Kà¹ã ³Åã} ëÒ>K;ºA¡šà

³[ošå¹ "šãA¡šà ëÑzt¡ "³à *Òü\¹¤Îå &[g> šà>¤à Kà¹ã[ƒ ³Åã} Úà´•à íº¤à ëÑzt¡ "³[>¡ú íº[¹¤à &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "[Î "ìW¡ï¤à ëÑzt¡[Å}ƒà íº>[¹¤à ³Åã} "ƒåKà ëÚ}>¤ƒà šR¡ìJ>-ëJĹì´ÃàÒü¡ú ³ãÅã}ƒà šà>¹¤[ƒ ³[ošå¹>à ëÒÀ´¬Îå ÚàÒü¡ú ëÒï[\A¡ ëÑzt¡ "[΃à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ³JºKã &[g> šà>¤à Kà¹ã ºàÛ¡ 4 Kã ³Úàƒà íºì¹¡ú ³³àR¡ W¡ÒãKã ³àW¢¡ =à ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà ³[ošå¹Kã ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à [ƒ[Ñ|v¡û¡ yàXìšàt¢¡ *[ó¡Î[Å}ƒà ë¹[\Ñz๠ët¡ïƒå>à íº[J¤à &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "[Î šèÄà 3,40,211 [>¡ú ³[ÎKã ³>å}ƒà 2,32,743 >à W¡àA¡à ">ã, 17,280 >à W¡àA¡à 3 "³Îå} 90,188 >à W¡àA¡à 4 šà>¤[>¡ú  ëÒï[J¤à Òü} 2010 Kã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤ƒà íº[J¤à &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã}>à 1,41,873 [>¡ú W¡àA¡à ">ã šà>¤à 1,03,099, W¡àA¡à 3 šà>¤à 8,678 >à "³Îå} W¡àA¡à 4 šà>¤à 30,096 [>¡ú ëÒï[J¤à W¡Òã 7 A¡ã ³>å}ƒà ÒàÚ¤[ƒ Òü} 2010 Kã &[šøº 1 ƒKã Òü} 2010 Kã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤ƒà ëÒ>K;ºA¡[J¤à &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã}>à šèÄà 1,98,338 [>¡ú ³[ÎKã ³>å}ƒà 34,172 [ƒ Ç¡š¥Kã W¡Òã "³JB¡ã ³>å}ƒà ÒàÚ¤[ƒ Òü} 2016 Kã &[šøº 1 ƒKã Òü} 2017 A¡ã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ëÒ>K;ºA¡š[>¡ú ëÒ>K;šKã W¡à} "[Î W¡à}W¡v¡à W¡Òã "³ƒà ºãÅã} 28 ëºà[´• ÒàÚ>à šà¤à ÚàÒü¡ú "ƒå>à &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "[Î W¡Òã "[ÎKã ³àW¢¡ ëºàÒü¹A¡šƒà ºàÛ¡ 3.7 ë¹à³[ƒ ëÅàÚƒ>à ëÚïK[>¡ú 

íº[¹¤à &[g> šà>¤à Kà¹ã[Å} "[ÎKã ³>å}ƒà ³Åã} J«àÒüƒKã Úà´¬[Î W¡àA¡à ">ã šà>¤[>¡ú ³[ošå¹ƒà ëÒï[\A¡ íº[¹¤à "šè>¤à &[g> šà>¤à Kà¹ã ³Åã}Kã W¡àƒà 68 ëÒ>¤[ƒ W¡àA¡à ">ã šà>¤[>¡ú &[g> šà>¤à Kà¹ã ³Åã} \õ\õ ëÒ>K;º[Aá¤[ÎÎå "Úà´¬[ƒ W¡àA¡à ">ã šà>¤à Kà¹ã íº¤Kã W¡à} ¯à}J;ºA¡šƒKã[>¡ú ëÒï[J¤à Òü} 2004 Kã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤ƒà íº[J¤à W¡àA¡à ">ã šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "[Î 75,333 [>¡ú ³³àR¡ W¡ÒãKã ³àW¢¡  31 ó¡à*¤ƒà íº[J¤à ³Åã}>à 2,32,743 [>¡ú ëÒï[J¤à W¡Òã 13 ë¹à³ "[΃à ëÒ>K;º[Aá¤[Î šèÄà 1,57,410 [>¡ú ³ã 12/13 Jåƒã}Kã W¡àA¡à ">ãKã &[g> šà>¤à Kà¹ã "³³³ íºî> ÒàÚ>à šà¤à ÚàÒü¡ú t¡´šàB¡ã º³ƒ[ƒ Úè³ì=àR¡ Jåƒã}Kã W¡àA¡à ">ãKã &[g> šà>¤à Kà¹ã "³³³ íº>ì¹ ÒàÚ>à ëºï¤Îå ÚàÒü¡ú ëÒï[J¤à W¡Òã J¹[Îƒà ³Åã} Úà´•à ëÒ>K;º[Aá¤[Î W¡àA¡à ">ãKã &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ëÒA¡ ³=}ƒà A¡à¹[>¡ú ëÒï[J¤à W¡ÒãKã ³àW¢¡ ó¡à*¤ƒà íº[J¤à A¡à¹Kã ³Åã} "[Î 37,966 [>¡ú Òü} 2016 A¡ã ³àW¢¡ ó¡à*¤ƒà íº[J¤à ³Åã}>à 31,266 [>¡ú 

