Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ãKã "ì>ï¤à ή¡àš[t¡ – W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹
º³ƒ³ º³ƒ³Kã ëºàº (®¡àÈà) W¡à*J;šà šà³\¤à "Òü¤à "³à

Òü´£¡àº, ë³ 7, 2018 ([>}ì=ïA¡à¤à)

W¡Òã 81 Ç¡¹¤à, A¡>¢àt¡A¡ ¹à\¸Kã "¯à} =}¤ƒà íº¤à JåU} "³ƒà ëšàA¡[J¤à, A¡>¢Øl¡ Îà[Òt¡¸Kã ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹>à (Chandrashekhara Kambara) ëó¡¤ö硯à¹ã 12, 2018 ƒKã ®¡à¹t¡A¡ã Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ãKã "ì>ï¤à ή¡àš[t¡ *Òü칡ú šàl¡ü "[Î t¡à¤ƒà 'ÒàA¡ Úà´•à >å}R¡àÒü[J; ³à¤å ³ÅA¡ JR¡\¤Îå Aå¡Òü칡ú ³t¡ãA¡ W¡à¤à ³ãÅA¡ "³>à "ìW¡ï¤à ³ó¡³ "[Î šàÚ¹A¡šƒà Îà[Òt¡¸¤å >å}[Å¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à Jè[ƒ}³A¥¡à >å}R¡àÒü¤à ëÅàÚƒ>à ëšàAá³K[> >ã}[R¡¡ú A¡>Øl¡ Îà[Òt¡¸ Úà´•à W¡à*J;[º¡ú ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à A¡Úà íºìJø - ëA¡. [Ť¹à³ A¡¹”z, [ƒ "๠뮡ì@ƒø, [®¡ ëA¡ ëKàA¡Aô¡, ³[Ñz 뮡”zìt¡Åà, Úå "๠"à>@ƒ ³è[v¢¡, [K[¹Å A¡>¢àƒ "[Î>[W¡}¤à A¡Úà A¡Úà¡ú ³Úà³ "[ÎKã ³¹v¡û¡Kã ëÒï[\A¡ ëW¡à}ì=àAá[Aá W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹>à "¹R¡¤à =¯à[@µW¡àA¡ "³à *Òü>à¡ú
\à[t¡Kã J«àÒüƒKã W¡àl¡ü¹¤à Îà[Òt¡¸Kã Î}Ñ‚à> "³à *Òü[¹¤à Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ã (ë>ìÑ•º "A¡à샳ã *¤ ëºt¡Î¢) "[Î šà[º¢Úàì³”zA¡ã &v¡û¡ "³>à Jõ. Aå¡. 1954 ƒà [º}J;[J¤[>; R¡[Î[ƒ W¡Òã 64 ǡ칡ú ®¡à¹v¡à ³[ÎKã [¹\ì>º *[ó¡Î ³[¹ íº- ³å´¬àÒü, ëW¡ÄàÒü, ë¤Uºå¹ç¡ "³Îå} ëA¡àºA¡àt¡àƒà¡ú ³>à-³=å³ A¡Úà šã, ºàÒü[¹A¡ A¡Úà ëó¡àR¡[R¡, ®¡à¹t¡A¡ã ÎàÒt¡¸ W¡à*J;>¤à =¤A¡ A¡Úà ët¡ï[¹¡ú W¡àl¡ü¹àA¥¡à ®¡à¹t¡A¡ã ëºàº 30 ³åv¡û¡à ëó¡àR¡[º¤à ºàÒü[¹A¡[Å}Kã 
W¡à}W¡; "[Î ëÚ}R塹Kà ë>à}³ƒà ºàÒü[¹A¡ "³à ëó¡àR¡[R¡ ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú *씂àA¥¡à W¡àl¡üJø¤à ë=ïƒà} "³[>¡ú Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ãKã ë=ïƒà}Kã ³¹³ƒà & ëA¡ ³è[v¢¡>à "Îå´•à ÒàÚ-
"Sahitya Akademi is constantly striving to serve the cause of literary excellence and innovation along with the idea of popularization, taking the best of Indian Literature to the people at all the levels of the community and presenting the oral as well as written traditions of literature in the country. We consider our task to be no less than nation-building through literary exchange and creative communication."
