ë\>칺 še¡àÚt¡ ÒüìºG>Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤à ëÒïìJø

ë³´¬¹Kã ëºàÒüìJø, šø‹à> "³Îå} ë\ƒ [šKã[ƒ R¡[Î ³Jà W¡x[JK[>

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î Òü´£¡àº, *ìv¡û¡à¤¹ 11– ³[ošå¹ ëÑzt¡ ÒüìºG> A¡[³ÎÄà [Å@ƒå>à =à "[ÎKã 7 t¡à šàR¡ì=àA¡[J¤à 5Ç¡¤à ë\>칺 še¡àÚt¡ ÒüìºG>Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤à R¡[Î "ÚèA¡ šè} 8 ƒKã ë¹[®¡>å¸ [ƒ[Ñ|v¡û¡ 6 A¡ã ëÒƒE¡àt¢¡¹ƒà ëÒïìJø¡ú

"šå>¤à "๠* 14 ƒà šàR¡ì=à[Aá¤à 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ "[Î ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã *Òü>à  ë®¡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ëºàÚìJø¡ú A¡A¡[W¡}, ¯àÒüìJà}, ë=ï¤àº, [ºìºà} "³Îå} [\[¹¤à³ "๠*Kã *Òü>[ƒ 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ R¡[Î ëºàÒü[ÅĤKンA¡ >å[³ƒà} "ì=}¤à ó¡à*¤à W¡x[J¡ú ëºàÚ>>à 뺳ìÒï[¹¤à "๠* [Å}Kã *Òü>[ƒ R¡[Î >å[³ƒà} šè} 9.30 ó¡à*¤à 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ W¡x¹¤à ³tå¡}ƒà ÒìÚ} ³Jà t¡à>à [=¹K[> ÒàÚ[¹¡ú

Òü´£¡àº ë¯Ñz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à [ƒ [Î *[ó¡Î A¡³ìšÃG ºì´£¡ºƒà 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ W¡x[J¡ú [ƒ[Ñ|v¡û¡ "[ÎKã ³>å} W¡Äà "๠* º³Åà}Kã ³Jàƒà "šå>¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹ [Ît¡ 91 íº¤Kã ³>å}ƒà [Ît¡ 23 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹ [Ît¡ 68 Kã ó¡º R¡[Î ºà*ì=àA¡šà ëºàÚìJø¡ú "๠* "[ÎKã ³Jàƒà "šå>¤à Køà³ še¡àÚt¡ 10 íº¤Kã ³>å}ƒà R¡[Î "ì=}¤à ó¡à*¤ƒà ëJà}Òà´šà; [\ [š,  ëšà;Å}¤³ [\ [š, Jå¹Jåº [\ [š "³Îå} A¡}ºàìt¡à}¤ã [\ [šKã ³[Å} [=¤Kã =¤A¡ W¡x[J¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [\ [š[Å} "³Îå} ë\; [šKã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã  =¤A¡ ÒìÚ} ³Jà W¡xK[> ÒàÚ[¹¡ú

"๠* šà;ìÅàÒüKã ³Jàƒà "šå>¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹ [Ît¡ 106 íº¤Kã ³>å}ƒà 15 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú ëºàÚ>>à 뺳ìÒï[¹¤à [Ît¡ 91 Kã 뮡à;t¡ ³Åã} =ã¤à ëºàÚìJø¡ú "๠* "[ÎKã ³Jàƒà Køà³ še¡àÚt¡ 14 íº¤Kã ³>å}ƒà Úàì¹ï ¤³[ƒÚ๠[\ [š, A¡àì³à} [\ [š, ë³àÒüƒà}ìšàA¡ [\ [š, Úåì¹´¬³ [\ [š, ëA¡à씂ï\³ [\ [š, R¡àÒü¹à}¤³ [\ [š, šà;ìÅàÒü [\ [š "³Îå} ºà}[\} [\ [šKã ëšà[À} ëÑzÎ> 3 Kã ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ "ì=}¤à ó¡à*¤à W¡x[J¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [\ [š "³Îå} ë\; [šKã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ÒìÚ} šàR¡ì=àB¡[>¡ú

