t¡à³óå¡} J広à W¡ã} >ãTàÚ¤ƒà ³ã ">ã [Åì¹

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \åºàÒü 14– W¡;[º¤à =à "[΃à ë>à} A¡à ëÒÄà W塤ƒKã t¡´šàB¡ã ³ó¡³ A¡Úàƒà ÒüW¡àl¡üKã "¯à¤à "³Îå} W¡ã}Kã º³ƒ>à W¡ã} >ãTàÚ¤Kã  "¯à¤à ³àìÚàA¥¡[¹¡ú ³¹A¡[΃à ëÒÄà >å}R¡àÒüt¡¤à ë=ïìƒàA¡ "³à *Òü>à ëÒï[J¤à "Òã}ƒà ëÎ>àš[t¡ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã t¡à³óå¡} J広à W¡ã} >ãTàÚ¹A¡šƒKã Jåº "ƒåKã Jågà ">ã W¡ã}Kã íº¤àA¥¡à >@ƒå>à [ÅìJø ÒàÚ[¹¡ú W¡ã} >ãTàÚ¹A¡šKã "¯à¤à ³àìÚàA¥¡[¹¤à Jåº "[Î ëÎ>àš[t¡ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã [¯ìÀà} Τ [ƒ[¤\>Kã ³>å} W¡Äà íº¤[>¡ú Jåº "[Î ³¹à³ƒKã [A¡ìºà[³t¡¹ 80 ë¹à³ W¡R¡[ÅÀKà >àKàìº@ƒKà t¡àÒü>¤à ³ó¡³ƒà íºú Jåº "ƒåƒà R¡¹à} >å[³ƒà} šè} 11 ë¹à³ t¡à¤ƒà W¡ã} >ãTàÚ¹A¡šƒKã W¡ã}àA¥¡à >åšà "³Kà >åšã "³Kà [Å[J ú >åšà "ƒåKã ³[³}>à íšÒü¹à}\àÒüìº  "ƒåKà >åšã "ƒåKã ³[³}>à  ÒüìºàÒüºå}ì¤ ëA¡ïÒü ÒàÚ[¹¡ú

šàl¡ü-ëW¡ "[Î>à ë=ïìƒàA¡ ë=àA¡ó¡³ƒKã ó¡}¤à šàl¡üKã ³tå¡}ÒüÄà W¡ã} >ãTàÚ¤à "ƒåƒà Jåº "ƒåKã Úè³ A¡ÚàÎå íº¤àA¥¡à >>[Å>ìJø¡ú W¡ã}ƒKã [A¡”‚¹A¡šà íº¤àA¡[Å}>à >>[Å>Jø¤à ³ã ">ã "ƒåÎå ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à šåì=à¹A¡šà R¡³[‰ ÒàÚ[¹¡ú W¡ã} >ãTàÚ[¹¤à Jåº "ƒåƒà ³¹ã íº>¤à [ƒšàt¢¡ì³”zA¡ã W¡R¡[J¤à ë¹ÑHåþ¸ [t¡³Kã  ³ã*Òü[Å} ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à ëÚï[Å>¤à R¡³ƒ>à íº[¹¡ú [¯ìÀà}ƒKã Jåº "ƒå ëÚï>¤à W¡;šà º´¬ãKã ³ó¡³ A¡Úàƒà šàA¡ W¡àl¡ü>à ëº@ƒ ÎÃàÒüƒ ë=àA¡š>à KàØl¡ã[ƒ ºàÚ¹ƒ>à ëJàR¡>à W¡R¡¤à ó¡à*¤à "¹ç¡¤à ó¡ã¤³ƒà íº[¹ ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.