ºãºàKã 25, íÅì¹}Kã ºàÒü[¹A¡ 11, ë>à줺 5, [¹ÎW¢¡A¡à ³¹ã íº>¤à ºàÒü[¹A¡ 16 >[W¡}¤à A¡Úà ëó¡àR¡ƒå>à ³³º Úà´Ã¤à Jèìƒàº ët¡ï¹¤à W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹Kã J«àÒüƒKã Åã}=à>ã}R¡àÒü *Òü¤à ë=ïƒà} "[Î A¡[¹ì>à? ³àKã ë=ïƒà} "³Îå} Jèìƒàº Úà´•à W¡àl¡üÒü; "³Jv¡û¡>à ³ÅA¡ t¡àA¡šà *Òüì=àìv¡û¡¡ú ³àKã Îà[Òt¡¸Îå Úà´•à šàA¡-W¡àl¡üÒü¡ú "³à-">ãJA¡ ÒàÚ¹Kà ëºàÒü¤à Úàì¹àÒü¡ú "ƒå¤å, ³àKã šå[X "³Îå} =¤A¡ ³Úà³ "[Î í>>¹ç¡¹¤à ³tå¡}ƒà ³à¤å tå¡} ó¡à*¤à ëÅàÄìÒï¹Kƒ¤à ë=ïƒà} "׳[ƒ t¡¹} t¡¹} ëW¡à}ì=àAáA¡Òü¡ú ³ìJàÚ[ƒ ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹ W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤à; ëºàA¡ Îà[Òt¡¸ "³Îå} ëó¡àA¡ "àt¢¡A¡à Îà[Òt¡¸A¡à ³¹ã íº>Ò@ƒå>à Å´•Ò>¤à "³Îå} W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤à¡ú ">ãÇ¡¤ƒà- ³³àìºàº "³Îå} º³-º³Kã Îà[Òt¡¸ (®¡àÈà Îà[Òt¡¸) W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤à¡ú "ƒåKà, "׳ǡ¤ƒà, ³Úà³Kà ³àĉ¤à Úå[>¤[΢[t¡ "³à [º}J;tå¡>à "¯à}¤à =àB¡ã ³îÒ-³[Å} t¡[´¬>¤à ëÒà;>¤à¡ú
³[³} W¡;º¤à A¡[¤, ºãºà Òü¤à, ëó¡àA¡ìºà[¹Ñz, [yû¡[t¡A¡, [ó¡Âµ [ƒì¹v¡û¡¹ W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹>à ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹ "³Îå} ëºàA¡ Îà[Òt¡¸ƒà =¯àÚ Úà*¤Kã ³¹³ W¡š W¡à>à íº¡ú A¡>¢àt¡A¡ ¹à\¸ "[Î ëó¡àA¡ìºà¹ "³Îå} ëó¡àA¡ ëy[ƒÎ@ƒà ³[³} Úà´•à W¡;[º¡ú JåU}Kã º³ƒà ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹ Úà´•à šàî´•¡ú ™Û¡Kà>, ¤àÚàºàt¡à "[Î>[W¡}¤à "[Î ³[³} W¡;º¤à ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹[>¡ú ¤àÚàºàt¡à "[΃ƒà ³Jº ³R¡à Ç¡Òü¡ú ³¹ç¡ *Òü>à ¹à‹à Aõ¡Ì¡Kã ëšø³ ºãºàƒà *Òü¤à, "ÒàR¡¤à