ëÒï[\B¡ã šå[X ³ì¹º>à *ÒüÒÀA¡šà ºàÚ>à R¡àA¡ì=àA¡šà

ƒà. ëÛ¡[y³Úè³ ³}캳 [Î}Ò, [¹t¡Úàƒ¢ W¡ãó¡ ë³[ƒìA¡º *[ó¡Îà¹, ³[ošå¹

Òü´£¡àº, ë³ 10, 2018 (ÅìKàºìź)

A¡>àP¡´¬à ³ã*Òü "³>à W¡à[¹¤à W¡ãgàA¡, ÒãƒàA¡ ³>àƒKã ëÅ´¬à ëšà;º³[Å}, Úå "³Îå} [>Åà W塤à ÒãƒàA¡ "[Î>[W¡}¤à [>Ú³ A¡àÚ>à W¡à¤à-=A¡šà ët¡ï¤>à *ÒüÒÀA¡šà ºàÚ>à[Å} "[Τå Life Style Disease >;yKà Non-communicable Disease ÒàÚ>à JR¡î>¡ú 'ìJàÚ šè´•³A¥¡à [>Ú³ W塳ƒ>à W¡à¤à, =A¡šà, tè¡´¬à "[Î>[W¡}¤à šå[X ³ì¹º "[Î W塳ì=àAá¤[ƒ ÒA¡W¡à} >àƒ-ëÚv¡û¡¤à šå[X "³à *ÒüÒ>¤à R¡´¶ã¡ú
³[ÎKã ³>å}ƒà ³à캳 "šè´¬ƒà W¡ãgàA¡ ¯à;>à W¡à¤Kã (
Malnutrition) ºàÚ>à "³Îå} ³Åà A¡à ëÒÄà ë>àÚ¤ƒKã (Obesity) *Òü¹A¡šà Åà[=¹¤à ºàÚ>à Úà*[¹¡ú ºàÚ>à A¡Ú೹硳[Å} "[Î>à ³ã*Òü A¡Úà "[Å-">à ë=àA¡Ò[À¡ú JR¡[\>¤à Úà¤à ¯àó¡³[ƒ ³ãì¹à>¤ã >åšã>à W¡ãgàA¡ ³t¡ãA¡ W¡à>à W¡à‰¤[ƒ ³ÒàA¥¡à ëšàAáA¡šà ³W¡à[Å}ƒà #[Å} šèA¡W¡; ºàÚ>à (Diabetes) "³Îå} ¤Ãƒ ëšøι ¯à}¤à (Hypertension) *Òü¹A¥¡¤Kã ³¹³ *Òü¡ú
ëÒï[J¤à W¡Òã 15-20 "[΃à ÒA¡ìźKã º³ƒà ³ÒãA¥¡à *ÒüÒ>¤à ºàÚ>à
(Infections disease) ºàìÚ}¤Kã ³=v¡û¡à Life Style Disease >à *ÒüÒ>¤à ºàÚ>à ºàìÚ}¤ì¹à³ƒà ³àÚ *>ÅãÀìAá¡ú ëź W¡R¡ƒ>à R¡àA¡ì=àA¥¡¤à l¡üšàÚ[Å} "³Îå} "ó¡¤à ÒA¡ìźKã [>Ú³ R¡àA¥¡à W¡;[š¹¤[ƒ Life Style Disease [Å}ƒKã R¡àA¡ì=àA¡šà R¡³K[>¡ú
³à캳ƒà ëÒï[\B¡ã *Òü>à #[Å} šèA¡W¡; ºàÚ>à íº¤à ³ã*Òü [³[ºÚ> 60 ƒKã ëÒÀ¤à, #[Å} šèA¡W¡; ët¡ï¹A¡šà Úà¤à ³ã*Òü ³Åã}>à
