îå} ³[ošå¹Kã Òü[t¡ÒàÎt¡à íº[¹¤à "¹à>¤à, "ìÅàÚ¤à ³Úà³ "[Î "R¡A¡š[>¡ú ³[ošå¹ƒà Òü>[¹¤à Òã¹³ A¡ÚàKã Òü[t¡ÒàÎ "[Î šàƒå>à í>>¤ƒà "[A¡¤à ëšàA¡Òü¡ú A¡[¹P¡´¬à "A¡A¥¡¤à W¡à}ìÚ} "³Îå} "šà´¬à ¯àJìÀà>, šà@ƒ³ "³Kã ³Jàƒà =*Òü>à ºà[À JR¡>-JR¡>à Òü¤à ºàÒü[¹A¡ A¡Úà "³à íº[¹¡ú ³[ošå¹ƒà Úà´•à ÎàÒü[”z[ó¡A¡ "³Îå} *¤ì\[v¡û¡¤ *Òü¤à, [>Ú³ "³Îå} š¹ã} Wå¡´•à Òü¤à Òü[t¡ÒàÎ "[Î Úà´•à t¡àR¡>à ë=à[Aá¡ú ³¹³ "ƒå>à [ÒÑz[¹ìA¡º ëÎàÎàÒü[t¡ >;yKà "JR¡-"îÒ A¡Úà>à ³ãó¡³ ó¡³ƒå>à "¹à>¤à, "ìÅàÚ¤à, ³ãW¡R¡-³ãJàÚ >àÒü¤à Òü[t¡ÒàÎ "³Îå} Òü[t¡ÒàÎA¡à ³¹ã íº>¤à ºàÒü[¹A¡[Å} "[Î Jì@ƒàv¡ûå¡>à ³ãÚೃà JR¡Ò>¤à Wå¡´¶ã¡ú tå¡}ƒà ºàA¡šà Òü[t¡ÒàÎA¡à¹[Å}, [=[\ìÀàÚ[Å}ƒà "Wå¡´¬à º´¬ã, "Wå¡´¬à Òü[t¡ÒàÎA¡ã ³ÅA¡ "³à =>´¬à ³ì=ï t¡à칡ú "ƒå >;y¤[ƒ A¡à}-ëJà} W¡àÒü¤à, W¡³´•¤à ³*} "³à ëÅàÚƒ>à ³àìÚàA¥¡¹K[>¡ú ³[Î Úà´•à ºå¤à γθà "³[>¡ú \à[t¡ ³àR¡¤à Úà¤à ¯àó¡[´•¡ú 
'ìR¡à@ƒà ºà[Aá¤à Òü[t¡ÒàÎA¡ã "W塳-"¹à>Kã ¯àJº "[Î ®¡à¹t¡A¡ã šø‹à> ³”|ã, Åøã>ì¹@ƒø ë³à[ƒ>à ë³ 27, 2018 ƒà šã[J¤à ³àKã ‘³>A¡ã ¤àt¡’ "[Îƒà ¤ã¹ ÎहA¡à¹Kã ³¹³ƒà šÀA¡šƒKã ëšàAáA¡š[>¡ú A¡àl¡ü¹ç¡¹¤à ®¡à¹t¡A¡ã ³[³} W¡;º¤à ºå[W¡}¤à "[Î šø‹à> ³”|ã>à ë>ïìÒï>à "³åA¡ >ã}[Å}ÒÀA¡[J¡ú Wå¡´•à >ã}[Å}Ò>¤ƒà >v¡>à, Òü[t¡ÒàÎA¡ã *Òü¤à "¹ç¡¤à ¯àó¡³ "³Îå ëÒïìƒàAáA¡Òü¡ú šøàÒü³ [³[>Ñz¹>à ÒàÚ[J¤à ¯àó¡³ "ƒåKã ³W¡} *Òü¤à ¯àó¡³ "ƒå ³Jàƒà šã[¹-

"This was the very month, the month of May, 1857, when Indians had displayed their strength against British.... It is indeed sad that we kept calling the events of 1857 only as a rebellion or a soldier's mutiny for a long time. It was Veer Savarkar who boldly expostulated by writing that whatever happened in 1857 was not a revolt but was indeed" ."The First War of Independence."
