¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [Î}Ò [¤, A¡³ôKã W¡Òã 100 Ç¡¤à ³ìšàA¡ A塳*> ºàA¡šƒà
³àÚìW¡ï ">ã – ëJºW¡@ƒø "³Îå} Ñ•àÒº [¤. A¡³ô

³àÚìW¡ï ">ã
³=B¡ã ³àÚìW¡ï ">ã "[Î ³[ošå¹Kã Òü[t¡ÒàÎt¡à Úà´•à t¡àR¡>à ë=àA¡šà ƒõŸ "³[>¡ú ³àÚìW¡ï ">ã³A¡ Úà´•à ºå>à [t¡Ä[J¤à, šèÄà =¤A¡ A¡Úà ët¡ï[³Ä[J¤à, ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸, Òü[t¡ÒàÎ "³Îå} Î}ÑHõþ[t¡Kã Òã¹³ A¡Úàƒà Jè;³à¤à "³Îå} º³Úà>¤à ³ãÅA¡ *Òü>à Åã}=à>ã}R¡àÒü *Òü[J¤à, ³è;>àÒü‰¤à Jèìƒàº A¡Úà ët¡ï[¤¹´Ã¤à ³àÚìW¡ï šè}¤à, ³àÚìW¡ï \å¹à ">ã[>¡ú ³àÚìW¡ï ">ã³A¥¡à [Ò}[ºîR¡ ³t¡³ƒà íº¤àA¡ ³ãÚà´•à ³ìJàÚ¤å Úà´•à ÒüA¡àÚJå´•[J¤à, Òã¹³ A¡Úàƒà íº¤àB¡ã ¯à t¡àÄó¡³ "³Îå} º³\ã} í³¹à *Òü[J¤à A¡àl¡üR¡³‰¤à ³è[t¢¡ ">ã[>; =àìƒàA¥¡¤à Úà‰¤à \å¹à ">ã[>; ëºR¡‰¤à Úè´¬ã ">ã[>¡ú ³ìJàÚ>à t¡àÒü¤R¡ ³ã*ÒüìšàA¡ *Òü>à ³à캳ƒà [Ò}º[´Ã¤à ³t¡³ "[Î ³[ošå¹ã Òü[t¡ÒàÎA¡ã Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¹¤à ³ãA¡š ë=àA¡šKã t¡àgà "³[>¡ú ³³º Úà´Ã¤à, Åã}=à>ã}R¡àÒü *Òü¹¤à =¤A¡ A¡Úà ët¡ï¹³ƒå>à ³¤à>ã³A¡, ³[ošå¹ Òü³àKã "W¡R¡¤à ³šà¹ã *Òü>à "¹R¡¤à =¯à[@µW¡àB塳 R¡à>[J¡ú

ëšàA¡šà ³t¡³ 
š[r¡t¡ [>}ì=ïìJà}\³ ëJºW¡@ƒø [Î}Ò ë³ 13, 1917 t¡à ëšàA¡Òü "ƒåKà \à>å¯à¹ã t¡à} 31, 2011 ƒà ë>àUà[J; W¡Òã 94 šè[X[J¡ú "ƒåKà ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ô>à \å> 27, 1918 ƒà ëšàA¡Òü "ƒåKà \à>å¯à¹ã 13, 1990 ƒà ë>àUà[J, W¡Òã 72 šå[X[J¡ú š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒø>à Ñ•àÒº [¤. A¡³ôƒKã W¡Òã 1 Ò[À¡ú "ƒåKà š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒøKã &A¡àìƒ[³A¡ &\ "[Î ëÎ육´¬¹ 1, 1920 [> ÒàÚ>à Òü¤à ë=}î>¡ú &A¡àìƒ[³A¡ &\ ëÚ}ºå¹K[ƒ "³åA¡ ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ô>à ëJºW¡@ƒøƒKã W¡Òã 3 Ò[À¡ú
