"Òº *Òü¹¤[Å}Kã ÒA¡ìź

ƒà. ëÛ¡[y³Úè³ ³}캳 [Î}Ò
[¹t¡Úàƒ¢ W¡ãó¡ ë³[ƒìA¡º *[ó¡Îà¹

³ã*Òü¤à \à[t¡>à Úåî´Ã-îA¡î¹, W¡ãgàA¡ "³Îå} ÒA¡ìźKã Jèìƒà}W¡à¤à ó¡K;ºA¡šKà ëºàÚ>>à šø[A¡[t¡Kã *Òü¤à Jèìƒà}=ã¤à l¡üšàÒü[Å} šàÚJ;ºA¡š>à ³¹³ *Òüƒå>à ³à캳 "[΃à "Òº *Òü¹¤à ³ã*Òü[Å}Kã ³Åã} Úà³¥à ëÒU;º[Aá¡ú Òü} 1960 ƒKã 2010 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà W¡Òã 80 ƒKã 89  ³ã*ÒüKã ³Åã} Źç¡A¡ "׳ ëÒU;캡ú Òü} 1960 ƒKã 2050 ó¡à*¤ƒà Źç¡A¡ t¡¹à ëÒU;A¡[> ÒàÚ>à šàÄ[¹¡ú >åšàƒKã >åšã>à W¡Òã Úà³¥à ëÒÄà šå[X¤à 'ìJàÚ>à ë=}>[¹¡ú ³à캳Kã *Òü>à \šà>Kã ³ãÅA¡ ³àÅàì\à ë>à>àA¡à ³ÅàKã W¡Òã 117 Ç¡¤ƒà Åã[J¤à Aå¡Òü[J쉡ú ëÒï[\A¡ ë³[GìA¡àƒà íº¤à ³ã*Òü Manuel Garcia Hernander ÒàÚ¤[Î W¡Òã 121 Ç¡¹¤à ³ã*Òü "[Î ëÒï[\A¡ [Ò}[º¡ú
W¡Òã Úà³[ÅÀA¡šKà ëºàÚ>>à ÒA¡W¡à}Kã A¡Úà;[Å}>à ³ì=ï ët¡ï¤ƒà "A¡àÚ¤à *Òü¹A¡Òü¡ú ÒA¡W¡à} ³>å}Kã *Òü¤à ëšà;º³[Å}>à "ìA¡àÚ¤ƒà íº[¹¤à ëšà;º³[Å}Kà Wå¡[ÅĤà R¡´Ãìv¡û¡¡ú ÒA¡W¡à} ³>å}Kã *Òü¤à "ìÒà}¤à *Òü¹A¡š[Î šãA¡Jø¤à ë³à[ºA塸ºKã =àv¡û¡Kã>à ³šå} *Òü¤à ëšà;ÅA¡ A¡Úà; "[Îó¡àl¡ü¤[>¡ú
"Òº *Òü[ÅÀA¡šKã ë=ï*} "[Î ³ã*Òü Jè[ƒ}Kã *Òü>à ët¡àš ët¡àÙã¡ú [¤`¡à[>A¡[Å}>à "Òº *Òü¹A¡šKã ë=ï*} "[Î [=[\>¤à ëº[œ¡ö¡ú *Òü¤à Úà¤à ³¹³ A¡Ú೹硳 šåì=àAá¤Îå ³Jv¡û¡} *Òü¤à Úà¤à ³¹³ ÒàÚ¤à R¡³[‰¡ú
"Òº *Òü¹A¡šKã ³¹³[Å}–
. ÒA¡W¡à}ƒà Úàl¡ü¤à [\>Kã ³ì=ï A¡àÚ¹A¡šà
. "ìA¡àÚ¤Kã [ó¡®¡³Kà W¡àÄ>à ³ì=ï ët¡ï[¹¤à "³Îå} "¯à}¤à `¡à> ó¡}>¤à ëÒà;>¤ƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} ëºï[¹¤à ë=àšA¡ã ³ì=ï A¡àÚ¹A¡šà
