"India's Most Fearless" : ®¡à¹t¡A¡ã ºà@µãKã ë=ï>à ó¡¤Kã ¯à¹ã t¡¹à³[¹

³[³} W¡;º¤à ºà>Kã [ó¡Âµ ‘‘ƒ ¤öã\ *> ƒ [¹¤¹ A¡¸àÒü’’ ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à >ã}[Å}[º, >å}R¡àÒü[¹¡ú ³ìÒïÅà ºà>Kà ³¹ã íº>¤à ¯à¹ã-ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šà¹´¶ã¡ú Îà[Òt¡¸ A¡ºàƒà J¹à ëÒÄà šèA¥¡ã} W¡R¡[J¤ƒKã šà¤à J¹à Ò”‚[J¡ú >å}R¡àÒü¤à ¯à¹ [šA¡W¡¹[ƒ [t¡ [®¡ƒà "ƒå³ ëÚ}[º¡ú ³[ÎÎå ³Òà* "³[>, "A¡>-"ì=ï, "¯à-">àKã "ìÅ}¤à ¯à¹ã[Å}[>¡ú ³ã*Òü¤Kã ë=ï>à-[º}ì\º, JàR¡¤à A¡>¤à, "A¡>-"ì=ïKã "ìÅ}¤à ³ÅA¡ ³[΃Kã l¡ü¤à, JR¡¤à R¡´¶ã¡ú W¡àl¡üJø¤à ºà>Kã Îà[Òt¡¸[>¡ú
³[ÎKà ³¹ã íº>¤à ¯àó¡³ "³[>¡ú ëÒï[J¤à ³àW¢¡ 28, 2018 Kã >å[³ƒà} šè} 9 t¡à¤ƒà History TV-18 ƒà 
"Special Operations India : Myanmar" ÒàÚ>à [³}ì=à>¤à, šè} "³ì¹à³Kã ëƒàAå¡ì³”z¹ã [ó¡Âµ "³à $;[J¡ú ³[Î \å> 4, 2015 ƒà ³[ošå¹Kã W¡àì@ƒº [ƒ[Ñ|v¡û¡t¡à ºàºìÒï¤[Å}>à ºå´ÃKà ºà@ƒà¤ƒà ®¡à¹t¡A¡ã ºà@µã 18 Òà;[J¤à  "ƒåKã ³tå¡} >å[³; ×[´• íº¹Kà ®¡à¹t¡A¡ã R¡³îJ ºà>ÅãÀKà ³¸à>³à¹ƒà íº¤à "ì¹à>¤à ëA¡´š =åKàÒü¤Kã ¯à¹ãƒà Úè´£¡³ *Òü¤à [ó¡Âµ "³[>¡ú J¤¹[Å}ƒà Úà´•à A¡Äà &ƒ¤t¢¡àÒü\ ët¡ï¤à ë=}>[J- "Paraolon ambush story to be told on HISTORY TV-18" ¡ú [ó¡Âµ "[Î Òüì>ï ë>ï>à ëųìƒàA¡-ÅàìƒàAáKà >´¬[>¡ú ³[ÎP¡´¬à [³[ºt¡¹ã *šì¹Î>Kà ³¹ã íº>¤à [ó¡Âµ[ƒ Úà´•à íºìJø¡ú "[A¡-tå¡\å}¤>à šãA¡ =[À¡ú
ÒàÚ>ã}[º¤à ¯àó¡³[ƒ - Òüì@ƒà-³¸à>³à¹ ë¤àƒ¢¹ƒà W¡;=[J¤à [³[ºt¡¹ã *šì¹Î> "ƒåKã ³¹³ƒà Òü¤à ºàÒü[¹A¡ "³à 'ÒàA¡ šà¤à Aå¡Òü[‰¡ú "ƒå>à ³¹³ *Òüƒå>à [ó¡Âµ "ƒå ëÚ}¤ƒà 'ìR¡à@ƒà ëÒÄà >å}R¡àÒü¤à, ³ìÚA¡ ëÅ}¤à Úà´•à ëÒ>[J¡ú ºàÒü[¹A¡ "ƒåKã ³[³}
