ºàÒü =à\ƒ¤à ëšøà. ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}Kã =¯àÚ A¡ƒàÚƒà íº¹³K[>?

"A man can be destroyed but not defeated" - Hemingway

Ò@ƒv¡û¡à ³ÅàKã W¡Òã 76 Ç¡¤ƒà, ¤õ[t¡Å Úå[>¤[΢[t¡ [Î[t¡ *¤ ëA¡³[¤ö\ƒà ë>àUàJø¤à; šõ[=¤ãKã *Òü>à ³[³} Úà´•à W¡;[J¤à; ³à캳 šè´¬>à Úà´•à >å}[Å>à ëÅàÄ[J¤à, ³t¡³[ÎKã J«àÚƒKã W¡àl¡ü¤à astrophysicist "³à *Òü[J¤à; Albert Enstein Kã ³tå¡}ƒà J«àÚƒKã ³P¡o íº¹¤à theoretical physicist "³à *Òü[J¤à; W¡Òã 30 ëÒÄà Úå[>¤[΢[t¡ *¤ ëA¡³[¤ö\, Òü}ìº@ƒKã Úà´•à ¤¸¤Ò๠ët¡ï>¹¤à 'The Lucisian Chair of Mathematics' šàÚ[J¤à (ó¡³ "[Î Sir Isaac Newton "³Îå} Paul Dirac >à šàÚ¹´¬[>, ³à>à 17 Ç¡¤[>¡ú); ³ÅàKã W¡Òã 30 Ç¡[‰îR¡ƒà ëºì\@ƒ "³à *ÒüJø¤à; ëA¡à[š [³[ºÚ> 10 ëÒÄà ëÚà>Jø¤à, ëºàº A¡Úàƒà Òì@ƒàA¡Jø¤à 'A Brief History of Time' Òü¹´¬à ¤õ[t¡ÅA¡ã ³[³} W¡;º¤à ÎàÒü[”zÑz ëšøà. ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡} (Stephen Hawking, 1942-2018) ºàÒü (#Ŭ¹) =à\ƒ¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ³à>à ÒàÚ- "When the Universe has no begining and no end, where is the role of God." ³àKã ¯àó¡³ A¡>à>à A¡A¡l¡ü¤à R¡³K[>? "ƒå[ƒ ³àKã =¯àÚ A¡ƒàÚƒà íº¹³K[>? A¡ƒàÚƒà W¡;º³K[>? [ó¡ìºàìÎàó¡¹ J¹>à ÒàÚ- ºàÒü =à\‰¤Îå, íºy¤Îå ºàÒü "³à ëų[Î šèA¥¡ã}-¯àJº >å}R¡àÒü>¤à¡ú ³[ÎÎå ó¡\Jø¤à ¯àó¡³ "³[>¡ú '[ƒ ºàÒü =à\\¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú "ƒå>à, ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}, >ÒàA¥¡à šà´Ã¤Îå šà³‰¤Îå, >ÒàB¡ã =¯àÚ>à ºàÒü¹ì´Ã@ƒà #}>à W¡ãA¥¡à, Åà[”z *Òü>à ëšà;=àƒå>à íº¤à *Òü¹Î>å¡ú "ì>ï¤à [¤`¡à>Kã º³ƒà "ì>ï¤à šå¯à¹ã "³à ëŴôäà ëÒ "ìW¡ï¤à í¤`¡à>ãA¡, >R¡Kã ¯àJÄà ³t¡³ šè´•³v¡û¡à [ÔºìW¡Ú¹ ët¡à}ƒå>à ëA¡àÚƒå>à íº[¹¤à Ç¡>t¡¹}Kã º³ƒ³ƒà, ëÅ[´¬¤à ³šå ³àKã JèÚàJàƒà W¡R¡\ƒå>à #}>à íº¤à *ÒüÎ>å¡ú *ò Åà[”z *ò Åà[”z *ò Åà[”z! ëA¡àìѶàìºà[\Kã ³¹³ƒà, ÒàÚ¤[ƒ \K;-Î}Î๠"[Î A¡¹´•à ëÒï¹A¡Òü, A¡¹´•à *Òü¹A¡[Jø¤ì>à, A¡¹´•à ÅàÎ> ët¡ï[¹¤ì>à, ÒàÚ¤Kã ³¹³ƒà ÎàÒü[”z[ó¡A¡ *Òü>à [=[\>[J¤à "ƒåKà "ÒàR¡¤à ³àº}ƒà íº¤à Black Hole ("³å¤à ³Jèº, ³ó¡³[΃à [W¡}[Å>¤Kã Å[v¡û¡ A¡>³>[J¤>à ³[΃à W¡R¡[J¤à