³[ošå¹ƒà Òà;šà – W¡Òã 24 ƒà ³ã*Òü 6082!
R¡[Î[ƒ ëšà[º[t¡[ÎÚà>[Å}>à "ó¡Ñšà¤å ³ãÚೃKã A¡àl¡üÒ>ìJø - & [\ >å¹à>ã

‘‘AFSPA ëÒA¡ =³[J¤ƒKã ³[ošå¹ƒà ³ã*Òü 8983 Òà;ìJø... ëA¡àìUà "³Îå} ÎåÒüìƒ>P¡´¬[>... íº¤àA¡ "[΃[ƒ A¡àl¡ü”z¹ [¹ì¤àºå¸Î> ÒàÚ¤[Î ºàº[>’’ ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡³A¡ &> &Î [Î &> ("àÒü &³) Kà ®¡à¹t¡ ιA¡à¹Kà Åà[”zKã ¯à¹ã Åà>[¹¤à "[΃à ë=ïƒà} W¡àl¡ü>à ëºï[¹¤à ³t¡³ "³Kã Òü”z[ºì\”z ¤å¸ì¹àKã W¡ãó¡ "๠&> ¹[¤>à 2013 Kã &[šøº 13 ƒà ë¤Uìºà¹ƒà Åã>[J¤à ëÎ[³>๠"³ƒà ÒàÚ[J¤[>¡ú š>¤à Úà¤[ƒ 1992 ƒKã 2016 ó¡à*¤ƒà ³èA¥¡¤Kã #¹à}ƒà Òà;[J¤à ³Åã} "[Î 6082 ëÚïìJø¡ú 2017 A¡ã \à>å¯à¹ã 1 ƒKã 2017 A¡ã "KÑz 13 ó¡à*¤ƒà Òà;[J¤à ³Åã}>à šèÄà 39 [>¡ú 39 "[ÎKã ³>å}ƒà ³ãW¡³ 19, [ÎA塸[¹[t¡ 6 "³Îå} ºàºìÒï¤à 14 Úà*[¹¡ú 1992 ƒKã 2017 A¡ã "KÑz 13 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà Òà;[J¤à ³ã*Òü 6115 Kã ³>å}ƒ>à ³ãW¡³ 2284, ºàºìÒï¤à 2790 "³Îå} [ÎA塸[¹[t¡ 1023 [>ú

ºàºìÒï¤Kà ³¹ã íº>>à ºà>Kà šà}JA¡ *Òü>à W¡;=¹[Aá¤à A¡àl¡ü”z¹ ÒüXì\¢Xã *šì¹Î@ƒà ³[ošå¹ƒà J«àÒüƒKã Úà´•à Òà;[J¤à W¡Òã "[Î ëó¡A¡ Òü>A¡àl¡ü”z¹Kã ëA¡Î "³[> ÒàÚ[¹¤à ¹¤ã>à "³Îå} Î[g; ëÒA¡ Òà;[J¤Kã ³³àR¡Kã W¡Òã 2008 "[Î[>¡ú 2008 Jv¡û¡ƒà ³[ošå¹ƒà šèÄà ³ã*Òü 485 Òà;[J¡ú ³[ÎKã ³³àR¡Kã W¡Òã 2007 t¡>à ³ã*Òü 408 Òà;[J¡ú ¹¤ã>à "³Îå} Î[g;A¡ã ë=ïìƒàA¡ ë=àA¡[J¤à W¡Òã 2009 ƒ>à šèÄà ³ã*Òü 416 Òà;[J¡ú ¹¤ã>à "³Îå} Î[g; ³ãÒà;A¡ã ³àìÚàv¡û¡à ³ãÚà³Kã "A¡>¤à #ìÒï ºàA¡[J¤à ³tå¡}Kã W¡Òã ÒàÚ¤[ƒ 2010 "³Îå} 2011 ƒ[ƒ ³=}Åã;>à ³ã*Òü 138 "³Îå} 65 ƒà Ò”‚¹A¡[J¡ú ¹¤ã>à "³[ƒ Î[g; Òà;šKã ë=ïìƒàA¡ ë=à[v¡ûö¡îR¡ ³³àR¡Kã W¡Òã 4 ÒàÚ¤[ƒ 2005-2008 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà Òà;[J¤à ³ã*Òü ³Åã} "[Î šèÄà 1509 [>¡ú