³=B¡ã ¯àó¡³ "[Î Úà´•à ³ìÚA¡ ëÅ}[R¡¡ú ®¡à¹t¡A¡ã Òü[t¡ÒàÎt¡à Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¹¤à, Jõ. Aå¡. 1857 t¡à ë=àA¡[J¤à ë=ïìƒàA¡ "ƒå ¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à "³Îå} ¤õ[t¡ÅA¡ã [ÒÑz[¹Úà>[Å}>à ÒüW¡³ W¡´¬à [ΚàÒü[Å}Kã ºàºìÒï ‘[ÎìšàÒü ³å¸[t¡>ã’ "³[> ÒàÚ>à ëºïÒü¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒå ë=àA¡Jø¤à ³tå¡} W¡Òã 50 Kã ³tå¡}ƒà ¤ã¹ ÎहA¡¹>à (Vinayak Damodar Savarkar, 1883-1966) Úà´•à [=[\À¤à ³tå¡}ƒà Jõ. Aå¡. 1908 ƒà "The History of the War of Indian Independence" "[Î Òü[J¡ú ët¡G "ƒå ¤õ[t¡Å>à ëó¡àR¡¤à [=}[\>[J¤à ³¹´•à ëºàÄà ºàÒü[¹A¡ "[Î óø¡àX "³Îå} \³¢>ãƒà ëó¡àR¡[J¡ú ³[³} Úà´•à W¡;[J¤à ºàÒü[¹A¡ "[Î>à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}ƒà "A¡>¤à Òü[=º Úà´•à šã[J¡ú
ëÒï[\A¡ í>>¤à Úà¤à "¹ç¡¤à γθà[ƒ Òü[t¡ÒàÎA¡ã "Wå¡´¬à ([ÒÑz[¹ìA¡º yç¡=) "[Î[>¡ú Òü[t¡ÒàÎA¡ã "Wå¡´¬à, "ìÅ}¤à ÒàÚ¤à "[Î íº¤öà? "ìÅ}¤à šàl¡üJå³ ó¡}[‰¤à "³[>¡ú ÎहA¡¹ "³Îå} "ît¡ J¹>à Jõ. Aå¡. 1857 A¡ã ë=ïìƒàA¡ "ƒå [ΚàÒü ºàºìÒï >ìv¡ ÒàÚ[¹- ³¹³ šã[¹, í>>[¹, ®¡à¤>à Åà¤à >ìv¡¡ú "ƒåKà ¤õ[t¡ÅA¡ã Òü[t¡ÒàÎA¡à¹ "³Îå} "ît¡ J¹>Îå ³[Î >ã}t¡³ºàº >ìv¡ ÒàÚ[¹- ³¹³ šã[¹, ®¡à¤>à Åà¹Kà šR¡ÒàÚ ÒàÚ¤à >ìv¡¡ú ("[ÎP¡´¬à ë³àt¡ ëJĤà, ¯àì=àA¡ *Òü¤à ë=ïìƒàA¡ Úà´•à íºìJø¡ú)  "ƒå[ƒ, Òü[t¡ÒàÎA¡ã "Wå¡´¬[ƒ A¡ƒàÚì>à? A¡¹´¬>à "Wå¡´¬ì>à¡? ëÒï[\A¡ Úà´•à W¡àl¡ü>à ë³àt¡ ëJĤà ">ã íºì¹¡ú Wå¡´•à [ΚàÒü ºàºìÒï[> ÒàÚ¤Kã ³àÚîA¡ƒà Úà*[¹ -
Syed Ahmed Khan, Munshi Jeevan Lal and Durgadas Bandopadhyaya, Stenley, John Lowrence, John Seeley, Malleson, R.C. Mazumdar "[Î>[W¡}¤à¡ú ³ìJàÚ "ìW¡ï¤à ëÑHþàºà¹ R¡àv¡û¡[>¡ú ³[³} W¡;º¤à [ÒÑz[¹Úà> "๠[Î ³\峃à¹>à ÒàÚ- "The so-called First National War of Independence is neither 'First', nor 'National', nor ' a war of Independence'." 