ëšà; Jè[ƒ}³A¡ ³àR¡[J¤à, >à씂àA¡šà R¡³ƒ¤à¡ú) Kã ³¹³ƒà "ì>ï¤à [=*¹ã A¡Úà šåì=àAá´¬à ëÑzìó¡> Òàl¡ü[A¡} ºàÒüìšàA¡ "³[> ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú ëÚ}[¤Úå ³àKã šå[X, Åà[=¹¤à ³ã*ÒüìšàA¡ "³à¡ú "ƒåKà šè´•³A¡šå Åã}>ƒå>à ët¡À¤à ³t¡³[΃à ët¡ï¹[´Ã¤à "R¡A¡šà =¤A¡[Å}¡ú ³àK㠳󡳃à #Ŭ¹Kã A¡¹´¬à "[®¡Åàšì>à? ³à¤å Åà[=>à ëÅàÒü>àÒü¹¤à ³ãÅA¡ "³à *ÒüÒ>[¤[J¡ú "R¡à} *Òü[¹îR¡ƒà ³Åà ó¡v¡>à ëÒï¹A¡Òü¡ú Jõ. Aå¡. 1955 ƒà (³ÅàKã W¡Òã 13 Ç¡¤ƒà) Åà[=¹¤à ºàÒüìÒï>à >ःKã ëÑHþàºà¹[ÅšA¡ã š¹ãÛ¡à =à¤à R¡³[Jìƒ, >à씂àA¡[J¡ú Jõ. Aå¡. 1963 ƒà (³ÅàKã W¡Òã 21 Ç¡¤ƒà) Åà[=¹¤à, ºàìÚ}¤à R¡´Ãì¹àÒüƒ¤à  Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ëA¡ï¤à ºàÚ>à "³>à >à[J¡ú ƒàv¡û¡¹[Å}>à W¡Òã ">ãƒKã ëÒÄà šå[X¹ì¹àÒü ÒàÚ¤[>¡ú "¹ç¡¤à ºàÚ>à "³[>¡ú ALS ÒàÚ¤[ƒ- "An unexplained, incurable, debilitating disease marked by deteriotation of the body's ability to control voluntary masular functions (such as motion)¡ú "ƒå¤å ³ÒàA¡ [Ò}[J¡ú ">à¤à "ƒå Åã}>[J¡ú [ÔºìW¡Ú¹ ët¡à}ƒå>à W¡Òã 46 ëÒÄà [Ò}º´¶ã¡ú W¡Òã 21 ƒKã ³àKã 뺳ìÒï[¹¤à šå[X [ÔºìW¡Ú¹ Åã[\ăå>à ®¡à¹t¡ Úà*>à šõ[=¤ãKã ³ó¡³ A¡Úàƒà ëA¡àÚ>à W¡;[J; ëºA¡W¡¹ A¡Úà ët¡ï[J; ¯à A¡Úà R¡àR¡[J¡ú "ƒåƒKã Jõ. Aå¡. 1985 ƒà pneumonia >à >à¹A¡šƒKã ¯à R¡àR¡¤à R¡³[J쉡ú Computer Keyboard "³Kã ³ìt¡R¡>à Úà´•à ¯à>à, t¡š¥à ¯à R¡àR¡¤à R¡³[J¡ú Voice synthesiser Åã[\ăå>à Òü¤à, R¡àR¡¤à, ëºA¡W¡¹ ët¡ï¤à R¡³[J¡ú "ƒåKà "³åA¡ Jõ. Aå¡. 1991 ƒà A¡à¹ "³>à ë=à´¬ƒKã ³àKã ³šàì´¬à³Îå ët¡A¡l¡ü¹¤[>¡ú ³ìR¡à@ƒà t¡à[¹¤à ƒÅà "[Τå A¡[¹ì>à? 'ìJàÚƒà ë=àAá´Ã¤[ƒ A¡³ìƒïK[>? >๤࠳tå¡}ƒà Jõ. Aå¡. 1964 ƒà Jane Wilde Kà ºåìÒà}[J¤[>¡ú ³àKã ³W¡à[Å} íºìÒï[¹¡ú ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}ƒKã t¡´¬à Úà¤à šà¹à[ƒ- ëÅàÒü>àÒü¹¤à ³ã "³>à A¡Äà ëÒà;>¹¤[ƒ šå[XKã "¯à-">à A¡Úà ºà씂}>¤à R¡´¶ã, [Ť¤å Åã}>ƒå>à [Ò}¤à R¡´¶ã ÒàÚ¤à "[Î[>¡ú Wå¡´•Kã [Ò}¤ƒà >v¡>à "ó¡à*¤à ³ã "³à *Òü¤à R¡´¶ã ÒàÚ¤à "[Î[>¡ú "Every sucessful person has a painful story" ÒàÚ¤ƒå[>¡ú "¯à¤[ƒ ºà씂}>¤à t¡à¤[>¡ú
"R¡A¡š[>
