‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ ([E¡t¡ Òü[@ƒÚà ³å¤ì³”z) Kã 75 Ç¡¤à A塳*>

‘‘[E¡t¡ Òü[@ƒÚà>’ (Quit India) ÒàÚ¤[Î 'ìJàÚKã Òü[t¡ÒàÎt¡à Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¤à #ìÒï "³[>¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à ‘[ŹKà [Å, W¡R¡ºKà W¡R¡’ (Do or Die) ÒàÚ¤à ëJàÀàl¡üƒà šèA¥¡ã} ë=ïK;[J¤ƒKã ®¡à¹t¡ Åã>¤à =å}>à, ³ã[Å}>à >ã}-Jà t¡´¬à ó¡}>¤Kンv¡û¡à ³Åà¤å A¡;ì=àA¥¡¤à ¯àÅA¡[J¡ú R¡[Î ‘[E¡t¡ Òü[@ƒÚà ³å¤ì³”z’ Kã W¡Òã 75 Ç¡¤à A塳*> ºàA¡šƒà, ³ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¤[Å}K㠳󡳃à 'ìJàÚ>à ÒüA¡àÚJå´•¤à $;[º¡ú 'ìJàÚKã óø¡ãƒ³ ó¡àÒüt¡¹[Å}>à W¡àl¡üì=àA¡W¡>¤Kンv¡û¡à ‘"ì>ï¤à ®¡à¹t¡’ "³à ëÅ´•¤à ëÒà;>¤ƒà 'ìJàÚ>à Jè;Å´•ƒå>à ¯àÅAá[Î "³Îå} ÒüÅà¤å A¡;ì=àAá[Ρú’’
- >ì¹@ƒø ë³à[ƒ, šø‹à> ³”|ã

"àì@ƒàº> "[ÎKã Úè´£¡³ –
*KÑz 9, 1942 Kã ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ "[Î ®¡à¹t¡A¡ã Åà}º¤à >ã}t¡³ ºà>Kã "ì¹àÚ¤à t¡àS¡B¡ã Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¤à, '[t¡Òà[ÎA¡ *Òü¹¤à, ¤õ[t¡Å ιA¡à¹¤å =A¡-=A¡ >ãA¡Ò>[J¤à, ®¡à¹t¡ šè´¬ƒà ëÒï¹A¡[J¤à "ìW¡ï¤à >ã}t¡³ "àì@ƒàº> "³[>¡ú ¤õ[t¡Å>à ®¡à¹v¡à W¡Òã 200 ë¹à³Kã ³Úàƒà ÅàÎ> ët¡ï[J¡ú >ã}t¡´¬à ó¡}‰¤à ®¡à¹t¡>à ¤õ[t¡ÅA¡ã ÅàÎ> ³Jàƒà Úà´¬à ¯à>à íº[J¡ú ³ãJà ëšà>¤Kã Åà=ã>à >å}R¡àÒüt¡¤à A¡Úà íº¹¤Îå, ³ãÚà³Kã >ã}t¡³ "àì@ƒàº>Kã #ìÒï "[Î[ƒ Úà´•à t¡š¥à ºàA¡[J¡ú ÒüÒà> Òà>¤à *Òü>à íº¤àA¡ Åà;>à ëšàA¡JàÚ¹A¡[J¤[ƒ Jõ. Aå¡. 1857 A¡ã ‘[Îó¡àÒü ºàºìÒï’ ÒàÚ>à JR¡>¤à, ®¡à¹t¡A¡ã >ã}t¡³ "àì@ƒàº>Kã "Òà>¤à ºàº "ƒå[>¡ú "ƒåKã ³=} ³=} *Òü>à *º Òü[@ƒÚà A¡ìUöÎ A¡[³[t¡ [º}J;º¤à ³tå¡}ƒà "³[ƒ ³Òàuà KàÞê¡ã>à Jà-"[óø¡A¡àƒKã ®¡à¹v¡à ºàAá¤à ³tå¡}ƒà, ³ÒàB¡ã ºå[W¡} ³Jàƒà "[Ò}ÎàKã šàî´¬ Åã[\ăå>à Ît¡¸KøÒ "àì@ƒàº>Kã "A¡>¤à ëJàR¡\R¡ W¡R¡[Å>¤à ëÒï¹A¡[J¤[>¡ú ë=àÒüìƒàA¡-ëÒì@ƒàA¥¡à Jõ. Aå¡. 