³[ošå¹ šå[ºÎ ‘[¤’ "³Îå} W¡ãîT×>¤à ëšàìºà Aᤠó¡àÒüì>º ÅàĹK[>

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 28– ³[ošå¹ ëÒà΢ ¹àÒü[ƒ} &@ƒ ëšàìºà &ìÎà[Î&ÎÄà Åã@ƒå>à W¡x[¹¤à 28Ç¡¤à K¤>¢¹Î A¡¤ Òü>[®¡ìt¡Î> ëšàìºà tå¡>¢àì³”z 2018Kã ó¡àÒüì>ºƒà ³[ošå¹ šå[ºÎ ëÑšàt¢¡Î Aᤠ([¤)Kà W¡ãîT×>¤à ëšàìºà Aá¤A¡à ÅàĹK[>¡ú
Òü´£¡àºKã ³šàº A¡à}î\¤å}ƒà W¡x[¹¤à ëšàìºà tå¡>¢àì³”z "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡[Å}ƒà ³[ošå¹ šå[ºÎ ëÑšàt¢¡Î Aᤠ([¤)>à Aᤠ"[ÎKã [t¡³ (&)¤å ëKຠ8-4 ƒà "ƒåKà ">ãÇ¡¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>ºƒà W¡ãîT×>¤à ëšàìºà Aá¤>à &G ëšàìºà Aᤚå ëKຠ4-3 ƒà ³àÚ=ã¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡R¡[J¡ú "Òà>¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡A¡ã ³[ošå¹ šå[ºÎA¡ã [t¡³ (&) "³Îå} ([¤) ">ã>à ÅàÄ[J¤à "ƒåKã "Òà>¤à W¡B¡¹ƒà [t¡³ ([¤)Kã [t¡ šø[ƒšA塳à¹>à [³[>t¡ 2.12ƒà "Òà>¤à ëKຠW¡À¤à ³tè¡} ëA¡ìœ¡> &³ \¯à>>à [³[>t¡ 3.07t¡à ">ãÇ¡¤à ëKຠ"ƒåKà šø[ƒšA塳à¹>à [³[>t¡ 4.54ƒà "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ (&)Kã [t¡'W¡ ¹[g;>à [³[>t¡ 5.58ƒà šàgº "³à Òì@ƒàAá¤à ³tè¡} W¡B¡¹ "ƒåKã [³[>t¡ 6.04ƒà [t¡³ ([¤)Kã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡ÀKà W¡B¡¹ "ƒå ÅàĤà ëºàÒü[Å>[J¡ú ">ãÇ¡¤à W¡B¡¹ƒà [t¡³ ([¤)Kã [š ë\à[t¡>>à ">ãÇ¡¤à "ƒåKà [t¡'W¡ ¹[g;>à "׳ǡ¤à ëKຠW¡>[J¡ú [t¡³ (&)>à šàgº ">ã Òì@ƒàAá¤à ³tè¡}ƒà [t¡³ ([¤)Kã [t¡ šø[ƒšA塳à¹>à W¡B¡¹Kã "šã¤à ³t¡³ ëºàÒüƒå>à ëÎìA¡@ƒ 30Kã ÅàÄ[J¤à 22Ç¡¤ƒà ³ìJàÚKã [t¡³Kã ³R¡àÇ¡¤à ëKຠW¡ÀKà [t¡³ (&)ƒKã ëKຠ5-3 ƒà ³àR¡c¡ãº =à¹Kà "Òà>¤à Òàó¡ ÅàĤà ëºàÒü[Å>[J¡ú
³³àR¡Kã W¡B¡¹[Å}ƒà [t¡³[Å}Kã "ìÅàÚ¤[Å} "ƒå ëųìƒàv¡ûå¡>à "׳ǡ¤à W¡B¡¹Kã ÅàÄ[J¤ƒà [t¡ šø[ƒšA塳à¹>à [³[>t¡ 1.01ƒà ³ìJàÚKã t¡¹ç¡A¡Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú W¡B¡¹ "ƒåƒà šå[ºÎ (&)Kã &Î "¤å}W¡à>à [t¡³Kã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú [t¡³ ">ã³A¥¡à ³ìJàÚKã íº\¤à ëÒà;>ƒå>à ó¡àÒüì>º ëÚï>¤KンA¡ A¡Äà ÅàÄ[J¡ú ÒàÄà ³³àR¡Kã ë³t¡W¡[Å}ƒà šèÄà [t¡³ "³v¡ƒà ÅàĹ´¬à ëºàÚ>>à Òü[@ƒ[¤\å&º [ÑHþº "³Îå} ëK³ ëÑ|ìt¡[\[Å} 
