³Òàuà KàÞê¡ã¤å ëy@ƒKã #”‚æ[¤¤à ë=ïìƒàA¡ >ã}[Å}¤à
®¡à¹t¡ >ã}t¡´¬à ó¡}¤à W¡Òã 71 Ç¡¤à ë=ï¹³ƒà A¡;W¡¤à ¯àì¹} 

Wå¡´•à ëÚ}¤à
ë>à}³àÒü š[r¡t¡

MK GANDHI 
was evicted from the first class 
compartment on the night of 7 June, 1893.
This incident changed the course of his life.
He took up fight against racial opression.
His active non-violence started from that date. 

                          - ë¹ºì¯ ëÑzÎ@ƒà ë=;šà >ã}[Å} šÃàA¡

³Òàuà KàÞê¡ãKã Jà-"[óø¡A¡àKã ëJàR¡W¡; –
³Òàuà KàÞê¡ã>à (1869-1948) º@ƒ@ƒà W¡Òã "׳ íºƒå>à "àÒü> t¡´Ã¤à ³tå¡}ƒà ë¤[¹Ñz¹ šàÎ ët¡ï¹Kà Jõ. Aå¡. 1891, \å> 12 ƒà ®¡à¹v¡à ÒÀAá´¶ã¡ú ³t¡³ƒåƒà ³ÒàB¡ã W¡Òã 22 ǡ칡ú >Òà *Òü[¹¤à l¡ü[A¡º "³à *Òü>à ³ÒàA¡ ë¤àì´¬ƒà 
=¤A¡ [=¤à ºàAá´¶ã¡ú "Òà>¤ƒà ³àKã [Å>ó¡³ƒà ³àÚ šàA¡šà ÒàÚ¤ƒå *Òü[J샡ú ³t¡³ƒåKã
'Dada Abdulla and Co.' ëA¡ï¤à [¤[\ì>Î ó¡à³¢ "³>à ³ìJàÚKã ëA¡Î ëº[Ù>¤à ³Òàuà KàÞê¡ãƒà ÒàÚ\¤ƒKã =¤A¡ "[Î  šàR¡ì=àA¥¡¤à ³ÒàA¡ Jõ. Aå¡. 1893, &[šøº =àƒà Jà-"[óø¡A¡àƒà W¡;º´¶ã¡ú (ëÒï[\A¡ 'The Republic of South Africa'  ÒàÚ>à JR¡>[¹¤à íº¤àA¡ "[Î ¤õ[t¡ÅA¡ã ³Jàƒà W¡Òã 300 ë¹à³ ëºàÒüº³ íº¤àA¡ "³à *Òü>à íº¹´¶ã¡ú) ³[Î ³Òàuà KàÞê¡ãKã šå[XKã Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¹¤à, ³àKã šå[Xƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à šå¹A¡[J¤à ëJàR¡W¡; "³[>¡ú ³¹A¡-³¹v¡û¡à ®¡à¹v¡à "³åA¡ ³ÒàA¥¡à ë=àAá´Ã¤Îå ³Òàuà KàÞê¡ã>à Jà-"[óø¡A¡àƒà šèÄà W¡Òã 21 íº¹´¶ã¡ú 

