‘[Ò@ƒå [ºt¡ì¹W¡¹ ëó¡à¹ ºàÒüó¡’ "³Îå} t¡à[³ºKã "Òü¤à Òü[@ƒ¹à šà=¢Îà¹[=

®¡à¹v¡à Úà´•à W¡àl¡ü¤à Îà[Òt¡¸Kã l¡ü;Τ ">ã íº¡ú "³>à ‘\Úšå¹ [ºt¡ì¹W¡¹ ëó¡[Ñz줺’ "ƒåKà "ìt¡àÙà "³>à ‘ƒ [Ò@ƒå [ºt¡ì¹W¡¹ ëó¡à¹ ºàÒüó¡’ (The Hindu Literature for Life) ú ">ã³A¡ \à[t¡Kã =àv¡û¡à šàR¡ì=àA¡šà Îà[Òt¡¸Kã Aå¡´± ë³ºà ³W¡à "³³³P¡´¬[>¡ú ">ã³B¡ã ³*}-³ìt¡ï, ë=ï*}, šà@ƒ³ J¹à ëJÄ>à l¡ü¹¤Îå W¡š ³àÄ¤à ³ÅA¡ "³[ƒ- Îà[Òt¡¸Kã ³¹³ƒ[>, "Òü¤à "³Îå} ºàÒü[¹B¡ã ³¹³ƒ[>; "Òü¤à "³Îå} "šà¤à, ®¡àì¤àB¡à íº>¤à ³¹ã í>>¤[>; Îà[Òt¡¸, γà\, ¹à\>ã[t¡ "³Îå} Òã¹³ A¡ÚàKã ³¹³ƒà í>>¤[>¡ú Îà[Òt¡¸Kã l¡ü;Τ "[΃à "Òü¤à A¡ÚàKà l¡ü>¤à, ¯à¹ã Åà¤Kã t¡àgà ó¡}[R¡; "ì>ï-"ì>ï¤à ºàÒü[¹A¡ A¡ÚàKã ³¹³ƒà JR¡¤à R¡´¶ã¡ú ">ã "[Î W¡à}ƒ´•ƒå>à ëÚ}¤ƒà ‘ƒ [Ò@ƒå [ºt¡ì¹W¡¹ ëó¡à¹ ºàÒüó¡’ "[Î>à J¹à ëÒÄà ³P¡o íº¤ìƒï>à ët¡ïÒü; J¹à ëÒÄà W¡àl¡ü¤Îå ³à[À¡ú ë=àÒüìƒàA¡-ëÒì@ƒàA¥¡à ³à캳Kã =àv¡û¡à "ó¡¤à ºàÒü[¹A¡ JÀKà ºåšà ºàJ 5 Kã ‘ƒ [Ò@ƒå šøàÒü\’ šã¤à "[Î[>¡ú ³>à "[Î Îà[Òt¡¸Kã ³P¡o íº¹¤à ³>à "³Îå *Òü¹[Aá¡ú

‘ƒ [Ò@ƒå [ºt¡ì¹W¡¹ ëó¡à¹ ºàÒüó¡’ ÒàÚ¤à "[Î Òü}ì¹\ã ëºà@ƒà \à[t¡Kã =àv¡û¡à ëó¡àR¡[º¤à ë>ìÑ•º ëšš¹ ‘[ƒ [Ò@ƒå’ "³Îå} ³[ÎKã Jè;šå>à W¡Òã Jè[ƒ}Kã šàR¡ì=àA¡šà "ìW¡ï¤à Îà[Òt¡¸ "³Îå} ³>à šã¤Kã l¡ü;Τ "³[>¡ú Ò@ƒB¡ã W¡Òã Jõ. Aå¡. 