"ƒåKà "³ì¹à³ƒà, "ó¡à*¤à Òü[t¡ÒàÎ Òü¤[Å} ÒàÚ¤[ƒ, Benjamin Disraely, Karl Marx, V.D. Savarkar, KM Panikar, Ishwari Prasad, A.L. Shrivastava, Tarachand "[Î>[W¡}¤à ³[Î>à ®¡à¹t¡A¡ã "Òà>¤à >ã}t¡³ ºàº[> ÒàÚ[¹¡ú "ƒå *Òü¹¤[ƒ, 'ìJàÚ>à Òü[t¡ÒàÎA¡ã *Òü¤à "Wå¡´¬[Î A¡¹´¬[> ÒàÚ>à ëºïK[>? "Wå¡´¬[Î ">ãÇ¡¤à Úà¤öà? ³àKã ³àKã ë³àt¡[> ÒàÚƒå>à W¡´•à Jì@ƒàB¡‰à?  Wå¡´¶ã, Òü[t¡ÒàÎA¡ã "Wå¡´¬à ³ÅA¡, *ì=[”z[Î[t¡ [=¤à "[Î "¹ç¡¤à "³[>¡ú Òü[t¡ÒàÎA¡ã *Òü¤à [ó¡ìºàìÎàó¡ã, ët¡àJàÒü¤à  ÑHåþº "³Îå} &ìšøàÎ, ë³ì=àìƒàìºà\ã A¡Úà "³à íº[¹¡ú ¹à\>ã[t¡, ‹³¢>ã[t¡, ëšà[º[t¡ìA¡º "àÒü[ƒ*ìºà\ã, íºR¡àìAáà> ëJĤKã ³tå¡} ÒüÄà Òü[t¡ÒàÎA¡à[¹[Å}>à ëÚ}[º¤à ³ã;ìÚ} "³Îå} Ò[À¤à "=¢ƒà ëJĤà A¡Úà íºt¡¤[ƒ >ìv¡¡ú E.H. Carr >à ³àKã 'What is History' ƒà ÒàÚ- "History consits of a corpus of assertainable facts. The facts are available to historian in document, inscriptions  and so on like fish on the fish monger's slab. The historian collects them, takes them home, and  cooks and serves them in whatever style appeals to him."
®¡à¹t¡A¡ã "Òà>¤à >ã}t¡³ºàºKã ³t¡àR¡ƒà ¤ã¹ ÎहA¡¹¤å A¡àl¡üì=àA¡š[ƒ W塳샡ú ³[ÎKã ³t¡àR¡ƒà ³àKã Jèìƒàº Úà´•à W¡àl¡üÒü¡ú ³à>à º@ƒÄ[W¡}¤à ³ó¡³ A¡ÚàƒKã ³W¡àA¡ A¡Úà ëJೃå>à ³t¡³ƒåKã ¤õ[t¡Å ιA¡à¹Kã "¹à>¤à, ³ã*;-³ãî>, >ã}t¡´¬Kã #ìÒï >³=>¤à ëÒà;>[J¤à "ƒå šõ[=¤ãƒà ³ìÚA¡ ëÅ}>à JR¡Ò>[J¡ú ³[ÎKà ëºàÚ>>à ®¡à¹t¡A¡ã >ã}t¡³ #ìÒïƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} Úàƒå>à ¤õ[t¡ÅA¡ã ³àìÚàv¡û¡à ÒüW¡R¡ ë=ï>à 뺚[J¤à ºå[W¡}¤à "³Îå} ëƒÅ ®¡v¡û¡ "³[>¡ú
³Òà¹àÑ|Kã >à[ÅB¡ã JåU} "³ƒà ¤öàÕ¡o ÅàîKƒà ëšàA¡[J¤à ¤ã¹ ÎहA¡¹ "R¡A¡šà Úà´•à Åà=ã¤à, ¯àì=àA¡ Úà´•à *Òü[J¤à \à[t¡Kã ºå[W¡}¤à "³[>¡ú ³ÒàA¡ l¡ü[A¡º, ëšà[º[t¡[ÎÚà>, A¡[¤, "Òü¤à, Òü[t¡ÒàÎA¡à¹, γà\ ëΤA¡, ¯à R¡àR¡¤à Úà´•à íÒ¤à, ëÚà;W¡à¤ãKã ³ìt¡ïP¡³ ³ãKã šèA¥¡ã} [W¡}[Å>¤à R¡´¬à, "JàR¡ A¡>¤à, ®¡à¹t¡>à >ã}t¡´•¤à ëÒà;>¤ƒà "[A¡¤à íºt¡>à ëÒà;>[J¤à [Ò@ƒå ë>ìÑ•[ºÑz "³[>¡ú ³ÒàA¡ [Ò@ƒå "àÒüìƒ[”z[t¡ƒà ëW¡;>à =à\¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ‘[Ò@ƒåt¡w’, ‘[Ò@ƒå ¹àÑ|’, ‘"Jr¡ ®¡à¹t¡’ "[Î>[W¡}¤à ¯àJìÀà> "[Î ëÒïìƒàAá´¬à ºå[W¡}¤à "³[>¡ú
