"The Tao of Physics" : "ì>ï¤à [ó¡[\GA¡à ë>à}ìšàB¡ã [³[Ñz[Î\³Kà ³àÄ¤à ³ÅA¡
"Science does not need mysticism and mysticism does not need science, but man needs both." - Fritjof Capra

ë=ïìƒàA¡ "ƒå A¡àl¡ü[‰, R¡[Î ó¡à*¤à >ã}[Å}[º¡ú Jõ. Aå¡. 1980 Kã ³t¡³ *ÒüK[> >ã}[R¡¡ú ³t¡³ƒåƒà Fritjof Capra >à Jõ . Aå¡. 1975 ƒà ëó¡àR¡¤à "The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism" ÒàÚ¤à ºàÒü[¹A¡ "[Î Úà´•à ³[³} W¡;[J; ºàÒü[¹A¡ "[ÎKã ³¹³ƒà ¯à¹ã A¡Úà Åà>[J¡ú 'Îå [ó¡ìºàìÎàó¡ãKã áày[> ÒàÚ¤[Î JR¡¤[>>à, ë>àUàJø¤à *\à Ò¯àÒü¤³ ¹o¤ã¹>à ºàÒü[¹A¡ "ƒå šà>¤à ÒàÚ¹A¡[J- ®¡à¹t¡A¡ã 뤃Kà [ó¡[\GA¡à ³àĤà A¡Úà íºì¹ ÒàÚ¤[Î šåì=àA¡š[>¡ú ³[Î W¡Òã 30 ë¹à³Kã ³³àR¡Kã ¯à¹ã[>¡ú ³t¡³ƒåƒà ëÎà[ÎìÚº [³[ƒÚà Úà´•à W¡à*J;[y¡ú '>à ³[ošå¹ Úå[>¤[΢[t¡Kã =¯àÚ Úà*¤à *\à[Å}ƒà ºàÒü[¹A¡ "ƒå íº¤öà ÒàÚƒå>à ëA¡àÚ[= [=칡ú [=¤à ó¡}쉡ú "ƒåƒKã W¡Òã A¡Úà ëÒï\ã>ìJø; 'ÒàA¡ "The Tao of Physics" A¡àl¡üìJø¡ú ³à캳ƒà ëÒï[\A¡ ³[³} W¡;º¤à [ó¡[\[ÎÑz-[ó¡ìºàìÎàó¡¹ "³à *Òü>à JR¡>¹¤à, W¡Òã 79 Ç¡¹¤à, ºàÒü[¹A¡ t¡¹à Òüƒå>à ëó¡àR¡Jø¤à, Fritjot Capra >à Jõ. A塳 2017, >줴¬¹ =àƒà ®¡à¹v¡à ºàAá´¬à ³t¡³ƒà, ³àKã ³¹³ƒà ë>ïìÒï>à J¤¹ƒà A¡Úà "³à Òü>¹A¡šƒà 'ÒàA¡ ³àKã "The Tao of Physics" ëW¡@ƒå>à šà[J¡ú ëJàÚƒà\¤à, šà³\¤à, >å}R¡àÒü¤à ºàÒü[¹A¡ "³à šà¤à ó¡}¤ƒà Úà´•à >å}R¡àÒü[J¡ú "ó¡¤à ºàÒü[¹A¡ "³Kã ³Òà* "ƒå W¡š W¡à>à ó¡}[J¡ú 

Jè;>³ 43 Ç¡>à >´Ã¤à, šõ[=¤ãKã ëºàº 23 ƒà Òì@ƒàA¡Jø¤à, ºàÒü[¹B¡ã ëA¡àšã [³[º Ú> "³à ëÒÄà ëÚà>Jø¤à, ºàÒü[¹A¡ "[Î t¡ìÅ}¤³A¡ šà¤à Úà´•à >å}R¡àÒü, Òü¤à íÒ, ³ìÚA¡ ëÅ}>à Òü¤à R¡´¶ã; ë>à}ìšàA¡ "³Îå} ë>à}Wå¡šA¡ã ºàÒü[¹A¡ 90 ëÒÄà í>>ƒå>à ³ƒåKã ³W¡R¡ *Òü¤à ¯àó¡³[Å} "ƒå ó¡\>à W¡à}ƒ´•ƒå>à $;[º¡ú ë>à}ìšàA¡ º³Kã, ³¹ç¡ *Òü>à [Ò@ƒåÒü\³, ¤å[‡ý¡\³, t¡à*Òü\³Kã "¯à}¤à ƒÅ¢>, [³[Ñz[Î\³Kã ³ÅA¡ "ƒå ó¡\>à ³àÚJè³ Òà}ìƒàv¡ûå¡>à $;šà R¡´¶ã¡ú ºàÒü[¹A¡ "[Î>à '¤å ë>ïìÒï>à ³ãA¡š ë=àA¡ÒìÀ¡ú