. [W¡gàv¡û¡Kã ³[W¡ *Òü¤à ëšà;Åv¡û¡à *씂àA¡šà, ÒA¡W¡à}ƒà Úàl¡ü¤à # "³Îå} ³Òã "ît¡Kã Jº W¡à} W¡à>à =´¬à "[Î>[W¡}¤ƒà ³ì=ï ët¡ï[¹¤à ëÒà¹ì³à> šåì=à[Aá¤à NÃà@ƒ[Å}[Î ³ì=ï A¡àÚ¹A¡šà
. ³ã*Òü¤Kã ÒA¡W¡à}ƒà Úàl¡ü¤à ºàÚ>àƒKã R¡àA¡ì=àA¥¡¤à ë=ï¹à}
(Immune system) ët¡ï[¹¤à =àÒü³Î ÒàÚ¤à NÃà@ƒ "[ÎKã ³ì=ï A¡àÚ¹A¡šà
. [óø¡ ë¹[ƒìA¡ºÎ ÒàÚ>à JR¡>[¹¤à ³ã*Òü¤Kã ÒA¡W¡à}ƒà 
Úàl¡üÒÀA¡šà >;yKà "ìA¡àÚ¤Kã [ó¡®¡³¥à *ÒüÒÀA¡šà ëšà;ÅA¡ 
>Òà *Òü[¹¤à ³ã*Òü[Å}Kà W¡à}ƒ³¥¤ƒà "Òº *Òü¤[Å}ƒà 
>à¤à "³Îå} [ŤKã W¡à} ¯à}Òü¡ú ">à¤à ët¡àÚ¤à "³Îå} ³t¡³ Åà}>à ºàÚ>à íº¤>à ³¹³ *Òüƒå>à "Òº[Å} ët¡àÚ>à ºàìÚ}ÅR¡ƒà íºK[À¡ú
"Òº[Å}ƒà Úà³¥à ët¡àÚ>à >àK>¤à ºàÚ>à[Å}[ƒ Òàt¢¡ "³Îå} #-l¡üìt¡à}Kã ºàÚ>à, ëA¡X¹ "³Îå} ë=àšA¡ã ºàÚ>à[Å}[>¡ú
A¡Úà;[Å}ƒà ëÒà}ºA¡šà–
Òàt¢¡ - [³×º W¡à} >àÒüÒ[À¤à ëκ[Å} ³Åã} Ò”‚¹A¡šà ³¹³¥à [³×º W¡à} >àÒü¹ìv¡û¡ "³Îå Òàt¢¡>à ³ì=ï >ã}[=>à ët¡ï¹ìv¡û¡¡ú Òàt¢¡A¡ã ët¡à}Åà =àK;ºA¡Òü "³Îå} # l¡üìt¡à}[Å}, A¡>[ÅÀA¡Òü¡ú # l¡üìt¡à} A¡>[ÅÀA¡šà ëºàÚ>>à #-l¡üìt¡à}ƒà ºàÒü[šƒ šA¡[ÅÀA¡šƒKã # l¡üìt¡à} óå¡>[\ÀA¡šà ët¡ïÒü¡ú "Îå³¥à Òàt¢¡A¡ã ët¡à}Åàƒà # ëW¡>¤à ¯à;šƒKã Òàt¢¡ &ìt¡A¡ ët¡ï¹A¡Òü¡ú "Òº *Òü¹¤[Å}ƒà ¤Ãƒ ëšøι ¯à}¤Îå ët¡àÚ>à ë=àA¡Òü¡ú =ì¤à´¬ã =ì¤à´¬ãƒà "ó¡¤à >å}[Å; ëÒà[g>¤à "³Îå} ó¡v¡¤à >å}[Å; ëA¡à줢à> ƒàÒü*GàÒüƒ) ëÒàì@ƒàA¡šKã W¡à} Ò”‚¹A¡Òü¡ú "Òº *Òü¹¤[Å}ƒà =ì¤à´¬ãKã *Òü¤à ³t¡³ Åà}>à íº¤à ºàÚ>à