2018 "[Î>à 8 ºA¡ Ç¡¤[>; ëÒï[J¤à \à>å¯à¹ã 14 ƒKã 16 ó¡à*¤à ëW¡îăà Úà´•à W¡àl¡ü>à šàR¡ì=àA¡ìJø¡ú Ò@ƒB¡ã W¡ÒãKã ët¡àš ët¡àÙà ³ÅA¡ "³>à t¡à[³º Îà[Òt¡¸ƒà "JÄ¤à ³ã;ìÚ} =³ƒå>à šàR¡ì=à[Aá¡ú ³¹³[ƒ, Ò@ƒB¡ã W¡Òãƒà t¡à[³ºKã ¯à¹ã³W¡àKã Òü[t¡ÒàÎ "[Î W¡Òã 100 ǡ칡ú ³[ÎKã šàº>Îå ët¡ï[¹¡ú t¡à[³ºKã ÒüÒà> Òà>¤à 'Kulathankasi' ëA¡ï¤à V.V.S. Iyer >à Òü¤à ¯à¹ã³W¡à "[Î Jõ. Aå¡. 1917 t¡à ëó¡àR¡¤[>¡ú Îà[Òt¡¸Kã 볺à (l¡ü;Τ) "[ÎKã ³àR¡*Òü>>à t¡à[³º Îà[Òt¡¸Kã ³¹³ƒà JÄ-í>>¤à "ìW¡ï¤à ë=ï¹³ A¡Úà "³à šàR¡ì=àA¡šKà ëºàÚ>>à ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à Òü[@ƒ¹à šà=¢Îà¹[=ƒà ‘ºàÒüó¡ t¡àÒü³ &[W¡¤ì³”z "¯àƒ¢’ šãƒå>à ÒüA¡àÚJå´•[J¡ú ³[ÎKà ëºàÚ>>à W¡Òã Jè[ƒ}Kã šã¤à 'The Hindu Prize : 2017' "[Î Deepak Unnikrishnan ƒà ³à>à Òü¤à 'Temporary People' ëA¡ï¤à ë>à줺 "[Îƒà šãƒå>à ÒüA¡àÚJå´•[J¡ú ¯àó¡³ "³>à, ‘[ƒ [Ò@ƒå’ ëA¡ï¤à Òü}ì¹\ãKã J¤¹ "[Î t¡à[³º ëºà@ƒà ëó¡àR¡¤Îå W¡Òã 5 ǡ칡ú J¤¹ "[ÎKã "³[ƒ [Ò@ƒåKã A¡àR¡¤å>à ëó¡àR¡[º¤à ëW¡ìó¡àR¡[Å}Kã *[ó¡ÎÎå ëW¡îăà ëºàÒü>à íº¡ú ³¹³ ³Úà³ "[΃Kã t¡à[³º ëºàº "³Îå} Îà[Òt¡¸Kã ëÚ}ƒå>à Ò@ƒB¡ã l¡ü;Τ "[΃à t¡à[³º Îà[Òt¡¸ƒà "JÄ¤à ³ã;ìÚ} =³[J¤[>¡ú J¤¹ "³>à "ÎåA¡ W¡àl¡üJø¤à Îà[Òt¡¸Kã l¡ü;Τ A¡¹´•à Åã[À¤à? J¤¹ "³>à t¡à[³º Îà[Òt¡¸¤å W¡à*J;>¤à ët¡ï[¹¤à =¤A¡[Å} "[Î Úà´•à =àK;>ã}R¡àÒü[>¡ú ³[ošå¹ƒ[ƒ A¡ƒàÚ¡? "[ÎP¡´¬à Îà[Òt¡¸Kã ëó¡[Ñz줺 A¡¹´¬à ³t¡³ƒà, A¡¹´¬à >å[³;t¡à l¡ü¤à ó¡}ºB¡ƒìK? ³ãKã º´•à Úà´•à ëÒ>ìJø W¡à*J;šà, ³ã;ìÚ}  šàA¡šà "³Îå} "ì>ï-"ì>ï¤à =¤A¡ A¡Úà ët¡ïì=àAáA¡šà¡ú