1918 ƒKã 1945, W¡Òã 27 "[Î >ã}t¡³ "àì@ƒàº>Kã "ì¹àÚ¤à, Åã}=à>ã}R¡àÒü *Òü¹¤à, í³ ëÒ﹤à t¡àS¡A¡ "³[>¡ú "ƒå>à Jåů”z [Î}Ò>à ³Òàuà KàÞê¡ã¤å "Îå´•à Åã}=๴¶ã-
"He was the philosopher of the freedom movement, the field marshal of its army of passive resisters, the visiting British statesman. He became the voice of India. India came to be known as the land of Gandhi and Gandhi became India's spiritual Guru, a saint (Mahatma) and a father (Bapu), all rolled into one." 

®¡à¹t¡ =àA¡l¡ü "àì@ƒàº> –
Jõ. Aå¡. 1942 Kã *KÑz 7 "³Îå} 8 ƒà ë¤àì´¬ƒà >å[³; >ã[> W¡;=[J¤à *º Òü[@ƒÚà A¡ìUöÎ A¡[³[t¡Kã [³[t¡}>à Úà´•à ³åÄà JĹ¤à ³tå¡}ƒà ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü’ ([E¡t¡ Òü[@ƒÚà) ÒàÚ¤à ³¹ç¡ *Òü¹¤à ¯à칚 "[Î ëºï[J¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã>à ¯à칚 "[Î ³ãÚà³ƒà ºàl¡üì=àAáƒå>à ¯à R¡àR¡[J¡ú ³ƒåƒà ³àKã ³[³} W¡;º¤à
'Do or Die' (=¤A¡ šàR¡ì=àA¡l¡ü R¡³‰K>à [ÅìƒàA¡l¡ü) ÒàÚ¤[Î ºàl¡üì=àA¡[J¡ú Jõ. Aå¡. 1942, *KÑz 9 ƒà ³Òàuà KàÞê¡ã Úà*>à A¡ìUöÎ ¯à[A¢¡} A¡[³[t¡Kã ë³´¬¹ ëºàÒü>³A¡ ó¡à[J¡ú ιA¡à¹>à *º Òü[@ƒÚà A¡ìUöÎ A¡[³[t¡¤å "àÒüÄà Úàƒ¤à ¹à\>ã[t¡Kã ƒº "³[> ÒàÚ>à ºàl¡üì=àA¡[J¡ú "ƒå>à "KÑz 9, 1942 ƒà ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ "[Î ëÒïÒü ÒàÚ>à ëºïÒü¡ú

"àì@ƒàº> "[ÎKã >å}Kã "=¢ –