º³ÒàR¡ƒà #îÅ ÅA¡šà 4/5 >à ÅàÄ¤à ºãºà ³Jº "³[>¡ú ³[Î >v¡¤à "ît¡ ³Jº A¡Úà "³Îå íº[¹¡ú W¡@ƒøìÅJ¹>à "[ÎP¡´¬à JåU}Kã ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹, [¹Wå¡ìÚº, Ò¹à*-Aè¡î´¶ A¡ÚàKà ÅàìKàăå>à ëÒï¹A¡Òü¡ú ³[ÎKã ëy[ƒÎ> "[Î ³àKã #-ët¡à}ƒà W¡R¡[J¡ú "ƒåƒKã ³ÒàA¥¡à
Karnataka University, Dharwad ƒKã "The Folk Theatre of North Karnataka" ÒàÚ¤à Òã¹³ "[΃à Ph.D. ó¡}[J¡ú ³à>à ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹Kã W¡;>¤ãƒà Úè´£¡³ *Òü¤à ‰à³à A¡Úà Òü[J "ƒåKà ³t¡³Kã γθàKà ³¹ã íº>>à šåì=àAáA¡Òü¡ú ³àKã ³[³} W¡;º¤à 'Jokumarswamy' ÒàÚ¤à ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹ƒà Úè´£¡³ *Òü¤à ºãºà "[Î ³ã ºãÅã} A¡Úà>à ëÚ}ìJø "³Îå} ëºàº A¡ÚàƒÎå Òì@ƒàA¡ìJø¡ú Jõ. Aå¡. 1911 ƒà Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ã>à ³>à šã[J¤à "ƒåÎå ³àKã ³[³} W¡;º¤à 'Sirisampige' ÒàÚ¤à ‰à³à "ƒåƒ[>¡ú ³ÒàA¡ Jõ. Aå¡. 1996 t¡Kã 2000 ó¡à*¤à ë>ìÑ•º ÑHåþº *¤ ‰à³à ëÎàÎàÒü[t¡, [>Úå [ƒÀãKã ëW¡Ú¹ì³>Îå *Òü¹´¶ã¡ú "ƒåKà A¡>¢àt¡A¡à >i¡A¡à &A¡à샳ãKãÎå ëW¡Ú¹ì³> *Òü¹´¶ã¡ú ³à>à ³ìÒïÅàƒKã ºàAá¤à ëó¡àA¡ìºà¹, ëó¡àA¡ ëy[ƒÎ>Kà ³t¡³Kã Îà[Òt¡¸Kà ³¹ã íº>Ò@ƒå>à ų[\Ĥà ëÒà;>[J¡ú ³à>à "¯à} =}¤à A¡>¢àt¡v¡û¡à R¡àR¡>[¹¤à ëºà, [¹Wå¡ìÚº, ëó¡àA¡ ëó¡à³¢ A¡Úà "ì>ï¤à Îà[Òt¡¸ƒà šà>[Å@ƒå>à Åã[\ĹA¡Òü¡ú ëó¡àA¡ [=ìÚt¡¹Kà ë³àƒ>¢ [=ìÚt¡¹Kà ">ã "[Î šè>[Å@ƒå>à W¡à}ìÚ} A¡Úà ët¡ï¹´¶ã¡ú ëó¡àA¡ìºà¹Kà ³¹ã íº>>à Òã¹³ A¡Úàƒà [¹ÎW¢¡ ëšš¹ A¡Úà ëó¡àR¡º´¬Kã ³=v¡û¡à A¡>Øl¡ ëºà@ƒà 'Folklore Dictionary' "³à ëó¡àR¡º´¶ã¡ú 
(W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹>à ët¡ï[¹¤à =¤A¡ "[Î ³[ošå¹ƒà šà>[Å@ƒå>à 'ìJàÚ>à =¤A¡ A¡Úà ët¡ï>ã}R¡àÒü íº¡ú ³[ošå¹Îå ëó¡àA¡ìºà¹ƒà Òü>àA¡ Jå>¤à º³ "³[>¡ú)