Jà-"[óø¡A¡àKã šå[X>à tå¡}Kã ³Òàuà KàÞê¡ã (ëKøt¡ ëÎàº) "³Îå} \à[t¡Kã ³šà *Òü¹A¡[J¤[>¡ú ³àKã šå[XKã [󡃴•ã}R¡àÒü *Òü¹¤à =¤A¡[Å}, ³ã;ìÚ} ¯àJº, ³[³} W¡;º¤à Ît¡¸KøÒ "àì@ƒàº> (>>-®¡àÒü*ìºX [Î[¤º [ƒÎ*[¤ìƒX ³å¤ì³”z) šè´•³A¡ Jà "[óø¡A¡àƒà W¡àìÚ} ët¡ïƒå>à =¤A¡ *Òü>à šàR¡ì=àAáA¡Jø¤[>¡ú Jà-"[óø¡A¡à ³àKã šå[XKã W¡à}ìÚ} ët¡ïó¡[´•¡ú

Jà-"[óø¡A¡àƒà íº[¹¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}Kã ó¡ã¤³ –
"¯à¤Kã ó¡ã¤[´•, "[A¡¤Kã ³Å[A¥¡¡ú Jõ. Aå¡. 1860 Kã ³t¡³ƒà ®¡à¹t¡A¡ã ºàÚ¹¤à, ó¡ã¤³ ó¡;y¤à =¤A¡ Åè¤à [Å@µã A¡Úà Jà-"[óø¡A¡àƒà =¤A¡ Åè¤à W¡;º´¶ã¡ú ®¡à¹v¡Kã W¡;[Jø¤à, Jà-"[óø¡A¡àƒà íº[¹¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å} "[Î W¡à*J;ìº ÒàÚ[¹¤à "ìR¡ï¤à ¤õ[t¡Å[Å} "[Î>à Úà´•à Ò”‚>à, ët¡àÄà l¡ü[Å;t¡>à ëÚ}º´¶ã¡ú ³ìJàÚ ³ó¡³ƒåƒà [Ò}¤à R¡³\>¤à, ³W¡ãgàA¡ J¹à W¡à\>¤à =¤A¡ ët¡ï¤à W¡;[J¤[>¡ú ³ìJàÚ>à ët¡ï[¹¤à =¤[v¡û¡ ³>à-³Åã} =à¤à, ëºïl¡ü¤Kã =¤A¥¡à ³¹ç¡ *Òü¤[>¡ú ³t¡³ƒåƒà Jà-"[óø¡A¡àƒà \à;-[¤\à; JàÚ¤à, Aå¡W¡ ³å¤[Å}¤å Ò”‚>à, ët¡à”‚>à, l¡ü[Å;t¡>à ëÚ}¤à, ë¹[ÎìÚº [ƒÎ[yû¡[³ì>Î>Kã ó¡;y¤à, t¡³=㹤à W¡;>¤ã "[Î Úà´•à A¡Äà íº¹´¶ã¡ú ³ìJàÚKã ó¡}ó¡³ ë=àA¡šà "[‹A¡à¹ ó¡}º³ìƒ; ¤õ[t¡ÅA¡ã >àK[¹A¡ *ÒüìK ÒàÚ¤à Ú๳샡ú t¡³=ãJø¤à, "³å¤à "àÒü> A¡Úà ëųƒå>à ³ìJàÚ¤å >³=>¤à ëÒà;>¤à, *;-í>¤à ët¡ï¹´¶ã¡ú ¤õ[t¡Å[Å}>à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}¤å Aå¡[º ÒàÚ>à ëA¡ï¹´¶ã¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã¤å ³ìJàÚ>à
