ëšàA¡šƒà R¡àÚ[¹¤à "R¡à}ƒà [ÒÚà[¹} [ÑI¡[>}

ëšàA¡šƒà R¡àÚ[¹¤à "R¡à}ƒà >à t¡àƒ¤à ÒàÚ¤[Î Úà´•à ët¡àÚ>à ë=àA¡šà γθà "³[>¡ú "R¡à} "Úà´¬à ëšàA¡šà ³t¡³ƒà >à t¡à¹Kà ëšàA¡Òü "ƒå¤å "R¡à} ºãÅã} "³à ëšàA¡šƒà "R¡à} 2>;yKà 3 [ƒ >à šR¡[R¡¡ú ëšàA¡šƒKã >à t¡àƒ>à ëšàAáA¡šà "ƒå¤å A¡[g[>ìt¡º [ÒÚà[¹} ëºàÎ ëA¡ïÒü¡ú "R¡à} "³Kã >à t¡à¤à R¡´¬Kã Å[v¡û¡ "[Î šèA¥¡å}ƒà íº[¹îR¡ƒà =à t¡¹ç¡A¡/t¡ì¹; ÒàÚ¤[ƒ =à t¡¹ç¡A¡ >;yKà t¡ì¹;t¡Kã t¡à¤à R¡´¶ã¡ú >à t¡àƒ¤à ÒàÚ¤[Î>à "R¡à} "³Kã šå[Xƒà Òã¹³ A¡Úàƒà ÒàÚ¤[ƒ ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡ t¡´¬ƒà, ³ãÚà³ ³¹A¡ [t¡ÀA¡šƒà "³[ƒ tå¡}Kã šå[Xƒà ÒàÚ>ã}R¡àÒü íºt¡>à ëÅàA¡Ò[À¡ú
[>Úåì¤à>¢ [ÑI¡[>} ëšøàKøà³ ÒàÚ¹Kà 'ìJàÚ>à ëšàA¡šƒà R¡àÚ[¹¤à "R¡à}[Å}¤å >à t¡àÚ >;yKà t¡àìƒ JR¡ìƒàA¡šà "ƒåKà A¡[¹P¡´¬à >à t¡àƒ¤à "R¡à} Úà*¹K>à [ÒÚà[¹} ët¡Ñz ÒàÚ¤[ƒ >àìA¡à} ët¡Ñz ët¡ï¤à¡ú ët¡Ñz ët¡ï¹Kà "R¡à}ƒåKã t¡àƒ¤Kã W¡à} ÒàÚ¤[ƒ Jã;t¡} t¡àƒ¤à, Úà´•à t¡àƒ¤à, ³ÚàÚ *Òü¹š t¡àƒ¤à ³Jº ³Úà³ íº¡ú Ç¡A¡t¡à t¡àƒ¤à ÒàÚ¤[Î
Profound Hearing Loss >;yKà Severe Hearing Loss ÒàÚ¤[ƒ Úà´•à ëÒï¤à Jv¡û¡³A¡ t¡à¤à¡ú "[ÎP¡´¬à A¡[@ƒÎ@ƒà Cochlear Implant Surgery ët¡ï[¤¤à "ƒåKà ³ÚàÚ *Òü¹š¥à t¡àƒ¤à "R¡à}[Å}ƒà Hearing aid machine Òà[Ù¤à "ƒåKà Speech and language therapy šã[¤¹Kà ë>àì³¢º "R¡à} "³P¡´•à ¯à R¡àR¡>¤à ëy>ã} šã[¤¤à "³[ƒ ³t¡³ W¡à>à ³ìJàÚ¤å ë³>[Ñ|³ƒà Úà*Ò>¤à "[Î[>¡ú
A¡[¹ A¡¹´•à >à t¡àƒ¤à *ÒüÒ>¤ìK
1¡ú
Pre-natal Causes : ëšà[v¡ûö¡îR¡ šèA¥æ¡}ƒà íº[¹îR¡ ³t¡³ƒà *Òü¤à ëšøàì¤Ã³[Å} ÒàÚ¤[ƒ TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus)  Òü>ìó¡G> ët¡ï¤ƒKã ³³àƒKã ³W¡àƒà Åì@ƒàv¡ûå¡>à "R¡à}ƒà Jåìƒà}=ã¤à ë=àA¡šà ÚàÒü¡ú
2¡ú
Natal causes : ëšàA¡šƒà ³t¡³ƒà ë=àA¡šà >å}R¡àÒüt¡¤[Å} ³ƒå[ƒ ëºà ¤à=¢ ë¯t¡ (&º [¤ ƒ[¤ÃÚå)ú ³[Î Premature body ÒàÚ¤[ƒ =à Ç¡ƒ>à ëšàA¡šà "R¡à}[Å}ƒà "Úà´¬à *ÒüK[À¡ú Neonatal Jaundice >à >à¤à, ëšàA¡šà ³t¡³ƒà A¡œ¡¤à >;yKà delayed *Òü¤à ÒàÚ¤[ƒ ë=R¡>à A¡Ùà¡ú "[΃Îå >v¡>à ëšàA¡šà ³t¡³ƒà "R¡à}ƒå Ѭ¹ óå¡>¤à ÒàÚ¤[ƒ Birth Asphyxia íº¹¤[ƒ >;yKà HEE (Hypoxic Ischaemic Encephalopathy)  >à ³¹³ *Òü¹Kà "R¡à} "ƒå >à t¡àƒ¤Kã ëšøàì¤Ã³ íº¤à ÚàÒü¡ú