³t¡³-³t¡³Kã ιA¡à¹>à [ƒÑz¤¢ &[¹Úà ëºÙà íºt¡>à Åà}ìƒà¹A¡šƒKã ëÒï[\[v¡û¡ &v¡û¡ "[Î ³[ošå¹ƒà šàì³¢ì>”z t¡àìJø¡ú 'ìJàÚ>à ιA¡à¹ ëÒA¡ šàÚ¤Kà &v¡û¡ "[Î ëºïì=àìB¡ ÒàÚ¹´¬à A¡àR¡¤å[Å}Îå &v¡û¡ "[Î ëÅïK;tå¡>à R¡àR¡ºìAá¡ú "³ì¹à³ƒà ιA¡à¹³A¥¡à ëų\¤à ³¹ç¡ *Òü¤à A¡[³[t¡ "³Îå} A¡[³Å> šè´•³A¥¡[ƒ "ó¡Ñšà "[ΠÒü[@ƒÚàKã ëƒì³àìyû¡Îãƒà "ì³à;šà/"³à}¤à ít¡[Å>¤[> ³[Î ëºïì=àB¡ƒ¤[> ÒàÚ>à "A¡>¤à ë³àt¡ šã[¹¡ú \[ÑzÎ \ã¤> ë¹[„ A¡[³[t¡, &ƒ[³[>ìÑ|[t¡¤ [¹ìó¡à³¢Î A¡[³Å>, ®¡³¢à A¡[³[t¡, šÃà[>} A¡[³Å>Kã ëƒàAå¡ì³”z[Å} "³[ƒ ÒàÄKã "¯à}¤à =àB¡ã ó¡³ šàÚ¹´¬à ³ã*Òü A¡Úà>à &v¡û¡ "[Î ëºïì=àA¥¡¤à ÒàÚ[J¡ú &v¡û¡ "[Î íº[¹¤³îJ ³[ošå¹ Úà*>à "¯à} ë>à}ìšàB¡ã º³ƒ³[Å}ƒà W¡à*J;šà šå¹A¡šà ÒàÚ¤[Î ³R¡ƒà ³Uöà t¡à>¤P¡´¬[> ÒàÚ¹´¬[Å}Kã ³>å}ƒà Åøã&> ¹[¤Îå "³[>¡ú 

ëÚºìÒï³ã R¡àv¡û¡>à Å[v¡û¡ šàÚƒ¤à [yšå¹àƒ[ƒ ëƒì³àìyû¡ÎãKà ëÚì³ï>¤à "ó¡Ñšà ëÑzt¡ "[΃Kã ëºïì=àA¡ìJø, ëÚºìÒï³ã R¡àv¡û¡>à Å[v¡û¡ ºãÅà}Åã;>à šàÚ¹A¡šà ³[ošå¹P¡´¬ƒ[ƒ &v¡û¡ "[Î ëºïì=àA¡šKã ¯àó¡³ l¡ü[‰¡ú &v¡û¡ "[Î ëºïì=àv¡ûö¡¤[ƒ ó¡³ =àìƒàB¡[> ÒàÚ¤à R¡´¬à ëÚºìÒï³ã ºå[W¡}¤à "³v¡Îå ³[ošå¹ƒà šåì=àA¡šà R¡[Î ó¡à*¤Kã *Òü>[ƒ R¡³[‰¡ú ³[γA¡ ëÚºìÒï³ã[Å}Kンv¡û¡[ƒ ºàÒü¤A¡ =ã¤[>¡ú

ëÚºìÒï³ã[Å}Kã [Ò}¤Kã Òv¡û¡à J«àÒüƒKã W¡àl¡ü>à Åã}>[¹¤à ëºàÒüº³ íºR¡àB¡ã 뺳JàA¡ ºàÒüìÎX tå¡ [A¡ºKã [³}ì=ຠšã[¹¤à &v¡û¡ "[Î ³t¡³ "³ƒ[ƒ ÒüÎå¸ šè´•³B¡ã ³³à[>¡ú R¡[Î[ƒ JàÒüìƒàA¡-JàÒü[\@ƒà Úè´£¡³ *Òü¤à ÒüÎå¸ A¡Úà "³à ³Åã} ëÒ>K;ºA¡šƒKã "ó¡Ñšà ÒüÎå¸ *Òü¤à R¡³ì‰¡ú ë>ï>à ë=à¹A¡šà ë>ï>à ëÅ´¬à ÒüÎå¸ A¡Úà>à ³ì¹àº >àÒü>à >>[Å>[J¤ƒKã ³ãšè³ Jè[ƒ}³B¡ã ëÎà[ºƒ[¹[t¡ ó¡}[J¤à ÒüÎå¸ "[Î R¡[Î[ƒ ³ãÚೃKã ƒàÒüì¤à΢ ët¡ï[J¤P¡³ ët¡ï칡ú "ì>ï¤à ³ãì¹àº>à óå¡Uà ¯à¹ã "³P¡³ ºã>¤Kã =àv¡û¡à A衳=ìJø¡ú "àÒü>Kã º³ƒà ÅA¥¡àÚ¹¤à & [\ >å¹à>ã>à Òü¤à 'AFSPA : Licence to Kill'  ÒàÚ>à [³}ì=à>¤à ¯àì¹} "³ƒà "Îå´•à Òü[¹ "Politician by focussing the discussion on militancy, have successfully deflated attention from the AFSPA, a colonial relic, that has no place in a civilized nation even at the worst of times." R¡[ÎKã ëÒà}º[Aá¤à Åv¡û¡³[ƒ ó塹ꡚ "³Kà ó塹ꡚ "³Kà *>[Åăå>à ºàl¡ü>¤à, ó塹ꡚ ³>å}³v¡û¡ƒà "³Kà "³Kà [ó¡ ëųƒå>à l¡ü}J;>¤Kã šàl¡ü *Òü>à ³ìJàR¡ ÚàR¡ìº¡ú