šõ[=¤ãKã "JR¡-"îÒ A¡Úà>à ºàÒü[¹A¡ "[Î ³*} A¡Úàƒà í>>ìJø; ëÒï[\A¡Îå í>>¤à 뺚[y¡ú ºàÒü[¹A¡ "[Τå =àK;tå¡>à Òü¤à A¡Úà[>¡ú ³ìJàÚKã ³>å}ƒKã J¹ƒ} ëºïJ;ºKà $;W¡[¹¡ú (1) Sir Bernard Lovell >à ÒàÚ- "The parallels are indeed most striking."; (2) "In the role of the philosophy of physics today, Dr. Capra has few equals." - John Gribbin; (3) "A brilliant best seller, ... Lucidly analyzes the tenets of Hinduism, Budhism and Taoism to show their striking parallels with the latest discoveries in cyclotrons."
Vienna, Austria ƒà Jõ. Aå¡. 1939, ëó¡¤ö硯à¹ã 1 ƒà ëšàA¡[J¤à Fritjot Capra >à ³ìt¡ï A¡¹´•à ë>à}ìšàA¡ìºà³Kã [ó¡ìºàìÎàó¡ã, ³¹ç¡ *Òü>à, ®¡à¹t¡A¡ã ƒÅ¢@ƒà šèA¥¡ã} W¡R¡[Jø¤à, šà´¶å[¹¤à? ³[ÎÎå "R¡A¡šà ë=ïìƒàA¡ "³[>, >å}ó¡à* ÒàÚ¤ƒå[>¡ú ºàÒü[¹A¡ "[Î ³ìt¡ï A¡¹´•à Òü[Jø¤ì>à ÒàÚ¤Kã ³t¡àR¡ƒà "Òü¤>à ºàÒü[¹B¡ã ¯àìÒïìƒàv¡û¡à ³ìÚA¡ ëÅ}>à š[À¡ú ºàÒü[¹A¡ "[Î Òü[‰îR¡ W¡Òã ³R¡àKã ³³àR¡ƒà, A¡àìº> =àƒà Î³å‰ ëJàR¡¤à@ƒà ó¡³ƒå>à #=A¡[Å} "ƒå ëÚ}¤ƒà "R¡A¡šà, ó¡\¹¤à &G[š[¹ìÚX "³à ë=}>[J¡ ÒàÚú ³ƒå[ƒ- ³à>à ëÚ}[J ëÚ}[J¤à ³ó¡³ šè´•³v¡û¡à, ëšà; Jè[ƒ}³A¡ "³v¡à *Òü>à "a gigantic cosmic dance" (t¡¹R¡-³àºR¡Kã "ìW¡ï¤à \ìKàÚ) "³à *Òü>à l¡ü[J¡ú "As I sat on that beach my former experience came to life; I 'saw' cascades of energy coming down from outer space, in which particles were created and those of my body participating in this cosmic dance of energy; I felt its rhythm and I 'heard' its sound, and at that moment I knew that this was the Dance of Shiva, the Lord of Dancers worshiped by the Hindus." ³àKã >å}ó¡à*ƒà l¡ü[¹¤[Î ³Òà샤Kã \ìKàÚƒå[>¡ú (A.K. Coomarswamy >à Òü¤à "The Dance of Shiva" ëÚ}[¤Úå¡ú ³[ÎKã ³t¡àR¡ƒÎå í>>[¹¡ú) ³ƒåƒKã ³à>à ë>à}ìšàB¡ã ƒÅ¢>Kã ³¹³ƒà ºàÒü[¹A¡ A¡Úà šàì¹, í>>ì¹, ³ã*Òü A¡ÚàKà JÄ-í>>칡ú "Òà>¤ƒà ¯àì¹} ³W¡à *Òü>à ëó¡àR¡[R¡¡ú "ƒåƒKã ºàÒü[¹A¡ *Òü>à ëó¡àR¡¤[>¡ú