Diabetes ët¡ï¹¤à ³ã*Òü ³Åã}ƒKã Źç¡A¡ Úà´•à ëÒÄà íº¹¤à "³Îå} ¤Ãƒ ëšøι ¯à}¤à ³ã*ÒüKã ³Åã} "ÎåB¡ã ³t¡ãA¡ ¯à}>à íº¤à¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à ëA¡X¹>à >à¤à ³ã*Òü [³[ºÚ> A¡Ú೹硳, [A¡ƒ>ã ºàÚ>à íº¤>à ³¹³ *Òüƒå>à W¡Òã "³ƒà ³ã*Òü ºàJ 2 ë¹à³ [ÅÒ[À¤à, #[Å} šèA¡W¡; ºàÚ>à "³Îå} ÒãƒàA¡ ³>àKã ëšà;º³ Åã[\Ĥ>à ³¹³ *Òüƒå>à ³ã*Òü ºàJ "³ì¹à³ =àR¡=àƒå>à ³ìJàR¡ A¡A¡šà 'ìJàÚ>à ë=}>[¹¡ú Jåìƒà}=ã[>}R¡àÒü "³Îå} [A¡>ã}R¡àÒü *Òü¹¤à ºàÚ>à[Å} "[Î>à W¡Òã ë>ï[¹¤à ³ã*Òü[Å} "[Å-">à ë=àA¡Ò@ƒå>à γà\ƒà "¯à¤à ëšà;ºè³ *ÒüÒ[À¡ú
R¡àA¡ì=àA¥¡¤à l¡üšàÚ – 
- ÎÒ¹ "³Îå} JåU}ƒà
Life Style Disease >à *ÒüÒÀA¡šà ºàÚ>àKã ³¹³ƒà ³ãÚà³ƒà šàA¡-ÅÄà JR¡ÒĤà l¡üšàÚ ëºïJ;šà - W¡ãgàA¡, ÒA¡W¡à} Åàì\º, Úå, ÒãƒàA¡ ³>àKã ëšà;º³ "³Îå} ºàÚW塤à ÒãƒàA¡[Å}Kã "ó¡-ó¡v¡Kã ³¹³ƒà ÑHåþº "³Îå} A¡ìº\Kã áày[Å}ƒà t¡àA¡šã-t¡[´¬¤à¡ú
- ƒàÒü&[¤[t¡Î, ¤Ãƒ ëšøι ¯à}¤à, ëA¡X¹ "³Îå} "¹ê¡´¬à ëÒ>¤à ³ã*Òü[Å} ³ÅA¡ JR¡ìƒàA¡šà "³Îå} ºàìÚ}¤à 

W¡à¤à =A¡šƒà t¡R¡àÒüó¡ƒ>à R¡àA¥¡à W¡;A¡ƒ¤à [>Ú³[Å} –
- =å³ – ë>à}³ƒà Køà³ 4-5 (W¡à W¡à³W¡ ³W¡à) ƒ³A¡ W¡àKƒ¤à¡ú
- ÎåK¹ –
Calorie ëÒÄà Úà*¤à (W¡àA¥¡[W¡}¤à W¡>à}Kã 
*Òü¤à ëšà;) "¹ê¡´¬à ëÒ>¤à, #[Å} šèA¡W¡; ët¡ï¤à, ëA¡X¹>[W¡}¤à ºàÚ>à[Å} *ÒüÒ>¤à ³¹´•à [W¡[> "³Îå} W¡à[Å>Jø¤à ³tå¡}ƒà #ƒà "=å´¬à ëÒU;Ò>¤à ëšà;º³[Å} Ò”‚>à W¡à¤à¡ú
- í³Jè =A¡šà – í³Jè =A¡šà "³Îå} ÒãƒàA¡ ³>àƒKã ëÅ´¬à ëšà;ì=àA¡[Å} \ƒ¢à, íJ[>, t¡º¤>[W¡}¤>à ëA¡X¹, =ì¤à´¬ãKã ºàÚ>à, Òàt¢¡ "³Îå} # l¡üìt¡à}Kã ºàÚ>à *ÒüÒ>¤à ³¹´•à ëšà;ÅA¡[Å} "[Î Åã[\Ä[¤ì¹àÒüƒ¤[>¡ú
- ¯àJº í³Åà ºà}¤à (
Stress) – =¤A¡ A¡Äà Åè¤>à ³ã [ÅÒì@ƒ, ¯àJº í³Åà ºà}¤>à ³ã [ÅÒ[À¡ú ³t¡³ "Úà´¬ƒà "¯à¤à ¯àJº J>¤>à ºàÚ>à A¡Ú೹硳Kã ëÒï¹A¡ó¡³ *Òü¡ú 
Åè¤à-ë>à´¬à ët¡ïƒ¤à (
Sendentary) – ÒA¡W¡à} ëºR¡¤à-*;šà ¯à;šà, =¤A¡ ÅèK@ƒ¤à ³ã*Òüƒà "¹ê¡´¬à ëÒU;Ò@ƒå>à ºàÚ>à *Òü¹A¡šà, #[Å} šèA¡W¡; ët¡ï¤à (ƒàÒü&[¤[t¡Î) "[Î>[W¡}¤à ºàÚ>à *ÒüÒÀA¡Òü¡ú