3¡ú
Post Natal : ëšàAá¤à ³tå¡}ƒà ë=}>¤à ÒàÚ¤[ƒ Syndrome (Down's Syndrome), Potua Syndrome, Craniofacial/Structural Anomalies ÒàÚ¹Kà Potua Syndrome, Craniofacial/Structural Anomalies ÒàÚ¹Kà CLP (Cleft lip and Palate) W¡ã>¤à> >;yKà ëJïƒà "ìÅàÚ¤à Úà*¤>à ³¹³ *Òü¹Kà ë=àA¡Ò>¤à convulsion ÒàÚ¤[ƒ Åàî¹ ëÒï¤à, ®¡àÒü칺 >;yKà ë¤v¡û¡[¹ìÚº Òü>ìó¡G> ÒàÚ¤[ƒ ë³[>>\àÒü[t¡Î >à¤>à ³¹³ *Òü¹Kà >à t¡àÒ@ƒ¤à ÚàÒü¡ú
³=v¡û¡à š>[Jø¤à ³¹³[Å} "[Î íº¹¤[ƒ 'W¡ "๠"๠ÒàÚ¤[ƒ ÒàÒü [¹ÑHþ ë¹[\Ñzà¹Kã ³>å} W¡[À¡ú 'W¡ "๠"๠ëA¡ìt¡ìKà¹ãƒà íº¤à "R¡à} *Òü¹¤[ƒ "R¡à} "ƒå >à t¡à¹¤Îå [ÒÚà[¹} ët¡[Ñz} "[Î [ƒìt¡Á¡ Òü®¡àºåìÚÎ>Kà ëºàÚ>>à =à t¡¹ç¡A¡ ó¡à*¤à ët¡ï[¤Kƒ¤[>¡ú [ÒÚà[¹} ët¡Ñz ët¡ïƒå>à >à t¡àì‰ ÒàÚƒå>à JR¡ìƒàAá¤à "R¡à}Îå ¹ç¡[t¡> ëW¡A¡ *Òü>à =à t¡¹ç¡A¡ ó¡à*¤à ët¡ï[¤K[>¡ú [ÒÚà[¹} ët¡Ñz ³Jº J¹à šÀ¤ƒà-
OAE (Otoacoustic emissions), BOA (Behaviroal Observation Audiometry), BERA (Behavioral Evoked Response Audiometry >[W¡}¤[>¡ú "[΃Îå >v¡>à [¹ìóáG ët¡[Ñz} ÒàÚ¤[ƒ Rooting, sucking, tonic neck, Palmer, Plantar, Babinski "[ÎÎå [>Úåì¤à>¢ [ÑI¡[>} ëó¡à¹ [ÒÚà[¹}Kã ³Jàƒà íº¤à R¡àv¡û¡[>¡ú
[ÒÚà[¹} ëºàÎ (>à t¡à‰¤à) íº¹¤à "R¡à}[Å}¤å [ƒìt¡º Òü®¡àºåìÚÎ> ët¡ï[¤¹¤à ³tå¡} ÒàÚ¤[ƒ =à t¡¹ç¡A¡ ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà JR¡ìƒàA¡[š¹¤à ³tå¡}ƒà Î\¢¹ãKンv¡û¡à [¹ó¡¹ ët¡ï[¤K[>¡ú "ƒåKà Î\¢¹ã ëºàÒü¹¤à ³tå¡}ƒà
Auditory Verbal Therapy šã[¤¹Kà "R¡à}ƒå¤å Speech and Language Problem íºt¡>¤à ëÒà;>[¤K[>¡ú
"Îå´•à "R¡à}[Å}¤å ëšàA¡šà ³t¡³ƒà ëšøàì¤Ã³ íº¹¤à >;yKà íºt¡¤à *Òü¹¤Îå [ÑI¡[>} A¡³šºÎ¹ã ët¡ï[¤Úå¡ú ³[ÎKã "R¡à}ƒåKã tå¡}Kã šå[Xƒà ÚàÒüó¡¤à *ÒüK[>¡ú =å>à JR¡ìƒàA¡š>à "R¡à}ƒå¤å ³t¡³ W¡à>à ºàìÚ}¤à R¡´¶ã¡ú ³t¡³ W¡à>à ºàìÚ}¤>à [yû¡[t¡ìA¡º ëš[¹Úƒ ÒàÚ¤[ƒ ë¤ö>ƒà J«àÒüƒKã ³¹ç¡ *Òü[¹¤à "R¡à}[Å}Kã [ÑšW¡ &@ƒ ëº}ìM\ t¡´¬ƒà ëÒÄà Jåìƒà}W¡à¤à ó¡}[R¡¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.