l¡üv¡¹ šøìƒÅA¡ã 21 Ç¡¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü[¹¤à ºì´¬àÒü¤à "[Î A¡¹´¬à ³ãÅìA¥¡à?

ÒàÚ[¹¤à ³ãÅA¡ "[Î "ît¡ A¡>àÎå >ìv¡; W¡Òã 44 Ç¡¹¤à, ³Úè³-³îA¡, Òü³å}-³>å} šè´•³A¡ =àìƒàv¡ûå¡>à ºì´¬àÒü¤à (ÎĸàÎã) "³à *Òü[¹¤à ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=[>¡ú ³ãÅã} ëA¡à[t¡ 22 íº¤à, ëºàA¡ ή¡àKã [Ît¡ 80 íº¤à, ®¡à¹t¡A¡ã ¹à\>ã[t¡Kã Òü[t¡ÒàÎt¡à "ìW¡ï¤à ³ó¡³ "³à A¡[À¤à, ®¡à¹t¡A¡ã "Òà>¤à šø‹à> ³”|ã *Òü[J¤à š[r¡t¡ ë>Ò¹ç¡Kã ëšàA¥¡ó¡³ *Òü¤ƒà >v¡>à "ìW¡ï¤à ³ãÅA¡ A¡Úà šåì=à[Aá¤à, l¡üv¡¹ šøìƒÅAå¡´¬à "ìW¡ï¤à ¹à\¸ "³Kã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¤à ÒàÚ¤[Î "¹àÚ¤à =¤A¡ >ìv¡¡ú ³ìR¡à@ƒà A¡[¹P¡´¬à ³P¡o J¹[ƒ íº¤à t¡àÒü; ³ÚೃKã ëÒì@ƒàA¡šà Å[v¡û¡, ëºï[Å}-`¡à> ëW¡>¤à t¡àÒü¡ú ÒüW¡³ W¡´¬à ³ãÅA¡ "³[ƒ *Òü¹´Ãì¹àÒü¡ú ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=>à ³àW¢¡, 2017 t¡à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü>à ¯àÅA¡ ëºï¤à ³t¡³ƒà íº¤àB¡ã ¯àì=àA¡ *Òü[J; ³àKã ³¹³ƒà Úà´•à R¡àR¡>[J- "A Hindu Priest as Chief Minister", "A Hindu Harliner", "An RSS backed Chief Minister", "A Chief Minister for Ram Mandir Mission" "[Î>[W¡}¤à A¡Úà¡ú ³t¡³ƒåƒKã 'Îå ³à¤å A¡>àì>à ÒàÚ¤[Î R¡[Î ó¡à*¤à ëÚ}ƒå>à ºà[Aá¡ú 'Kã[ƒ ¹à\>ã[t¡Kã ¯àJìÀà> í>>¤à >ìv¡, ³ã "³Kã t¡ãA¡-J>, ³P¡o í>>¤[>¡ú 

>å}R¡àÒü[¹¤[ƒ, Ò@ƒA¡ Åà”z>å P¡œ¡>à Òü¤à "The Monk who Became Chief Minister" (Blooms bury, 2017) ëA¡ï¤à ºàÒü[¹A¡ "³à ë=}î>¡ú ºàÒü[¹A¡ "[Î šà¤ƒà ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=A¡ã ³¹³ƒà "Aè¡Ùà ¯àì¹àº J¹[ƒ JR¡¤à R¡´¶ã¡ú 'ìR¡à@ƒà ó¡à*¹A¡šà "³Îå} JR¡\¤à "W¡´¬à ¯àì¹àº, 'Kã "ìÅ}¤à ë³àt¡ ÒàÚ¤à t¡à¹¤[ƒ- ë™àKã "[ƒt¡>¸à>à= W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¤ƒà ³t¡ãA¡ W¡à¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ³ìR¡à@ƒà =ì´¶àÚ ëÅ}¤à, ëÒà;>¤à A¡>¤à, [³>å}[Å "³Îå} ³ã*Òü¤Kã ëΤàƒà ºèšW¡¤à, íºt¡-ºàÚ¹à, ³ãW¡³Kã ÚàÒüó¡>¤à J>¤à, A¡ÀA¡šà-[³ìÒï¤à íºy¤à, ëÅgà-=å³\à Úàƒ¤à, γà\ W¡à*J;>¤à ëÒà;>¤ƒà šè´•³A¡ A¡;ì=àA¡šà R¡´¬à, Åà-R¡à \㤤å >å}[Å¤à ¯àJìÀà> ëW¡>¤à ³ãÅA¡ "³[>¡ú ³àKã šå[X ³ãÚà³Kンv¡û¡à A¡;ì=àAá¤à "³[>¡ú ‹³¢>à º³\ã} *Òü¤à ³àKã šå[Xƒà ‹³¢>à šã[¹¤à "šàA¡šà ¯àJº, >ã[t¡, "ìW¡;šà [ƒ[Î[šÃ> šè´•³A¡šå ³àÄ>à J>¤à ¯àJìÀà> ³Úà³ "[Î ³ãÚà³Kã ÅàÎ@ƒà šà>[Å@ƒå>à, ³à>à "ît¡Kà ³àĉ¤à ºì´¬àÒü¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ "³à *Òü[¹¡ú ³àKã J«àÚƒKã "ì=àÒü¤à ³P¡o[ƒ ³ãÚà´¬å t¡ìÅ}>à, =ì´¶àÚ ëÅ}>à, ët¡ï[ÅĤà Úà*ƒ>à ëÅ}>à >å}[Ťà R¡´¬à "³Îå} ³[ÎKンA¡ šè´•³A¡ A¡;ì=àA¡šà R¡´¬à "[Î[>¡ú ³ã Jè[ƒ}³v¡û¡à ³[ÎKã ³P¡o "[Î ëW¡Ä¤à ëÒà;>[¹¤[>¡ú "¯à¤[ƒ, *Òü¤à R¡³ƒ¤à "[Î[>¡ú ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=A¡ã šå[X ³åÄà í>>¹Kà ³ìR¡à@ƒà íº[¹¤à ³P¡o "[Î ³åÄà JR¡¤à R¡´¶ã¡ú '[ƒ l¡üv¡¹ šøìƒÅt¡à íº¤à ³ãÅA¡ "³Îå >ìv¡ "ƒåKà ¹à\>ã[t¡Kã ƒº "³v¡Kà ³¹ã íº>\ìƒ, ¹à\>ã[t¡ Úà*¤à ³ãÅA¡ "³Îå >ìv¡¡ú "ƒå>à ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=>à Úà>¤à, W¡à>[¤>¤à [W¡ì¹àº ët¡ï¹ç¡¤Kã "=¢ íºìt¡¡ú '>à šà³\¤[ƒ ®¡à¹t¡A¡ã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ Jè[ƒ}³A¥¡à ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=A¡ã šå[X šà¤à, í>>¤à "[Î[>¡ú R¡[Î ë™àKã "[ƒt¡>¸à>à= "[Î ®¡à¹t¡A¡ã ëó¡ì>àì³>> "³à *Òü[¹¤[Î ºàÒü>à ëÅ´¬à >ìv¡; ³Åà>à ëÒà;>¤ƒKã *Òü¹A¡š[>, ³Åà>à ëų\¤[>¡ú