³àÚìW¡ï-š[r¡t¡ ">ãKã ³t¡³ "[Î Wè¡Øl¡àW¡à@ƒ ³Òà¹à\>à šà>¤à ³t¡³, ¤õ[t¡ÅA¡ã ëºàÒüº³ ÅàÎ>Kã ³Jàƒà íº[¹îR¡, ">ãÇ¡¤à ºàgà* ³³àR¡ "³Îå} ³tå¡}Kã "ì>ï¤à ³[ošå¹ ëųK;ºA¡šKã Úà´•à ³¹ç¡ *Òü¤à ³ãA¡š ë=àA¡šKã "³Îå} šè´•³A¡ ëųK;-ÅàK;šKã t¡àS¡A¡ "³[>¡ú ºàº ³tå¡}Kã ³t¡³ "[ίàÒüƒà ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ "³Îå} Î}ÑHõþ[t¡Kã º³ƒà "[¹¤à šåÚà JR¡¤à, í>>¤à ³ãÅA¡ ë=àÒü>à íº¹³ìƒ; 'ìJàÚKã ³šè} ó¡à¹¤à Òü[t¡ÒàÎ íº[y; [¹ÎW¢¡, [=[\>¤Kã =¤A¡ ³*} t¡à>à ëÒï[‰¡ú "¯à;šKã "¯à;šà R¡àv¡û¡[>¡ú š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒø "³Îå} Ñ•àÒº [¤. A¡³ôKã *\à[Å}- >àî³¹àA¡š³ [ƒ>W¡@ƒø š[r¡t¡, ë=àR¡à³ ³à‹¤, ë=à}\àl¡ü 냤, š¹Ç¡¹à³ ÒàÚ[¹¤à ³ã*Òü[Å} "[Î ³t¡³Kã [ÅÛ¡à ó¡}[Jƒ¤à "[¹¤à šåÚà í>>¤à ³àÚìW¡ï[Å}[>¡ú 

(ë³àÒü¹à}ì=³ W¡@ƒø [Î}Ò, š[r¡t¡ "ìW¡ï¤à "[Î[ƒ ³t¡³Kã [ÅÛ¡à ó¡}[J¡ú) "ƒå>à š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒø "³Îå} Ñ•àÒº [¤. A¡³ô>à ÒàÚ[¹¤à ³ìJàÚKã ³³àR¡ƒà íº¹´¬à ³àÚìW¡ï[Å} "[΃Kã ³W¡àA¡-³¹º A¡Úà [=[\ÀKà, t¡´¬à Úà¤à t¡´ÃKà ³t¡³Kã "ì>ï¤à [ÅÛ¡àKà W¡à>>à "ì>ï¤à ºàÒü[¹A¡ A¡Úà Òü¹A¡[J, ÎàÒü[”z[ó¡A¡ *Òü¤à ³*}ƒà ³[ošå¹ã Òü[t¡ÒàÎ, Îà[Òt¡¸ "³Îå} Î}ÑHþ[t¡¤å ³ÅA¡ t¡àA¥¡¤à ëÒà;>¹A¡[J¡ú ³[Î Úà´•à W¡àl¡ü¤à, Åã}=à>ã}R¡àÒü *Òü¤à Jèìƒàº "³[> ÒàÚƒ¤à R¡³ìƒ¡ú J胳 *Òü>à, ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº>à Òü¤à ‘³[ošå¹ Òü[t¡ÒàÎ’ (1947) "[Î ³*} t¡à>à Òü¹¤à, "R¡>¤à ³t¡³Kã ³[ošå¹ã Òü[t¡ÒàÎ "³[> ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú "ƒåKà š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒøKã ‘"[¹¤à ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸Kã Òü[t¡ÒàÎ’ (1969) "[ÎÎå "Òà>¤à, ³*} t¡à¹¤à Îà[Òt¡¸Kã Òü[t¡ÒàÎ[>¡ú Òü[t¡ÒàÎ ">ã "[Î ë=àÒüìƒàA¥¡à ³³º Úà´¶ã, "Òà>¤à Jè;=à¤à Òü[t¡ÒàÎ R¡àv¡û¡[>¡ú