Jõ. Aå¡. 1942, *KÑz 8 ƒà ³Òàuà KàÞê¡ã>à ë¤àì´¬Kã Mà[ºÚà ët¡S¡ í³ƒà@ƒà šã[J¤à ®¡àÈoƒà ¯à칚 "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà ÒàÚ[J- ¤õ[t¡Å>à ®¡à¹v¡à šà>¤à, ÅàÎ> ët¡ï¤à Jèƒv¡û¡à ëºàÒü[Å>Kƒ¤[>; Jèƒv¡û¡à ¤õ[t¡Å>à ®¡à¹t¡ =àìƒàv¡ûå¡>à W¡;[JKƒ¤[>¡ú ³ÒàA¥¡à ®¡à¹t¡A¡ã ³ãÚೃà "ÎÒì™àK "àì@ƒàº> "[Î Úà´•à W¡àl¡ü>à, šàA¡-ÅÄà šàR¡ì=àA¥¡¤à ºàl¡üì=àA¡[J¡ú ³[ÎKà ëºàÚ>>à ³ÒàA¥¡à 'Do or Die' - [Ťà W¡R¡¤à [A¡ƒ>à =¤A¡ šàR¡ì=àA¥¡¤à ÒàÚ[J¡ú [Ťà [A¡K>å, =¯àÚ =àìƒàA¡šà šà´¶åK>å¡ú Úà´•à A¡>¤à KàÞê¡ã\ãKã "A¡>¤à ëJàÀàl¡ü "³Îå} ³ãÚà³Kã ³ó¡³ƒà šã¤à šàl¡üì\º "³[>¡ú ³àKã "A¡>¤à "³Îå} "ìW¡;šà šàl¡üt¡à[v¡û¡-
"Let every non-violent soldier of freedom write out slogan 'Do or Die' on a piece of paper or cloth, and pin it on his cloth." [ó¡ >;yKà ëW¡ ³ìW¡; "³ƒà ‘ƒå *¹ ƒàÒü’ Òü¹Kà [ó¡ƒà ë=;ºå¡ú ³Òàuà KàÞê¡ãKã "A¡>¤à ëJàÀàl¡ü "³Îå} šàl¡üì\º "[Î>à ®¡à¹t¡ ³W¡à[Å}Kã ë=ï>à, [º}ì\º Òàš[J¡ú šè´•³A¥¡à "³v¡à *Òü>à, >ã}ÒĤà íºt¡>à "àì@ƒàº> W¡R¡[Å>[J¡ú ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ "[Î ³ãJà ëšà>¤à ët¡àv¡ûå¡>à t¡R¡àÒüó¡ƒ>à >ã}t¡´¬à ó¡}ƒ¤à Úàìƒ ÒàÚ¤Kã "ì¹àÚ¤à, "A¡>¤à "àì@ƒàº> "³[>¡ú ¤õ[t¡Å>à ³Jà t¡à>à ®¡à¹v¡à ÅàÎ> ët¡ï¤à Úà¹ì¹àÒü "³Îå} ³ìJàÚKã "ì¹àÚ¤à ³t¡³ ëÚï¹ìAá ÒàÚ¤[Î JR¡\[J¡ú ³[ÎKã ³Jà t¡à¤à =¤[v¡û¡, #}>à t¡š¥à ®¡à¹t¡ =àìƒàA¥¡¤à ëÒà;>¤à "³Îå} ®¡à¹v¡à >ã}t¡´¬à šã¤à "[Î>à *Òü[J¡ú

"àì@ƒàº> >³=>¤à ëÒà;>¤à –
Jõ. Aå¡. 1942 Kã ³t¡³ "[Î ¤õ[t¡Å ιA¡à¹Kã ³à=à Åà¤à, "¹ç¡¤à t¡à>ó¡³ "³[>¡ú ³t¡³ "[Î šõ[=¤ãKã ">ãÇ¡¤à ºàgà* ³>å}[>¡ú ¤õ[t¡Å ιA¡à¹ "[Î ºàº "[΃à Úà*[¹¤[>¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à, Jõ. Aå¡. 1942, ³àW¢¡ 22 ƒà
"Cripps Mission" Kã ‰àóô¡t¡ ëšøàìšà\º "ƒåƒà ®¡à¹v¡à >ã}t¡´¬à šã¤Kã ¯àó¡³ Úà*¹¤Îå, šõ[=¤ãKã ºàgà* ëºàÒü¹Kà šãK[> ÒàÚ[J¡ú "ƒå>à, ³Òàuà KàÞê¡ã>à ÒàÚ- "It is a post-dated cheque on a crashing bank."