ë™àKã "[ƒt¡¸à>à= ÒàÚ¤à [³} "[Î[ƒ ³à>à W¡Òã 22 Ç¡¤ƒà, Jõ, Aå¡. 1994, ëó¡¤ö硯à¹ã 15 ƒà ‹³¢Kã W¡;>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ºì´¬àÒü¤à ³t¡³ƒà ë=à>[J¤à [³}[>, ÎĸàÎã *Òü¤Kã [³}[>¡ú ³³à-³šà>à ë=à>¤à [³}[ƒ "\Ú [Î}Ò [¤Ñz ëA¡ïÒü¡ú ³ÒàA¡ Jõ. Aå¡. 1972, \å> 5 ƒà Úå [šKã l¡üv¡¹A¡àÅã [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³>å} W¡Äà íº¤à ³àκKàò* JåU}ƒà ëšàA¡Òü¡ú (³[Î ëÒï[\A¡ l¡üv¡¹J@ƒ ¹à\¸Kã íºì¹¡ú) W¡Òã 38 ëó¡àì¹Ñz ë¹g¹ *Òü>à =¤A¡ ët¡ï¹´¬à, ëÒà;>¤à A¡>¤à, ³W¡à[Å}¤å ³ã *Òü>¤à ëÒà;>¤ƒà šèA¥¡ã} W¡R¡[J¤à, šèA¡ìW¡º ëÅ}¤à, ëÅgà-=å³\à Úàƒ¤à "ìšàA¡šà "à>@ƒ [Î}Ò [¤Ñz>à ëšà[Ñz} t¡à[¹¤à JåU} "[΃à ëšàA¡[J¤[>¡ú ³W¡ã>-³>à* t¡ì¹;[>, [š¤à 4, [>ìR¡àº 3; "\Ú>à 5 Ç¡¤[>¡ú Jõ. Aå¡. 1991 ƒà =¤v¡û¡Kã ëšà;=à[J¤à "ìšàA¡šà "[Î Úå [šKã ³ó¡³ A¡Úàƒà ëšà[Ñz} t¡àƒå>à =¤A¡ ët¡ï[J¡ú ³¹³ "ƒå>à, "ìšàA¡šã "³Îå} ³ìW¡[Å}>à ³à¤å ëW¡A¡ÅãÄà ëÅĹA¡[J¡ú ³ìW¡[Å}>à ³à¤å "Òà>¤à ºàÒü[¹A¡ t¡[´¬¤à ëÒï[J¡ú

"\Ú [Î}Ò [¤ÑzA¡ã ëšàA¥¡ó¡³ JåU}Kã [³}[ƒ šà>W塹 ëA¡ïÒü¡ú Úè´•àA¡ 15 ƒKã 20 ó¡à*¤à íº¤à, W¡ã}Kã º³ *Òü>à ët¡ï¤à "šãA¡šà JåU} ³W¡à "³[>¡ú ³ÒàA¡ "ó¡¤à áày "³à *Òü>à ëÒï¹A¡Òü¡ú ¯à[ƒ A¡Úà R¡àR¡Kì@ƒ, =¤B¡ã ³ã[>¡ú ó¡v¡¤à ³ãKà [t¡Ä샡ú JåU}Kã šå[X *Òü¤à ³¹´•à =¤A¡-Òü>JàR¡ Úà´•à ët¡ï¹A¡Òü¡ú "ÚèA¡ R¡”zà ëÒïK;[º¡ú ÒüìTຠëA¡àÒü¤à, ëºï l¡ü¤à, Å> ëÅ>¤à ³àKã ³ì=ï *Òü¹A¡Òü¡ú Úè³ ëA¡àÒü¤ƒà =¯àÚ Úà*Òü¡ú ³>à-³Åã}, l¡ü-¯à =à¤ƒà šèA¥¡ã} W¡R¡[R¡¡ú Å> ëΤà ët¡ï¤à "[Î[ƒ ³àKã ‹³¢ *Òü칡ú "àÅø³ƒà íº¤à ³t¡³ƒÎå Å> ëºàÒü, W¡à} >àÒü>à ëΤà ët¡ï¤à