ët¡¤º-1
³[ošå¹ƒà Òà;šà – 1992-2017 ("KÑz 13)
W¡Òã                  Òà;šà               ³Åã}

1992             Òà;šà               165
1993                 ’’                 423
1994                 ’’                 350
1995                 ’’                 321
1996                 ’’                 275
1997                 ’’                 495
1998                 ’’                 244
1999                 ’’                 231
2000                 ’’                 246
2001                 ’’                 256
2002                 ’’                 190
2003                 ’’                 198
2004                 ’’                 208
2005                 ’’                 331
2006                 ’’                 285
2007                 ’’                 408
2008                 ’’                 485
2009                 ’’                 416
2010                 ’’                 138
2011                 ’’                 65
2012                 ’’                 110
2013                 ’’                   55
2014                 ’’                   54
2015                 ’’                   94
2016                 ’’                   33
2017 ("KÑz)      ’’                   39
"šè>¤à                ’’               6115

ët¡¤º-2
³[ošå¹ƒà Òà;šà – 1992-2017 ("KÑz 17)
³ãW¡³                 Òà;šà             2284
ºàºìÒï¤à              ’’                2790
[ÎA塸[¹[t¡              ’’                1023
"šè>¤à                 ’’                6115

ët¡¤º-3
³[ošå¹ƒà Òà;šà – 2017 (\à>å¯à¹ã 1 ƒKã "KÑz 13)
\à>å¯à¹ã               Òà;šà                 8
ëó¡¤ö硯à¹ã                 ’’                   1
³àW¢¡                         ’’                   4
&[šøº                     ’’                    2
ë³                          ’’                    5
\å>                         ’’                 13
\åºàÒü                      ’’                   5
"KÑz                       ’’                   1
"šè>¤à                    ’’                 39

ëºïì=àA¡ó¡³ – K¤>¢ì³”z *¤ Òü[@ƒÚà "³Îå} [³[ƒÚà [¹ìšàt¢¡
2010 ƒKã 2017 ("KÑz) ó¡à*¤ƒà [Å¤à ³Åã} ëÚ}¤ƒà ³[ošå¹ƒKã á[t¡ÎK¹ƒà [Ť>à Úà´•à ëÒ>[J "ƒå¤å ³ó¡³ƒåƒà "ó¡Ñšà íºìt¡¡ú Òà;šà "³Îå} [ŤKã W¡à} Úà´•à ¯à}¤à Òü[@ƒÚàKã ëÑzt¡ A¡ÚàƒÎå "ó¡Ñšà íºìt¡¡ú "ƒå¤å ëÚºìÒï³ã>à >´•à t¡à¤à, ëÚºìÒï³ã[Å}>Îå >´•à íºR¡àA¡šà "¯à}-ë>à}ìšàv¡û¡[ƒ &v¡û¡ "[Î íº¡ú [ƒÑz¤¢ &[¹Úà *Òüì¹ ÒàÚƒå>à ºàl¡üì=àAáKà íº[¹¤à ³ã*Òü¤Kã ÒA¡ ÎìÑšX@ƒà íº¤à º³ƒ³ "ìÎೃà ëÚºìÒï³ã A¡>¤à A¡³ìƒï>à R¡³Kìƒï[¹¤ì>à? ëÚºìÒï³ã A¡>[Î "ó¡Ñšà ëºïì=àA¡[Î! A¡àl¡ü¹¤öà [Ò}¤Kã ÒA¡, A¡àl¡ü¹¤öà ºàÒüìÎX tå¡ [A¡º, A¡àl¡ü¹¤öà "ó¡Ñšà? A¡àl¡ü[‰ ÒàÚ¤ƒå =¤A¥¡à $;º[Î!


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.