Úà´•à ºå¤à γθà "³à ³t¡³[Îƒà ¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à ³àìÚàA¥¡[J¡ú ë>t¡à\ã Î审àÎW¡@ƒø ¤Îå>à Jõ. Aå¡. 1941 ƒà ëºàÄà ®¡à¹t¡ =àìƒàv¡ûå¡>à ëW¡>JøKà \àšà>Kã ³ìt¡R¡ ëºï¹Kà ‘"à\àƒ [Ò@ƒ ëó¡ï\’ [º}J;[J¡ú ³à>à [ÎUàšå¹ƒà ‘K¤>¢ì³”z *¤ óø¡ã Òü[@ƒÚà’ ëÅì´Ã ÒàÚ>à ºàl¡üì=àA¡[J¡ú ³àKã ‘\Ú [Ò@ƒ’ ÒàÚ¤à ëJàÀàl¡ü "[Î>à ®¡à¹t¡ Åã>¤à =å}>à [>>[J¡ú Jõ. Aå¡. 1943 ƒà ³àKã ºà@µãKà ëºàÚ>>à \àšà>ã\ "à³ã¢>à ®¡à¹t¡A¡ã "¯à}-ë>à}ìšàA¡, ³[ošå¹ ëÚï[ÅÀA¡[J¡ú Jõ. Aå¡. 1945 ƒà \àšàÄà ³àÚ=㹃å>à W¡R¡\Jø¤Kã ³tå¡}ƒà "à\àƒ [Ò@ƒ ëó¡ï\Kã ºà@µã A¡Úà ºà>Kã ºà>ó¡à *Òü[J "³Îå} [¤W¡à¹ ët¡ï¹Kà ƒ[r¡ šã[J¡ú ³[Îƒà ®¡à¹t¡ ³W¡à A¡ÚàKã =ì´¶àÚƒà >å}R¡àÒüt¡¤à ëšàA¡[J¡ú

³¹³ ³Úà³ "[Î íº¤ƒKã [³šàÒü¹¤à ¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à A¡ìUöΚå Jèl¡ü ëÅăå>à íº[J; ëW¡A¡Åã>-ë=ï¹àR¡ ëºïJ;>¤à ëų-Åàƒå>à íºJø¤[>¡ú Úà´•à =å>à ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ "[Î >³=>¤à ët¡ï[J¡ú *KÑz 9, 1942 Kã "ÚèA¡ "R¡>¤ƒà ³Òàuà KàÞê¡ã ó¡à[J "ƒåKà A¡ìUöÎ ¯à[A¡¢} A¡[³[t¡Kã ë³´¬¹ šè´•³A¡ ó¡à¹Kà šèÄà ëy> "³ƒà ët¡à}ÒÀKà ë\ºƒà =´•¤à šå[J¡ú ®¡à¹t¡A¡ã ³ó¡³ A¡ÚàƒKã A¡ìUöÎA¡ã ºå[W¡}¤à A¡Úà ó¡à[J¡ú šàv¡û¡A¥¡>à ³ã A¡ÚàÎå ó¡à¤à ëÒï¹A¡[J, A¡Úà "³>à ëºà;[J¡ú ³ó¡³ A¡Úàƒà "=ã}¤à =³[J¡ú

"àì@ƒàº>Kã "A¡>¤à #ìÒï ºàA¡šà –
¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à "àì@ƒàº>Kã #ìÒï "[Î Úà´•à A¡Äà >³=>¤à ëÒà;>¹¤Îå, ºàî´¶ W¡àA¡šP¡³ #ìÒï "[Î ®¡à¹t¡A¡ã ³ó¡³ Jè[ƒ}ƒà šàA¡-W¡àl¡ü>à Åì@ƒàA¡[J¡ú ³t¡³ "[΃à A¡ìUöÎA¡ã ºå[W¡}¤à A¡Úà ë\ºƒà =³[\>Jø¤[>¡ú "³ì¹à³ƒà ÒàÚ¹Kà "àì@ƒàº> "[ÎKã ºå[W¡}¤à, [Ò³àÒü W塳Kƒ¤à, Jè[\>-ë=ï¹àR¡ ët¡ïKƒ¤à ºå[W¡}¤à "³v¡à íºy¤[>¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à, ³å[Îó [ºK, [Ò@ƒå ³Òàή¡à, "๠&Î &Î, A¡³å¸[>Ñz šà[t¢¡, [>}ì=ï šà>¤à íº¤àA¡ J¹Îå "àì@ƒàº> "[Î ëÅïK;[Jìƒ, Úà[J샡ú "ƒå³ *Òü>³A¡, ëÒï¹ç¡¤à íºt¡>à ³ãÚà´•à ëÒï¹A¡[J¡ú ³ó¡³ A¡Úàƒà ³ãÚà´•à ιA¡à¹Kã *[ó¡Î, ëºàÚÅR¡ A¡Úà í³ =à[J¡ú ¤õ[t¡ÅA¡ã ó¡ã¹àº A¡Úà [W¡}=¹Kà ëÅKàÚ[J, í³ =à[J¡ú ë¹ºì¯ "³Îå} ët¡[ºKøàó¡A¡ã ºàÒü> A¡Úà =ƒ;[J, =åìƒA¡[J, ³àR¡-t¡àA¡Ò>[J¡ú ³ó¡³ A¡Úàƒà
Parallel Govt. [º}J;[J¡ú =à 5 ë¹à³ "[Î ®¡à¹t¡A¡ã ³ó¡³ A¡Úàƒà #¹à} ëÒï[J, "A¡àÚ¤à, =åìƒA¡šà, "ìÚ;šà, Jåìƒà}=ã¤à A¡Úà šã[J¡ú John F. Riddick A¡ã [¹ìšàt¢¡ ³tå¡} ÒüÄà, *KÑz 9, 1942 ƒKã ëÎ육´¬¹ 21, 1942 Kã ët¡>Jø¤à ³t¡³ "[΃à ëšàÑz *[ó¡Î 550 ³àR¡-t¡àA¡Ò>[J; ë¹ºì¯ ëÑzÎ> "³Îå} ë¹ºì¯ ºàÒü> 250 ³àR¡-t¡àA¡Ò>[J; šå[ºÎ ëÑzÎ> 70 =åKàÒü[J; ιA¡à¹Kã ëºàÚÅR¡ 485 í³ =à[J, ³àR¡-t¡àA¡Ò>[J; ët¡ìºKøàó¡ ºàÒü> 2500 A¡A¡=;[J; ³[Î >³=>¤à ¤õ[t¡Å ιA¡à¹>à ¤õ[t¡Å ºà@µã ¤àt¡à[ºÚà> 57 Åã[\Ä[J¡ú "àì@ƒàº> "[Î >³=¤ƒà =à 5 ë¹à³ W¡R¡[J¡ú ¤õ[t¡Å>à "àì@ƒàº> "[Î >³=Jø¤Îå, ³ìJàÚ>à ³t¡³ Aå¡Òü>à ®¡à¹t¡šå >³=ƒå>à ÅàÎ> ët¡ï¤à R¡´Ãì¹àÒü ÒàÚ¤[Î JR¡\[J¡ú "ƒå>à, ®¡à¤ t¡à>à, ³*}-³¹ãº t¡à>à ®¡à¹t¡šå =àìƒàv¡ûå¡>à W¡;>¤à ë=ï¹àR¡ ët¡ï¤à ëÒï¹A¡[J¡ú "ƒåKà "³ì¹à³ƒà, "àì@ƒàº> "[Îƒà ¤õ[t¡Å>à ³ã*Òü 60,000 