'Indian Coolie lawyer' ÒàÚ¹Kà JR¡>¹´¶ã¡ú "ƒåKà ³ìJàÚ>à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}ƒà Úà´•à Ò”‚¤à, ë>àA¥¡¤Kã ³*}ƒà 'Sammy' ÒàÚ¤à [³}ìKï "³à Åã[\Ĺ´¶ã¡ú [³}ìKï "[Î ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}Kã [³}ƒà ‘Ѭà³ã’ ÒàÚƒå>à Åã[\Ĥ¤å A¡ì¹´•¤Kã ³*}[>¡ú

ƒ¤¢à>ƒKã [šøìt¡à[¹Úàƒà W¡;šà ëJàR¡W¡; –
ƒ¤¢à> (Durban) "[Î Î³å‰ ëJàR¡¤à@ƒà íº¤à "šãA¡šà ÎÒ¹ "³[>¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à íº[¹¤[Î ƒ¤¢à[Ä¡ú ë>à}³à "¦åÀà ëÎ= ëA¡ï¤à ³ãÅA¡ "³>à ÒàÚ\¤ƒKã "³[ƒ ³à>à Åã>-ºàR¡ƒå>à ët¡ï¤ƒKã ëA¡Î "³Kà ³¹ã íº>>à ³Òàuà KàÞê¡ã>à ƒ¤¢à@ƒKã [šøìt¡à[¹Úà t¡àÄà ëy> ët¡à}ƒå>à W¡;šà t¡à¹´¶ã¡ú ([šøìt¡à[¹Úà "[Î íº¤àA¡ "[ÎKã ëA¡à>å}[>¡ú ëJàR¡W¡; "[Î ëy> ët¡à}ƒå>à W¡;º¤à ³tå¡}ƒà "³åA¡ ÅìKຠKàØl¡ã ët¡à}ƒå>à W¡;A¡ƒ¤à >å[³; 2/3 Kã ëJàR¡W¡; "³[>¡ú) "¦åÀà ëÎ=>à Åã@ƒå>à ³Òàuà KàÞê¡ãKンv¡û¡à ó¡àÑz¢ AáàÎA¡ã [t¡ìA¡; "³à A¡ìAá¡ú W¡;>¤ã *Òü>à ë¤[ƒ} Úà*¤à t¡à¹K[ƒ [Å[º} 5 ëÒÄà šã¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã[ƒ ³àKã ó¡³å}Kã ëšà;-íW¡ Úà*Òü¡ú "ƒå>à ë¤[ƒ}Kã "ìÒ>¤à íšÅà "ƒå A¡ìv¡ûö¡¡ú ëy> =àì¹, W¡;캡ú >å[³ƒà} šè} 9 t¡à¤ƒà Natal Kã ëA¡à>å}
Maritzburg t¡à =å}º´¶ã¡ú 빺쯃à =¤A¡ ët¡ï¤à ³ãÅA¡ "³à ºàAáKà ³Òàuà KàÞê¡ãƒà ë¤[ƒ} ƒ¹A¡à¹ *ÒüK‰à Ò}º´¶ã¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à Úà¹[> ÒàÚ>à Jå´¶ã¡ú ™àyã "³à ºàAáKà ³Òàuà KàÞê¡ãKã ³>àv¡û¡à ó¡´Ã´¶ã¡ú ™àyã "ƒå>à ³Òàuà KàÞê¡ãƒà Úà´•à l¡ü[Å;t¡¤Kã ³*}ƒà ³åÄà ëÚ}º´¶ã¡ú ™àyã "ƒå "ìR¡ï¤à ¤õ[t¡Å ³W¡à[>¡ú ™à[yA¡ "ƒå>à ³àKà =}>>à ó¡[´¶Ä[¹¤à ³Òàuà KàÞê¡ã "[Î Aå¡Wå¡ ³å¤à \à[t¡[> ÒàÚ¤[Î JR¡[J¹´¶ã¡ú ³ÒàA¡ ÒüîÒ íÒ>ã}ƒ¤à, A¡[¹ì>à >å}R¡àÒüt¡¤à "³à ëšàAá´¶ã¡ú ³à>à =å>à ëÒïK;tå¡>à W¡;JøKà 빺ì¯Kã *[ó¡[ÎìÚº ">ãKà ëºàÚ>>à ºàAá´¶ã¡ú *[ó¡[ÎìÚº "³>à ³Òàuà KàÞê¡ãƒà ÒàÚ¹´¶ã- ‘‘W¡;[Î ºà*, ëÒïK;ºå¡ú >ÒàA¡ "ìt¡àÙà A¡´šàt¢¡ì³”zt¡à ët¡à}Kƒ¤[>¡ú ³[΃à ët¡à}¤à Úà샡ú’’ ³Òàuà KàÞê¡ã>à R¡A¥¡à Jå´¶ã, ‘‘'ÒàA¡ ó¡àÑz¢ AáàÎA¡ã [t¡ìA¡; šàÚ[¹¡ú’’ ‘‘³ƒå ƒ¹A¡à¹ *Òü샡’’ *[ó¡[ÎìÚº "ƒå>à ³ìJï ëšàR¡>à ÒàÚ¹A¡Òü¡ú ëJàìg> A¡Äà ³Jà t¡à¹A¡Òü- ‘‘'>à ÒàÚ[¹¤[Î[>, >ÒàA¡ "ìt¡àÙà A¡´šàt¢¡ì³”zt¡à W¡;A¡ƒ¤[>¡ú’’ ³Òàuà KàÞê¡ã>à Jå´¶ã- ‘‘'>à ÒàÚ[¹¤[Î, [t¡ìA¡; "[Î šàÚ¹Kà 'ÒàA¡ ƒ¤¢à> W¡;šà ÚàÒü, ³[ÎKã "Úà¤à ó¡}º¤[>¡ú’’ ‘‘>ìv¡, ³ƒå *Òü¤à Úàì¹àÒü’’ *[ó¡[ÎìÚº ">ãƒå>à ºàl¡ü¹Aá´¶ã¡ú ³Jà t¡à=¹A¡Òü- ‘‘>ÒàA¡ ëÒï[\A¡³A¡ A¡´šàt¢¡ì³”z "[Î =àìƒàAáKà W¡;[JKƒ¤[>¡ú >;y¤[ƒ šå[ºÎ A¡Xìt¡¤º ëA¡ï¹Kà >R¡¤å ëy> "[΃Kã >³ƒå>à #”‚æÒ>K[>¡ú’’ ëJàìgº ëÒï>à ºàl¡ü¹A¡Òü¡ú A¡[¹Îå >å}Åà =ãƒ>à ³Òàuà KàÞê¡ã>à Jå´ÃA¡Òü- ‘‘íA¡Îå A¡àÚ샡ú '[ƒ ÒüÅà Òü=”z>à ëÒïK;ºKà W¡;š[ƒ W¡;ºì¹àÒü¡ú’’ ³Òàuà KàÞê¡ã [ÅJàR¡ JàR¡[R¡¡ú =㔂¤à ët¡ïƒ>à šå[ºÎ A¡”z줺 ëA¡ï¹ç¡ì¹, ºàìAá¡ú ³ìJàÚ>à ³Òàuà KàÞê¡ãKã ÅàK> šàÚ¹Kà ëy>Kã ƒ¤à "ƒåƒKã ³Jàƒà #”‚æ¹´¶ã¡ú ³à>à šå¹A¡šà ëšà;-íW¡[Å} "ƒåÎå º}=¹´¶ã¡ú "ƒåƒKã ëy> "ƒå[ƒ "ƒå³ ë=ï[J¹´¶ã¡ú

*씂àA¡šà ó¡ã¤[´•¡ú ëÚ}îÒ‰¤à ƒõŸ "³[>¡ú ³¹àº íºy¤à ™à[yA¡ "³à ëy>Kã ë=àR¡ "ƒåƒKã >³ƒå>à 빺ì¯Kã ëšÃt¡ìó¡à³¢ƒà t¡à씂àA¡šà, º}=¹´¬à, #”‚æ¹´¬à! ³Òàuà KàÞê¡ã ³=«àÚ Úà´•à >å}R¡àÒüt¡>à ëÒ@ƒì¤K "³à šàÚ¹Kà ë¯[t¡} ¹ç¡³ƒà W¡R¡ºKà tè¡[³Äà ó¡´Ã´¶ã¡ú W¡àÒüƒå>à íº[¹¤à ³àKã ëšà;[Å} "ƒå ë¹ºì¯ ëÑzÎ>Kã A¡àR¡¤å>à ëºïJ;ºKà =³[\>[J¹´¶ã¡ú