"[A¡-"J} íºt¡¤à ³ãÅA¡ "[Î>à áày *Òü[¹îR¡ƒà ‘[³y ë³ºà’ [º}J;tå¡>à íº¤àB¡ã ëΤà ët¡ï¤à ëÒï¹A¡[J¡ú Jõ. Aå¡. 1906 t¡à º@ƒ@ƒà "àÒü> t¡´¬à W¡;šà ³t¡³ƒÎå
'Free India Society' [º}J;tå¡>à º@ƒ@ƒà íº[¹¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å} šè>[Å@ƒå>à ¤õ[t¡ÅA¡ã ³àìÚàv¡û¡à ëºàÄà =¤A¡ ët¡ï¤à ëÒï[J¡ú ¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à ³à¤å [W¡}>[J "³Îå} ó¡à>¤à ëÒà;>[J¡ú ®¡à¹t¡A¡ã \à[t¡Kã ó¡ã¹àº "[Î ³à>à "Òà>¤à [ƒ\àÒü> ët¡ï¤[> "ƒåKà Madam Cama ¤å Jõ. Aå¡. 1907 t¡à \³¢>ãƒà šàR¡ì=àA¡šà ‘Òü”z¹ì>ìÑ•º ÎàÒü[”zÑz A¡ìUöÎ’ A¡ã ³ã󡳃à ó¡ã¹àºƒå [W¡}J;Ò>[J¡ú
¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à ÎहA¡¹¤å ó¡àƒå>à ë\ºƒà A¡Úà¹A¡ =³[J; ³àKã Úè³-ÒüìTàº, ³ìšà;-³îW¡Îå ³;[J¡ú "¯à¤[ƒ, ³à>à ¤õ[t¡Å ιA¡à¹ƒà ºàìÀ ÒàÚ\ƒå>à =àìƒàA¡Ò>[J¡ú ³ÒàA¥¡à [Ò@ƒå ³Òàή¡à [º}J;[º¡ú ³ãJº ë=}>[J¡ú A¡ìUöÎA¡ã ³àìÚàv¡û¡à íº[J¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã, ë>Ò¹ç¡Kã >ã[t¡, ¹à\>ã[t¡Kã ¯àJìÀà> Úà[J샡ú ³ÒàA¡ [Ò@ƒå *Òü¹¤Îå ºàÒü >ã}ìƒ, ºàÒü =à\샡ú [Ťƒà ëšà;ìºàÒüÒì@ƒ, Òüìº[v¡ûö¡A¡ [yû¡ì³ìt¡à[¹Ú³ƒà ëšà;ìºàÒü; [ŤÎå W¡¹à ëÒÀKà [Å\[J¤[>¡ú ³ÒàA¡ ºàÒü[¹A¡ A¡Úà Òü¹´¶ã; ³à¹à=ã Îà[Òt¡¸ƒà "ìW¡ï¤à Jèìƒàº ët¡ï¹´¶ã¡ú ³à>à A¡àºàšà>ãƒà íº[¹îR¡ƒà, ëW¡ A¡º³ šãìƒ; "ƒå¤å ³W¡ã> tå¡´¬à ëšà;-íW¡Kã ³ìt¡R¡>à ³à¹à=ã ëºà@ƒà ó¡Aáà}ƒà ‘A¡³ºà’ ëA¡ï¤à "ìW¡ï¤à íÅì¹}-¯à¹ã "³à Òü[J¡ú ³ƒå W¡ã>ó¡à šåÒü, ëA¡à”‚}ƒà ºàÒü[¹A¡ *Òü>à Òüì=àA¡[J¡ú ®¡à¹t¡ ιA¡à¹>à ³à¤å ÒüA¡àÚJå´•¤à Úà¤à =àv¡û¡à ³t¡ãA¡ W¡à>à ÒüA¡àÚJå´•¤à $;[J¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.