³àÚìW¡ï ">ãKã ³àÄ¤à ³ÅA¡ 
³¤à>ã³A¡ ³t¡³Kã [ÅÛ¡à ³t¡ãA¡ W¡à>à ó¡}º¤à ³ãÅA¡ R¡àv¡û¡[>¡ú Jõ. Aå¡. 1938 ƒà ³¤à>ãA¡ ë³[yA¡ š¹ãÛ¡à šàÎ ët¡ï[J¡ú š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒø[ƒ ëKïÒà[t¡ƒà A¡t¡> A¡ìº\ƒà "àÒü & t¡³=¹Kà ³Jà W¡;=[J쉡ú "ƒåKà ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº[ƒ Jõ. Aå¡. 1940 Kã ³t¡³ƒà A¡ºA¡t¡àKã [Ît¡ã A¡ìº\ƒà ë¤W¡º¹ *¤ A¡³Î¢ ([¤. A¡³ô) šàÎ ët¡ï[J¡ú ³[ošå¹Kã "Òà>¤à [¤. A¡³ô *Òü¤ƒKã ³à¤å ‘[¤. A¡³ô Î>à’ ÒàÚ>à JR¡>[J¡ú ³¤à>ã³A¡ ³[ošå¹Kã "ìÅ}¤à í¤Ì¡¤ "³à *Òü>à [Ò}[J¡ú ºàÒü >ã}¤à, Jå¹ç¡´¬à, W¡ì@ƒàº-W¡¯à [=>¤à, íó¡ì\à³ šè³Úà;, ëº}Úຠ"³v¡à =àìƒàA¡[J샡ú =¤A¡ A¡>¤à, [=[\>¤ƒà ëW¡àA¡=¤à íºt¡¤à; ³ó¡³ A¡Úàƒà ëA¡àÚ>à W¡;tå¡>à [=[\>¤à 뺚[Jƒ¤à ³ãÅA¡[Å}[>¡ú ³[ošå¹ã ëºàº, Îà[Òt¡¸, Òü[t¡ÒàÎ, Î}ÑHõþ[t¡Kà ³¹ã íº>¤à ³W¡àA¡-³¹º, ºàÒü[¹A¡-ºàÒüÇ¡, ëW¡-W¡à}, ëƒàAå¡ì³”z, Jè;Òü ºàÒü[¹A¡ A¡Úà ëJà³\ãÀ´¶ã, ºã[Å@ƒå>à =´¶ã; "t¡àR¡¤à A¡Ñz[ƒÚà> R¡àv¡û¡[>¡ú ³ìJàÚƒà Ò}ó¡³, t¡àÄó¡³, [=ó¡³, ³W¡àA¡ ëºïó¡³ *Òü[J¡ú ³¤à>ã º³W¡;Îå ³àîÄ- ³¤èA¡ ó¡¤à, Úà´•à W¡´¬à, ³ãìR¡à@ƒà ºà@ƒ¤à, ³ã Jè[ƒ}³A¡ [t¡Ä¤à Úà¤à ³ãÅA¡ R¡àv¡û¡[>¡ú ³¤à>ã "Úà´¬à ³t¡³ƒà ëJàR¡>à W¡;[º, šèÄà W¡;[³Ä¤à t¡v¡>à l¡üÒü¡ú A¡[¹P¡´¬ƒà [¹ìGà ët¡à}ƒå>à W¡;[³Ä¤Îå Úà*Òü¡ú ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ š[¹ÈƒA¡ã º³ ³ìW¡; "³à ó¡}>¤à ëÒà;>¤ƒà ³¤à>ã>à ëºï[J¤à ë=ïƒà} =àK;>ã}R¡àÒü *Òü¡ú ³t¡³ "ƒåKã Îà[Òt¡¸ "³Îå} Î}ÑHõþ[t¡Kã Î}Ñ‚à> A¡ÚàKà Å´•ƒå>à =¤A¡ ët¡ï¹´¶ã¡ú ³¤à>ã³A¡ ιA¡à¹Kã ët¡àìºàš W¡à¤à =¤A¡ ët¡ï[J¡ú š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒø>à ºàÒü[¹A¡ 30 ë¹à³ áàšà ët¡ïƒå>à ëó¡àR¡º´¶ã "ƒåKà ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº>à ºàÒü[¹A¡ 65 ëÒÄà ëó¡àR¡º´¶ã ÒàÚ¡ú "ƒå¤å, ëÒï[\A¡ ºàÒü[¹A¡ 45 Kã [ºÑz ó¡}[R¡¡ú

