*ìt¡à [¹ìGàKã ®¡à¹àƒà

&[ƒt¡¹,

"Most Prohibitory laws give us an idea of prevailing weakness." 
- C. Rajagopalchari

®¡à¹t¡>à Òü[@ƒìšì@ƒX ó¡}º³ƒàÒüƒà ëƒÅA¡ã "Òà>¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à *Òü>à ®¡àÒüÎì¹àÒü *Òü¹³[J¤à ¹à\à\ãKã ¯àîÒ[Å}[Î "Òü¤[ƒ Úà´•à =àK;W¡ƒå>à íºî\¡ú R¡¹à} >Òà> &/"à¹Kã ®¡à¹àKã ¯à칚¥¤ƒà šàl¡ü-ëW¡ƒà Úà>[J¤ƒå ëó¡àR¡[¤ƒå>à šà\ìJø¡ú ÒàăKã &/"à¹Kã ®¡à¹àƒå J¹à šãA¡Òü ºàA¡îW¡ ÒàÚ¤[ƒ J胳 *Òü>à [ºìºà}ƒKã J«àÒü ¤à\๠ëÚ襤å *Òüì¹à ºåšà 10, º³JàR¡ƒKã¤å *Òüì¹à ºåšà 10¡ú ºàA¡W¡>ã}[º¤à ¯àó¡³[ƒ, ³ìJàR¡ƒKã *Òü¹K>à Úà>[J¤ƒå ºåšà 20 *Òü¹Kà ÒàăKãKã J¹à ëJĤà W¡;>[J¤à [>Ú³ƒå ³¹v¡û¡Kã *Òü¹K>à ºåšà 20 Kã ³×;t¡à W¡à} ëÚ}ƒå>à ºàÙà >A¡šKã ³tå¡} ÒüÄà ºåàš 10 >;yKà 15 "Îå´•à *ÒüÒg>ã}¤Kã [>Ú³ƒà Îì\Î> šã\>ã}[R¡¡ú "Îå³ ët¡ï¤>à =¤B¡ã W¡š W¡à¤à 뮡ºå¸ƒå *ÒüK‰à =³\¤[>¡ú "ó¡¤à, "Wå¡´¬à ÒàÚ¤[Î ³t¡³ Wè¡Ùƒà "³v¡à *Òü>à W塳ƒå>à, ó¡ƒå>à íºó¡³[> ÒàÚ\¤[>¡ú

"ìƒà³Kã,
ë=àA¡ìW¡à³ ¤à×Îåìƒà> [Î}Ò
[Å}\î³ ë=àA¡ìW¡à³ íºA¡àÚ


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.