Capra ³Åà³A¡ >Òà *Òü[¹îR¡ƒKã ëÒï>à ®¡à¹t¡ "³Îå} ë>à}ìšàA¡º³K㠃Ţ>, [³[Ñz[Î\³Kã ³¹³ƒà =¯àÚ Úà*¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü>à ëÒï¹A¡Òü¡ú ³àKã ³³à A¡[¤ "³[>¡ú "ìšàA¡š>à l¡ü[A¡º[>, [ó¡ìºàìÎàó¡ã šà³\¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú A¡àšøà>à >Òà *Òü[¹îR¡ƒà \³¢>ã ëºà@ƒà Òì@ƒàA¡šà l¡üš[>ȃ šà¹A¡[J¡ú "ìšàA¡š>à ³ìR¡à@ƒà [Ò@ƒåK㠃Ţ>, ë¤ï‡ý¡ ‹³¢Kã ³¹³ƒà ¯à¹ã A¡Úà ët¡ï[¤[J¡ú Jõ. Aå¡. 1960 Kã ³t¡³ƒà ®¡à¹t¡A¡ã ƒÅ¢@ƒà t¡ìÅ}>à šà³\¤à, =¯àÚ Úà*¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü칡ú ³ÒàA¡ ®¡à¹t¡A¡ã ë™àK ÅàîÄ, Zen meditation Îå ët¡ïÒü¡ú ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡³A¡ Taoist tai-chi ÅàÄ[¹, "®¡¸àÎ ët¡ï[¹¡ú ‘‘Kãt¡à’’ ë=}>¤ƒà ³ÒàB¡ã ³³ã; šàR¡¤à ÒàÚ¤ƒå *Òü[J¡ú ³à>à ÒàÚ- "The Bhagavad Gita was an eye-opener for me, a profound experience. This was the first original source that I read and it was and is the best. Then I read a lot of books about Budhism by D.T. Suzuki."

Jõ. Aå¡. 1969 ƒà Capra Kà ®¡à¹t¡A¡ã ³[³} W¡;º¤à, ºàÒü>ã}¤à, "Freedom from the Known" Òü¤à Jiddu Krishnamurti Kà l¡ü>¤Kã >å}R¡àÒü¹¤à ë=ïìƒàA¡ "³Îå íº[¹¡ú ³t¡³ƒåƒà Capra >à Úå[>¤[΢[t¡ *¤ A¡à[ºìó¡à[>¢Úàƒà [ó¡[\Gt¡à [¹ÎW¢¡ ët¡ï[¹¡ú Aõ¡Ì¡³è[v¢¡>à ëºA¡W¡¹ ët¡ï¤à ºàA¡š[>, ³àKã ëºA¡W¡¹ t¡àì¹, W¡³´•ì¹¡ú Capra >à ëÒà;>ƒå>à Aõ¡Ì¡³è[v¢¡Kà l¡ü>¹Kà Ò}[R¡- ‘‘'Òà[v¡û¡ >Òà *Òü[¹¤à, [¹ÎW¡¢ ëÑHþàºà¹ "³[>; =¤A¡ ët¡ï\ìK Jg[¹¤[>¡ú "ƒåKà "ìƒà´•à ë>àìº\, ëºàº A¡àl¡üì=àA¡l¡ü, ÒüÅà³A¡ šè´•³v¡û¡Kã >à씂àB¡ƒ¤[> ÒàÚ[¹¤[Î A¡[¹Kãì>à?’’ ¯àÒ}ƒå t¡à¹Kà Aõ¡Ì¡³è[v¢¡>à Jå´ÃA¡Òü- ‘‘"Òà>¤ƒà >ÒàA¡ t¡àÒü¤R¡³ã "³[>¡ú ³=}ƒà >ÒàA¡ [ó¡[\[ÎÑz "³[>¡ú >ÒàA¡ "Òà>¤ƒà t¡àÒü¤R¡³ã "³à *Òü¤à ÒàÚ¤[΃Kã >à씂àA¥¡¤à ëÒà;>Kƒ¤[> (liberate yourself as a human being)¡ú ³[Î šàR¡ì=àìB¡, R¡³ìK ÒàÚ¹¤[ƒ Wå¡´•Kã ¯àJº J>¤>à Úàì¹àÒü, ‹¸à> ët¡ï¤à W¡R¡[R¡¡ú ÒàÚ[¹¤à >ã}t¡´¬Kã ³ìt¡ï ([º¤ì¹Î>) "ƒå ó¡}ºKà [ó¡[\[ÎÑzt¡à "³åA¡ W¡R¡Rå¡¡ú’’ ³[Î>à t¡à[Aá¤[ƒ ³ã*Òü¤>à ët¡àJàÒü ët¡àJàÒü¤à A¡[XÚÎì>Î A¡Úà šè>[Å>¤à ÚàÒü; ³ƒå ³t¡àR¡ W¡à>à "ƒå³ Åã[\Ĥà ÚàÒü¡ú