[>}=³=à[>¡ú #}¤>à y; y; [W¡}[Å>¤à ³t¡³[>¡ú "Òã} "ƒå Úà´•à Åà=ã>à #}º´¶ã¡ú ³Òàuà KàÞê¡ãKã *¤¹ìA¡àt¡ "ƒå *[ó¡Ît¡à šå[Å>Jø¤à ³àKã ëšà;-íW¡[Å} "ƒåƒà Úà*¹´¶ã¡ú ³ƒå ëºïì=àìB¡ ÒàÚ¹ç¡Kƒ¤ƒà >ã}[\}-³àR¡[\}>¤à ëšàAá´¶ã¡ú =A¡-=A¡ >ãv¡ûå¡>à tè¡[³Äà "Îå³ ó¡³ƒå>à íºì¹¡ú ³à>à ó¡[´Ã¤à A¡àƒåƒà í³Îå =àÀ³ìƒ, šè´¶³ ³´Ã´¶ã¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã ¯àJº "³ƒà l¡ü}ƒå>à íº[¹¡ú A¡[¹ì>à "³à "Îå³ JÀ´¶ã¡ú ³[ÎKã ³t¡àR¡ƒà ³à>à Òü¤à 'My Experiments with Truth' t¡à "Îå´•à Òü[¹ - ‘‘'>à ët¡ïKƒ¤à ë=ïƒà}Kã ³¹³ƒà J>¤à ëÒï¹´¶ã¡ú 'ÒàA¡ 'Kã "[‹A¡à¹Kンv¡û¡à ºà씂}>K‰à? >;yKà ®¡à¹v¡à Ò@ƒå>à W¡;ºK‰à? >;yKà ÒüA¡àÚ¤à >}[º¤à "[Î A¡[¹ "³v¡à W塳ì=àA¡šà ët¡ïƒ>à [šøìt¡à[¹Úàƒà W¡;ºå[JK‰à? >;yKà ëA¡Î ëºÙà ëºàÒü¹Kà ®¡à¹v¡à ÒÀK‰à? '>à šàR¡ì=àìB¡ J[À¤à =¤A¡ "[Î šàR¡ì=àA¡šà R¡³ƒ>à >ã}¤à A¡àÚ>à ®¡à¹v¡à Ò>¤à t¡à¹¤öà? ³[Î šàR¡ƒ¤Kã ë=ï*} >;yà? '>à R¡[Î ó¡}[º¤à "¯à¤à, Jåìƒà}=ã¤à "[Î[ƒ J[\v¡û¡[>; \à;-[¤\à; JàÚ¤à, Aå¡Wå¡ ëJĤKã ºàÚ>à "[Î[ƒ ³ìW¡; "³Jv¡û¡[>¡ú A¡[¹P¡´¬à R¡´Ã¤[ƒ, '>à ëÅàÚƒ>à Åà=ã¹¤à ºàÚ>à "[Î ³è;=;>¤à ëÒà;>K[>¡ú ³[Î ë=}>¤ƒà "¯à¤à, Jåìƒà}=ã¤à A¡Úà ³àìÚàA¥¡¹¤Îå >ã}ÒĤà ët¡ïƒ>à ë=}>K[>, "¯à¤ƒå JàR¡K[>¡ú "¹à>¤[Î W塳ì=àA¥¡¤à ëÒà;>K[>, colour prejudice ëºïì=àA¥¡¤à ëÒà;>K[>¡ú’’ ³ìt¡ï "Îå´•à, Åà=ã>à #}Jø¤à "Òã} "[΃à "#}¤à A¡[¹ "³v¡à ó¡à*ƒ¤P¡³ ³Òàuà KàÞê¡ã>à Åà=ã¹¤à ¯à칚 "³à ëºï¹´¶ã¡ú ëy@ƒKã #”‚æ¹´¬à ë=ïìƒàA¡ "[Î>à ³Òàuà KàÞê¡ãKã