(COPD) l¡ü¤à ó¡}Òü¡ú ³ìÒïÅà>à ºàÚ>à "[Î =ì¤à´¬ãKã ºàÚ>à "ît¡Kà ëºàÚ>K[À¡ú =ã[¹º (Intestine) "Òº *Òü¤[Å}ƒà "³à}¤à íÚJ;šà W¡à¤à t塳ƒ¤à, W¡à[>}ƒ¤à  "³Îå} ëJà} Òà´¬à ët¡àÒü¤à ët¡ïK[À¡ú [ó¡¹àB¡ã ³ì=ï Ò”‚¹A¡šà "³Îå} =ã[¹ºƒKã [®¡t¡à[³> ‘[ƒ’ Wå¡š[Å>¤à ¯à;šƒKã W¡à[J¤à ÒãƒàA¡[Å}Kã A¡àĤà ó¡}¤ƒà [=”‚¤à "³Îå} Å¹ê¡ ëÅà>¤Kã ºàÚ>à ë=}î>¡ú #[Å} ³¹ã - >åšà "Òº *Òü¹¤[Å}ƒà ëšøàìÑzt¡ (Prostate) ÒàÚ¤à A¡Úà; "[Î W¡àl¡üì=à¹A¡šƒKã #[Å} ëA¡à³ƒà #[Å} tå¡}ƒå>à íº¤à "³Îå} [W¡ìó¡; [W¡ìó¡; #[Å} W¡;šà ët¡ïÒü¡ú
>®¢¡Î [ÎìÑz³ - W¡Òã Úà³J;ºA¡šKà ëºàÚ>>à ë=àš šãA¡[ÅÀA¡Òü "³Îå} ¯àJº ëW¡àÒü¹A¡Òü¡ú ët¡à}ÅàKã ³šàUº Ò”‚¹A¡Òü "³Îå} ët¡ï[>}¤à =¤A¡ Jèƒv¡û¡à šàR¡ì=àA¡šà R¡´Ãìv¡û¡¡ú ëºàÚ>>à ëÅàA¡šà "³Îå} ">à¤à ó¡àl¡ü¤Kã W¡à} Ò”‚¤>à ³¹³ *Òüƒå>à ët¡àÚ>à Jº W¡àƒ¤ƒKã tå¡[Å>¤à ët¡ïÒü¡ú t塤Kà ëºàÚ>>à Å¹ê¡ ëÅà>¤ƒKã Å¹ê¡ ët¡A¡šà Úàl¡üÒü¡ú ¯àJºƒà "ìÒà}¤à ºàA¡šà W¡Òã Úà´Ã¤à ³ã*Òü[Å}ƒà W¡àƒà 30 >à A¡àl¡ü\> =ã¤à, ¯àJº >å}Ç¡A¡ >å}\à>¤à "³Îå} ë=àšA¡ã ºàÚ>à íº¹A¡šà Úàl¡üÒü¡ú
"º\îÒ³¹Î [ƒ[\\
(Alzheimer's Disease) - ÒàÚ>à JR¡>¤à "Òº *Òü¤[Å}ƒà A¡àl¡üK>¤Kà ³¹ã íº>¤à ºàÚ>à "[Î ët¡ï¹A¡Òü¡ú 
ëA¡X¹ - "Òº *Òü¹¤[Å}ƒà ÒA¡W¡à}Kã ³ó¡³ "Úà´¬ƒà ³¹ç¡*Òü>à =ì¤à´¬ã, ë¤øÑz, ëšøàìÑzt¡, "R¡à}Jà* ³[W¡º "³Îå} =ã[¹º "ìW¡ï¤ƒà ëA¡X¹ ët¡àÚ>à ët¡ï¤à 'ìJàÚ>à ë=}>[¹¡ú
šè³¥³A¡ "[ÎKà ëºàÚ>>à "Òº *Òü¹AáKà ëA¡àA¡ t¡à}¤à, ëšàA¡ ëÒï¤à, ³ã; ³>å}ƒà íº¤à ëºX
(Lens) >å} W¡R¡ºv¡ûå¡>à l¡ü¤à ¯à;šà, t¡à} W¡ãA¡šà, t¡à¤à ¯à;šà, tå¡´¬à Úàƒ¤à, l¡ü>Åà JåÒü[\ÀA¡šà "[Î>[W¡}¤à 'ìJàÚ>à l¡ü¤à ó¡}Òü¡ú