ëºìœ¡¡ú "R¡à} *Òü[¹îR¡ƒKã ëÒï>à ³¹³ ë³àA¡šà, ÒàÚ¤à Òü>¤à, =¤A¡ A¡>¤à ë>àÀåA¡šà [>šà³W¡à "³à *Òü>à ëÒï¹A¡Òü¡ú ³[ÎKã º³W¡;-Åà\; "[Î ³àKã šå[Xƒà =àìƒàA¡šà Úàƒ>à ³[³ t¡à[J¡ú W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü¹¤à ³t¡³ƒÎå ³àKã º³W¡;-Åà\;t¡à "ìÒà}¤à "³v¡à íº[J샡ú ÒüW¡³ W¡´¬à, W¡àl¡üì=àA¡šà, >àšº ët¡ïƒ>à, ³ã Jè[ƒ}³A¡šå W¡š ³àÄ>à l¡ü¤à R¡´¬à, \à;-[¤\à; JàÚƒ¤à šèA¡ìW¡º ëW¡>¤à, ³ÅàKã ³ì=ïƒà šèA¥¡ã} W¡R¡¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ "³à *Òü[¹¡ú

JåU}Kã šøàÒü³à¹ã ÑHåþºƒà ºàÒü[¹A¡ t¡´¬à ëºàÒü¹¤à ³tå¡}ƒà ˜¡[ÈìA¡Åt¡à ºàv¡ûå¡>à [¤ & t¡´¶ã¡ú A¡ìº\Kã šå[XƒÎå ³ìJàÚ ³³àÄ¤à ³Úà³ šè>[ÅÀKà ³¹ê¡š "³à ëÅ´¶ã; ÅàÄ-ëJà;>¤à, γà\Kã =¤A¡ A¡Úà ët¡ï¹A¡Òü¡ú ³à>à t¡[´Ã¤à A¡ìº\ Shri Bharat Mandir Inter College "[Î ‹³¢Kã Î}Ñ‚à> "³>à W¡ºàÒü¤à A¡ìº\ *Òü¤à ³¹´•à º³W¡;-Åà\; [ƒ[Î[šÃ@ƒà Úà´•à ëW¡A¡Åã[À¡ú "\Ú, áày *Òü[¹îR¡ƒà "ó¡¤à ¯àR¡àR¡ìºàÚ (*ì¹t¡¹) "³à *Òü¹A¡Òü¡ú [ƒì¤[t¡} A¡[´š[t¡Î>[Å}ƒà ³à>à ³ìA¡àA¡ A¡Úà t¡à[J¡ú ³=}ƒà ˜¡[ÈìA¡Åt¡à íº¤à š[r¡t¡ º[ºt¡ ë³àÒ> ų¢à K¤>¢ì³”z [š [\ A¡ìº\ƒà MSc t¡´¶ã¡¡ú ³t¡³[΃[> "\ÚKã šå[Xƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à "³à ºàA¡[J¤[Î ú ³à>à ‹³¢ƒà šèA¥¡ã} ºèšW¡¤à ³t¡³ƒà, "Å}¤à ³t¡³ƒà ëKà¹àJ>àƒ ³[@ƒ¹, "àÅø³ƒà W¡;tå¡>à ºàÒü Jå¹ç¡´¬à t¡v¡>à W¡;º´¶ã "ƒåKà ºàÒüÅR¡ (³k¡) "ƒåKã ³ìA¡àA¡ *Òü[¹¤à ³Ò”zKà t¡v¡>à l¡ü>ƒå>à ¯à¹ã Å๴¶ã¡ú ³¤à>ã ³åÄà JR¡>칡ú ³Ò”z *Òü[¹¤à P¡¹ç¡ "®¡àÒüƒ¸à>à=>à "\Úƒà t¡v¡>à ÒàÚ- ‘‘"\Ú, >R¡ ë™àKã *ÒüKƒ¤[> ºÛ¡o íº¡ú >ÒàA¡ ºì´¬àÒüƒå>à "àÅø³ "[΃à íº¹[Î, γà\Kã ëΤà ët¡ï¹[Ρú’’ "\Ú ³åÄà J[À¡ú ³t¡³ƒåƒà ®¡à¹v¡à ¹à³ \@µ®è¡[³Kã "A¡>¤à #ìÒï ºàìAá¡ú ³àÑz¹ *¤ ÎàÒüX "Òà>¤à W¡Òã t¡[´Ã¤à "ƒå ët¡àA¡ì=àAáKà ¹à³ 