"๠* ¯àìUàÒüKã ³Jàƒà "šå>¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹ [Ît¡ 130 íº¤Kã ³>å}ƒà [Ît¡ 31 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã [Ît¡ 99 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ R¡[Î ëºàÒü[Å>ìJø¡ú "๠* "[ÎKã ³Jàƒà Køà³ še¡àÚt¡ 15 íº¤Kã ³>å}ƒà 1 [ƒ º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à Køà³ še¡àÚt¡ 14 Kã ³>å}ƒà ëA¡àìƒàì´šàA¡šã [\ [š, ³àìºà³ [\ [š, Òüì¹à³ í³bà* [\ [š, ë³à}Åà}îK [\ [š, ÎR¡àÒüìšøï [\ [š "³Îå} íÒì>ïìJà}ì>´¬ã [\ [šKã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ R¡[Î "ì=}¤à ó¡à*¤à W¡x[J¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [\ [š "³Îå} ë\; [šKã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ÒìÚ} W¡xK[> ÒàÚ[¹¡ú

ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à "๠* ">ãKã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ [ƒ[Ñ|v¡û¡ ëÒƒE¡àt¢¡¹ *[ó¡Î A¡³ìšÃGt¡à šàR¡ì=àA¡[J¡ú [ƒ[Ñ|v¡û¡ "[ÎKã ³Jàƒà "๠* ë=ï¤àºKã ³Jàƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹ [Ît¡ 221 íº¤Kã ³>åå}ƒà [Ît¡ 64 [ƒ º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJö¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [Ît¡ 155 A¡ã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ëºàÒüìJø¡ú ó¡º ºàl¡üì=àA¡[J¤à "[΃à 뮡àt¡ ³Åã} W¡š ³àÄ>à ó¡}¤à [Ît¡ 3 Úà*[J¡ú ÒàÚ[¹¤à [Ît¡ "׳ "[Î "๠*>à ëºàt¡ ët¡ï¹Kà ó¡º ºà*ì=àA¡[J¡ú ³Jà t¡à>à "๠* "[ÎKã ³Jàƒà íº[¹¤à Køà³ še¡àÚt¡ 20 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ "ì=}¤à ó¡à*¤à W¡x[¹¡ú 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ "[Î [ºìºà} "๠*>à Åã[\Ĺ´¬à A¡àl¡ü[”z} ëÒຠ"ƒå Åã[\ăå>à R¡[Î "Òã} 뺜¡>à W¡xƒå>à ëºàÒü[Å>K[> ÒàÚ[¹¡ú

ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³>å} W¡Äà "๠* [ºìºà}Kã ³Jàƒà íº¤à "šå>¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã [Ît¡, Køà³ še¡àÚt¡ "³Îå} [\Àà š[¹ÈƒA¡ã [Ît¡ Jåƒã}³B¡ã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ëºàÚ[Å>ìJø¡ú "๠* [ºìºà}Kã ³Jàƒà "šå>¤à ¯àƒ ¢ ë³´¬¹Kã [Ît¡ 89 íº¤Kã ³>å}ƒà [Ît¡ 23 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡Jø¤à ³tå¡}ƒà 뺳ìÒï[¹¤à [Ît¡ 66 A¡ã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ëºàÒü[Å>ìJø¡ú "šè>¤à Køà³ še¡àÚt¡ 7 "³Îå} [\Àà š[¹ÈƒA¡ã [Ît¡ 3 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡Îå¡ ³šè} ó¡à>à ëºàÒüìJø ÒàÚ[¹¡ú

[\[¹¤à³ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³Jàƒà  "๠* [\[¹¤à³Kã *Òü>à "šå>¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã [Ît¡ 57 íº¤Kã ³>å}ƒà [Ît¡ 8 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [Ît¡ 49 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ R¡[Î ëºàÒü[Å>ìJø¡ú ëºàÚ>>à šø‹à>Kã "šè>¤à [Ît¡ 6  "³Îå} [\Àà š[¹ÈƒA¡ã [Ît¡ 2 Kã ó¡º R¡[Î "ì=Rô¡¤à ó¡à*¤à 뮡àt¡ ³Åã} =ãƒå>à ºàl¡üì=àB¡[> ÒàÚ[¹¡ú 

A¡A¡[W¡} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³Jàƒà "๠* A¡A¡[W¡}Kã *Òü>à ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã "šå>¤à [Ît¡ 78 Kã ³>å}ƒà 38 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [Ît¡ 42 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤à R¡[Î ëºàÒü[Å>ìJø¡ú "๠* "[ÎKã ³Jàƒà Køà³ še¡àÚt¡ 7 "³Îå} [\Àà š[¹Èƒ 3 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡Îå ³šè} ó¡à>à ëºàÒü[Å>ìJø¡ú