Ñ•àÒº [¤. A¡³ô 
‘[¤. A¡³ô Î>à’ (1918-1990)¡ú ‘[¤.¡A¡³ô’ Úà*‰¤[ƒ ³šè} ó¡àƒ¤à ¹à\A塳๠ѕàÒº [Î}ÒKã [³}[>¡ú íº¤àA¥¡à "ƒå³ JR¡>Jø¤[>¡ú ³ÒàA¡ ëW¡ï¹[\; ³Òà¹à\Kã ‹à¹à[>¡ú ëW¡ï¹[\; ³Òà¹à\>à ºàÒü[¹A¡ìÚ}¤³ W¡>å šÄƒå>à ³\à Òü¤å}ìR¡à 
¹à. Aå¡. >ì¹@ƒø[\; [Î}Ò (Î>à W¡Òã "׳) ëšàA¡Òü¡ú 
>ì¹@ƒø[\;>à [=}¤àÒü\³ W¡>å šàăå>à Òü¤å}Åã\ "ìR¡ïÎ>à "³[ƒ Òü¤å}Åã\ ëKàºåA¡ Î>à ëšàA¡Òü¡ú Òü¤å}Åã\ "ìR¡ïÎ>à>à ³\àÒü¤å}ìR¡à ¹à. Aå¡. P¡ì>@ƒø[\; [Î}Ò ëšàA¡Òü¡ú ¹à. Aå¡. P¡ì>@ƒø[\; [Î}Ò>à ëÎïKàÒü\³ W¡>å "ìt¡àîº³à šàăå>à ¹à. Aå¡. ¹à³à¤[º, ¹à. Aå¡. Î>àÒº, ¹à. Aå¡. Î>àÚàÒü³à "³[ƒ ¹à. Aå¡. Î>àìt¡à´¬à ëšàA¡Òü¡ú ¹à. Aå¡. Î>àÒº>à ¯àìÒ}¤³ [>ìR¡àº Òü줳W¡à šàăå>à ¹à. Aå¡. t¡´£¡àÎ>à 냤ã "³[ƒ ¹à. Aå¡. \Ú”zA塳๠ëšàA¡Òü¡ú ëÒï[\A¡ Ñ•àÒº [¤. A¡³ôKã ³W¡à>åšã t¡´£¡àÎ>à ³ìt¡à³t¡à [Ò}[º¡ú ³ÒàA¡ ³ÅàKã W¡Òã 71 ǡ칡ú

Ñ•àÒº [¤. A¡³ôKã "ìšàA¡šà ‘Òü´£¡àº ºàA¡šà’ *Òü¹´¶ã¡ú "ƒå>à ³ìJàÚKã ëA¡àÀåÙå ‘ºàA¡š³ ëA¡àÀåš’ ÒàÚ¹Kà JR¡>¹´¶ã¡ú ëšàA¡š[ƒ A¡ì¤à íºA¡àÚ ÒàÚ>à JR¡>¹´¬à [ƒ &³ A¡ìº\Kã ëA¡´šÎ "[΃à ëšàA¡Òü¡ú ³î³=}ƒà, =à}@ƒ JåÚàì=à} šåJøã ³šàº "[΃à ëÒà}ºA¡[J¤[>¡ú íºA¡àÚKã ³[³}>à ëó¡ïîA¡Å}¤³ íºA¡àÚ ÒàÚ>à ëA¡ïÒü¡ú ³îÒ-³[Å} t¡´¬à ëºàÒü¹¤à ³tå¡} ‘[Å@ƒ³ [Å>ÅR¡ ÒàÚÑHåþº’ ƒà ³t¡³ J¹à *\à *Òü¹´¶ã¡ú ³=}ƒà Òü>A¡³ ët¡G *[ó¡Î๠*Òü¡ú ³=}-³=} ët¡ìGÎ> *[ó¡Îà¹, ë³[ƒìA¡º [ƒšàt¢¡ì³”zA¡ã &ƒ[³[>ìÑ|[t¡¤ *[ó¡Î๠*Òü>à =¤A¡ ët¡ï¹Aá¤à ³tå¡}ƒà Jõ. Aå¡. 1977 t¡à &Î [ƒ * *Òü>à =¤v¡û¡Kã ëšà;=à[J¡ú

Jèìƒàº – Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸ 