ëó¡[Ñz줺, l¡ü;Τ ÒàÚ¤[Î Aè¡î´¶[>; ³ãÚà³ šè>¤à, [t¡>¤à, l¡ü>¤à, ¯à¹ã-¯àt¡àÚ Åà¤à¡ú \ìKàÚ-#îÅKã >å}R¡àÒü¹¤à ë=ï¹³ A¡ÚàÎå Úà*[¹¡ú [ó¡Âµ, A¡[¤ Îì@µº>, ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à A¡ÚàKã ³ÅA¡ l¡ü¤à ó¡}¤à, ³ìJàÚKà >A¡ÅãÄ>à ¯à¹ã Åà¤à; º³ƒ³ º³ƒ³Kã, \à[t¡Kã "³[ƒ ³à캳Kã *Òü¤à Îà[Òt¡¸Kã ³¹ã íº>¤à γθà A¡Úà JĤà¡ú ëÒïìƒàA¡šKã ë=ï¹³ƒà ¹à\ì³àÒ> KàÞê¡ã>à ÒàÚ[J- "There is money power, there is state power and power of the mob on the streets. What is our counter to those threats? The pen is the counter." γà\ƒà "ìA¡àÚ¤ƒà 'ìJàÚ¤å [A¡Ò>¤à, Åã}>¤à Åà=㹤à "A¡ã¤à A¡Úà íº[¹¡ú ³[Î A¡>à>à ë=}>K[>- A¡º³>à ë=}>Kƒ¤à ºàº[>¡ú "ƒå>à "Òü¤[Å}>à ë=ï>à ó¡>à, "A¡ã¤à íºt¡>à, >ã}t¡´•à ëó¡àR¡ìƒàv¡ûå¡>à ÒüKƒ¤[>¡ú ³[Î Ò@ƒB¡ã l¡ü;Τ "[ÎKã ³¹ç¡ *Òü¤à [=³ *Òü>à í>>[J¡ú ³Úà´•à JR¡[¤[¹¤ƒå[>- Jà-®¡à¹v¡>à \à; JàÚ¤à, "ìW¡ï-šãÅB¡ã γθà Úà´•à íº¡ú "ƒåKà "Òü¤à A¡ÚàÎå Òà;[š[J¤Kã ë=ïìƒàA¡ íºìJø¡ú "ƒå>à "Freedom of expression", "Shrinking space for dissent"  - γθà[Å} "[ÎKã ³¹³ƒà Úà´•à JÄ[J¡ú "ƒå>à Îà[Òt¡¸Kã l¡ü;Τ ÒàÚ¤[Î Aè¡î´¶Kã Åv¡û¡³ ëºï¤Kã ³=v¡û¡à "a festival of idea"- "¹ç¡¤à ¯àJº-ëºï[Å} ëó¡àR¡ìƒàA¥¡¤à ³ó¡³ "³Îå *ÒüKƒ¤[>¡ú

Ò@ƒB¡ã Îà[Òt¡¸Kã l¡ü;Τ "[΃à, t¡à[³º Îà[Òt¡¸ƒà "JÄ¤à ³ã;ìÚ} =³ƒå>à šàR¡ì=àA¡[Jø¤à "[ÎÎå ³¹³ Úà´•à W¡à¤à "³[> ÒàÚ>à ëºïî\¡ú ³¹³[ƒ, Jà-®¡à¹t¡A¡ã ‰à[¤[ƒÚà> ëºàº[Å}Kã ³>å}ƒà t¡à[³º "[Î Úà´•à [º¹¤à, W¡à*J;º¤à Aáà[ÎìA¡º ëº}ìM\ "³[>¡ú J胳 ³W¡à "³v¡} šã\¹¤ƒà t¡à[³ºKã ‘ÎU³ Îà[Òt¡¸’ (ÎU³ ÒàÚ¤[ƒ ή¡à, "šè>¤à ÒàÚ¤[>) Kã ³ÅA¡ "[Î[>¡ú ³[Î "R¡A¡šà Îà[Òt¡¸Kã ³ÅA¡ "³[>¡ú Jà-®¡à¹t¡A¡ã "Òü¤à, A¡[¤, š[r¡t¡ A¡Úà ëA¡ï¹Kà "ìW¡ï¤à ή¡à (ÎU³, &ìγ¤Ãã) ët¡ï[J¡ú "[ÎP¡´¬à ÎU³ "[Î [>}ì=ï šà[ÀîR¡ƒà "×´ÃA¡ šàR¡ì=àA¡[J ÒàÚ¡ú W¡àl¡ü¹àA¥¡à 300 [¤ [Î "³Îå} 301 & [ƒKã ³>å}ƒà íº[¹¤à ÎU³ Îà[Òt¡¸ "[΃à W¡àl¡ü¹àA¥¡à íÅì¹} 2381 íº; íÅì¹}[Å} "[Î A¡[¤ 843 >à Òü¤[>¡ú ³[³} JR¡ƒ¤à A¡[¤ 102 Úà*[¹¡ú A¡[¤[Å} "[ÎKã ³>å}ƒà >åšã "³[ƒ [Å>ó¡³ A¡ÚàKã ³ã*Òü[Å} Úà*[¹¡ú t¡à[³ºKã ÎU³ ™åKA¡ã Aáà[ÎìA¡º ëy[ƒÎ> "[Î "¯à}¤à =àB¡ã ³ÅA¡ "³[>¡ú ÎU³ Îà[Òt¡¸Kã ³>å}ƒà ºàÒü>ã}¤à A¡[¤ Thiruvallurar >à Òü¤à "Kural" "³Îå} ºàÒü>ã}¤ã íÅì¹}¤ã "³>à Òü¤à "Avvaiyar" ë=àÒüìƒàA¥¡à ³[³} W¡;[º¡ú

"[ÎP¡´¬à W¡à*J;º¤à t¡à[³º Îà[Òt¡¸Kã ³>å}ƒà, ëÒï[\B¡ã ³t¡³ƒà ët¡à³[=> *Òü>à R¡à[À¤à Òü[@ƒ¹à šà=¢Îà¹[=ƒà (Indira Parthasarthy) Ò@ƒA¡ ‘ºàÒüó¡ t¡àÒü³ &[W¡¤ì³”z "¯àƒ¢’ šãƒå>à ÒüA¡àÚJå´•[J¤à "[Î Úà´•à ³t¡ãA¡ W¡à¤à "³[> ÒàÚƒ¤à R¡³ìƒ¡ú ³ÒàA¡ ®¡à¹t¡A¡ã *Òü>à "ìW¡ï¤à, ³P¡o íº¤à "Òü¤à "³[>¡ú ³ÒàA¡ Jõ. Aå¡. 1930, \åºàÒü 7 t¡à t¡à[³º >àƒåKã Aå¡´¬àìA¡à>ೃà ëšàA¡Òü¡ú ³Úà´•à ³à¤å "Ee Paa" ÒàÚ>à JR¡î>¡ú ³ÒàA¡ t¡à[³ºKã ³[³} W¡;º¤à ¯à¹ã³W¡à, ë>à줺 "³Îå} ºãºà Òü¤à "³[>¡ú t¡à[³ºKã ëJàî\¢ Åè¤à "[Î>à ëÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà ë>à줺 16, ‰à³à 10 "³Îå} ¯à¹ã³W¡àKã ëJà³\ã>¤à ºàÒü[¹A¡ A¡Úà ëó¡àR¡ìJø¡ú ³àKã ‰à³à[Å}Kã ³>å}ƒà ‘+¹Uì\¤’ "[Î ³[³} Úà´•à W¡;[º¡ú ³[Î ëºàº A¡Úàƒà Òì@ƒàv¡ûå¡>à [ƒì¹v¡û¡¹ A¡ÚàKã ët¡àJàÒü¤à [ƒì¹G> A¡Úàƒà šåì=àv¡ûå¡>à ÅàÄìJø¡ú ³àKã "ît¡ ‰à³à[Å}- ‘>@ƒ> A¡=àÒü’ "³Îå} ‘¹à³à>å\๒ "[ÎÎå ³[³} Úà´•à W¡;[º¡ú ³ÒàA¡ t¡à[³ºKã "Òü¤[Å}Kã ³>å}ƒà Îà[Òt¡¸ "A¡à샳ã "¯àƒ¢ "³Îå} ÎUãt¡ >ài¡A¡ &A¡à샳ã "¯àƒ¢- ">ã šèÄà ó¡}¤à ³ãÅ[v¡û¡ ³ÒàA¡ ³ìt¡à³t¡[>¡ú Jõ. Aå¡. 1999 ƒà ³à>à Òü¤à ë>à줺 "Kuruthipunal" (The River of Blood) "[΃à Îà[Òt¡¸ &A¡à샳ã "¯àƒ¢ šã[J¤[>¡ú Jõ. Aå¡. 1999 ƒà ‘ιѬt¡ã Î@µà>’ "ƒåKà Jõ. Aå¡. 2010 ƒà ‘šˆ®è¡Èo’ Îå šãƒå>à ÒüA¡àÚJå´•[J¡ú ³à>à Òü¤à ºàÒü[¹A¡[Å} ®¡à¹t¡A¡ã ëºàº A¡Úàƒà Òì@ƒàv¡ûå¡>à ëó¡àR¡ìJø¡ú

Jõ. Aå¡. 1940 Kã ³t¡³ƒà ³à>à áày *Òü[¹îR¡ƒà ƒåA¡à> "³ƒà t¡à[³º Îà[Òt¡¸Kã ³¹³ƒà ¯à¹ã Åà>¤à "ƒå =¯àÚ Úà*>à t¡à¤à ëÒï¹A¡[J¡ú t¡à[³ºKã "šà¤[Å}>à ³ÒàA¡ ‰à³à Òü ÒàÚ¤[Î ë=àÒü>à JR¡>¹³ìƒ¡ú ³à[ƒ ë>à줺 "³Îå} ‰à³à ">ã³v¡û¡à ó¡\>à Jè; =à¤à R¡´¶ã¡ú ³àKã ëšàA¥¡ó¡³ Kumbakonam "[Îƒà ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à A¡Úà íº¡ú Îà[Òt¡¸ "³Îå} Î}ÑHõþ[t¡ Úà´•à W¡à*J;šà º³ƒ³ "³[>¡ú ³[³} W¡;º¤à "Òü¤à Janakiraman "[Î ³àKã ÑHåþºƒà Òü}ì¹\ã t¡[´¬¤à *\à *Òü¹´¶ã¡ú ³àKã ³ì¤àA¥¡à t¡à[³ºƒà Òü¤à ¯à¹ã A¡Úà šà¹Kà t¡àÒÀå ÒàÚ>à šà¹Kà t¡àÒÀA¡[J¡ú ³àKã *\à[Å}>à ³ìR¡à@ƒà ët¡àºÎìt¡àÒüKã ºàÒü[¹A¡[Å} šà>¤à šã¹A¡[J; ³à>à =¯àÚ Úà*>à šà¹A¡[J¡ú ³àKã ³Úà´¬à "³Îå \ì>¢[ºÑz *Òü¹´¶ã¡ú ³ó¡³ƒåƒà íº¤à ºàÒüì¤ö¹ãƒà W¡;ºKà ºàÒü[¹A¡ Úà´•à šà¹A¡Òü¡ú