Úå =A¡šà (
Spirit) – Úå =A¡š>à ÒA¡W¡à} ëÅàA¡Ò[À "³Îå} γà\ƒà ëÅ>-=å³Kã ó¡ã¤³ ëÅàA¡Ò[À¡ú
ÒA¡W¡à} ó¡>à =´•¤KンA¡ ëW¡A¡[Å>Kƒ¤à –
¤Ãƒ ëšøι – =å³, ³Òà*Kã ëšà;º³ Ò”‚>à Úà*¤à W¡ãgàA¡[Å}, Åà "ìW¡ï¤à >v¡¤à ëÚ> (³Aè¡ Úà*ƒ¤à), R¡à, Ò¯àÒü ³Jº[Å} "³Îå} íÒ, ³>à-³Åã} ³¹àR¡ A¡àÚ>à W¡à¤>à ¤Ãƒ ëšøι Ò”‚¤ƒà ³ìt¡R¡ *Òü¡ú ³=v¡û¡à šg[¹¤à W¡ãgàA¡ ³Jº[Å} "[Î>à ëšàt¡à[ÎÚ³, ë³Kì>[ÎÚ³, ëA¡º[ÎÚ³, ëšøà[t¡> "³Îå} ³[Å} (
Fiber) ³t¡ãA¡ W¡à>à ó¡}Ò[À¡ú
[W¡[> – ë>à}³ƒà [W¡[> W¡à¤Kã W¡à} >åšàKã *Òü>à W¡à³W¡ 9 (Køà³ 150) "ƒåKà >åšãKã *Òü>à W¡à³W¡ 6 (Køà³ 100) t¡³A¡ *ÒüKƒ¤[>¡ú ë>à}³ƒà W¡ãgàA¡ W¡à¤à ³t¡³ƒà "šè>¤à ëA¡ìºà[¹ ³Åã} 100 *Òü¤ƒà A¡à¹ì¤àÒàÒüì‰t¡ W¡àƒà 55, ³Òà* W¡àƒà 30 "³Îå} ëšøà[t¡> W¡àƒà 15 Kã W¡à}ƒà W¡à¤>à ÒA¡W¡à} ó¡>à =´¶ã¡ú
"¹ê¡´¬à ëÒ>¤à – &[ÎÚà íº¤àv¡û¡à íº¤à ³ã*Òü[Å}Kã *Òü>à
Body Mass Index (BMI) ÒàÚ¤[ƒ ÒA¡W¡à}Kã "¹ê¡´¬à ([A¡ìºàKøà³)
"¯à}¤à ([³t¡¹)+"¯à}¤à ([³t¡¹) "[Î 23/ëÑHþàÚ๠[³t¡¹ "[΃Kã ëÒ@ƒ>¤à ëÒà;>Kƒ¤[>¡ú
"¹ê¡´¬à Ò”‚>¤KンA¡ ³=v¡û¡à š>[Jø¤à ¤Ãƒ ëšøι Ò”‚¤ƒà W¡àKƒ¤à W¡ãgàA¡ "ƒå³A¡ W¡à¤ƒà A¡àĤà ó¡}K[>¡ú ³ãÚàÚ W¡À¤à ³ã*Òü "³>à ë>à}³ƒà [³[>t¡ 30 Åàì\º ët¡ïƒå>à >å[³; 7 [>Kã ³>å}ƒà >å[³; 5 [> ÒàÚ¤[ƒ W¡ìÚຠ"³ƒà [³[>t¡ 150 ÚàÚ³¹š ët¡ï¤à ÒA¡W¡à} Åàì\º ët¡ï¤>à A¡àĤà ó¡}Ò[À¡ú Åàì\º ³Jº[Å}[ƒ ëJàR¡ A¡Äà =à}ºKà W¡;šà, [Î[¹ A¡à¤à, t¡š¥à ëW¡>¤à, ÎàÒüA¡º ë=ï¤à, \ìKàÚ Åà¤à, ëÑšàt¢¡Î
/games ÅàĤà, ë™àKà ÅàĤà, ³ÚàÒü *Òü>à ºè´¬à ëšà;ÅA¡ =àU;šà "[Î>[W¡}¤[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.