³Úà´•à Úà>¤Kã ³tå¡} ÒüÄà "ì>ï¤à ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸Kã t¡àS¡A¡ "[Î ¤õ[t¡Å>à ³[ošå¹¤å \Ú ët¡ï¤à Jõ. Aå¡. 1891 ƒKã ëÒïÒü¡ú A¡[¹Îå A¡àÚ샡ú ³t¡³ "[΃à íºR¡àìAáà>, [ÅÛ¡à, γà\Kã ó¡ã¤³ "³Îå} "ît¡ Òã¹³ƒà "ìW¡ï¤à "ìÒà}¤à A¡Úà ºàA¡[J¡ú ³[ÎKà ëºàÚ>>à "Òü¤à A¡Úà ë=à¹v¡ûå¡>à "ì>ï¤à ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ "[Î ëųK;-ÅàK;ºA¡[J¤[>¡ú "ƒå¤å Jõ. Aå¡. 1867 t¡à ëšàA¡[J¤à, Jõ Aå¡. 1891 Kã ëÒï¹A¡šà "R¡>¤à ³t¡³[Îƒà ³¹ç¡ *Òü¤à ºàÒü[¹A¡ ³¹ã ëó¡àR¡º´¬à Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸Kã ³ó¡³ A¡ƒàÚƒà =³Kìƒï[¹? ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤ A¡³ô>à ‘Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸ [Î}ÒKã ºàÒü[¹A¡ šèè>[Å>¤à’ (1982) ëó¡àR¡ºv¡ûå¡>à ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ƒà Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸ šåì=àAáA¡Òü¡ú "ìW¡ï¤à [ƒÑHþ¤¹ã "³[>¡ú [Î'W¡ ³[oÒ๠[Î}Ò>à Òü¤à 'A History of Manipuri Literature' ƒà Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸¤å "ì>ï¤à ³t¡³Kã ³³àR¡ (1891) ƒà 'The Interlude' (³¹A¡, ³ÚàÚ) ÒàÚ>à [³}ì=à@ƒå>à =´¶ã¡ú ³[ÎÎå A¡[¹Îå A¡àÚìƒ >ã}[R¡¡ú Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸ ³ã¹àÚ¤à Úà‰¤à "Òü¤à "³[>¡ú A¡[¹P¡´¬à [¤. A¡³ô Î>àKã ºàÒü[¹A¡ "[Î ëó¡àR¡º³‰¤[ƒ ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸Kã Òü[t¡ÒàÎt¡à Òàl¡üîƒ\à´¬à íW¡t¡>¸Kã ³ó¡³ "³à íº¹³[JK‰à?

Jèìƒàº – \ì>¢[º\³ 
³[ošå¹ã \ì>¢[º\³ƒà ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ô>à Åã}=à>¤à Ú๤à Jèìƒàº ët¡ï¹´¶ã¡ú Jõ. Aå¡. 1941 ƒKã Òü¤à ëÒï¹A¡šƒå>à A¡ºA¡t¡àƒà ºàÒü[¹A¡ t¡[´ÃîR¡ƒà, ³t¡³ƒåƒà Úà´•à ³[³} W¡;[J¤à A¡ºA¡t¡à ³[ošå¹ã Ñzå샔zÎ>à šåì=àA¡šà ‘>Òàì¹àº’ Kã ³ÒàA¥¡à ÎÒA¡à¹ã δšàƒA¡ *Òü[J¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à ‘\Ú[Î}Ò’ "³Îå} ‘K´±ã¹ [Î}Ò’ ëA¡ï¤à ¯àì¹} ">ã Òüƒå>à ëó¡àR¡[J¡ú