"India's Most Fearless : True Stories of Modern Military Heroes" by Shiv Aroor and Rahul Singh, Penguin Random House, India, 2017, 272 pages, Rs. 250/- [>¡ú ³[΃à ë=ï>à ó¡¤Kà ³¹ã íº>¤à ¯à¹ã 14 Úà*[¹¡ú ¯à¹ã[Å}Kã ³>å}ƒà, "They Didn't know we were there : The June 2015 Surgical Strikes in Myanmar" ÒàÚ>à [³}ì=à>¤à ¯à¹ã "[Î ³¸à>³à¹ƒà íº¤à >Òàì¹àº ºàºìÒï¤[Å}Kã ëºà;ó¡³ (ëA¡´š) =åKàÒü¤Kã ¯à¹ã[>¡ú ëW¡>à 28 Åà}¤à ¯à¹ã "[Î šà¤à Úà´•à >å}R¡àÒü¡ú [³[ºt¡¹ã *šì¹Î>Kã ³¹³ƒà 'ìJàÚ>à JR¡ƒ¤à ¯à¹ã A¡ÚàÎå JR¡¤à R¡´¶ã¡ú
ºàÒü[¹A¡ "[Τå Òü[¹¤à
Shiv Aroor "³Îå Rahul Singh ³ãÅA¡ ">ã³A¡ ³[³} W¡;º¤à \ì>¢[ºÑz R¡àv¡û¡[>¡ú Shiv Aroor "India Today' ëA¡ï¤à [t¡ [®¡ ëW¡ì>º "³Kã &[ƒt¡¹ "³Îå} &>ìA¡à¹[>¡ú ³ÒàA¡ A¡àƵ㹠t¡´šàA¡, "¯à}-ë>à}ìšàA¡, ÅøãºS¡à, [º¤¸à>[W¡}¤à ³ó¡³[Å}ƒà ë=à[Aá¤à J;>-íW¡>¤à, ºàºKã ³¹³ƒà [=[\>¤à "³Îå} Òã¹³[΃à JR¡-íÒ¹¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú "ƒåKà Rahul Singh ÒàÚ[¹¤à ³ãÅA¡ "[ÎÎå "Hindustan Times" A¡ã [³[ºt¡¹ãKã =¤A¡-ë=ï¹³Kã ³¹³ƒà Òü¤à \ì>¢[ºÑz "³[>¡ú Òü[¹¤à ºàÒü[¹B¡ã Jè;Òü ³*} "[Î Úà´•à ºå¤à "³[>¡ú ³¹³[ƒ, ®¡à¤>à Åà¤à A¡Úà šR¡Òàœ¡à ÒàšW¡ã>¤à Úàìƒ; "Wå¡´¬à ë=ïìƒàA¡-¯àì=àA¡ *ÒüKƒ¤[>¡ú "Òü¤à ">ã>à Úà´•à ¯à>à ³W¡àA¡ A¡Úà ëJà³\ã@ƒå>à, ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü A¡ÚàKà l¡ü>ƒå>à ³ãW¡³-³ãÚà´•à JR¡¤ƒà ¯à¹¤à ë=ï>à ó¡¤Kã ¯à¹ã[Å} "[Î Úà´•à ó¡\>à Òüƒå>à šåì=àAáA¡Òü¡ú \ì>¢[ºÑzA¡ã ÑzàÒüºƒà Òü¤à šà¤à >å}R¡àÒü¤à ºàÒü[¹A¡ "³[>¡ú &ƒì¤e¡¹, ºà>Kã Jè\å-Jè;ºàÚ, "ì¹à>-"=èš, ºà@ƒà¤Kã ³*} A¡Úà Úà*칡ú