ó¡à[J; ³[ÎKã ³>å}ƒà ³ã*Òü 18,000 ³Jà t¡à>à ó¡à\ã@ƒå>à =³[J; ³ã*Òü 940 ë¹à³ [Å[J; ³ã*Òü 1640 ë¹à´•à Åà=ã>à ëÅàA¡[J¡ú ¤õ[t¡Å>à &ì¹àìšÃ> ³=v¡û¡Kã ë>à}î³ A¡àÙà Úà*[J; ³ãÚà³ ³³àR¡ƒà íW¡>à ³ã A¡Úà óè¡[J; *;šà-í>¤à A¡Úà ët¡ï[J¡ú

®¡à¹t¡ >ã}t¡´¬Kã º´¬ãƒà –
‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ Kã ³tå¡} W¡Òã 5 íº¹Kà Jõ. Aå¡. 1947, *KÑz 15 ƒà ®¡à¹t¡>à ¤õ[t¡ÅA¡ã ³Jè;t¡Kã >ã}t¡´¬à ó¡}[J¡ú "ƒå¤å W¡Òã 5 Kã ³t¡³ "[Îƒà ¹à\>ã[t¡Kã Úà´•à W¡¹àR¡>¤à, "¹ç¡¤à γθà A¡Úà>à =À¤à ³t¡³ "³à *Òü[J¡ú ÒA¡W¡à}Kã ó¡ã¤´•à ³¹³ *Òü¹Kà ³Òàuà KàÞê¡ã¤å Jõ. Aå¡. 1944 ƒà ë\ºƒKã =àìƒàA¡[J¡ú (\¯àÒ¹ºàº ë>Ò¹ç¡[ƒ \å> 15, 1945 ƒà =àìƒàA¡[J¤[>¡ú) ³Òàuà KàÞê¡ãKã "¯à¤à ë=ïìƒàA¡ "³[ƒ ³àKã šå[XKã "¯à-">à A¡Úàƒà Źç¡A¡ Úà[³Ä¹Aá¤ã  A¡Ñz幤à KàÞê¡ã Jõ. Aå¡. 1944, ëó¡¤ö硯à¹ã 22 ƒà ³šåì¹àÒü¤Kã ³t¡´¬àv¡û¡à ÒãšÃKà ë>àUà[J¡ú "ƒåKà ³t¡³ Aå¡Òü>à ëºàÚ>¹Aá¤à ³àKã >å}[Å\¹¤à šàì΢àì>º ëÎìyû¡t¡¹ã ³Òà샤 ëƒÎàÒüÎå =à J¹à íº¹Kà [Å[J¡ú A¡Ñz幤à>à [Ťƒà ³Òàuà KàÞê¡ã =ì´¶àÚ A¡àÚ[J¡ú ³à>à ÒàÚ[J- ‘‘¤à Úà*ƒ¤à šå[X "³à *Òü>à A¡¿>à ët¡ï¤à R¡³ìƒ¡ú ... ³ÒàA¥¡à ë³>[Å>¤à R¡´Ãì¹àÒüƒ¤à "ÒàR¡¤à "³à =>ì´Ã¡ú’’ ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ ƒà ³Òàuà KàÞê¡ã ó¡à¹¤à ³tå¡}ƒà A¡Ñz幤àÎå ³àKã ëJàR¡ìºàÚ[Å}Kà ëºàÚ>>à šåì>ƒà íº¤à "Kà Jà> ëšìºÎt¡à ó¡à\ã@ƒå>à =³[J¤[>¡ú