"๠* ¯àÒüìJà}Kã *Òü>à "šè>¤à ¯àƒ¢ ë³´¬¹¡ [Ît¡ 89 Kã ³>å}ƒà [Ît¡ 29 º´¬à Úà*ƒ>à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [Ît¡ 59 Kã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ ëºàÒüìJø¡ú ³[ÎKã ³>å}ƒà t¡àÒü t¡à¤à [Ît¡ "³à Úà*¹A¡šƒKã "๠*>à ëºàt¡ ët¡ïƒå>à ó¡º ºàl¡üì=àA¡[J¡ú "๠* "[ÎKã *Òü>à Køà³ še¡àÚt¡ 8 "³Îå} [\Àà š[¹ÈƒA¡ã [Ît¡ 3 Kã ó¡ºÎå >å[³ƒà} "ì=}¤à ó¡à*¤à 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤Kã =¤A¡ W¡xƒå>à ºà*ì=àA¡[J¡ú

"๠* Î*´¬å}ƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã [Ît¡ 131  "³Îå} šø‹à> 10 Kã ó¡º ºà*ì=àA¡ìJø¡ú ¯à;ìÒï[¹¤à [\ [š "³Îå} [\Àà š[¹ÈƒKã 뮡àt¡ ³Åã} ÒìÚ} =ãK[> ÒàÚ[¹¡ú 

"๠* ëšàì¹à´šà;A¡ã ³Jàƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹ 138 "³Îå} šø‹à>Kã [Ît¡ 4 Kã ó¡º ºà*ì=àA¡ìJø¡ú ¯à;ìÒï[¹¤à šø‹à>Kã [Ît¡ 15 "³Îå} [\Àà š[¹ÈƒKã [Ît¡ 7 A¡ã 뮡àt¡ ³Åã} ÒìÚ} ³Jà t¡à>à =ãK[>¡ú

"๠* íA¡¹à* [¤yKã ³Jàƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹ 77, šø‹à> 6 A¡ã 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤à ëºàÚìJø¡ú ¯à;ìÒï[¹¤à [\Àà š[¹ÈƒA¡ã [Ît¡ 4 Kã 뮡àt¡ ÒìÚ} ³Jà t¡à>à =ãK[> ÒàÚ[¹¡ú

"๠* >ì´¬àºKã ³Jàƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹Kã 30, šø‹à> 6 "³Îå}  ë\; [š 1 Kã ³ãJºKã ó¡º ºà*ì=àA¡ìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à [\Àà š[¹ÈƒA¡ã [Ît¡ 2 Kã 뮡àt¡ ³Åã} ÒìÚ} =ãK[>¡ú

"๠* [¤Ìå¡šå¹Kã ³Jàƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹ 41, šø‹à> 6 "³Îå} ë\; [š 1 Kã  ë®¡àt¡ ³Åã} =ã¤à ëºàÚìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à ë\; [š ">ãKã 뮡àt¡ ³Åã} ÒìÚ} =ãK[>¡ú

"๠* ë³àÒü¹à}Kã ³Jàƒà ¯àƒ¢ ë³´¬¹ 72 "³Îå} šø‹à> 2 Kã ó¡º ºà*ì=àA¡šà ëºàÚìJø¡ú 뺳ìÒï[¹¤à šø‹à> 10 "³Îå} ë\; [š 5 Kã 뮡àt¡ ³Åã} ÒìÚ} =ãK[> ÒàÚ[¹¡ú

³¹A¡[΃à, =à "[ÎKã 7 t¡à šàR¡ì=àA¡[J¤à še¡àÚt¡ ³ãJºƒà A¡}ì³à} í³Ñ•à³ šàt¢¡ (tå¡) A¡à}ì³à} Køà³ še¡àÚt¡A¡ã ¯àƒ¢ >´¬¹ 3 Kã ë³´¬¹ ëA¡[@ƒìƒt¡ *Òü[J¤ã &>[\ "Åà¹à[o 냤ãKã A¡àl¡ü[”z} &ì\”z *Òü[J¤à R¡àìR¡à³ "³[\¢; [Î}Ò>à Òü´£¡àº ë¯Ñz ¯à>Kã [¹t¢¡[>} *[ó¡Î¹ƒà ÒàÚ[¹¤à ¯àƒ¢ "[ÎKã 뮡àt¡ ³Åã} [=¤ƒà ë¤ìÀàt¡ ëšš¹ ³Åã} 2 ëÒÀì´Ã ÒàÚ>à ¯àA¡;ìJø¡ú 