šå[Xƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à "³à šå¹A¡[J¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à ³à캳ƒà ³ã>à ³ã¤å *;[º¤à, ³ã Jè[ƒ}³A¡šå ³àÄ>à l¡ü¤à R¡³ƒ¤à, \à;-Aå¡Wå¡ JàÚ¤à, "ìt¡à>¤¤å tå¡Ò;[š¤à, ³ã*Òü¤Kã ó¡}ó¡³ ë=àA¡šà ÒA¡ ³;[š¹¤à šè´•³A¡ "[Î ëA¡àA¥¡¤à "ìW¡ï¤à ºà씂} "³à W¡R¡[ÅÀìK ÒàÚ>à W¡š Úå}>à 뺚[J¡ú ëÚ}¤ƒà ÒA¡W¡à}Kã šàUº Úà´•à ëÅà>¤à ³à>¤à [>šà "³[> ³Òàuà KàÞê¡ã; "ƒå¤å ³àKã =ì´¶àÚKã [ó¡ì¹š[t¡ "ìW¡;š[>; >è} "A¡àÚ¤à Å´¬à Úàƒ¤P¡´¬[>¡ú ³àKã ë³à칺 A¡ì¹\ Úà´•à ¯à}[R¡¡ú ³àKã ëy>Kã ëJàR¡W¡; "[Î>à ³ìR¡à@ƒà "ìW¡ï¤à šà¹à "³à t¡[´¬[J¡ú  šà¹à "[Î>à ³¹³ *Òüƒå>à ³à>à ³à캳ƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à "³à šå¹A¡šà R¡³[J¡ú "Òã}ƒå³à Úà´•à ¯à>à JàR¡ƒå>à ëºìÀ¡ú ë>à}R¡àÀKà [šøìt¡à[¹Úàƒà W¡;ºìK ëºìšÃ¡ú

¯àA¡;šà ëÒï¤à –
ë>à}R¡àÀKà ³Òàuà KàÞê¡ã>à ë=àA¡[Jø¤à ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã ³¹³ƒà 빺ì¯Kã ë\ì>칺 ë³ì>\¹ƒà ët¡[ºKøà³ ët¡ïƒå>à ¯àA¡;º´¶ã¡ú "ƒåKà ³àKã ³¹ê¡š "¦åÀà ëÎ=t¡Îå šàl¡ü =๴¶ã¡ú "ƒåƒKã "¦åºà ëÎ=>à ë\ì>칺 ë³ì>\¹ƒà ¯àó¡³ "[Î JR¡ÒÀ´¶ã¡ú "ƒå¤å [\ &³ "ƒå A¡[¹Îå ë=ïÅ๳샡ú 빺ì¯Kã A¡àR¡¤å>à ët¡ï[¹¤à "ƒå A¡[¹Îå A¡àÚìƒ ÒàÚ¹´¶ã¡ú "¦åÀà ëÎ=>à ÒàÚ¤ƒKã ³àKã ³¹ê¡š-³šàR¡ J¹à ³Òàuà KàÞê¡ã¤å l¡ü>¤à ºàAá´¶ã¡ú ³ìJàÚ>à ³Òàuà KàÞê¡ãƒà ÒàÚ¹´¶ã- ë=ïìƒàA¡ "[Î "ì>ï¤à >ìv¡; t¡v¡>à ë=àA¡šà ë=ïìƒà[A¥¡¡ú ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}>à ëy> ët¡à}ƒå>à W¡;šƒà ó¡àÑz¢ AáàÎ "³Îå} ëÎìA¡@ƒ AáàÎA¡ã [t¡ìA¡; A¡v¡ûå¡>à W¡;º¤[ƒ "ìR¡ï¤à ÎàìÒ¤[Å} "³[ƒ 빺ì¯Kã "ìW¡ï¤[Å}K㠳󡳃Kã "[ÎP¡´¬à ÒüA¡àÚ¤à >}¤à ë=ïìƒàA¡ "[Î t¡v¡>à ë=}î>¡ú >å[³ƒà}¯àÒü¹³ƒà [šøìt¡à[¹Úà W¡;>¤à ëy> =å}ºì¹¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à