³t¡³[΃à Úà´•à ºå[¹¤à ¹à\>ã[t¡Kã γθà[ƒ, [Ò@ƒåÑ‚à> "³Îå} šà[A¡Ñzà> ÒàÚƒå>à ®¡à¹t¡ "[Î ë>Î> ">ãì=àA¥¡à JàÚìƒàA¡šà "[Î[>¡ú Jõ. Aå¡. 1906 t¡à [º}J;[J¤à ³å[Îó [ºK>à A¡ìUöÎ šà[t¢¡Kà Jè;Å´•ƒå>à ®¡à¹t¡A¡ã >ã}t¡³ "àì@ƒàº@ƒà Źç¡A¡ Úà[³Äƒå>à ºàA¡[J¡ú "ƒå¤å Jõ. Aå¡. 1940 Kã ³t¡³ƒà ³å[Îó [ºK "³Îå} ³[ÎKã ºå[W¡}¤à [\Äà>à ³å[Îó[Å}Kã *Òü¤à ëÒà³ìº@ƒ "³à t¡à>¤à ëÒï¹A¡[J¡ú ³ìJàÚKã ƒà¤ã "[Î ³Òàuà KàÞê¡ã "³Îå} A¡ìUöÎA¡ã ºå[W¡}¤[Å}>à Úà¤à R¡³[J샡ú γθà "[Î Åà[”z *Òü>à t¡àÒü[ÅĤà Úà´•à A¡Äà ëÒà;>[J¡ú "ƒå¤å, ë>à}³-ë>à}³Kã ³å[Îó [ºKA¡à A¡ìUöÎA¡à Úà>ƒ¤à ëÒU;ºA¡[J¡ú íº¤àA¡ #¹à} ëÒï칡ú [Ò@ƒåKà ³å[ÎóKà ³ó¡³ A¡Úàƒà Òà;>¤à ëÒï¹ìAá, A¡³å¸ì>º ¹àÒü*t¡ ë=àìAá¡ú  ó¡ã¤´•à Úàƒ¤ƒKã A¡ìUöÎ>à ®¡à¹t¡šå ë>Î> ">ãì=àA¥¡à JàÚìƒàA¡šà "[Î Úà¤à t¡à[J¡ú ³Òàuà KàÞê¡ã Åà=ã>à >ã}¤à A¡àÚ[J¡ú ³[Î ¤õ[t¡ÅA¡ã 'divide and rule' Kã ëšà[ºÎã[> ÒàÚ>à ³¹àº Åã[J¡ú

Jõ. Aå¡. 1946, ëÎ육´¬¹ 2 ƒà 'The Interim Govt. of India' ëÅì´Ã¡ú ³[΃à A¡ìUöÎÎå Úà*칡ú Òü”z[¹³ K¤>¢ì³”z "[Î ³t¡³ƒåKã ®¡àÒüÎì¹àÚ *Òü[¹¤à Lord Wavell >à ºå[W¡}¤à *Òü "ƒåKà ®¡àÒüÎ šø[Î샔z>à \¯àÒ¹ºàº ë>Ò¹ç¡>à *Òü[J¡ú ³ìt¡ï A¡¹´•à ¤õ[t¡ÅA¡ã ÅàÎ> "[Î ®¡à¹v¡à [ÅÄKƒìK ÒàÚ¤à "[Î ët¡R¡¤à}¤[>¡ú Jõ. Aå¡. 1947, ³àW¢¡ 24 ƒà Lord Mountbatten >à ®¡à¹t¡A¡ã "ì>ï¤à ®¡àÒüÎì¹àÚ *Òü>à ºàìAá¡ú ³ÒàA¡ Úà´•à ó¡¤à, γθà A¡Úà t¡àÒü[ÅĤà R¡´¬à, šèA¡ìW¡º ëÅ}¤à "³Îå} W¡ã}-뺴¬à íºR¡àìAáàÚ "³[>¡ú ³à>à Jõ. Aå¡. 1947, \å> 3 ƒà ¯àó¡³ 5 Úà*¤à ¯àì¹àº "³à ºàl¡üì=àAá´¶ã¡ú ³ƒåƒà ³å[Îó[Å}Kã *Òü¤à ët¡àJàÒü¤à ëƒà[³[>Ú> "³à ëÅ´¬Kã ¯àó¡³ Úà*[¹¡ú A¡ìUöÎ "³Îå} ³å[Îó [ºK ">ã³A¥¡à ¯àì¹àº[Å} "[Î Úà칡ú ³t¡³ƒåƒà 뺤¹ šà[t¢¡>à ιA¡à¹ šàÚ[¹¤à ¤õ[t¡Å šà[º¢Úàì³”z>à Jõ. Aå¡. 