W¡Òã "³ƒà 6700 ëÒ>K;ºA¡[J¡ú *ìt¡à [¹ìGàKã ³Åã}Îå \õ\õ ëÒ>K;ºv¡û¡¤à >ìv¡¡ú ³³àR¡ W¡ÒãKã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤ƒà ëšìyຠ4589, [ƒ\º 12,553 "³Îå} ëšà;-íW¡ ëÒàì@ƒàA¡-ëÒà[g> ët¡ï¤à 138 šèÄà 17,280 íº[J¤ƒå Òü} 2016 A¡ã ³àW¢¡ 31 ó¡à*¤ƒ[ƒ ëšìyຠ4551, [ƒ\º 11,202 "³Îå} ëšà;-íW¡ ëÒàì@ƒàA¡-ëÒà[g> ët¡ï¤à 132 šèÄà 15,885 t¡à ëÒ>K;ºA¡[J¡ú *ìt¡à [¹ìGàƒà ëÒ>K;[º¤[Î "Úà´¬>à [ƒ\º *ìt¡à[>¡ú Òü} 2016 A¡ã ³àW¢¡ ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà [ƒ\º *ìt¡à 11,202 íº[J¤ƒå Òü} 2017 A¡ã ³àW¢¡ ëºàÒü¤ó¡à*¤ƒà 1351 ëÒ>Kvå¡>à šèÄà 12,553 ƒà ëÒ>K;ºA¡[J¡ú

R¡[΃Kã W¡Òã 60/61 Kã ³³àR¡ƒà ³[ošå¹ƒà &[g> šà>¤à Kà¹ã[Î Ç¡š¥Kã 578 ëºà³ƒ³A¡ íº¹³Òü¡ú ëÒï[\A¥¡à W¡Òã Jåƒã}Kã 뺜¡>à ëÒU;ºA¡šƒKã ºàÛ¡ ³[¹Kã ³Úà ëÚï[ÅÀB¡ìƒï칡ú ëÒï[\A¡ W¡àA¡à ">ãKã &[g> šà>¤à Kà¹ã Jv¡û¡ƒà ºàÛ¡ ">ã³JàÚì¹à³ íº[¹¤[Î ëÒï[J¤à Òü} 1955-56 t¡[ƒ Ç¡š¥Kã 34 ë¹à³t¡³A¡ íº[J¤[>¡ú "³ì¹à³ƒà, &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à ëÒU;ºAá¤Îå º´¬ãKã ó¡ã¤³[ƒ ë=àÒü>à "ìÒà}¤à íº[y¡ú Òü´£¡àº ³>å}ƒà íº[¹¤à º´¬ã[Å} ó¡à*¤à ³[t¡A¡ W¡à>à šàA¡šà "³v¡à Úà*샡ú º´¬ã šãA¡š[>>à ³ó¡³ "Úà´¬ƒà &[g> šà>¤à Kà¹ã>à Aõ¡A¡ Aõ¡A¡ ÒüÄ[¹¡ú R¡àÒüÒàA¡ íºt¡>à yà[ó¡A¡ \à³ ë=à[Aá¡ú Kà¹ã[Å} ëÅĤƒà yà[ó¡A¡  šå[ºÎA¡ã A¡àR¡¤å ëA¡àA¡ R¡à*[¹¡ú º´¬ã [W¡>¤>à ³¹³ *Òüƒå>à "=å-"A¡àÒü >}>ƒ¤à A¡Úà Úà*[¹¡ú *Òü[¹¤à º´¬ãKã ó¡ã¤³Kà 뺜¡>à ëÒ>K;º[Aá¤à  &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "[ÎKà t¡ìÅ}>à W¡àÄ쉡ú º´¬ãKà W¡àă>à &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "R¡A¡šà ó¡}>à Úà³J;ºA¡šà "[Î>à º´¬ãKã Jèìƒà}[=¤à ët¡àÚ>à ë=àv¡ûå¡>à ³ã[Å-³ã>à ëÒ>K;ÒĤKã "ìW¡ï¤à ³¹³ "³Îå *Òüƒ¤à >ìv¡¡ú ëÒï[J¤à W¡Òã J¹Kã ³³àR¡ƒKã ëÑzt¡ "[΃à ë¹àƒ &[G샔zt¡à ³ãÅã-³ã>à ë=àA¡šKã W¡à} 뺜¡>à ëÒ>K;º[Aá¡ú W¡;[º¤à W¡Òã "[ÎKã *Òü>Îå ëÒï[J¤à t¡à} 23 ó¡à*¤ƒà ë¹àƒ &[G샔zt¡à ³ã 10 Kã šå[X ³àR¡ìJø¡ú &[g> šà>¤à Kà¹ãKã ³Åã} "[Π뺜¡>Îå ëÒ>K;ºA¡[JK[>¡ú ³ã Jåƒã}Kã &[g> šà>¤à Kà¹ã "³³³ íº>¹A¡šÎå Úà[¹¡ú "ƒå>à º´¬ã šàA¡ì=àA¡šà, *®¡¹ [¤ö\ Åà¤à, ó塃 [¤ö\ Åà¤>[W¡}¤à ëºïJ;šà Úà¤à ë=ï¹à}[Å} ëºïJ;šKã t¡R¡àÒü󡃤à íº¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.