šå[ºÎA¡ã ¯àÚà¹ìºÎ ëÒ@ƒìÎt¡ íº¤Kã ¯àì=àA¡ ëÚ}[Å>[¤Úå

&[ƒt¡¹
ëÒï[J¤à t¡à} 28¡ú 6¡ú 2017 Òü} "³[ƒ t¡à} 29¡ú 6¡ú 2017 Òü}Kã Òü[ƒÎ@ƒà Úà*[J¤à šàl¡üƒà ³[ošå¹ šå[ºÎ ët¡[ºìA¡à³ *[ó¡ÎA¡ã ¯àÚà¹ìºÎ ëÒ@ƒìÎt¡ 300 íº¤Kã ³t¡àR¡ƒà Aè¡š¥à šà\칡ú ³[Î>à ëÚ;>¤à "³Îå} W¡³´•¤à A¡Úà ë=àA¡ÒìÀ¡ú

³¹³ "[Î>à ëÒï[\A¡ ë=à[Aá¤à ¯àÚà¹ìºÎ ëÒ@ƒìÎt¡ íº¤Kã ¯àì=àA¡ "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà "Wå¡´¬à "³Îå} "ìÅ}¤à "³à JR¡ìƒàA¥¡¤KンA¡ šå[ºÎA¡ã ³ã*Òü >;t¡¤à "ìt¡àÙà ³t¡ãA¡W¡à¤à *[ó¡Îà¹[Å}Kã A¡[³[t¡ "³à >;yKà [Î [¤ "àÒüƒà [=[\ÒĤà ëÒà;>¤>à ³[ÎKã W¡ìÚ;>¤à "³[ƒ W¡³´•¤à "[Î ëA¡àA¡Ò>¤à R¡³K‰à Jîg¡ú ιA¡à¹>Îå "=夃à &G> ëºïJ;[š¹B¡[> ÒàÚ>à =à\î\¡ú

"ìƒà³Kã
W¡¤å}¤³ ¹à³à>@ƒ [Î}Ò
ÅìK຤@ƒ, Òü´£¡àº¡


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.