1947, \åºàÒü 1 ƒà "The India Independence Bill"  šåì=àv¡ûå¡>à šàÎ ët¡ï[J "ƒåKà *KÑz 15, 1947 t¡à ¤õ[t¡ÅA¡ã "ì=à[¹[t¡ "[Î ®¡à¹t¡ "³Îå} šà[A¡Ñzà@ƒà [ÅĤà ÒàÚ>à 뺚¥[J¡ú ³[ÎKã ³tå¡} ÒüÄà Jõ. Aå¡. 1947, *KÑz 14 "³Îå} 15 Kã ëºàĤà "Òã} ë>à}ÚàÒüƒà A¡X[t¡tå¡ìÚ”z &ìγ¤ÃãKã "JÄ¤à ³ãó¡³ ó¡³ƒå>à Úà´•à W¡ã}-뺴•à ®¡à¹t¡ "[Î ³>ã}-³Jà t¡´Ã¤à íº¤àA¡ "³[> ÒàÚ>à ºàl¡üì=àA¡[J¡ú *KÑz 15 "[Î Î>àKã A¡à[º>à Òüƒå>à íºìÒï¹Kƒ¤à >å[³; "³[>¡ú ³t¡³ Aå¡Òü>à ³ãJà ëšà@ƒå>à íº¹Aá¤à ®¡à¹t¡>à ³ã>àÚ ëÚà;[Òº} ëA¡àv¡ûå¡>à ³šè} ó¡à>à >ã}t¡´¬à íº¤àA¡ "³à *Òü[J¡ú ³ÅàKã íº¤àA¡ ³Åà>à R¡àA¡W¡¤à ëÒï[J¡ú 

"ì>ï¤à ®¡à¹t¡A¡ã ³R¡ºà> –
®¡à¹t¡A¡ã šø‹à> ³”|ã Åøã>ì¹@ƒø ë³à[ƒ "³Îå} ³àKã ιA¡à¹>à ëÒï[\A¡ ‘"ì>ï¤à ®¡à¹t¡’ "³à ëÅ´•¤à ³R¡ºà> "³à ³R¡[º¡ú Jõ. Aå¡. 1942 ƒà ‘®¡à¹t¡ =àìƒàA¡l¡ü "àì@ƒàº>’ ët¡ïƒå>à W¡Òã ³R¡àƒà (1942-47) ®¡à¹t¡ >ã}t¡´¬à ó¡}[J¡ú ³ƒåƒà ³Òàuà KàÞê¡ãKã
'Do or Die' ëJàÀàl¡ü ºàl¡ü[J¡ú ³ìt¡ï "Îå´•à Jõ. Aå¡. 2017-2022, W¡Òã 5 "[Îƒà ‘"ì>ï¤à ®¡à¹t¡’ "³à ëÅ´•¤à ¯àÅA¡ ëºï¹[Î ÒàÚ>à ³ãÚà³ƒà ºàl¡üì=à[Aá¡ú W¡Òã 5 Kã ¯àÅA¡ "[Î[ƒ "We will do and accomplish" "[Î>à *ÒüKƒ¤[>¡ú ">à-"ìÚA¡ íºt¡¤à, ëÅgà-=å³\à íºt¡¤à, \à;-[¤\à; JàÚƒ¤à "ì>ï¤à ®¡à¹t¡ "³à ëÅ´Ã[Î ÒàÚ¤[>¡ú ³ìÒïÅàKã ë=ï>à, [º}ì\º, >ã}Òă¤à "ƒå íº¹¤[ƒ ëÅàÚƒ>à R¡³K[> ÒàÚ¤[Î šøàÒü³ [³[>Ñz¹Kã "ìW¡;šà =à\¤[>¡ú ëÚ}[Ρú ³R¡ºà> "[Î A¡àÚ¤[ƒ ó¡ìv¡¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.