Black Hole ÒàÚ¤[Ρú (Black Hole= the idea that there is a permanent loss of information about the properties of objects that fall into a black hole, in violation about the properties of quantum mechanics.) ë¤ÃA¡ ëÒຠ³>å}ƒà W¡R¡Jø¤[ƒ ëšà;tå¡ ³àR¡ìJø, [=¤à JR¡ì‰, ë=àAáìv¡ûö¡¡ú ÎàÒü[”zÑz[Å}>à ë¤ÃA¡ ëÒຠ"[Î [>Ú³, W¡à}ìÚ}, š=àš šà>[Å@ƒå>à í>>¤à "[Î *Òüì=àìv¡û¡ ÒàÚ>à JÀ´¶ã¡ú "ƒå¤å ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}>à ³åÄà í>>¹¤à ³tå¡}ƒà šåì=àAáA¡Òü- ë¤ÃA¡ ëÒຠ"[Î šè´•³A¡ ³å¤à >ìv¡; ë¤ÃA¡ ëÒຠ"Úå¤à (leaky) ëšà;ÅA¡ "³[>, ³tå¡ šà[À (hairy)¡ú Oxford ƒà šàR¡ì=àA¡šà [³[t¡} "³ƒà Òàl¡ü[A¡}>à ë¤ÃA¡ ëÒàºKã ³¹³ƒà "R¡A¡šà ¯àó¡³ "³à ëó¡àR¡ìƒàA¡šƒà ³Úà´•à R¡A¥¡[J¤[>¡ú ³à>à ÒàÚ[J- ë¤ÃA¡ ëÒຠ"[Î ë>à}³[ƒ ëšàA¡JàÚ¹B¡[>¡ú ³à>à Òü¤à "à[t¢¡A¡º "Black Hole Explosions" ÒàÚ¤[Î ³[³} W¡;º¤à ÎàÒü[”zÑz Sciama >à ÒàÚ- ëó¡[\GA¡ã J«àÚƒKã ó¡\¹¤à Jèìƒàº "³[>- "one of the most beautiful in the history of physics." Jõ. Aå¡. 1947 ó¡à*¤ƒà íº¹´¬à ¯àJìÀà>, ÒàÚ¤[ƒ ë¤ÃA¡ ëÒ຃¤å W¡R¡Jø¤[ƒ ëšà; Jè[ƒ}³A¡ ³àR¡ìJø ÒàÚ¤à ¯àJìÀà> (concept) "[Î Òàl¡ü[A¡} ë=àAáA¡šƒKã ëÒà}[J¡ú Òàl¡ü[A¡}>à ë¤ÃA¡ ëÒàº>à ë¹[ƒìÚÎ> =àìƒàAáA¡Òü ÒàÚ>à šåì=àA¡[J¤ƒKã R¡[Î[ƒ ³[Τå Hawking radiation ÒàÚ>à JR¡>칡ú Òàl¡ü[A¡}>à [=[\>¤ƒKã ó¡}º[Aá¤à ó¡º[Å} "[Î [¤`¡à>Kã t¡àÒü¤R¡ƒà "ì>ï¤à *Òü[J "³Îå} [ó¡[\GA¡ã ÎàÒü[”zÑz[Å}>à t¡¹à´•à *A¡šKà ëºàÚ>>à Úà[J¡ú ³àKã Jèìƒàº¤å Åã}=ใå>à Jõ. Aå¡. 1974 ƒà ³ìR¡à@ƒà Úà´•à >Òà *Òü>à ³³º Úà´Ã¤à "Fellow of the Royal Soceity" šãƒå>à ÒüA¡àÚJå´•[J¡ú ³[΃à A¡[¹Îå R¡A¥¡ã}R¡àÒü *Òü샡ú
ë>à줺 šøàÒü\ >v¡>à ³Jº-³Jà A¡ÚàKã ³>à-³=å³ A¡Úà>à íºìt¡}Jø¤à ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}>à ³³º Úà´Ã¤à [¹áàW¢¡ ëšš¹, ¯àì¹} A¡Úà Òü¹´¬Kã ³=v¡û¡à ³[³} W¡;º¤à ºàÒü[¹A¡ A¡ÚàÎå Òüƒå>à ëó¡àR¡º´¶ã¡ú ³[³} J¹à šÀ¤ƒà- 1)
The Large Scale Structure of Space-Time (1973, ³àKã "Òà>¤à ºàÒü[¹[A¥¡¡ú), 2) A Brief History of Time (1988), 3) The Illustrated a Brief History of Time (1996), 4) The Theory of Everything, 5) The Universse in a Nutshell, 6) Hawking on Big Bang and Black Holes (1993), 7) Black Holes and Baby Universe and Other Eassys (1993), 8) Late Night with Conan O'Brien (Jim Carry Kà šèÄà ëų-Åà¤à ó¡à[K ºãºà Skit) "[Î>[W¡}¤à¡ú