ºàÒü[¹A¡ "[΃à Úà*[¹¤à ¯à¹ã 14 "ƒå ³ó¡³ "[΃à ëºàÒü>à í>>¤à *Òüì=àìv¡û¡¡ú ³¹ç¡ *Òüƒå>à \å> 2015 Kã ³¸à>³à¹ƒà ët¡ï[J¤à
Surgical Strikes "ƒåKã Úà´•à Å´¬à šàl¡üƒ³ ³W¡à "³JA¡ šã\[¹¡ú "ît¡ >å}R¡àÒü¤à ¯à¹ã A¡Úà¤å[ƒ Úà*[¹- 1) The September 2016 Surgical Strikes in PoK, 2) Lance Naik Mohan Nath Goswami, 3) Havildar Hangpan Dada, 4) Captain Jaidev Dangi, 5) Colonel Santosh Yashhwant Mahadik, 6) Major Mukund Varadarajan, 7) Captain Varun Singh "[Î>[W¡}¤à A¡Úà¡ú ºàÒü[¹A¡ "[ÎKã ³¹³ƒà "Îå´•à íÅ=à[¹ - " 'India's Most Fearless" features fourteen true stories of extraordinary courage and fearlessness, providing a glimpse into the kind of heroism India's soldiers display in unthinkably hostile conditions and under grave provocation." 
\å> 4, 2015 Kã ëºàÄà ºà@ƒà¤Kã ë=ïìƒàv¡û¡à ®¡à¹t¡A¡ã \¯à> 18 Òà;[J¤[Î ®¡à¹t¡ ιA¡à¹Kã *Òü>à "ìW¡ï¤à ³àÚ=ã¤à "³[> ÒàÚ>à ëºï[J¡ú ë=ïìƒàA¡ "[Î ®¡à¹t¡A¡ã šøàÒü³ [³[>Ñz¹ "³Îå} [ƒìó¡X [³[>Ñz¹>à Úà´•à ºè´•à ëºï¤Kà ëºàÚ>>à Úà´•à =å>à ºàºìÒï¤[Å}Kã ëA¡´š =åKàÒü¤à "³Îå} ³ìJàÚ¤å ó¡à¤à šà³[J¡ú "¯à}¤à =àB¡ã [³[t¡} ët¡ï칡ú Úà´•à =å>à šè} 72 Kã ³>å}ƒà [³[ºt¡¹ã *šì¹Î> ët¡ï¤à šà³[J¡ú "ƒå¤å =¤A¡ "[Î ºå[W¡}ƒå>à W¡;=Kìƒï[¹¤à "[Î ³[ošå¹Kã íº³ìJà}ƒà íº¤à W¡Òã 35 Ç¡¹¤à Lt. Col. Oscar Delta [>¡ú "Òà>¤³v¡û¡ƒà [ŤKã šàl¡ü ëÒA¡ t¡à¤ƒà ³àKã ³³àÚ "ƒå #W¡š³åA¡ R¡àR¡[J "ƒåKà ³å¹ç¡³-³å¹ç¡³ ëÅà>[J- ‘‘ºà@µã 18 [Ź¤à’’¡ú ("ƒåKà "ìÅàA¡š>à 11 [>¡ú) ºà@µãKã šå[X "³Îå} =¤v¡û¡[ƒ šàJ;šà, Òüì³àÎ> Úà샡ú šèA¥¡ã} ó¡à=¤à W¡R¡[R¡¡ú ³ÒàA¡ Jèƒv¡û¡à [³[ºt¡¹ã *šì¹Î> ët¡ï¤Kã ¯àJº J>¤à "³Îå} ë=ï¹àR¡ ët¡ï¤à ëÒïìJø¡ú