Reserved Berth "³à ëºï칡ú "ƒåKà ë¤[ƒ}Kã [t¡ìA¡; "³Îå A¡ìAá¡ú ëy> "ƒå>à ³Òàuà KàÞê¡ã¤å Charles town t¡àÄà šå¹´¶ã¡ú

ÅìKຠKàØl¡ã ët¡à}¤Kã ëJàR¡W¡; –
³Òàuà KàÞê¡ã
Charles town ƒà "Úèv¡û¡à =å}º´¶ã¡ú ³à>à W¡;A¡ìƒï[¹¤à Johannesburg ó¡à*¤[ƒ ëy> ëW¡À³ìƒ¡ú "ƒå>à ³ìJàR¡ ³[¹ šà>¤à, ÅìKàº>à [W¡}¤à "ìW¡ï¤à ëA¡àW¡ (ëÑz\ ëA¡àW¡) "³ƒà ët¡à}ºKà W¡;šà t¡à¹´¶ã¡ú ³[΃Îå "ìW¡ï¤à ºãºà "³à ë=àAá´¶ã¡ú Aå¡Wå¡ ³å¤à ³Òàuà KàÞê¡ã¤å A¡@ƒv¡û¡¹ "ƒå>à ³>å}Kã ™à[yA¡ ³Úà³ ó¡´¬à ³¹v¡û塃à ó¡³ÒÄã}º³ìƒ¡ú "ƒå>à ³ÒàA¥¡à ³Òàuà KàÞê¡ãKã ó¡´£¡³ ëA¡àW¡A¡ã [W¡ƒàÒüƒà íº[¹¤à A¡@ƒv¡û¡¹Kã ó¡´£¡³ƒà ó¡³ÒÀ´¶ã¡ú J¹à W¡;ºKà A¡@ƒv¡û¡¹ "ƒå>à W塹硚 =A¥¡ã}ºA¡šƒKã ³Òàuà KàÞê¡ã¤å "³åA¡ ³>å}ƒà ó¡´ÃKà ³à>à ³šà@ƒà ó¡³ìK ÒàÚ¹´¶ã¡ú ÒÄà ÒÄà ÒüA¡àÚ¤à šãì¹ ÒàÚƒå>à ³Òàuà KàÞê¡ã>à Ú๳샡ú "ƒåƒKã ³Åà 󡹤à A¡@ƒv¡û¡¹ "ƒå>à ³Òàuà KàÞê¡ãƒà [A¡Äà [=À´¶ã, Åà=ã>à óè¡[¤¹´¶ã¡ú ³Úà³ W¡R¡ƒå>à Jà´Ã´¶ã¡ú ºàÒü¤A¡ 󡤃Kã ëA¡àW¡ "ƒå>à =å}ó¡³ ëÚï¤à ³t¡³ƒà ®¡à¹t¡ ³W¡à J¹à íº¹´¶ã¡ú l¡ü[W¡>->à[W¡Äà Jåìƒà}=ã¤à "ƒå >à씂àA¡ìJø¡ú ³=}ƒ>à J¹à W¡àl¡ü¤à ëA¡àW¡ "³³åA¡ ët¡à}ºKà Johannesburg t¡àÄà W¡;º´¶ã¡ú

ëÒàìt¡ºƒà íºÒ@ƒ¤à –