Aáà[ÎìA¡º ³å¸[\A¡ "³Îå} ÎàÒüX [ó¡G> =¯àÚ t¡à>à šà¤à šà³\¤à ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}Kã ³¹³ƒÎå ³[³} W¡;º¤à [ó¡Âµ
'The Theory of Everything' (2014) "[Î šåì=àA¡[J¡ú [ó¡Âµ "[Î šå[X ¯à¹ãKà ë¹à³à[”zA¡ *Òü¤à ³ÅB¡à Úà>[ÅÄ¤à ³*} "³[>¡ú James March >à [ƒì¹G> ët¡ï¤[>¡ú ³àKã ëºàÚ>¤ã Jane Wilde >à Òü¤à 'Travelling to Infinity: My Life with Stephen' "[΃Kã Anthony McCarten >à [ó¡Âµ ¯à¹ã *Òü>à ëųìƒàA¡š[>¡ú [ó¡Âµ "[Î Jõ. Aå¡. 2014, ëÎ육´¬¹ 7 t¡à Toronto International Film Festival ƒà $;ìJø¡ú ³[³} W¡;º¤à [ó¡ÂµÑz๠Eddie Redmayne Stephen Hawking ÅàÒü¡ú [ó¡Âµ "[Î ³>à-³=å³ A¡Úà ó¡}ìJø¡ú 'ÒàA¡ ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à ëÚ}¤à ó¡}[‰, ëÚ}>ã}¤>à ëšøàA¡-ëšøàA¡ W¡àìAá¡ú
ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡}>à ÒàÚ¹´¶ã- ëÎï¹\Kv¡à íº[¹¤à šãA¡Jø¤à ³à캳 "[Î W¡Òã 100 ó¡à>à [Ò}¤à R¡´Ãì¹àÒü, t塳JøK[>¡ú ('[ƒ =à\¤à R¡³ìƒ¡ú) ³¹³ "ƒå>à ºàÒü =à\ƒ¤à ³à>à, šõ[=¤ãƒà Å[”z íº>à [Ò}>¤à ëÒà;>[Î ÒàÚ¹´¶ã¡ú 'ìJàÚ šèÄà >å}[Å>>à íº[³Ä[Î ÒàÚ¤à ¯àJº "[Î ëó¡àR¡ìƒàAá´¶ã¡ú ³ÒàA¡ ׸ì³[>Ñz "³[> A¡¹´•à ÒàÚì¹àÒüìƒï[¹¤ì>à¡?
šõ[=¤ãƒà ºàÒüìšàA¡ A¡Úà ëšàA¡ìJø¡ú ³ìJàÚ>à ó¡\¹¤à ¯àJìÀà> A¡Úà šåì=àAá´¶ã¡ú ó¡\¹¤à šàl¡üt¡àA¡ A¡ÚàÎå šã¹´¶ã¡ú ³ìJàÚ>à t¡àAá´¬à º³\ã}, º³t¡àA¡ A¡Úà>à ³ã*Òü¤Kã ή¡¸t¡àKã ³W¡àA¡ *Òü[¹¡ú ëÊ¡ìó¡> Òàl¡ü[A¡} "[ÎP¡´¬à t¡àR¡º¤à ºàÒüìšàA¡ "³[>¡ú ³à>à ÒàÚ¹´¶ã- >å[³; Jè[ƒ}Kã ë>à}=v¡û¡à, "[t¡Úàƒà ëÚ}¤à ët¡àB¡>å, íºJàƒà JA¡ ëÚ}K>å¡ú

"He has served as an ambassador for science, bringing the universe a little more down to earth for the common person. He has also been a positive and vocal role for those with physical challenges. But in the end, he is most fundamentally a colleaque, friend, mentor, father, grandfather and husband.... If he never publishes a single scientific paper again, his legacy will be secured for decades, or perhaps even centuries to come."
 - Kristine Larsen


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.