³à>à ÒàÚ-
"English kills the creativity of a bhasa-writer." ³[Î "Wå¡´¬à ¯àó¡[´•¡ú ³³àì¹àº >å}[ÅKƒ¤[>, ³³àì¹àº W¡à*J;>¤à ët¡ïKƒ¤[>, ³³àì¹àºƒà ºàÒü[¹A¡ t¡³Kƒ¤[> "³Îå} ÒüKƒ¤[>¡ú ³ÒàA¡ ¯àJº "[΃à ëW¡;>à =à\¤à "Òü¤à "³[>¡ú ³³àì¹àºƒà ¯àJº J[À; Òü¤Îå ³³àì¹àºƒà ¯àJº JÀKà Òü[¹¤[>¡ú º³ƒ³-º³ƒ³Kã W¡;>¤ã, ëó¡àA¡ìºà¹, šà=à}-šå=à}ƒKã ºà[Aá¤à A¡ºW¡ì¹º Òüì=à\ "[Î ³³àì¹àºƒ>à ëÒÄà Jè;ìºàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàA¡šà R¡´¶ã¡ú ³[Î Òü}ì¹\ã>à ³×; [Å>¤à R¡³ìƒ¡ú 'ìJàÚ º³ƒ³Kã óå¡Uà ¯à¹ã "³>à "R¡à}[Å}ƒà šã[¹¤à Òü[=º "ƒå ë>à}Wå¡šA¡ã Òü}ì¹\ãKã óå¡Uà¯à¹ã "³>à šã¤à R¡³ìƒ¡ú UNESCO >à ³³àì¹àºƒà ºàÒü[¹A¡ t¡³Kƒ¤[>, ³³àì¹àº W¡à*J;>¤à ët¡ïKƒ¤[> ÒàÚ>à A¡Äà ºàl¡ü[¹¡ú "ƒå>à ®¡àÈà Îà[Òt¡¸, ®¡àÈàKã "Òü¤[Å} W¡à*J;>¤à ët¡ïKƒ¤[> ÒàÚ¤[Î ³àKã "ìW¡;šà =à\¤[>¡ú
W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹Kã ³ã;ìÚ}, "ì>ï¤à ¯àJº "³Îå} "ì>ï¤à A¡ÚàKà ÅàìKàÄ[¹¤à ³àKã [®¡\> "[Î =àK;t¡¤à R¡³ìƒ¡ú ³à>à "ît¡ Úå[>¤[΢[t¡ƒKã šè³ìJ> ëJŤà Òüì>ï ë>ï¤à A¡>àƒà Úå[>¤[΢[t¡ "³à =àÚ>Kã "[¹¤à º³ƒ³ ëÒ³[šƒà [º}J;º´¶ã¡ú Úå[>¤[΢[t¡ "[ÎKã "Òà>¤à ®¡àÒüÎ W¡àìe¡º¹ *Òü>à =¤A¡ ët¡ï[J "³Îå} ³àKã ³R¡ºà> "ƒå ³R¡ó¡à*>¤à ëÒà;>[J¡ú Úå[>¤[΢[t¡ "[Î =àÚ>Kã [¤\Ú>K¹ [A¡}ƒ³Kã "à[A¢¡ìt¡A¡W¡¹ ëºïƒå>à W¡ã} ³=A¡ "³Îå} "ìW¡ï¤à >è}Kã Ñ|A¡W¡¹ ³¹v¡û¡à Åà¤[>¡ú "ì>ï¤à [ƒ\àÒü> ³*} "³[>; ³ìÒïÅàKã ³ÅàÒüìKà@ƒà íº¤[>¡ú ³ó¡³ "[΃à t¡[´Ã¤à Òã¹³[Å} "[Î A¡>¢àt¡B¡ã Î}ÑHõþ[t¡ ëÒ[¹ìt¡\Kà ³¹ã íº>¤à R¡àv¡û¡[>¡ú t¡[´¬¤Kã ³*} "³Îå} *\à[Å} "[ÎÎå "ît¡Kà ³àÄ샡ú ³à>à ³t¡³ Aå¡Òü>à Jg¹Aá¤à A¡>¢àt¡B¡ã A¡ºW¡¹ "³Îå} Î}ÑHõþ[t¡ šè´•³A¡ "ƒå ³àKã Úå[>¤[΢[t¡ "[΃à ëºàÒü>à ³[³ t¡àÒ[À¡ú