Johannesburg "ìW¡ï¤à ÎÒ¹ "³[>¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã¤å *A¡šà ºàA¡šà ³ã*Òü "ƒå>à ëÅàÚ¤ƒKã ë=}>ƒ¤ƒKã ³Òàuà KàÞê¡ã>à Grand National Hotel ƒà íº>¤à W¡;º´¶ã¡ú ëÒàìt¡ºƒåƒà A¡à "³à šã>¤à ÒàÚ¹´¶ã¡ú ëÒàìt¡ºKã A¡àR¡¤å> ³ìR¡à@ƒà ³åÄà ëÚ}ºAá´¶ã¡ú¡ ³ÒàA¡ Aå¡Wå¡ ³å¤à ®¡à¹t¡ ³W¡à[> ÒàÚ¤[Î JR¡º´¶ã¡ú "ƒåƒKã ³ìJàÚ>à ëÒàìt¡º "ƒå A¡à "ÒàR¡¤à "³v¡à íºìy ÒàÚ¹Aá´¶ã¡ú >ã}¤à A¡àÚ¹ƒå>à ëÒàìt¡º "ƒåƒKã ë=àAáAá´¶ã¡ú "ƒåƒKã ët¡Gã "³à ët¡à}ºKà ³àKã ³¹ê¡š ³åÒ³ƒ A¡¹³ A¡³¹ç¡[„>Kã ƒåA¡à@ƒà W¡;º´¶ã¡ú ³¤à>ã l¡ü>ì¹, >å}R¡àÒü칡ú

[šøìt¡à[¹Úàƒà ëÚï¤à –
³=}Kã "ì¹àÚ¤à ëJàR¡W¡;[t¡ ëy> ët¡à}ƒå>à [šøìt¡à[¹Úàƒà "³åA¡ W¡;š[>¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à ó¡àÑz¢ AáàÎt¡à ët¡à}ƒå>à W¡;šà šà´¬ƒKã 빺ì¯Kã ë³ì>\¹ƒà ³ÒàA¡ ë¤[¹Ñz¹ "³[> ÒàÚ>à ³ÅA¡ t¡àAáƒå>à [t¡ìA¡; "³à šã>¤à ÒàÚ¹´¶ã¡ú ë³ì>\¹>à ÒàÚ¹A¡Òü- [t¡ìA¡;šå[ƒ šã¹ìK "ƒåKà A¡[¹P¡´¬à ëy>Kã Kàƒ¢[Å}>à >R¡¤å t¡à씂àAá¤[ƒ ³ƒåKã ƒàÚâ« '>à šå¤à R¡ì´ÃàÒü¡ú ³Uº *ÒüÚå, ³ƒå ë=àv¡û¡¤à *ÒüÎ>å¡ú

³Òàuà KàÞê¡ã ó¡àÑz¢ AáàÎ A¡´šàt¢¡ì³”zt¡à ët¡à}캡ú R¡àÒüÒàA¡ íº¹Kà Kàƒ¢ "³à W¡R¡ºAá´¶ã¡ú Aå¡Wå¡ ³å¤à ³Òàuà KàÞê¡ã>à 󡳃å>à íº¹´¬à l¡ü¤ƒà ³ÒàA¡ Úà´•à Åàl¡ü¹´¶ã¡ú Åàl¡ü>à ÒàÚ¹A¡Òü- ‘‘>ÒàA¡ ³[΃à ët¡à}¤à Úàì¹àÒü, =àƒ¢ AáàÎ A¡´šàt¢¡ì³”zt¡à W¡;ìJøà¡ú’’ ºàÒü¤A¡ ó¡¤à ÒàÚK‰à, A¡à "ƒåƒà "ìR¡ï¤à ¤õ[t¡Å ³W¡à "³v¡} ët¡à}º´¶ã¡ú ³à>à Kàƒ¢ "ƒåƒà ÒàÚ¹A¡Òü- ‘‘³ÒàA¡, ó¡àÑz¢ AáàÎA¡ã [t¡ìA¡; "³à šàÚ[¹, ët¡à}ÒÀåƒ>à¡ú’’ Kàƒ¢ "ƒå>à ÅA¡ó¡³ Ò[gÀKà ÒàÚ¹A¡Òü- ‘‘>ÒàA¡ Aå¡[º ³W¡à "³Kà W¡;[³Ä¤à šà´Ã¤[ƒ A¡[¹Îå A¡àÚ샡ú’’ ³[Î ÒàÚ¹´ÃKà ³ÒàA¡ ë=àA¡ìJø¡ú >å[³ƒà} šè} 8 t¡à¤ƒà ³Òàuà KàÞê¡ã [šøìt¡à[¹Úàƒà =å}º´¶ã¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.