ëÒï¹A¡šƒà íÅì¹} Òü¹A¡Òü¡ú ³àKã >åšã>à ëÒà[Ñšt¡àºƒà >àƒå>à íº[¹îR¡ƒà ³à>à Òü¤à ¯à¹ã³W¡à Òüƒå>à t¡àÒ>[J¡ú "ƒåƒKã ¯à¹ã³W¡àƒå ëW¡ìó¡àR¡ƒà ëó¡àR¡>¤à šã¹ç¡¤ƒà ³¹àÚ¤A¡ 󡤃Kã ëó¡àR¡[¤¹v¡ûå¡>à "Òà>¤à *Òü>à ºåšà 101 ó¡}[J¡ú 

"Îå´•à ëW¡ìó¡àR¡[Å}ƒà ³àKã ¯¹ã³W¡à[Å} ëó¡àR¡¤à ëÒï[J¡ú Jõ. Aå¡. 1968 ƒà ³ìJàÚKã º³ƒ³ƒà ƒ[ºt¡ ³W¡à 44 Òà;[J¡ú ³à>à ³ó¡³ƒåƒà W¡;tå¡>à "Aè¡Ùà ¯à¹ã-¯àìJàR¡ [=[\>[J "ƒåKà Îà[Òt¡¸ "A¡à샳㠳>à ó¡}Jø¤à ë>à줺 "ƒå Òü¹A¡[J¤[>¡ú ³[Î ³[³} Úà´•à W¡;[J¤à ë>à줺 "³à *Òü[J¡ú

³à¤å ³åÄà JR¡¤à "³Îå} Aè¡š¥à í>>¤à ³ã*Òü[Å}>[ƒ ³àKã íÒ-[Å}¤à ³P¡o "[Î ³à>à Òü¤à ‰à³à[Å}ƒà íº ÒàÚ>à ëÅàÚƒ>à ÒàÚ¹B¡[>¡ú ³[Î "Wå¡´¬[>¡ú ³àKã ºãºà[Å}ƒà Òü[t¡ÒàÎ "³Îå} [³ì=àìºà\ãKã ¯à¹ã A¡Úàƒà Úè´£¡³ *Òüƒå>à Òü¹Kà ³t¡³Kã γθà A¡Úà í>î>¡ú ³àKã ³[³} W¡;º¤à ‘+¹Uì\¤’ ÒàÚ¤à ‰à³à "[Î Jõ. Aå¡. 1976 t¡à [Ò@ƒãƒà Òì@ƒàv¡ûå¡>à ÅàÄ¤à ³t¡³ƒà, ®¡à¹t¡A¡ã Òü³ì\¢XãKã ³¹³ƒà Òü¤[> ÒàÚƒå>à ÅàĤà [=}[J¡ú "ƒå¤å, ³[ÎKã t¡à[³ºKã *[¹[\ì>º ët¡G "ƒå[ƒ [¤ [Î &Î [΃à ët¡G¤åA¡ "³à *Òü>à t¡´•[J¡ú ³ƒåÎå ³î³=}ƒ[ƒ t¡´¬à ët¡àA¡Ò>[J¡ú

Òü[@ƒ¹à šà=¢Îà¹[=>à ÒàÚ- "I firmly believe writing is a social act." ³[Î>à t¡à[Aá¤[ƒ Îà[Òt¡¸>à γà\ƒà ë=à[Aá¤à γθàKà Úà´•à ³¹ã íºî> ÒàÚ¤[>¡ú Îà[Òt¡¸>à ³t¡³Kã [Ò}¤Kã šå[X, ³t¡³Kã γθà A¡Úà í>>ƒå>à "ó¡¤à γà\ "³à šå¹A¥¡¤à ëÒà;>¤ƒà "ìW¡ï¤à šàî´¬ "³à *Òü[¹¡ú "ó¡¤à Îà[Òt¡¸ Jè[ƒ}³A¡ ³t¡³Kà ³¹ã íº>ƒ¤à íºìt¡¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.