šè´•³A¡šå Åã[À¤à, ºå[W¡}¤à *Òü[¹¤à
Lt. Col. Oscar Delta Úà´•à ¯à}-W¡àl¡ü¤à, Åà¤à>-³è[v¢¡ ó¡\¤à, ³Jè; Úà´•à Wå¡´¬à ³[ošå¹ƒà íº¤à Army Mountain Division Para-SF Unit A¡ã ³ìA¡à[A¥¡¡ú ³ÒàA¡ ³[ošå¹ƒà W¡Òã 10 ëÒÄà íºƒå>à "¯à}-ë>à}ìšàA¡ º³ƒ³Kã ºàºìÒï¤Kã #¹à} ³åÄà JR¡º¤à, jungle warfare Kã ³¹³ƒÎå JR¡-íÒ¹¤à [³[ºt¡¹ã *[ó¡Î๠"³[>¡ú ³t¡³ "³v¡ƒà, šè}ó¡³ "³v¡ƒà >àKàìº@ƒ "³Îå} ³¸à>³à¹ƒà íº¤à ºàºìÒï¤Kã ëA¡´š =åKàÒü>¤à ×A塳 ó¡}캡ú >àKàìº@ƒKã[ƒ J¹à ºàÚ>à ë=àA¡Òü¡ú "ƒåKà ³¸à>³à¹Kã[ƒ "¹ç¡¤à ¯àó¡³ "³à *Òü- ³ó¡³ "ƒå Úà´•à =à[Ù, ®¡à¹t¡A¡ã Îã³à>à ¯à}³ƒ[>, ÅèAá¤à \Uº ³>å}ƒà íº¤à ëA¡´š[>¡ú "ƒåKà "¹ç¡¤à ¯àó¡³ "³>à- \å> 5, 2017 ó¡à*¤ƒà ³àKã ³Jàƒà íº[¹¤à A¡³àì@ƒà "[Î 40 Jv¡û¡[>¡ú "ƒåKà ÒàÚ[¹¤à ºàºìÒï¤Kã ëA¡´š[Å}ƒà íº[¹¤>à ºàºìÒï¤à 120 ë¹à³[> ÒàÚ>à ³Åã} šà[¹¡ú "ƒåKà "ìÒ>¤à Para-SF A¡ã ºà@µã 100 =à[¤¹A¥¡¤à ÒàÚ\[J¡ú "=å¤à =¤[A¥¡¡ú Democratic Republic of Congo ƒà W¡;A¡ƒ¤à ®¡à¹t¡A¡ã ºà@µã[Å} "ƒå [ƒÀãKã Airport t¡Kã W¡;Ò>¤à ët¡àv¡ûå¡>à ³[ošå¹ƒà ºàA¡Ò>[J¡ú
³¸à>³à¹Kã ë¤àƒ¢¹ƒà W¡;=[J¤à [³[ºt¡¹ã *šì¹Î>
(Surgical Strikes) "ƒå \å> 8 "³Îå} 9, 2015 Kã ëºàĤà "Úèv¡û¡[>; Å蚥t¡Kã [³. 45 Kã *šì¹Î>[>; ³[Îƒà šèÄà A¡³àì@ƒà 64 Åã[\Ä[J¡ú ®¡à¹t¡A¡ã ºà@µãƒà "ìÅàA¡-"š> "³v¡à Úà*ƒ>à \å> 9, 2015 ƒà Òü´£¡àºƒà ÒÀA¡[J¡ú ³¸à>³à¹Kã ëA¡´š =åKàÒü¤ƒà W¡àl¡ü¹àA¥¡à ºàºìÒï¤à 40 ƒKã 50 ó¡à*¤à [Ź´¬à ÚàÒü ÒàÚ¡ú >àKàìº@ƒKã *šì¹Î>ƒ[ƒ ëA¡´š =åKàÒü¹Kà ët¡àìAá, ºàºìÒï¤[Å} >à씂àv¡ûå¡>à ëW¡>[J¤>à Òà>ìJø¡ú *šì¹Î> ëÒA¡ ëºàÒü¤Kà Lt. Col. Oscar Delta >à ®¡à¹t¡A¡ã "à³ã¢Kã ³ìA¡àv¡û¡à *šì¹Î> ³àÚ šàìAá ÒàÚ>à šàl¡üƒ³[J¡ú