¯àA¡; "ƒåƒà ÒàÚ[¹¤[ƒ, =à "[ÎKã 7 t¡à [šøÎàÒü[ƒ} *[ó¡Îà¹, [š &Î "àÒü-1/2/3 >à ÒüÎå ët¡ï¤à šàt¢¡-¯à> ë¤ìÀàt¡ ëšš¹ &A¡àl¡ü”zt¡à ë¤ìÀàt¡ ë¤àG ³>å}ƒà ë¤àìÀàt¡ ëšš¹ ³Åã} 499 [> ÒàÚ>à [ÒÎठšã[J¡ú ëšàìÑzº ë¤ìÀàt¡ ëšš¹ 2 Òàš[W¡ÀKà "šè>¤à 뮡àt¡ ³Åã} 501 *ÒüKƒ¤à "ƒå 뮡àt¡ ³Åã} 503 *Òü¹ì´Ã¡ú 

ó¡ã¤³ "[΃à ëA¡[@ƒìƒt¡ *Òü[J¤ã &>[\ "Åà¹à[o 냤ãKã ³àÚîA¡ƒà A¡àl¡ü[”z} &ì\”z "³à *Òü>à ÒüÎå "[΃à [¹t¡[>¢} *[ó¡Î¹>à ëÅ}ìƒàA¡šãÚå/[¹A¡àl¡ü”z ët¡ï¤ã¤à ÚàÒ>¤ãÚå ÒàÚ>Îå ¯àA¡; "ƒåƒà š[À ÒàÚ[¹¡ú   

R¡[Π뮡àt¡ ³Åã} =ã¤à "ƒåƒà ë=ï¤àºKã *Òü>[ƒ 뮡àt¡ ³Åã} =㤃à "A¡àÚ¤à ë=àv¡û¡>¤Kã šà@ƒ³ƒà ë=ï¤àº [ƒ [Î *[ó¡ÎA¡ã ëKv¡à Òà}[º¤à ƒåA¡à> "³[ƒ ëÒàìt¡º[Å}ƒà ë=ï¤àº šå[ºÎA¡ã * [Î- [¤ [¹[ÅìA¡Å>à ºå[W¡}¤à šå[ºÎ [t¡³ "³>à ‰àÒü¤ W¡xƒå>à ³ÚàÒü A¡à¤à [>Åà Úå[Å} ó¡àK;tå¡>à ³àR¡Ò>ìJø¡ú

ë=ï¤àºKã [ƒ [Î *[ó¡ÎA¡ã A¡àl¡ü[”z} ëÒ຃à ë=ï¤àº "³Îå} [ºìºà} ë¤ÃàB¡ã *Òü>à 뮡àt¡ ³Åã} =ã¤à R¡[Î "ÚèA¡ šè} 8 ƒKã ëÒï[J¤Kà ëºàÚ>>à A¡A¡W¡ã}ìºà³ƒKã ºàA¡šà KàØl¡ã[Å} ¯à¤KàÒüƒà [=}[J "³[ƒ Òü´£¡àìºà³ƒKã ºàA¡šà KàØl¡ã[Å}>à ÚàÒü[¹ìšàA¡ º³JàÒüƒà [=}ºKà W¡¹à}šà; ëºà³ƒà º´¬ã ëA¡àÒü>à W¡;Ò>[J¡ú

šàl¡ü "[Î>à ÒàÚ, 뮡àt¡ ³Åã} [=ó¡³ƒà ºà[Aá¤à ³ãÚà³Kã ³¹v¡û¡à J;> íW¡>¤à ë=àAáA¡šà ÚàÒü J>¤ƒKã ¯à¤KàÒüƒKã ÚàÒü[¹ìšàA¡ º³JàÒü ó¡à*¤Kã ³¹v¡û¡à  íº[¹¤à ƒåA¡à> ëÒàìt¡º "³[ƒ [ƒ [Î *[ó¡ÎA¡ã ëKt¡ ³Úàƒà íº[¹¤à ƒåA¡à>[Å}ƒà ‰àÒü¤ W¡xƒå>à ³ÚàÒü A¡à¤à [>Åà[Å} "[Î ó¡àK;š[>¡ú ³Jà t¡à>Îå ³ÚàÒü A¡à¤à [>Åà[Å} ëÚà>¤ãƒ>¤à ë=ï¤àº šå[ºÎA¡ã  * [Î- [¤ [¹[ÅìA¡Å>à "à[šº ët¡ï¹[Aá¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.