Capra >à Jõ. Aå¡. 1966 t¡à University of Vienna ƒKã [=*[¹[t¡ìA¡º [ó¡[\Gt¡à [š'W¡ [ƒ ó¡}[J¡ú ³=}-³=} *Òü>à Úå[>¤[΢[t¡ *¤ ëš[¹Ît¡à (1966-1968) šà[t¢¡A¡º [ó¡[\G "³Îå} [ÎìÑz³ [=*¹ãKã ³¹³ƒà ³Jà t¡à>à [=[\>[J¡ú "ƒåƒKã Úå[>¤[΢[t¡ *¤ A¡à[ºìó¡à[>¢Úà, Îà”z yû¡\, ëÑz@ƒƒ¢ ºàÒü[>Ú¹ &ìκì¹Î> ëΔz¹, Òü´š[¹ìÚº A¡ìº\, º@ƒ>, ëºàì¹X ¤¹ìA¡ºã ëºì¤àì¹t¡¹ã>[W¡}¤à ³ó¡³[Å}ƒà *\à *Òü¹´¶ã "³Îå} [=[\>¤Kã =¤A¡ ët¡ï[J¡ú ³ÒàA¡ \³¢>, Òü}ì¹\ã, ëóø¡X, Òüt¡à[ºÚà> ëºàº[Å} ó¡\>à JR¡[R¡¡ú ³ÒàB¡ã ºàÒü[¹v¡û¡à Úè´£¡³ *Òü¤à "Mindwalk" ÒàÚ¤à [ó¡Âµ "ƒåKã [ÑI¡>ìšÃ Òü¡ú 

ëÒï[\A¡ A¡à[ºìó¡à[>¢ÚàKã Berkeley ƒà íº¤à ‘ëΔz¹  ëó¡à¹ ÒüìA¡à-[ºt¡ì¹Îã’ Kã ëÒïìƒàA¡šà [ƒì¹v¡û¡¹ *Òü>à íº[¹¡ú "àì³[¹A¡àKã >àK[¹A¡ *Àƒå>à ³àKã >åšãKà ³W¡à>åšãKà Berkeley ƒà íº[¹¡ú ³àKã ºàÒü[¹A¡[Å} "[Î ³[³} Úà´•à W¡;[º; šõ[=¤ãKã ëºàº "Úà´¬ƒà Òì@ƒàA¡ìJø¡ú >å}R¡àÒü[¹¤[ƒ ³à>à "The Science of Leonardo: Inside the Mind of the Great Genius of the Renaissance" ëA¡ï¤à ºàÒü[¹A¡ "³Îå Òüƒå>à ëó¡àR¡ìJø¡ú

ë³àƒ>¢ [ó¡[\G "[ÎÎå JR¡¤ƒà ¯à¹¤à Τì\v¡û¡ "³[>¡ú "ƒåKà ë>à}ìšàA¡ìºà³K㠃Ţ>Kã ³¹³ƒà JR¡¤à ÒàÚ¤[ÎÎå "¹àÚ¤à >ìv¡¡ú A¡àšøà>à ºåJø¤à Òã¹³[Å} "[Î A¡à ëÒÄà ët¡[A¥¡ìA¡º *Òüƒ>à ³ãW¡´•à JR¡¤à R¡³Kƒ¤à ³*}ƒà ºàÒü[¹A¡ "[Î Òü¡ú ºàÒü[¹A¡ "[Îƒà ³à>à ³šè} *Òü>à ÒàÚ[¹¤[ƒ- ë³àƒ>¢ [ó¡[\G "³Îå} ë>à}ìšàA¡º³Kã [³[Ñz[Î\³>à ³à캳, \K;-Î}Îใà ëÚ}[º¤à ³ã;ìÚ} "[Î ³àîÄ, "³v¡[> ÒàÚ¤[>¡ú ³à>à ÒàÚ – i) the basic unity of the universe; ii) the cosmo is seen as one inseperation reality; iii) all things and events perceived by the senses are interrelated, connected, and are but, different aspects or manifestations of the same reality; iv) the Divine is that controls everything from within; v) the World as a system of inseperable, interacting and ever-moving components with the observer being an intergral part of the system. "[Î>[W¡}¤à¡ú \K;-Î}Îà¹, ëºR¡[º-šà[À¤à šè´•³A¡ "[ÎKã ³>å}ƒà ëºR¡‰¤à "Wå¡´¬à, ³àÄ¤à ³ìt¡ï "³à íº; šè´•³A¡ ³ìW¡;-³A¡àÚ *Òü>à l¡ü¤[>, ³>å}ƒ[ƒ "³Kà-"³Kà ³¹ã íº>¤à "³Îå} Å´•¤à "³v¡à *Òü¤à ³ÅA¡ R¡àv¡û¡[>¡ú ³[ÎKã ³šè} *Òü¤à ³ã;ìÚ}, ¯àJº "[Î ³ìÚA¡ Å}>à t¡àA¥¡¤à J胳-W¡à}ƒ³ A¡Úà šãƒå>à $;[º¡ú "³v¡à *Òü¤à "šè>¤à, "³v¡à *Òü¤à ³ã;ìÚ} "[Î ë³àƒ>¢ [ó¡[\G "³Îå} ë>à}ìšàA¡º³K㠃Ţ> ">ã³v¡û¡à íº¡ú ³à>à ÒàÚ - "...modern physics goes for beyond technology, that the way-or Tao-of physics can be a path with a heart, a way to spiritual knowledge and self-realization." ë³àƒ>¢ [ó¡[\G>à ëÒï[\B¡ã šå[Xƒà "ìÒà}¤à A¡Úà šå¹[Aá¡ú 'ìJàÚ>à Î}Îà¹Kã ³¹³ƒà JÀ´¬à ¯àJìÀà> A¡Úà¤åÎå ëÒà}Ò[À¡ú Aáà[ÎìA¡º "àÒü[ƒÚà A¡ÚàÎå ëÒà}ÒìÀ¡ú 