\@µ®è¡[³ "àì@ƒàº> Úà*칡ú ³àKã P¡¹ç¡>à ÒàÚ¹A¡šà ¯àó¡³ƒå ³åÄà J[À¡ú ³àKã P¡¹ç¡>à [ƒÀãƒà ºàìÚ}¤à W¡;šà ³t¡³ƒåƒÎå ³à¤å ÎĸàÎ ‹³¢ W¡;>¤à ÒàÚ¹A¡[J¡ú ³åÄà JÀ¤à ³tå¡}ƒà, Jõ, Aå¡. 1993, >줴¬¹ =àƒà, Òü³å}-³>å}, ³¹ã-³t¡à, ³¹ê¡š-³šàR¡, ³îÒ t¡´¬à šè´•³A¡ =àìƒàAá´ÃKà A¡>à³v¡à t¡àA᳃>à ëKà¹àJšå¹ƒà W¡;[J¹´¶ã¡ú ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà Jõ. Aå¡. 1994, ëó¡¤ö硯à¹ã 15 ƒà ³Ò”z "®¡àÒüƒ¸à>à=>à ³à¤å >à= š”‚Kã ë™àKã (ºì´¬àÒü) "³à *Òü>à ºàÒü³å} (ºàÒü[³}) ëºï[J; ³[³} ë™àKã "[ƒt¡¸à>à= ëA¡ï[J¡ú J¤¹ƒà ³à>à ºì´¬àÒü¤Kã šàl¡ü t¡à¤ƒà Òü³å}-³>å}K㠳㠚贕³A¡ ºàv¡ûå¡>à Ò}º´¶ã¡ú ³ƒåƒà P¡¹ç¡>à ÒàÚ- ‘‘>R¡Kã >W¡à[>šà "[Î "\Ú *Òüì‰, ë™àKã "[ƒt¡¸à>à= *Òüì¹; ‹³¢Kã W¡;>¤ã ³tå¡} ÒüÄà "àÅø³ƒà íºƒå>à ³ãÚà³Kã ëΤà ët¡ï¹[>¡ú’’ ³ìJàÚ>à W¡;[º¤à ºàÒü>ã} º´¬ã "[Î ³Òà샤 >ã}¤à A¡àR¡¤å "³[>¡ú W¡;>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ³à>à ºì´¬àÒü¹¤à ³tå¡}ƒà ³àKã ëšàA¥¡ó¡³ JåU}ƒà ºàv¡ûå¡>à [®¡Û¡à [>¤à ëA¡àÚW¡; W¡;º´¶ã¡ú ºàÒü>ã} º´¬ã "[ÎKã "ìW¡;šà [>Ú³, W¡;>-ëºà>W¡; A¡Úà íº¡ú >àƒà Î>à Úà>¤à "[Î t¡R¡àÒü󡉤à W¡;>¤ã "³[>¡ú ³àKã P¡¹ç¡>à íº[J‰¤à ³tå¡}ƒà ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=>à Jõ. Aå¡. 2014 ƒà ÒàÚ[¹¤à ºàÒüó¡³, ³k¡ "[ÎKã ºå[W¡}¤à *Òü¹´¶ã¡ú "ìW¡;šà [>Ú³Kã ³Jàƒà ³à>à ³k¡ "[Î ó¡\>à W¡ºàÒü¹´¶ã¡ú 

