[š & [š W¡Òã 5 ëA¡à³ì=àA¡[J¤à

[š & [š W¡Òã 5 ëA¡à³ì=àA¡[J¤à ³[ošå¹, [³ì\๳ "³Îå} >àKàìº@ƒƒà [š & [š (ëšøàìt¡ìv¡û¡ƒ &[¹Úà šà[³¢;) ëA¡à³ì=àA¡šKã ³t¡³ ³Jà t¡à>à W¡Òã ³R¡à Åà}ìƒàA¡ìJø¡ú ëó¡àì¹Ä¹[Å}>à W¡R¡¤ƒà "[=}¤à =´¬à [š & [š "[Î ëÒï[J¤à Òü} 2011 ƒKã W¡Òã "³³³Kã "³Îå} ">ã/">ãKã *Òü>à ëA¡à³ì=àv¡ûå¡>à ºàAá¤à ³tå¡}ƒKã Ò@ƒ[v¡û¡ ³=} W¡ÒãKã \>å¯à¹ã 1 ƒKã ëÒï¹Kà ºà[Aá¤à Òü} 2022 Kã [ƒìδ¬¹ 31 ó¡à*¤à W¡Òã 5 Kã *Òü>à ëA¡à³ì=àA¡[J¤[>¡ú ³[ošå¹ Úà*>à "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡ "׳ƒà ÒüÒà> Òà>¤à *Òü>à [š & [š ëA¡à³ì=à¹A¡[J¤[Î ëÒï[J¤à Òü} 2011 Kã \>å¯à¹ã t¡à} 1 ƒKã[>¡ú Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>[Ñ|>à Òü} 2010 Kã *ìv¡û¡à¤¹ =àƒà "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡ ">ã-"¹ç¡>àW¡º šøìƒÅ "³Îå} [Î[B¡³Kã ³ó¡³ J¹ƒà [š & [š ëA¡à³ì=àA¡Jø¤à ³tå¡}ƒà ³[ošå¹, [ì\๳ "³Îå} >àKàìº@ƒƒÎå W¡à}ìÚ} *Òü>à Òü} 2011 Kã \>å¯à¹ã t¡à} 1 ƒKã [ƒìδ¬¹ 31 ó¡à*¤à W¡Òã "³Kã *Òü>à ëA¡à³ì=àA¡[J¤[>¡ú ëA¡à³ì=àA¡šà "[Î W¡Òã "³³³Kã *Òü>à Åà}ìƒàv¡ûå¡>à ºàAá¤à ³tå¡}ƒà ëÒï[J¤à Òü} 2014 ƒKã W¡Òã ">ã/">ãKã *Òü>à ëA¡à³ì=àv¡ûå¡>à ºàA¡[J¤[>¡ú š>¤à Úà¤[ƒ, Òü} 2010 Kã [ƒìδ¬¹ t¡à} 15 ƒà ³t¡³ "ƒåKã Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>Ñz¹, [š [W¡ƒ´¬¹´•à W塹àW¡à@ƒšå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã JåKà ƒà³ ³>àv¡û¡à ³ó¡³ "ƒåKã ³ãÚà³Kà l¡ü>¤à "³ƒà ‘"๠& [š(ë¹[Ñ|ìv¡û¡ƒ &[¹Úà šà[³¢;)/[š & [šKãKã ³t¡àR¡ƒà Úå[>Ú> K¤>¢ì³”z>à [ó¡ì¹š J¹à ëºïì¹, "=å¤ƒà ºàl¡üì=àAáK[>’ ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàAá´Ã¤à ³tå¡}ƒà [³[>[Ñ| *¤ ëÒà³ &[ó¡Ú΢ (ëó¡àì¹Ä΢ [ƒ[¤\>) >à W¡Òã "ƒåKã [ƒìδ¬¹ 30 ƒà *ƒ¢¹ "³à ë=àv¡ûå¡>à ³[ošå¹ Úà*>à "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡ "׳ƒà W¡Òã "³Kã *Òü>à [š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡[J¤[>¡ú