[³[ºt¡¹ã *šì¹Î> ÒàÚ¤[Î A¡Úà³åA¡ ºå¤ìK, ëW¡;[Å>¤ìK, Aè¡ÙìK, ë=ï¹àR¡ ët¡ï¤à W¡R¡¤ìK ÒàÚ¤ƒå ºàÒü[¹A¡ "[Î šà¹Kà JR¡¤à R¡´¶ã¡ú J[\v¡û¡} ëÅàÚ[J¤ƒà, JR¡[J¤ƒà šè´•³A¡ ³àR¡\Kìƒï[¹¤[>¡ú "A¡>¤à ëy>ã} W¡R¡[R¡; [A¡ƒ¤à ë=ï>àó¡¤Îå Úà´•à ƒ¹A¡à¹ *Òü¡ú Úà´•à ºå¤à, Ѭ¹ A¡Äà ëÒà>¤à Úàƒ¤à ³t¡àR¡ó¡à* Úà*Òü¡ú Úà´•à Aè¡š¥à, ëW¡;[ÅÄà šÃà[Ä} ët¡ï¹Kà W¡;=[J¤à *šì¹Î> "³[>¡ú "³à ëÅàÚ¹¤[ƒ "³à ÒàÚƒå>à ³=} ³=} ëšà¹³ Úà;Jø¤[>¡ú
ëA¡´š =åKàÒü¤à W¡;[º¤à ®¡à¹t¡A¡ã "à³ã¢>à "¯à ³ì¹àº JR¡¤à º³\ã}¤à ">ã šåÒü¡ú "¯à}¤à W¡ã} "³à ºàÀKà [A¡. [³. 400 ë¹à³ Åà}>à ëJàR¡>à W¡;šKã º´¬ãƒà "¯àKã Åàƒà>¤à 5 ë=}î>¡ú ³ìJàÚ W塳 "ìW¡ï¤à ó¡à¹Kà ºìÀà>¤à ³ãÅA¡[Å}[>¡ú "¹à>¤à ëJàR¡ó¡³ "³ƒà ºàA¡šà ÒàÚ¤ƒå t¡à칡ú ³ìJàÚÎå ó¡à¹Kà šå칡ú *šì¹Î> ëºàÒü¹Kà ºåšà 5000 šã¹Kà =àìƒàA¡[š[J¡ú
"ÚèA¡ "R¡>¤à šè} 1 t¡à¤ƒà ëA¡´št¡Kã ë>à}î³ A¡àÙKã ³ìJຠt¡àÚ; šàJ;ºåÒü¡ú ³[Î ³ìJàÚKã Òüt¡; t¡v¡>à ët¡ï¤à =¤A¡ "³[>¡ú "ƒåƒKã í³ =àK;ºA¡Òü¡ú šè} 2 t¡àì¹, ³Úà³ W¡à¤Kã ³t¡³[>; ³Úà³ šèìÀ¡ú ³t¡³ƒåƒà ºà@ƒà칡ú [³[>t¡ 45 Kã ºà@ƒà¤à "ƒåƒà ë>à}î³ ¹àl¡ü@ƒ 15,000 A¡àš[J; ëKøì>ƒ 150 º}[Å>[J; ë¹àìA¡t¡ 12 ë¹à³ A¡àš[J¡ú ëA¡. [Ø\ 40 Kã "¹ê¡´¬à, "ó¡¤à Jè;ºàÚ A¡Úà šàÚ[¹¤à ®¡à¹t¡A¡ã \¯à>[Å} "ƒå>à ëA¡´š "ƒå šè}t塳 tå¡´•à =åKàÒü[J¡ú *šì¹Î> ëºàÒü¹¤à ³tå¡}ƒà ³ìJàÚ ëÒ[ºìA¡àšt¡¹>à íº³ìJà} t¡àÄà šå¹A¡[J¡ú

"Without heroes, we are all plain 
people,

And don't know how far we can go."
- Bernard Malamud


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.