³à[ƒ Úà´•à W¡´•à íº¡ú ³àKã A¡àƒà ó¡³å} "³Kà ët¡¤º "³Kà íº¡ú W¡àl¡üJø¤à "àÅø³ "³[>¡ú "ÚèA¡ R¡”zà ëÒïK;ºKà "ì=R¡¤à ³t¡³ó¡à*¤à =¤A¡ ët¡ïÒü¡ú Å> 400/500 ëºàÒü, ³ƒåKã ëΤà ët¡ïÒü¡ú \à; Ç¡>à íº[¹¤à "àÅø³Kã ®¡v¡û¡[Å}Kã "¯à;-"šà ëÚ}[Å[À, ÚàÒüó¡-ë=ï¹àR¡ A¡Úà ët¡ïÒü¡ú ‘‘\>t¡à ƒ¹¤à¹’’ ³ãÚà³Kã l¡ü>¤Kã =¤A¡ ët¡ïÒü¡ú ³ìJàÚ º³ƒ³Kã J;>-íW¡>¤à A¡Úà [¤W¡à¹ ët¡ïÒü, J;>¤à A¡Úà Å”zàÒü>[Å[À¡ú ">à-ºàìÚ}, ÑHåþº, A¡ìº\ A¡Úà [º}J;[º¡ú ³ÒàA¡ ³[³} Úà´•à W¡;[J¡ú

¹à\>ã[t¡Kã º³ƒà, Jõ. Aå¡. 1998 ƒà ³à>à ëºàA¡ ή¡àKã ³ãJº ë=}>ƒå>à ³àÚ šàA¡[J¡ú 12 Ç¡¤à ëºàA¡ ή¡àKã J«àÚƒKã >Òà *Òü[¹¤à &³ [š (W¡Òã 26) *Òü[J¡ú ³=}-³=} Jõ. Aå¡. 2015 ó¡à*¤à t¡à³¢ 5 ¹A¡ ëºàA¡ ή¡àKã &³ [š *Òü[J¡ú &³ [š "³à *Òü>à ëºàA¡ ή¡àƒà "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} Úà[J, JÄ-í>>¤à A¡Úàƒà Źç¡A¡ Úःà >v¡>à ëÑz[@ƒ} A¡[³[t¡ A¡ÚàKã ë³´¬¹ *Òü>à =¤A¡ ët¡ï[J¡ú ³ÒàA¡ ³[³} W¡;º¤à šà[º¢Úàì³”z[¹Úà> "³Îå *Òü[J¡ú

³à>à ‹³¢ "³Îå} ¹à\>ã[t¡Kã º³ƒà γà\ W¡à*J;>¤à =¤A¡ A¡Úà ët¡ï¹A¡šƒà ³ãÚà´•à ³à¤å >å}[Å>à ëÅàÄ[J; ³ãÚà´•à Úà¤à, šà´¬à íº¤àB¡ã ºå[W¡}¤à ³ãÅA¡ "³à *Òü[J¡ú ³à>à Î}ÑHõþt¡ ëºàº "³Îå} [Ò@ƒå A¡ºW¡¹; ë³[ƒìA¡º &ƒå¸ìA¡Î> "³Îå} ëÒà[Ñšt¡àº; ºàÚ¹¤Kã ëΤà; Å> ëºàÒü¤à "³Îå} ëÚàA¡šà; ë™àKKã ëΔz¹ A¡Úà [º}J;šà; ëÎà[ÎìÚº Òàì³¢à>ã šå¹A¥¡¤à =¤A¡ A¡Úà ³àÚ šàA¥¡à šàÚJ;[J¡ú

³àKã ³t¡³ƒà Úå [š Òã¹³A¡Úàƒà ëÅà;=¹¤à, "¯à;šà A¡Úà>à =À¤à, ëºà &@ƒ *ƒ¢¹Kã ó¡ã¤³ ó¡;y¤à, A¡à}-ëJà} W¡àÒü¹¤à ¹à\¸ "³à *Òü¹´¶ã¡ú ³ãÚà´•à "*>¤à, "ó¡¤à ¹à\¸ "³à *Òü¤à šà´Ã´¶ã¡ú ³t¡³[΃à [¤ ë\ [š>à ιA¡à¹ šàÚ[J¡ú ³åÄà JÀ¤à ³tå¡}ƒà ºì´¬àÒü¤à ë™àKã "[ƒt¡¸à>à=šå W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü>à Òàš[J¡ú ³ƒå "Wå¡´¬à *Òü[J¡ú ëÒï[\A¡ Úå [š "[Î "ì>ï¤à W¡à*J;šKã º´¬ãƒà ëJàR¡ì\º ÚàR¡>à W¡R¡[Å[À¡ú \Ú *ÒüÚå ë™à[K "[ƒt¡>¸à>à=¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.