ëšà; (ë³t¡¹), ëÑšÎ, t¡àÒü³, ëA¡à\ "³Îå} Òüìó¡v¡û¡A¡ã ³¹³ƒÎå "ìÒà}¤à A¡Úà ºàìAá¡ú "ƒå>à ë³àƒ>¢ [ó¡[\G í>>¹¤à ³tå¡}ƒà ë>à}ìšàA¡º³Kã [ó¡ìºàìÎàó¡ãKà ³àĤà A¡Úà íº[¹ ÒàÚ¤[Î šåì=àv¡ûå¡>à í>>¤[>¡ú 20 Ç¡¤à Åt¡à¦ãKã ë³àƒ>¢ [ó¡[\GA¡ã Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¤à Úè´£¡³ ">ã[>; ³ìJàÚ[ƒ E¡à”z³ [=*¹ã "³Îå} [¹ìº[t¡[¤[t¡ [=*¹ã[>¡ú ÒàÚ[¹¤à [=*¹ã ">ã "[ÎKà ³àĤà A¡Úà ë>à}ìšàA¡º³Kã [³[Ñz[Î\³ƒà l¡ü¤à ó¡}[R¡ ÒàÚ¤[Î $;[º¡ú

[ó¡[\GA¡ã ëÒï¹A¡ó¡³[ƒ KøãB¡ã [ó¡ìºàìÎàó¡ãƒKã[>¡ú ³³àR¡îR¡ƒ[ƒ [ó¡ìºàìÎàó¡ã "³Îå} ÎàÒüX ÒàÚ>à ët¡àR¡àÄà JàÚìƒàAá³ìƒ¡ú ³³àR¡îR¡Kã KøãA¡[Å}>à =¯àÚ šà>¤à "³Îå} šà@ƒ¤à ÒàÚ>à JàÚìƒàAá³ìƒ; [Ñš[¹t¡ "³Îå} ë³t¡¹ ÒàÚ>à JàÚìƒàAá³ìƒ¡ú ³t¡³Kã ³tå¡} ÒüÄà ëšà; Jè[ƒ}³A¡ ³ìW¡;-³ìW¡; *Òü>à í>>¤à ëÒï¹A¡[J; "šè>¤à ³ã;ìÚ}Kã ¯àJìÀà> =àìƒàAáA¡[J; [Ñš[¹t¡A¡à ë³t¡¹Kà, ³àÒü@ƒKà ë³t¡¹Kà, ë¤àƒãKà ëÎàºKà ët¡àJàÒü-ët¡àJàÒü¤[> ÒàÚ¤Kã ¯àJìÀà> "[Î ºàA¡[J¡ú "ƒå¤å ë³àƒ>¢ [ó¡[\Gt¡[ƒ šè´•³A¡ "[Î "³v¡à *Òü¤à, "šè>¤à ³ÅA¡ "³[> ÒàÚ¤[Î $;[º¡ú ³[ÎKã ³ã;ìÚ} "[Î ë>à}ìšàA¡º³Kã [ó¡ìºàìÎàó¡ãKà Úà´•à ³àîÄ¡ú ³ã;ìÚ} "[Î ë>à}³-ë>à}³Kã šà´•¤à ëÒ>K;º[Aá¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.