JR¡>¤>à "³>à "³¤å ºàA¡[Å>¤ƒà "¹ç¡¤à *Òü[J¡ú šå[ºÎ [t¡³ ([¤)>à ëKຠ">ã ³àR¡\㺠=à¹Kà "ì¹àÚ¤à W¡B¡¹Kã ÅàÄ[J¤ƒà "׳ǡ¤à W¡B¡¹ƒKã ÅàĤà Úà*¹A¡[J¤à * Îåì¹Î>à W¡B¡¹ "ƒåKã [³[>t¡ 6.34ƒà t¡ì¹;Ç¡¤à "ƒåKà ëA¡ìœ¡> &³ \¯à>>à ³ìJàÚKã ó¡àÒüì>º ëÚï¤Kã [>šàºÇ¡¤à ëKຠ"ƒå [³[>t¡ 6.47 t¡à W¡>[J¡ú 
W¡x[¹¤à tå¡>¢àì³”z "[ÎKã ">ãÇ¡¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ *Òü>à Ò@ƒv¡û¡à ëºàÒü[Å>[J¤à Ò\à[¹ "³Îå} &> ët¡à´¬ã ëÑzt¡ ëšàìºà tå¡>¢àì³”zt¡à ëW¡[´šÚ> *ÒüJø¤à &G ëšàìºà Aᤠ¯àîT "³Îå} W¡ãîT×>¤à ëšàìºà AᤠëA¡à}šàº ">ã>à ÅàÄ[J¤à "ƒåKã "Òà>¤à W¡B¡¹ƒà &G ëšàìºà Aá¤A¡ã ëó¡à¹¯àƒ¢ [š *[\;>à [³[>t¡ 5.09 ƒà "Òà>¤à ëKຠW¡>[J¡ú ">ãÇ¡¤à W¡B¡¹ƒà [š *[\;>à ³³àR¡Kã W¡B¡¹ƒà W¡>[J¤à ³t¡³ "ƒåƒKã R¡>J;>à [³[>t¡ 5.03 ƒà [t¡³Kã ">ãÇ¡¤à ëKຠW¡À¤à ³tè¡} W¡ãîT×>Kã ëÎ[>Ú¹ ëšÃÚ¹ ¤Î”z>à &Gyà t¡àÒü³Kã ëÎìA¡@ƒ 19 [³[>t¡ 7.19ƒà [t¡³Kã "Òà>¤à ëKຠW¡>[J¡ú "Òà>¤à Òàó¡ ó¡à*¤ƒà &G ëšàìºà Aá¤>à ëKຠ2-1 ƒà ³àR¡\㺠=à¹¤à ³tè¡} "׳ǡ¤à W¡B¡¹ƒà W¡ãîT×>¤Kã [t¡ íºìÅ´¬>à [³[>t¡ 4.30 ƒà ³ìJàÚKã ëÅàx[¹¤à šàgº "ƒå Òì@ƒàA¡[J¡ú [t¡³ ">ã>à šàgº 2-2 ƒà ³àĹ¤à ³tè¡} ³[¹Ç¡¤à W¡B¡¹ƒà W¡ãîT×>¤Kã ³³àR¡Kã ë³t¡W¡[Å}ƒà [t¡³Kã ³àÚ šàA¡šKã ëKຠW¡@ƒå>à ºàA¡[J¤à &º ëA¡àìA¡Å¬¹>à ëÎìA¡@ƒ 30ƒà ³ìJàÚKã ³àR¡\㺠=à[J¤Kã "׳ǡ¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú šàgº "³à ëÅàx¹¤à &G ëšàìºà Aá¤A¡ã [t¡'W¡ ë\ìA¡à¤>à W¡B¡¹ "ƒåKã [³[>t¡ 1.18ƒà ³ìJàÚKã "׳ǡ¤à ëKຠW¡ÀKà [t¡³ ">ã ³àÄ>à W¡;[J¡ú "ì¹àÚ¤à W¡B¡¹ "ƒåƒà [t¡³ ">ã>à ³àÚ šàA¥¡¤KンA¡ A¡Äà ÅàÄ[J¤ƒà "šã¤à [³[>t¡ 7t¡à šàgº W¡Ä¤à R¡´•[J‰¤Îå ëA¡à}šàºKã &º ëA¡àìA¡Å¬¹>à "ÒàÙà ëÎìA¡@ƒ 30Kã ëÎìA¡@ƒ 21 W¡;šƒà ³ìJàÚKã ó¡àÒüì>º ëÚï¤Kã ³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú ó¡àÒüì>º ë³t¡W¡ =à "[ÎKã 29ƒà ³[ošå¹Kã K¤>¢¹ >à\³à ëÒštå¡Àà>à W¡ãó¡ ëKÑz *Òüƒå>à šàR¡ì=àAáK[>¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.