‘ëó¡àì¹Ä΢ &v¡û¡, 1946’ Kã ³Jàƒà [³[>[Ñ| *¤ ëÒà³ &[ó¡Ú΢>à Òü} 1958 ƒà ë=àA¡[J¤à *ƒ¢¹ "³>à ë¤àƒ¢¹ ëÑzt¡ "³à *Òü[¹¤à ³[ošå¹[Î ëšøàìt¡ìv¡û¡ƒ &[¹Úà[> ÒàÚ>à ºàl¡üì=àv¡ûå¡>à ®å¡t¡à>Kã [Î[t¡\>[Å} >v¡>à "ît¡ ëó¡àì¹Ä¹[Å} W¡R¡¤ƒà "[=}¤à =³ƒå>à ºàA¡[J¤[>¡ú ®å¡t¡à>Kã [Î[t¡\> >v¡¤à "ìt¡àÙà íº¤àA¡[Å}Kã [Î[t¡\>[Å}>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡ìK ÒàÚ¹¤[ƒ Òü[@ƒÚà K¤>¢ì³”zA¡ã ³¹ã íº>¤à "ì=à[¹[t¡ƒKã ³àR¡ì\ï>>à "Úà¤à ëºïÒ[À¡ú "Úà¤à "[ÎÎå Òü¹àÚ ºàÚ>à šã¤à >ìv¡, ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤Kã ³[t¡A¡ W¡à¤à ³¹³ šã‰¤[ƒ Úà샡ú ¤à}ºàìƒÅt¡à íº¤à ³ãît¡[Å}>à ³ìJàÚKã šà[¹-šå¹ãKã ëÒïó¡³ *Òü[¹¤à ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤ƒó¡à*¤à "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤>à ³¹³ *Òüƒå>à Jèì¹ï =à}Ò>¤à A¡Úà íºJø¤[>¡ú ëÒï[J¤à Òü} 2010 Kã >줴¬¹ =àƒà Òü´£¡àºƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ š[¹Èƒ, Òü´£¡àºKã šÃà[t¡>³ \å[¤[º (75Ç¡¤à W¡Òã) Kã ë=ï¹³ƒà Źç¡A¡ Úà>¤à ¤à}ºàìƒÅt¡Kã ºàA¡[J¤à ³ãît¡ ³W¡à J¹à [yšå¹àƒà =å}º¤à ³tå¡}ƒà ³[ošå¹ƒà W¡R¡>¤à [³[>[Ñ| *¤ ëÒà³ &[ó¡Ú΢t¡Kã ëó¡àì¹Ä΢ (ëšøàìt¡ìv¡û¡ƒ &[¹Úà) *ƒ¢¹, 1958 Kã ³Jàƒà "Úà¤à ëºï>¤à ëÒà;>[¹îR¡ƒà ³t¡³ W¡à>à ³[ošå¹ƒà =å}¤à R¡³ƒƒå>à ë=ï¹³ ëÒ賈Kã Úà*¤à ó¡}[Jƒ¤[>¡ú "ƒå¤å ëÒï[\[v¡û¡ íº¤àA¡ J¹Kã [Î[t¡\>[Î} >v¡>à "ît¡ íº¤àA¡[Å}Kã [Î[t¡\>[Î}>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤ƒà "Úà¤à ëºï¤Kã ³ì=ï t¡à쉡ú ³[Î Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>[Ñ|>à "¯à}-ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡ J¹Kà ëºàÚ>>à ³[ošå¹ƒà [š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡[J¤ƒKã[>¡ú 

ÒàÄ[ƒ "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡šƒà ³¸à@µà [Î[t¡\>[Å} Úà*¹³ƒ¤[>¡ú "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤à ëA¡à³ì=àA¡šƒà "àó¡Kà[>Ñ‚à>, šà[A¡Ñ‚à>, W¡àÒü>à "³Îå} ³¸à@µà Úà*[J샡ú "ƒå¤å Òü} 2014 Kã \>å¯à¹ã t¡à} 1 ƒKã Òü} 2015 Kã [ƒìδ¬¹ 31 ó¡à*¤à ëA¡à³ì=àA¡šKã *ƒ¢¹ƒà Òüì>ï ë>ï¤à ëšøà[®¡\> "³à Òàš[W¡@ƒå>à ³¸à@µàKã [Î[t¡\>[Å}Îå Òü[@ƒÚà> [³Î@ƒKã >vö¡Kà [®¡\à *> &¹àÒü줺Kã Jèìƒà}W¡à¤à íº¤à &Úà¹ìšàt¢¡ "³ƒKã [®¡\à ëºï¹Kà ³[ošå¹, >àKàìº@ƒ "³Îå} [³ì\๳ƒà W¡R¡¤Kã Jèìƒà}W¡à¤à íºÒ>[J¤[>¡ú ëÒï[\A¡ ³[ošå¹, >àKàìº@ƒ "³Îå} [³ì\๳ƒà W¡R¡¤ƒà Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>[Ñ|ƒKã ³àR¡ì\ï>>¤à "Úà¤à ëºï¤Kã t¡R¡àÒü󡃤à íº[¹¤[Î "àó¡Kà[>Ñ‚à>, šà[A¡Ñ‚à> "³Îå} W¡àÒü>à Jv¡û¡à R¡àÒü칡ú "ît¡ íº¤àA¡[Å}Kã [Î[t¡\>[Å}[ƒ "Úà¤à ëºï¤Kã ³ì=ï t¡à쉡ú "àó¡Kà[>Ñ‚à>, šà[A¡Ñ‚à> "³Îå} W¡àÒü>à >v¡¤à "ît¡ íº¤àB¡ã [Î[t¡\>[Å} ÒüìA¡à³ ëA¡à´•à W¡R¡¤à Úà칡ú "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤à ëºïì=àA¡[J¤[Î>à ³[ošå¹ƒà ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz[Å} ºàA¡šKã W¡à} ÒàăKã ëÒ>K;ºv¡û¡¤à >ìv¡¡ú ÒààÄ[ƒ ³[ošå¹ƒà W¡R¡[>}¤à ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz A¡Úà "๠& [š/[š & [šKã "[=}¤>à ³¹³ *Òüƒå>à ³[ošå¹ƒà W¡R¡¤Kã Jèìƒà}W¡à¤à ó¡}>[Jƒ¤[>¡ú  ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz[Å} ºàA¡šKã W¡à} 뺜¡>à ëÒ>K;ºA¡[JK[> ÒàÚ¤Kã =à\¤Îå íº[¹¡ú "ƒå¤å ëÒÄà ºà[A¥¡}ÒĤà ëųK;-ÅàK;šKã t¡R¡àÒü󡃤à íºt¡¤[ƒ >ìv¡¡ú ëó¡àì¹> tå¡[¹Ñz[Å} ëÒÄà ºà[A¥¡}ÒĤà "³Îå} ³ìJàÚKã šåA¥¡ã} [W¡}[Å>¤à R¡´•¤à ëųK;-ÅàK;š>[W¡}¤à šàÚJ;šà Úà¤à ë=ï¹à}[Å} š”‚ƒ>à šàÚJ;šKã t¡R¡àÒü󡃤à íº[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.