ëA¡X¹ *Òü¹A¡šKã [W¡}>¤à Úà¤à "ìÒà}¤[Å}–
- ÒA¡W¡à}Kã ³ó¡³ "³ƒKã # Òà=¤à >;yKà ³W塳 t¡à¤à 
- >åšãKã ë¤øÑzt¡à ³t塳 "³à ë=}>¤à¡ú
- >åšà->åšã ">ã³B¡ã ÒA¡W¡à}Kã Źç¡A¡ "³ƒà Úà³¥à =å>à W¡à*J;ºA¡šà ³t塳 *Òü¤à ëšà;ÅA¡ "³à ë=}>¤à¡ú
- ó¡¤à >àÒü‰¤à l¡ü>Åà >;yKà W¡ã> ³>å}ƒà íº¤à W¡àó¡à;šà ³ó¡³¡ú
- ³t¡³ Åà}>à ëºàA¡ Jå¤Kà ëºàÚ>>à ëºàv¡û¡à # Úàl¡ü¤à, Ѭ¹ ëÒà>¤ƒà ">à¤à ó¡àl¡ü¤à "³Îå} ëJຠ[Ťà¡ú
- ³t¡³ Åà}>à W¡à¤ƒà t塳K@ƒ¤à, *¤ƒà # Úàl¡ü¤à "³Îå} ëšà; ëÚà;[Å>¤ƒà ">à¤à ó¡à*¤à¡ú
- #Kã ºàÚ>à íº¤à "³Îå} ÒA¡W¡à}Kã ³ó¡³ "Úà´¬ƒà [³ A¡à¤à
(Enlargement of lymph nodes)
"Òº[Å}Kã ÒA¡W¡à} ó¡>à =³¥¤à ë=ï¹à}[Å}–
- ³t¡³ ³t¡³Kã *Òü>à W¡Òã Úà´Ã¤à ³ã*ÒüKã ºàÚ>à R¡àA¡ì=àA¥¡¤à [t¡A¡à
(Vaccine) A¡àšì=àA¡šãÚå¡ú
- W¡ãgàA¡ ëÒÄà W¡à[¤K>å¡ú ÒüÅàKã W¡Òã ³t¡à} "³Îå} "¯à}¤Kà W¡àĤà ÒA¡W¡à}Kã "¹ç¡´¬à A¡àÚƒ>à =³¥¤à W¡ãgàA¡ W¡à[¤Úå¡ú "Òº[Å}Kンv¡û¡[ƒ "¹ç¡´¬à J[\v¡û¡} ëÒ>¤à ë=àÒüìƒàA¥¡à "A¡àÚ¤à šã¤à ët¡ï샡ú í³Jå =àìƒàA¡šãÚå¡ú ÒàÄ>à Úå =A¡šKã íÒ>[¤ íº¹¤[ƒ Ò”‚¤à W¡à}ƒà =A¡šãÚå¡ú
- W¡à} >àÒü>à ÒA¡W¡à} Åàì\º ët¡ï[¤Úå, ë™àK ët¡ï¤à "ó¡¤à Åàì\º[>¡ú
- W¡Òãƒà "Òº *Òü¹¤Îå >ÒàKã ¯àJº J>[¤Úå¡ú ¯àJº J>¤ƒà, R¡àR¡ì=à¹A¡šƒà "³Îå} ët¡ïì=à¹A¡šƒà >Òà "³P¡³¥à ët¡ï[¤Úå¡ú
- "ì>ï¤à íÒ>¤ã "³Îå} [Å>ó¡³ šàÚJ;šãÚå¡ú ³ã¹v¡û¡à [t¡>[¤Úå "³Îå} ³¹ç¡š-³šà} [=ƒå>à ¯à¹ã Åà[¤Úå¡ú
- "¯à¤à ¯àJº =àìƒàA¡šãÚå, ³t¡³ Òà}>à íºÒ>[¤K>å "³Îå} Òã¹³ Jè[ƒ}³v¡û¡à ëW¡A¡[ÅÄà =¤A¡ ët¡ï[¤Úå¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.