áày *Òü[¹îR¡ƒKã ëÒï>à ³[ošå¹ã Òü[t¡ÒàÎt¡à =¯àÚ Úà*¤à ëÒï¹A¡Jø¤[> ÒàÚ¤à "[Î ¯àì¹}[Å} "[΃Kã JR¡¤à R¡´¶ã¡ú ³î³=}ƒà Îà[Òt¡¸Kã =¤A¡ ët¡ï¤à ëÒï¹Aá¤à ³tå¡}ƒà ³[³} W¡;º¤à ëW¡ìó¡àR¡ A¡Úàƒà ¯àì¹} A¡Úà Òüƒå>à ëó¡àR¡[J¡ú "ƒåKà ³à>à δšàƒ> ët¡ïƒå>à ëó¡àR¡º´¬à ‘í³ît¡ ëW¡ìó¡àR¡’ (1982) "³Îå} ‘ÚàA¡àÚì¹àº’ (ëJà³\ã>¤à) ">ã "[Î ³[ošå¹ã \ì>¢[º\³Kã Òü[t¡ÒàÎA¡ã ³³º Úà´Ã¤à ºàÒü[¹A¡[Å}[>¡ú ³[ošå¹ã \ì>¢[º\³ í>>¤[Å}>à ºàÒü[¹A¡ ">ã "[Î Jè;šàÚ *Òü>à Åã[\Ä[¹¤[>¡ú

Jèìƒàº – "[¹¤à Îà[Òt¡¸
¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ô>à ³ÚàÚW¡>¤à ³t¡³Kã ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸Kã ºàÒü[¹A¡ A¡Úà í³ît¡ ³ìÚv¡û¡Kã ¤à}ºàƒà Òüì=àv¡ûå¡>à "³Îå} δšàƒ> ët¡ïƒå>à ëó¡àR¡º´¶ã¡ú šèÄà ºàÒü[¹A¡ 15 ëÒ[À¡ú ³[Î *씂àA¥¡à ³³º Úà³Jø¤à Jèìƒàº[>¡ú ¹à³àÚo Kã Źç¡A¡ "Úà´¬[ƒ δšàƒ> ët¡ïƒå>à ëó¡àR¡ìº ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú [Ò@ƒå ‹³¢ W¡R¡ºAá¤à ³tå¡}ƒà ÅàK;ºA¡[J¤à ³ÚàÚ *Òü¤à ³t¡³Kã ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ƒà ¹à³àÚo "³Îå} ³Ò஡à¹t¡A¡ã ³ó¡³ Úà´•à W¡àl¡üÒü¡ú ³[ošå¹ã Îà[Òt¡¸ƒÎå ³ÒàA¡à¤¸ ">ã "[ÎKã Òü>àA¡ JåÀ¤à Îà[Òt¡¸Kã ³ÅA¡ "³à íº[¹ ÒàÚ¤[Î ³à>à δšàƒ> ët¡ï[¹¤à ºàÒü[¹A¡[Å} "[Î>à ³ìÚA¡ ëÅ}>à t¡à[Aá¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à ‘W¡ã}=}ìJà´¬à ³Òà¹à\ KUà W¡;šà’, ‘íºì¹àº’ "³Îå} ‘šàR¡º ë=à¹A¡šà’ Úà*[¹¡ú ëÒï[\B¡ã ³t¡³ƒà í³ît¡ ³ìÚv¡û¡à Òü¤à šåÚà í>>¤à R¡´¬à "JR¡-"îÒ A¡Úà ë=à¹ìAá "ƒåKà ºàÒü[¹A¡ A¡ÚàÎå ëó¡àR¡ìº¡ú "R¡>¤à ³t¡³ƒ[ƒ ë³àÒü¹à}ì=³ W¡@ƒø [Î}Ò, ëJºW¡@ƒø, ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº, >Òà J¹à *Òü>à * 뮡àìKŬ¹ >v¡>à "[¹¤à Îà[Òt¡¸ JR¡¤à, í>>¤à ³ãÅA¡ Úà´•à t¡àR¡º´¶ã¡ú

Jèìƒàº – "R¡à}Kã Îà[Òt¡¸
¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ô>à "R¡à}>à t¡´•¤à "³Îå} šà>¤à ºàÒü[¹A¡ 16 ëÒÄà ëó¡àR¡º´¶ã¡ú ÒàÚ[¹¤à ºàÒü[¹A¡[Å} "[Î "Úà´¬>à ó¡}‰¤à ³¹´•à "R¡à}Kã Îà[Òt¡¸ í>>¹A¡šà ³t¡³ƒà ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ôKã ³[³} š>¤à Òüì=} ë=}>샡ú "ƒå¤å, "R¡à}Kã Îà[Òt¡¸ƒà Ñ•àÒº [¤.A¡³ôKã ³ó¡³ "³[ƒ íºó¡³ ë=àA¡Òü ÒàÚ>à ëºïî\¡ú

Jèìƒàº – ëó¡àA¡ìºà¹ "³Îå} šå[X ¯à¹ã
Jõ. Aå¡. 1954 Kã ³t¡³ƒà ëó¡àR¡¤à ‘óå¡Uà ¯à¹ã’ "[Î "R¡>¤à ³t¡³Kã ³[ošå¹ã ëó¡àA¡ìºà¹Kã ³³º Úà´Ã¤à ºàÒü[¹A¡ "³[>¡ú ³t¡³ "[΃à ëó¡àA¡ìºà¹ ÒàÚ¤à Τì\v¡û¡ "[Î ³Úà´•à A¡Úà JR¡>[‰ "³Îå} šèA¥¡ã} W¡R¡>[‰¡ú "ƒå>à ³[Î ³[ošå¹ã ëó¡àA¡ìºà¹Kã Jè;³à¤à ºàÒü[¹A¡ "³[> ÒàÚ>à ëºï¤à ÚàÒü¡ú "ƒåKà ³à>à Òü¤à  ‘¤ã¹ [i¡ìA¡@ƒø[\;’ (1970) "³Îå} ‘=àUຠë\ì>칺’ (1979) ">ã "[Î[ƒ Òü[t¡ÒàÎA¡ã ³W¡àA¡ Úà´•à Úà*¹¤à [ÒÑz[¹ìA¡º ¤àÒü*Køàó¡ã[>¡ú ³[ošå¹Kã Òãì¹à ">ã¤å ³ÅA¡ t¡àA¡šà "t¡àR¡¤à šå[X ¯à¹ãKã ºàÒü[¹[A¥¡¡ú

100 Ç¡¤à ³ìšàA¡ A塳*> 
ëÒï[\A¡ W¡;[º¤à W¡Òã (2017) "[Î š[r¡t¡ ëJºW¡@ƒøKã W¡Òã 100 Ç¡¤à ³ìšàA¡ A塳*> šàR¡ì=à[Aá¡ú ëÎ[³>à¹>[W¡}¤à ë=ï¹³ A¡Úà šàR¡ì=àA¡ìJø¡ú ºàÒü[¹A¡ J¹Îå ëó¡àR¡¤à ë=}>칡ú ³=}Kã W¡Òã (Jõ. Aå¡. 2018) "[Î ¹à. Aå¡. Ñ•àÒº [¤. A¡³ôKã W¡Òã 100 Ç¡¤à ³ìšàA¡ A塳*> t¡à[¹¡ú ³[ÎKンv¡û¡à 'ìJàÚ>à A¡[¹ ët¡ï¤à t¡àÒü? A¡[¹ ë=ï¹àR¡ ët¡ï¤à t¡àÒü? š[r¡t¡ "³Îå} Òü[t¡ÒàÎA¡à¹ "[Î>à 'ìJàÚKンA¡ =¤A¡ Úà´•à ët¡ï[¤¹´¶ã¡ú 'ìJàÚ>à ³àKã ³ó¡³ƒà ³t¡ãA¡ W¡à>à ÒüA¡àÚJå´•ó¡³ ë=àA¡Òü¡ú
ëÎ[³>๠"³ƒà ƒà. [W¡ì¹à³ ¹à\ìA¡t¡> [Î}Ò>à Òü¤à ‘¹à\A塳๠Î>àÒºKã šå[X "³Îå} =¤A¡’ ÒàÚ>à [³}ì=à>¤à ëšš¹ "³à ë=}î>¡ú ³šè} ó¡à¤à J¹à ¯à;º¤Îå, ëšš¹ "[΃à Úè´£¡³ *Òü¹Kà Ñ•àÒº [¤. A¡³ôKã šå[X ¯à¹ã "³à ÅàK;šà ÚàK[> >ã}[R¡¡ú W¡Òã "³à ¯à;[º¡ú ºàÒü[¹A¡ "³à *Òü>à šåì=àA¡ÒÄã}[R¡¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.