W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹>à ó¡}[º¤à ³>à-³=å³ "[Î Úà³ìJø¡ú šèÄà 20 Kã ³Úà[>¡ú ³[³} J¹ƒ} šÀ¤ƒà ÎUãt¡ >ài¡A¡ &A¡à샳ã ëó¡ìºà[Åó¡ (2011), `¡à>šãk¡ "¯àƒ¢ (2011), šˆÅøã (2001), Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ã "¯àƒ¢ (1991), ³àKã ºàÒü[¹A¡ ³R¡à A¡>¢àt¡A¡ Îà[Òt¡¸ &A¡à샳ã "¯àƒ¢ ó¡}[J¡ú Úà´•à >å}R¡àÒü[¹¤[ƒ- "๠ëA¡ >¹àÚoP¡³ W¡@ƒøìÅJ¹>à ³à>à Òü[¹¤à ºàÒü[¹A¡[Å}ƒà ‘[Ťšå¹’ "[Î ³¹ç¡ *Òü¤à ³ó¡³ "³à *ÒüÒ[À¡ú ®¡à¤>à Åà¤à º³ƒ³ "[΃à ë=ïìƒàA¡ Jè[ƒ}³A¡ ë=àA¡Ò[À¡ú "ƒå>à ³à¤å [Ťšå¹Kã A¡´¬¹ ³àÑz¹ ÒàÚ¹Kà JR¡î>¡ú
Îà[Òt¡¸, Î}ÑHõþ[t¡ "³Îå} [ÅÛ¡àKã º³ƒà =¤A¡ A¡Úà ët¡ï¤Kã ³=v¡û¡à ³ÒàA¥¡à [ó¡ÂµKã t¡àÒü¤R¡ƒÎå Åã}=à>¤à Ú๤à Jèìƒàº ët¡ï[¹¡ú ³ÒàA¡ [ó¡Âµ A¡Úà [ƒì¹G> ët¡ï¹´¶ã "³Îå} [ó¡Âµ ÑHõþœ¡Îå Òü¹´¶ã¡ú ‘A¡[¹³à[Ú’, ‘ÎUãt¡à’, ‘A塃å A塃àì¹’ ÒàÚ[¹¤à [ó¡Âµ[Å} "[Î ³à>à [ƒì¹G> ët¡ï¤[>¡ú ‘\ãìA¡ ³àÑz¹’, ‘šø>Ú šøÎU’ ">ã "[Î ³àKã ³[³} W¡;º¤à [t¡ [®¡ ëÎ[¹ìÚº[>¡ú ³àKã ‘A¡àƒå A塃àì¹’ "[Î Òü[@ƒÚà> ëšì>à¹à³àƒà W¡R¡ƒå>à  ë>ìÑ•º "¯àƒ¢ ó¡}[J¡ú "ƒåKà ‘ÎUãt¡à’ >à ¹à\¸Kã ë¤Ñz [ó¡W¡¹ [ó¡Âµ "¯àƒ¢ 
ó¡}[J¡ú [Å>ó¡³ Ç¡¤à, Òã¹³ Ç¡¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú
ºàÚ¹à ³W¡à 뺴•à ³àR¡ìƒ¡ú ºàÚ¹¤>à ³¹³ *Òüƒå>à ³ÒàA¡ ÑHåþºƒà ºàÒü[¹A¡ t¡´¬à ët¡àAÃ塹¤[>¡ú Ѭà³ã "³>à "W¡R¡¤à íšÅà šåì=àv¡ûå¡>à ³Jà ºàÒü[¹A¡ t¡³Ò>[J¡ú ³ÒàA¡ ³t¡³ J¹à Úå[>¤[΢[t¡ *¤ [W¡A¡àìKàƒà ³t¡³ J¹à *\à *Òü¹´¶ã¡ú ë¤Uìºà¹ Úå[>¤[΢[t¡ƒ[ƒ W¡Òã 20 ëÒÄà *\à *Òü¹´¶ã¡ú
W¡@ƒøìÅJ¹ A¡´¬¹Kã º³\ã} ³Jàƒà Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ã "ì>ï¤à ³àÚ*> "³ƒà ºàA¡šà *Òü¹Î>å ëÒÄà ó¡¤à =¤A¡ A¡Úà šàR¡ì=àAáB¡[> ÒàÚ>à "àÅà ët¡ï[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.